Ruth 1:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]yit-tênיִתֵּ֤ןgrantVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙The LORDNoun
  lā-ḵem,לָכֶ֔םtoPrep
4672 [e]ū-mə-ṣe-nāוּמְצֶ֣אןָand you that you may findVerb
4496 [e]mə-nū-ḥāh,מְנוּחָ֔הrestNoun
802 [e]’iš-šāhאִשָּׁ֖הeachNoun
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתin the houseNoun
376 [e]’î-šāh;אִישָׁ֑הּof her husbandNoun
5401 [e]wat-tiš-šaqוַתִּשַּׁ֣קThen she kissedVerb
  lā-hen,לָהֶ֔ןto themPrep
5375 [e]wat-tiś-śe-nāhוַתִּשֶּׂ֥אנָהand they lifted upVerb
6963 [e]qō-w-lānקוֹלָ֖ןtheir voiceNoun
1058 [e]wat-tiḇ-ke-nāh.וַתִּבְכֶּֽינָה׃and weptVerb
Hebrew Texts
רות 1:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יִתֵּ֤ן יְהוָה֙ לָכֶ֔ם וּמְצֶ֣אןָ מְנוּחָ֔ה אִשָּׁ֖ה בֵּ֣ית אִישָׁ֑הּ וַתִּשַּׁ֣ק לָהֶ֔ן וַתִּשֶּׂ֥אנָה קֹולָ֖ן וַתִּבְכֶּֽינָה׃

רות 1:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יתן יהוה לכם ומצאן מנוחה אשה בית אישה ותשק להן ותשאנה קולן ותבכינה׃

Links
Ruth 1:9Ruth 1:9 Text AnalysisRuth 1:9 InterlinearRuth 1:9 MultilingualRuth 1:9 TSKRuth 1:9 Cross ReferencesRuth 1:9 Bible HubRuth 1:9 Biblia ParalelaRuth 1:9 Chinese BibleRuth 1:9 French BibleRuth 1:9 German Bible

Bible Hub
Ruth 1:8
Top of Page
Top of Page