Numbers 36:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yūוְ֠הָיוּand they are receivedVerb
259 [e]lə-’e-ḥāḏלְאֶחָ֞דto anyAdj
1121 [e]mib-bə-nêמִבְּנֵ֨יof the sonsNoun
7626 [e]šiḇ-ṭêשִׁבְטֵ֥י[other] of the [other] tribesNoun
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־of the sonsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֮of IsraelNoun
802 [e]lə-nā-šîmלְנָשִׁים֒if they are marriedNoun
1639 [e]wə-niḡ-rə-‘āhוְנִגְרְעָ֤הThen shall be takenVerb
5159 [e]na-ḥă-lā-ṯānנַחֲלָתָן֙their inheritanceNoun
5159 [e]min-na-ḥă-laṯמִנַּחֲלַ֣תfrom the inheritanceNoun
1 [e]’ă-ḇō-ṯê-nū,אֲבֹתֵ֔ינוּof our fathersNoun
3254 [e]wə-nō-w-sap̄וְנוֹסַ֕ףand shall be putVerb
5921 [e]‘alעַ֚לtoPrep
5159 [e]na-ḥă-laṯנַחֲלַ֣תthe inheritanceNoun
4294 [e]ham-maṭ-ṭeh,הַמַּטֶּ֔הof the tribesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רwhereuntoPrt
1961 [e]tih-ye-nāhתִּהְיֶ֖ינָהthey belongVerb
  lā-hem;לָהֶ֑םtoPrep
1486 [e]ū-mig-gō-ralוּמִגֹּרַ֥לand from the lotNoun
5159 [e]na-ḥă-lā-ṯê-nūנַחֲלָתֵ֖נוּof our inheritanceNoun
1639 [e]yig-gā-rê-a‘.יִגָּרֵֽעַ׃so shall it be takenVerb
Hebrew Texts
במדבר 36:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְ֠הָיוּ לְאֶחָ֞ד מִבְּנֵ֨י שִׁבְטֵ֥י בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֮ לְנָשִׁים֒ וְנִגְרְעָ֤ה נַחֲלָתָן֙ מִנַּחֲלַ֣ת אֲבֹתֵ֔ינוּ וְנֹוסַ֕ף עַ֚ל נַחֲלַ֣ת הַמַּטֶּ֔ה אֲשֶׁ֥ר תִּהְיֶ֖ינָה לָהֶ֑ם וּמִגֹּרַ֥ל נַחֲלָתֵ֖נוּ יִגָּרֵֽעַ׃

במדבר 36:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיו לאחד מבני שבטי בני־ישראל לנשים ונגרעה נחלתן מנחלת אבתינו ונוסף על נחלת המטה אשר תהיינה להם ומגרל נחלתנו יגרע׃

Links
Numbers 36:3Numbers 36:3 Text AnalysisNumbers 36:3 InterlinearNumbers 36:3 MultilingualNumbers 36:3 TSKNumbers 36:3 Cross ReferencesNumbers 36:3 Bible HubNumbers 36:3 Biblia ParalelaNumbers 36:3 Chinese BibleNumbers 36:3 French BibleNumbers 36:3 German Bible

Bible Hub
Numbers 36:2
Top of Page
Top of Page