Zephaniah 2:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָ֣יָהAnd shall beVerb
2256 [e]ḥe-ḇel,חֶ֗בֶלthe coastNoun
7611 [e]liš-’ê-rîṯלִשְׁאֵרִ֛יתfor the remnantNoun
1004 [e]bêṯבֵּ֥יתof the houseNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֖הof JudahNoun
5921 [e]‘ă-lê-hemעֲלֵיהֶ֣םthereuponPrep
7462 [e]yir-‘ūn;יִרְע֑וּןthey shall feedVerb
1004 [e]bə-ḇāt-têבְּבָתֵּ֣יIn the housesNoun
831 [e]’aš-qə-lō-wn,אַשְׁקְל֗וֹןof AshkelonNoun
6153 [e]bā-‘e-reḇבָּעֶ֙רֶב֙at eveningNoun
7257 [e]yir-bā-ṣūn,יִרְבָּצ֔וּןshall they lie downVerb
3588 [e]כִּ֧יforConj
6485 [e]yip̄-qə-ḏêmיִפְקְדֵ֛םshall visitVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֥הfor the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-hemאֱלֹהֵיהֶ֖םtheir God themNoun
7725 [e]wə-šāḇוְשָׁ֥בand turn awayVerb
  [šə-ḇū-ṯām[שְׁבוּתָם -  
  ḵ]כ] -  
7622 [e](šə-ḇî-ṯām.(שְׁבִיתָֽם׃their captivityNoun
  q)ק) -  
Hebrew Texts
צפניה 2:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָ֣יָה חֶ֗בֶל לִשְׁאֵרִ֛ית בֵּ֥ית יְהוּדָ֖ה עֲלֵיהֶ֣ם יִרְע֑וּן בְּבָתֵּ֣י אַשְׁקְלֹ֗ון בָּעֶ֙רֶב֙ יִרְבָּצ֔וּן כִּ֧י יִפְקְדֵ֛ם יְהוָ֥ה אֱלֹהֵיהֶ֖ם וְשָׁ֥ב [שְׁבוּתָם כ] (שְׁבִיתָֽם׃ ק)

צפניה 2:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה חבל לשארית בית יהודה עליהם ירעון בבתי אשקלון בערב ירבצון כי יפקדם יהוה אלהיהם ושב [שבותם כ] (שביתם׃ ק)

Links
Zephaniah 2:7Zephaniah 2:7 Text AnalysisZephaniah 2:7 InterlinearZephaniah 2:7 MultilingualZephaniah 2:7 TSKZephaniah 2:7 Cross ReferencesZephaniah 2:7 Bible HubZephaniah 2:7 Biblia ParalelaZephaniah 2:7 Chinese BibleZephaniah 2:7 French BibleZephaniah 2:7 German Bible

Bible Hub
Zephaniah 2:6
Top of Page
Top of Page