Proverbs 1:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]bə-ḇōבְּבֹ֤אcomesVerb
  [ḵə-ša-’ă-wāh[כְשַׁאֲוָה -  
  ḵ]כ] -  
7584 [e](ḵə-šō-w-’āh(כְשֹׁואָ֨הlike a stormNoun
  q)ק) -  
6343 [e]paḥ-də-ḵem,פַּחְדְּכֶ֗םWhen your fearNoun
343 [e]wə-’ê-ḏə-ḵemוְֽ֭אֵידְכֶםand your destructionNoun
5492 [e]kə-sū-p̄āhכְּסוּפָ֣הas a whirlwindNoun
857 [e]ye-’ĕ-ṯeh;יֶאֱתֶ֑הcomesVerb
935 [e]bə-ḇōבְּבֹ֥אcomesVerb
5921 [e]‘ă-lê-ḵem,עֲ֝לֵיכֶ֗םonPrep
6869 [e]ṣā-rāhצָרָ֥הwhen distressNoun
6695 [e]wə-ṣū-qāh.וְצוּקָֽה׃and anguishNoun
Hebrew Texts
משלי 1:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּבֹ֤א [כְשַׁאֲוָה כ] (כְשֹׁואָ֨ה ׀ ק) פַּחְדְּכֶ֗ם וְֽ֭אֵידְכֶם כְּסוּפָ֣ה יֶאֱתֶ֑ה בְּבֹ֥א עֲ֝לֵיכֶ֗ם צָרָ֥ה וְצוּקָֽה׃

משלי 1:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בבא [כשאוה כ] (כשואה ׀ ק) פחדכם ואידכם כסופה יאתה בבא עליכם צרה וצוקה׃

Links
Proverbs 1:27Proverbs 1:27 Text AnalysisProverbs 1:27 InterlinearProverbs 1:27 MultilingualProverbs 1:27 TSKProverbs 1:27 Cross ReferencesProverbs 1:27 Bible HubProverbs 1:27 Biblia ParalelaProverbs 1:27 Chinese BibleProverbs 1:27 French BibleProverbs 1:27 German Bible

Bible Hub
Proverbs 1:26
Top of Page
Top of Page