Proverbs 26:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3738 [e]kō-re-hō-ša-כֹּֽרֶה־whoever digsVerb
7845 [e]ḥaṯשַּׁ֭חַתa pitNoun
  bāhבָּ֣הּinPrep
5307 [e]yip-pōl;יִפֹּ֑לshall fallVerb
1556 [e]wə-ḡō-lêlוְגֹ֥לֵ֥לand he who rollsVerb
68 [e]’e-ḇenאֶ֝בֶןa stoneNoun
413 [e]’ê-lāwאֵלָ֥יוonPrep
7725 [e]tā-šūḇ.תָּשֽׁוּב׃it will returnVerb
Hebrew Texts
משלי 26:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כֹּֽרֶהשַּׁ֭־חַת בָּ֣הּ יִפֹּ֑ל וְגֹ֥לֵ֥ל אֶ֝בֶן אֵלָ֥יו תָּשֽׁוּב׃

משלי 26:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כרהש־חת בה יפל וגלל אבן אליו תשוב׃

Links
Proverbs 26:27Proverbs 26:27 Text AnalysisProverbs 26:27 InterlinearProverbs 26:27 MultilingualProverbs 26:27 TSKProverbs 26:27 Cross ReferencesProverbs 26:27 Bible HubProverbs 26:27 Biblia ParalelaProverbs 26:27 Chinese BibleProverbs 26:27 French BibleProverbs 26:27 German Bible

Bible Hub
Proverbs 26:26
Top of Page
Top of Page