Ruth 1:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5375 [e]way-yiś-’ūוַיִּשְׂא֣וּAnd they tookVerb
  lā-hem,לָהֶ֗םto themPrep
802 [e]nā-šîmנָשִׁים֙wivesNoun
4125 [e]mō-’ă-ḇî-yō-wṯ,מֹֽאֲבִיּ֔וֹתof the women of MoabAdj
8034 [e]šêmשֵׁ֤םthe nameNoun
259 [e]hā-’a-ḥaṯהָֽאַחַת֙of the one [was]Adj
6204 [e]‘ā-rə-pāh,עָרְפָּ֔הOrpahNoun
8034 [e]wə-šêmוְשֵׁ֥םand the nameNoun
8145 [e]haš-šê-nîṯהַשֵּׁנִ֖יתof the otherNoun
7327 [e]rūṯ;ר֑וּתRuthNoun
3427 [e]way-yê-šə-ḇūוַיֵּ֥שְׁבוּand they dwelledVerb
8033 [e]šāmשָׁ֖םthereAdv
6235 [e]kə-‘e-śerכְּעֶ֥שֶׂרabout tenNoun
8141 [e]šā-nîm.שָׁנִֽים׃yearsNoun
Hebrew Texts
רות 1:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׂא֣וּ לָהֶ֗ם נָשִׁים֙ מֹֽאֲבִיֹּ֔ות שֵׁ֤ם הָֽאַחַת֙ עָרְפָּ֔ה וְשֵׁ֥ם הַשֵּׁנִ֖ית ר֑וּת וַיֵּ֥שְׁבוּ שָׁ֖ם כְּעֶ֥שֶׂר שָׁנִֽים׃

רות 1:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישאו להם נשים מאביות שם האחת ערפה ושם השנית רות וישבו שם כעשר שנים׃

Links
Ruth 1:4Ruth 1:4 Text AnalysisRuth 1:4 InterlinearRuth 1:4 MultilingualRuth 1:4 TSKRuth 1:4 Cross ReferencesRuth 1:4 Bible HubRuth 1:4 Biblia ParalelaRuth 1:4 Chinese BibleRuth 1:4 French BibleRuth 1:4 German Bible

Bible Hub
Ruth 1:3
Top of Page
Top of Page