Numbers 10:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3381 [e]wə-hū-raḏוְהוּרַ֖דAnd was taken downVerb
4908 [e]ham-miš-kān;הַמִּשְׁכָּ֑ןthe TabernacleNoun
5265 [e]wə-nā-sə-‘ūוְנָסְע֤וּand set forwardVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־the sonsNoun
1648 [e]ḡê-rə-šō-wnגֵרְשׁוֹן֙of GershonNoun
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֣יand the sonsNoun
4847 [e]mə-rā-rî,מְרָרִ֔יof MerariNoun
5375 [e]nō-śə-’êנֹשְׂאֵ֖יbearingVerb
4908 [e]ham-miš-kān.הַמִּשְׁכָּֽן׃the TabernacleNoun
  sס -  
Hebrew Texts
במדבר 10:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהוּרַ֖ד הַמִּשְׁכָּ֑ן וְנָסְע֤וּ בְנֵֽי־גֵרְשֹׁון֙ וּבְנֵ֣י מְרָרִ֔י נֹשְׂאֵ֖י הַמִּשְׁכָּֽן׃ ס

במדבר 10:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והורד המשכן ונסעו בני־גרשון ובני מררי נשאי המשכן׃ ס

Links
Numbers 10:17Numbers 10:17 Text AnalysisNumbers 10:17 InterlinearNumbers 10:17 MultilingualNumbers 10:17 TSKNumbers 10:17 Cross ReferencesNumbers 10:17 Bible HubNumbers 10:17 Biblia ParalelaNumbers 10:17 Chinese BibleNumbers 10:17 French BibleNumbers 10:17 German Bible

Bible Hub
Numbers 10:16
Top of Page
Top of Page