Proverbs 5:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4100 [e]wə-lām-māhוְלָ֤מָּהAnd whyPro
7686 [e]ṯiš-gehתִשְׁגֶּ֣הbe ravishedVerb
1121 [e]ḇə-nîבְנִ֣יmy sonNoun
2114 [e]ḇə-zā-rāh;בְזָרָ֑הwith an adulteressVerb
2263 [e]ū-ṯə-ḥab-bêq,וּ֝תְחַבֵּ֗קand embraceVerb
2436 [e]ḥêqחֵ֣קthe bosomNoun
5237 [e]nā-ḵə-rî-yāh.נָכְרִיָּֽה׃of a strangerAdj
Hebrew Texts
משלי 5:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלָ֤מָּה תִשְׁגֶּ֣ה בְנִ֣י בְזָרָ֑ה וּ֝תְחַבֵּ֗ק חֵ֣ק נָכְרִיָּֽה׃

משלי 5:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולמה תשגה בני בזרה ותחבק חק נכריה׃

Links
Proverbs 5:20Proverbs 5:20 Text AnalysisProverbs 5:20 InterlinearProverbs 5:20 MultilingualProverbs 5:20 TSKProverbs 5:20 Cross ReferencesProverbs 5:20 Bible HubProverbs 5:20 Biblia ParalelaProverbs 5:20 Chinese BibleProverbs 5:20 French BibleProverbs 5:20 German Bible

Bible Hub
Proverbs 5:19
Top of Page
Top of Page