Numbers 14:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4100 [e]wə-lā-māhוְלָמָ֣הAnd WhyPro
3068 [e]Yah-wehיְ֠הוָהhas the LORDNoun
935 [e]mê-ḇîמֵבִ֨יאbroughtVerb
853 [e]’ō-ṯā-nūאֹתָ֜נוּusAcc
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֤רֶץlandNoun
2063 [e]haz-zōṯהַזֹּאת֙thisPro
5307 [e]lin-pōlלִנְפֹּ֣לto fallVerb
2719 [e]ba-ḥe-reḇ,בַּחֶ֔רֶבby the swordNoun
802 [e]nā-šê-nūנָשֵׁ֥ינוּthat our wivesNoun
2945 [e]wə-ṭap-pê-nūוְטַפֵּ֖נוּand our childrenNoun
1961 [e]yih-yūיִהְי֣וּshould beVerb
957 [e]lā-ḇaz;לָבַ֑זa preyNoun
3808 [e]hă-lō-wהֲל֧וֹאwere it notAdv
2896 [e]ṭō-wḇט֦וֹבbetterAdj
  lā-nūלָ֖נוּtoPrep
7725 [e]šūḇשׁ֥וּבfor us to returnVerb
4714 [e]miṣ-rā-yə-māh.מִצְרָֽיְמָה׃to EgyptNoun
Hebrew Texts
במדבר 14:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלָמָ֣ה יְ֠הוָה מֵבִ֨יא אֹתָ֜נוּ אֶל־הָאָ֤רֶץ הַזֹּאת֙ לִנְפֹּ֣ל בַּחֶ֔רֶב נָשֵׁ֥ינוּ וְטַפֵּ֖נוּ יִהְי֣וּ לָבַ֑ז הֲלֹ֧וא טֹ֦וב לָ֖נוּ שׁ֥וּב מִצְרָֽיְמָה׃

במדבר 14:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולמה יהוה מביא אתנו אל־הארץ הזאת לנפל בחרב נשינו וטפנו יהיו לבז הלוא טוב לנו שוב מצרימה׃

Links
Numbers 14:3Numbers 14:3 Text AnalysisNumbers 14:3 InterlinearNumbers 14:3 MultilingualNumbers 14:3 TSKNumbers 14:3 Cross ReferencesNumbers 14:3 Bible HubNumbers 14:3 Biblia ParalelaNumbers 14:3 Chinese BibleNumbers 14:3 French BibleNumbers 14:3 German Bible

Bible Hub
Numbers 14:2
Top of Page
Top of Page