Numbers 11:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7604 [e]way-yiš-šā-’ă-rūוַיִּשָּׁאֲר֣וּBut there remainedVerb
8147 [e]šə-nê-שְׁנֵֽי־twoNoun
376 [e]’ă-nā-šîmאֲנָשִׁ֣ים ׀menNoun
4264 [e]bam-ma-ḥă-nehבַּֽמַּחֲנֶ֡הin the campNoun
8034 [e]šêmשֵׁ֣םthe nameNoun
259 [e]hā-’e-ḥāḏהָאֶחָ֣ד ׀of the one [was]Adj
419 [e]’el-dāḏאֶלְדָּ֡דEldadNoun
8034 [e]wə-šêmוְשֵׁם֩and the nameNoun
8145 [e]haš-šê-nîהַשֵּׁנִ֨יof the otherNoun
4312 [e]mê-ḏāḏמֵידָ֜דMedadNoun
5117 [e]wat-tā-naḥוַתָּ֧נַחand restedVerb
5921 [e]‘ă-lê-hemעֲלֵיהֶ֣םon themPrep
7307 [e]hā-rū-aḥ,הָר֗וּחַthe spiritNoun
1992 [e]wə-hêm-māhוְהֵ֙מָּה֙and theyPro
3789 [e]bak-kə-ṯu-ḇîm,בַּכְּתֻבִ֔יםwere among those who had been registeredVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אbut notAdv
3318 [e]yā-ṣə-’ūיָצְא֖וּwent outVerb
168 [e]hā-’ō-hĕ-lāh;הָאֹ֑הֱלָהto the tentNoun
5012 [e]way-yiṯ-nab-bə-’ūוַיִּֽתְנַבְּא֖וּand they prophesiedVerb
4264 [e]bam-ma-ḥă-neh.בַּֽמַּחֲנֶֽה׃in the campNoun
Hebrew Texts
במדבר 11:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשָּׁאֲר֣וּ שְׁנֵֽי־אֲנָשִׁ֣ים ׀ בַּֽמַּחֲנֶ֡ה שֵׁ֣ם הָאֶחָ֣ד ׀ אֶלְדָּ֡ד וְשֵׁם֩ הַשֵּׁנִ֨י מֵידָ֜ד וַתָּ֧נַח עֲלֵיהֶ֣ם הָר֗וּחַ וְהֵ֙מָּה֙ בַּכְּתֻבִ֔ים וְלֹ֥א יָצְא֖וּ הָאֹ֑הֱלָה וַיִּֽתְנַבְּא֖וּ בַּֽמַּחֲנֶֽה׃

במדבר 11:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישארו שני־אנשים ׀ במחנה שם האחד ׀ אלדד ושם השני מידד ותנח עליהם הרוח והמה בכתבים ולא יצאו האהלה ויתנבאו במחנה׃

Links
Numbers 11:26Numbers 11:26 Text AnalysisNumbers 11:26 InterlinearNumbers 11:26 MultilingualNumbers 11:26 TSKNumbers 11:26 Cross ReferencesNumbers 11:26 Bible HubNumbers 11:26 Biblia ParalelaNumbers 11:26 Chinese BibleNumbers 11:26 French BibleNumbers 11:26 German Bible

Bible Hub
Numbers 11:25
Top of Page
Top of Page