Proverbs 10:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8135 [e]nə-’āhשִׂ֭נְאָהHatredNoun
5782 [e]tə-‘ō-w-rêrתְּעוֹרֵ֣רstirs upVerb
4090 [e]mə-ḏā-nîm;מְדָנִ֑יםstrifesNoun
5921 [e]wə-‘alוְעַ֥לand coversPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
6588 [e]pə-šā-‘îm,פְּ֝שָׁעִ֗יםsinsNoun
3680 [e]tə-ḵas-sehתְּכַסֶּ֥הcoversVerb
160 [e]’a-hă-ḇāh.אַהֲבָֽה׃but loveNoun
Hebrew Texts
משלי 10:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
נְאָה תְּעֹורֵ֣ר מְדָנִ֑ים וְעַ֥ל כָּל־פְּ֝שָׁעִ֗ים תְּכַסֶּ֥ה אַהֲבָֽה׃

משלי 10:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
נאה תעורר מדנים ועל כל־פשעים תכסה אהבה׃

Links
Proverbs 10:12Proverbs 10:12 Text AnalysisProverbs 10:12 InterlinearProverbs 10:12 MultilingualProverbs 10:12 TSKProverbs 10:12 Cross ReferencesProverbs 10:12 Bible HubProverbs 10:12 Biblia ParalelaProverbs 10:12 Chinese BibleProverbs 10:12 French BibleProverbs 10:12 German Bible

Bible Hub
Proverbs 10:11
Top of Page
Top of Page