Numbers 31:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7107 [e]way-yiq-ṣōp̄וַיִּקְצֹ֣ףAnd was angryVerb
4872 [e]mō-šeh,מֹשֶׁ֔הMosesNoun
5921 [e]‘alעַ֖לwithPrep
6485 [e]pə-qū-ḏêפְּקוּדֵ֣יthe officersVerb
2428 [e]he-ḥā-yil;הֶחָ֑יִלof the hostNoun
8269 [e]śā-rêשָׂרֵ֤י[with] the captainsNoun
505 [e]hā-’ă-lā-p̄îmהָאֲלָפִים֙over thousandsNoun
8269 [e]wə-śā-rêוְשָׂרֵ֣יand captainsNoun
3967 [e]ham-mê-’ō-wṯ,הַמֵּא֔וֹתover hundredsNoun
935 [e]hab-bā-’îmהַבָּאִ֖יםthat cameVerb
6635 [e]miṣ-ṣə-ḇāמִצְּבָ֥אfrom serviceNoun
4421 [e]ham-mil-ḥā-māh.הַמִּלְחָמָֽה׃the battleNoun
Hebrew Texts
במדבר 31:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְצֹ֣ף מֹשֶׁ֔ה עַ֖ל פְּקוּדֵ֣י הֶחָ֑יִל שָׂרֵ֤י הָאֲלָפִים֙ וְשָׂרֵ֣י הַמֵּאֹ֔ות הַבָּאִ֖ים מִצְּבָ֥א הַמִּלְחָמָֽה׃

במדבר 31:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקצף משה על פקודי החיל שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה׃

Links
Numbers 31:14Numbers 31:14 Text AnalysisNumbers 31:14 InterlinearNumbers 31:14 MultilingualNumbers 31:14 TSKNumbers 31:14 Cross ReferencesNumbers 31:14 Bible HubNumbers 31:14 Biblia ParalelaNumbers 31:14 Chinese BibleNumbers 31:14 French BibleNumbers 31:14 German Bible

Bible Hub
Numbers 31:13
Top of Page
Top of Page