Numbers 1:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
853 [e]wə-’êṯוְאֵ֨תandAcc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5712 [e]hā-‘ê-ḏāhהָעֵדָ֜הthe congregationNoun
6950 [e]hiq-hî-lū,הִקְהִ֗ילוּthey assembledVerb
259 [e]bə-’e-ḥāḏבְּאֶחָד֙together on the first [day]Adj
2320 [e]la-ḥō-ḏešלַחֹ֣דֶשׁof the monthNoun
8145 [e]haš-šê-nî,הַשֵּׁנִ֔יsecondNoun
3205 [e]way-yiṯ-yal-ḏūוַיִּתְיַֽלְד֥וּand they declared their pedigreesVerb
5921 [e]‘al-עַל־after themPrep
4940 [e]miš-pə-ḥō-ṯāmמִשְׁפְּחֹתָ֖םin their familiesNoun
1004 [e]lə-ḇêṯלְבֵ֣יתby the houseNoun
1 [e]’ă-ḇō-ṯām;אֲבֹתָ֑םof their fathersNoun
4557 [e]bə-mis-parבְּמִסְפַּ֣רaccording to the numberNoun
8034 [e]šê-mō-wṯ,שֵׁמ֗וֹתof the namesNoun
1121 [e]mib-benמִבֶּ֨ןoldNoun
6242 [e]‘eś-rîmעֶשְׂרִ֥יםfrom twentyNoun
8141 [e]šā-nāhשָׁנָ֛הyearsNoun
4605 [e]wā-ma‘-lāhוָמַ֖עְלָהand upwardSubst
1538 [e]lə-ḡul-gə-lō-ṯām.לְגֻלְגְּלֹתָֽם׃head by headNoun
Hebrew Texts
במדבר 1:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֵ֨ת כָּל־הָעֵדָ֜ה הִקְהִ֗ילוּ בְּאֶחָד֙ לַחֹ֣דֶשׁ הַשֵּׁנִ֔י וַיִּתְיַֽלְד֥וּ עַל־מִשְׁפְּחֹתָ֖ם לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֑ם בְּמִסְפַּ֣ר שֵׁמֹ֗ות מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֥ים שָׁנָ֛ה וָמַ֖עְלָה לְגֻלְגְּלֹתָֽם׃

במדבר 1:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת כל־העדה הקהילו באחד לחדש השני ויתילדו על־משפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה לגלגלתם׃

Links
Numbers 1:18Numbers 1:18 Text AnalysisNumbers 1:18 InterlinearNumbers 1:18 MultilingualNumbers 1:18 TSKNumbers 1:18 Cross ReferencesNumbers 1:18 Bible HubNumbers 1:18 Biblia ParalelaNumbers 1:18 Chinese BibleNumbers 1:18 French BibleNumbers 1:18 German Bible

Bible Hub
Numbers 1:17
Top of Page
Top of Page