Numbers 27:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1 [e]’ā-ḇî-nūאָבִינוּ֮Our fatherNoun
4191 [e]mêṯמֵ֣תdiedVerb
4057 [e]bam-miḏ-bārבַּמִּדְבָּר֒in the wildernessNoun
1931 [e]wə-hūוְה֨וּאand hePro
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
1961 [e]hā-yāhהָיָ֜הdo wasVerb
8432 [e]bə-ṯō-wḵבְּת֣וֹךְinNoun
5712 [e]hā-‘ê-ḏāh,הָעֵדָ֗הthe companyNoun
3259 [e]han-nō-w-‘ā-ḏîmהַנּוֹעָדִ֛יםof those who gathered themselves togetherVerb
5921 [e]‘al-עַל־againstPrep
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
5712 [e]ba-‘ă-ḏaṯ-בַּעֲדַת־in the companyNoun
7141 [e]qō-raḥ;קֹ֑רַחof KorahNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
2399 [e]ḇə-ḥeṭ-’ōwבְחֶטְא֣וֹin his own sinNoun
4191 [e]mêṯ,מֵ֔תdiedVerb
1121 [e]ū-ḇā-nîmוּבָנִ֖יםand sonsNoun
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
1961 [e]hā-yūהָ֥יוּdo hadVerb
  lōw.לֽוֹ׃toPrep
Hebrew Texts
במדבר 27:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אָבִינוּ֮ מֵ֣ת בַּמִּדְבָּר֒ וְה֨וּא לֹא־הָיָ֜ה בְּתֹ֣וךְ הָעֵדָ֗ה הַנֹּועָדִ֛ים עַל־יְהוָ֖ה בַּעֲדַת־קֹ֑רַח כִּֽי־בְחֶטְאֹ֣ו מֵ֔ת וּבָנִ֖ים לֹא־הָ֥יוּ לֹֽו׃

במדבר 27:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אבינו מת במדבר והוא לא־היה בתוך העדה הנועדים על־יהוה בעדת־קרח כי־בחטאו מת ובנים לא־היו לו׃

Links
Numbers 27:3Numbers 27:3 Text AnalysisNumbers 27:3 InterlinearNumbers 27:3 MultilingualNumbers 27:3 TSKNumbers 27:3 Cross ReferencesNumbers 27:3 Bible HubNumbers 27:3 Biblia ParalelaNumbers 27:3 Chinese BibleNumbers 27:3 French BibleNumbers 27:3 German Bible

Bible Hub
Numbers 27:2
Top of Page
Top of Page