Numbers 31:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7617 [e]way-yiš-būוַיִּשְׁבּ֧וּAnd captivesVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵי־the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֛לof IsraelNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
802 [e]nə-šêנְשֵׁ֥י[all] took the womenNoun
4080 [e]miḏ-yānמִדְיָ֖ןof MidianNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
2945 [e]ṭap-pām;טַפָּ֑םtheir little onesNoun
853 [e]wə-’êṯוְאֵ֨תandAcc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
929 [e]bə-hem-tāmבְּהֶמְתָּ֧םtheir livestockNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
4735 [e]miq-nê-hemמִקְנֵהֶ֛םtheir flocksNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
2428 [e]ḥê-lāmחֵילָ֖םtheir goodsNoun
962 [e]bā-zā-zū.בָּזָֽזוּ׃took the spoilVerb
Hebrew Texts
במדבר 31:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁבּ֧וּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵ֛ל אֶת־נְשֵׁ֥י מִדְיָ֖ן וְאֶת־טַפָּ֑ם וְאֵ֨ת כָּל־בְּהֶמְתָּ֧ם וְאֶת־כָּל־מִקְנֵהֶ֛ם וְאֶת־כָּל־חֵילָ֖ם בָּזָֽזוּ׃

במדבר 31:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישבו בני־ישראל את־נשי מדין ואת־טפם ואת כל־בהמתם ואת־כל־מקנהם ואת־כל־חילם בזזו׃

Links
Numbers 31:9Numbers 31:9 Text AnalysisNumbers 31:9 InterlinearNumbers 31:9 MultilingualNumbers 31:9 TSKNumbers 31:9 Cross ReferencesNumbers 31:9 Bible HubNumbers 31:9 Biblia ParalelaNumbers 31:9 Chinese BibleNumbers 31:9 French BibleNumbers 31:9 German Bible

Bible Hub
Numbers 31:8
Top of Page
Top of Page