ἀγόμενα
Englishman's Concordance
ἀγόμενα (agomena) — 1 Occurrence

2 Timothy 3:6 V-PPM/P-ANP
GRK: σεσωρευμένα ἁμαρτίαις ἀγόμενα ἐπιθυμίαις ποικίλαις
NAS: with sins, led on by various
KJV: with sins, led away with divers
INT: burdened with sins led away by lusts various

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page