Zechariah 12:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֨וֹםIn that dayNoun
1931 [e]ha-hūהַה֜וּאIn thatPro
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־saidNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הthe LORDNoun
5221 [e]’ak-kehאַכֶּ֤הI will strikeVerb
3605 [e]ḵālכָל־everyNoun
5483 [e]sūsסוּס֙horseNoun
8541 [e]bat-tim-mā-hō-wn,בַּתִּמָּה֔וֹןwith bewildermentNoun
7392 [e]wə-rō-ḵə-ḇōwוְרֹכְב֖וֹand his riderVerb
7697 [e]baš-šig-gā-‘ō-wn;בַּשִּׁגָּע֑וֹןwith madnessNoun
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and onPrep
1004 [e]bêṯבֵּ֤יתthe houseNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָה֙of JudahNoun
6491 [e]’ep̄-qaḥאֶפְקַ֣חI will openVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5869 [e]‘ê-nay,עֵינַ֔יmy eyesNoun
3605 [e]wə-ḵōlוְכֹל֙and everyNoun
5483 [e]sūsס֣וּסhorseNoun
5971 [e]hā-‘am-mîm,הָֽעַמִּ֔יםof the peopleNoun
5221 [e]’ak-kehאַכֶּ֖הwill strikeVerb
5788 [e]ba-‘iw-wā-rō-wn.בַּֽעִוָּרֽוֹן׃with blindnessNoun
Hebrew Texts
זכריה 12:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בַּיֹּ֨ום הַה֜וּא נְאֻם־יְהוָ֗ה אַכֶּ֤ה כָל־סוּס֙ בַּתִּמָּהֹ֔ון וְרֹכְבֹ֖ו בַּשִּׁגָּעֹ֑ון וְעַל־בֵּ֤ית יְהוּדָה֙ אֶפְקַ֣ח אֶת־עֵינַ֔י וְכֹל֙ ס֣וּס הָֽעַמִּ֔ים אַכֶּ֖ה בַּֽעִוָּרֹֽון׃

זכריה 12:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ביום ההוא נאם־יהוה אכה כל־סוס בתמהון ורכבו בשגעון ועל־בית יהודה אפקח את־עיני וכל סוס העמים אכה בעורון׃

Links
Zechariah 12:4Zechariah 12:4 Text AnalysisZechariah 12:4 InterlinearZechariah 12:4 MultilingualZechariah 12:4 TSKZechariah 12:4 Cross ReferencesZechariah 12:4 Bible HubZechariah 12:4 Biblia ParalelaZechariah 12:4 Chinese BibleZechariah 12:4 French BibleZechariah 12:4 German Bible

Bible Hub
Zechariah 12:3
Top of Page
Top of Page