ἄγωμεν
Englishman's Concordance
ἄγωμεν (agōmen) — 7 Occurrences

Matthew 26:46 V-PSA-1P
GRK: ἐγείρεσθε ἄγωμεν ἰδοὺ ἤγγικεν
NAS: Get up, let us be going; behold,
KJV: Rise, let us be going: behold,
INT: Rise up let us go behold has drawn near

Mark 1:38 V-PSA-1P
GRK: λέγει αὐτοῖς Ἄγωμεν ἀλλαχοῦ εἰς
NAS: He said to them, Let us go somewhere else
KJV: unto them, Let us go into
INT: he says to them Let us go another way into

Mark 14:42 V-PSA-1P
GRK: ἐγείρεσθε ἄγωμεν ἰδοὺ ὁ
NAS: Get up, let us be going; behold,
KJV: Rise up, let us go; lo,
INT: Rise let us go behold he who

John 11:7 V-PSA-1P
GRK: τοῖς μαθηταῖς Ἄγωμεν εἰς τὴν
NAS: to the disciples, Let us go to Judea
KJV: to [his] disciples, Let us go into
INT: to the disciples Let us go into

John 11:15 V-PSA-1P
GRK: ἐκεῖ ἀλλὰ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν
NAS: that you may believe; but let us go to him.
KJV: nevertheless let us go unto
INT: there But let us go to him

John 11:16 V-PSA-1P
GRK: τοῖς συμμαθηταῖς Ἄγωμεν καὶ ἡμεῖς
NAS: Let us also go, so
KJV: Let us also go, that we
INT: to the fellow disciples Let go also us

John 14:31 V-PSA-1P
GRK: ποιῶ Ἐγείρεσθε ἄγωμεν ἐντεῦθεν
NAS: Me. Get up, let us go from here.
KJV: I do. Arise, let us go hence.
INT: I do Rise up let us go from here

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page