Ruth 4:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2063 [e]wə-zōṯוְזֹאת֩Now thisPro
6440 [e]lə-p̄ā-nîmלְפָנִ֨ים[was the manner] in former timeNoun
3478 [e]bə-yiś-rā-’êlבְּיִשְׂרָאֵ֜לin IsraelNoun
5921 [e]‘al-עַל־concerningPrep
1353 [e]hag-gə-’ūl-lāhהַגְּאוּלָּ֤הredeemingNoun
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and concerningPrep
8545 [e]hat-tə-mū-rāhהַתְּמוּרָה֙changingNoun
6965 [e]lə-qay-yêmלְקַיֵּ֣םfor to confirmVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1697 [e]dā-ḇār,דָּבָ֔רthingsNoun
8025 [e]šā-lap̄שָׁלַ֥ףplucked offVerb
376 [e]’îšאִ֛ישׁa manNoun
5275 [e]na-‘ă-lōwנַעֲל֖וֹhis shoeNoun
5414 [e]wə-nā-ṯanוְנָתַ֣ןand gave [it]Verb
7453 [e]lə-rê-‘ê-hū;לְרֵעֵ֑הוּto his neighborNoun
2063 [e]wə-zōṯוְזֹ֥אתand this [was]Pro
8584 [e]hat-tə-‘ū-ḏāhהַתְּעוּדָ֖הa testimonyNoun
3478 [e]bə-yiś-rā-’êl.בְּיִשְׂרָאֵֽל׃in IsraelNoun
Hebrew Texts
רות 4:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְזֹאת֩ לְפָנִ֨ים בְּיִשְׂרָאֵ֜ל עַל־הַגְּאוּלָּ֤ה וְעַל־הַתְּמוּרָה֙ לְקַיֵּ֣ם כָּל־דָּבָ֔ר שָׁלַ֥ף אִ֛ישׁ נַעֲלֹ֖ו וְנָתַ֣ן לְרֵעֵ֑הוּ וְזֹ֥את הַתְּעוּדָ֖ה בְּיִשְׂרָאֵֽל׃

רות 4:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וזאת לפנים בישראל על־הגאולה ועל־התמורה לקים כל־דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו וזאת התעודה בישראל׃

Links
Ruth 4:7Ruth 4:7 Text AnalysisRuth 4:7 InterlinearRuth 4:7 MultilingualRuth 4:7 TSKRuth 4:7 Cross ReferencesRuth 4:7 Bible HubRuth 4:7 Biblia ParalelaRuth 4:7 Chinese BibleRuth 4:7 French BibleRuth 4:7 German Bible

Bible Hub
Ruth 4:6
Top of Page
Top of Page