Ruth 1:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7725 [e]šō-ḇə-nāhשֹׁ֤בְנָהTurn againVerb
1323 [e]ḇə-nō-ṯayבְנֹתַי֙my daughersNoun
1980 [e]lê-ḵə-nā,לֵ֔כְןָGoVerb
3588 [e]כִּ֥יforConj
2204 [e]zā-qan-tîזָקַ֖נְתִּי[your way] I am too oldVerb
1961 [e]mih-yō-wṯמִהְי֣וֹתto haveVerb
376 [e]lə-’îš;לְאִ֑ישׁa husbandNoun
3588 [e]כִּ֤יIfConj
559 [e]’ā-mar-tîאָמַ֙רְתִּי֙I should sayVerb
3426 [e]yeš-יֶשׁ־I haveSubst
  לִ֣יtoPrep
8615 [e]ṯiq-wāh,תִקְוָ֔הhopeNoun
1571 [e]gamגַּ֣םalsoAdv
1961 [e]hā-yî-ṯîהָיִ֤יתִיI should haveVerb
3915 [e]hal-lay-lāhהַלַּ֙יְלָה֙tonightNoun
376 [e]lə-’îš,לְאִ֔ישׁ[if] a husbandNoun
1571 [e]wə-ḡamוְגַ֖םand should alsoAdv
3205 [e]yā-laḏ-tîיָלַ֥דְתִּיbearVerb
1121 [e]ḇā-nîm.בָנִֽים׃sonsNoun
Hebrew Texts
רות 1:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שֹׁ֤בְנָה בְנֹתַי֙ לֵ֔כְןָ כִּ֥י זָקַ֖נְתִּי מִהְיֹ֣ות לְאִ֑ישׁ כִּ֤י אָמַ֙רְתִּי֙ יֶשׁ־לִ֣י תִקְוָ֔ה גַּ֣ם הָיִ֤יתִי הַלַּ֙יְלָה֙ לְאִ֔ישׁ וְגַ֖ם יָלַ֥דְתִּי בָנִֽים׃

רות 1:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שבנה בנתי לכן כי זקנתי מהיות לאיש כי אמרתי יש־לי תקוה גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים׃

Links
Ruth 1:12Ruth 1:12 Text AnalysisRuth 1:12 InterlinearRuth 1:12 MultilingualRuth 1:12 TSKRuth 1:12 Cross ReferencesRuth 1:12 Bible HubRuth 1:12 Biblia ParalelaRuth 1:12 Chinese BibleRuth 1:12 French BibleRuth 1:12 German Bible

Bible Hub
Ruth 1:11
Top of Page
Top of Page