ἀνοῖξαι
Englishman's Concordance
ἀνοῖξαι (anoixai) — 7 Occurrences

John 10:21 V-ANA
GRK: τυφλῶν ὀφθαλμοὺς ἀνοῖξαι
NAS: cannot open the eyes
KJV: a devil open the eyes
INT: of [the] blind [the] eyes to open

Acts 26:18 V-ANA
GRK: ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν
NAS: to open their eyes
KJV: To open their eyes,
INT: to open eyes of them

Revelation 5:2 V-ANA
GRK: Τίς ἄξιος ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον
NAS: is worthy to open the book
KJV: is worthy to open the book, and
INT: Who is worthy to open the book

Revelation 5:3 V-ANA
GRK: τῆς γῆς ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον
NAS: the earth was able to open the book or
KJV: was able to open the book,
INT: the earth to open the book

Revelation 5:4 V-ANA
GRK: ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον
NAS: was found worthy to open the book or
KJV: was found worthy to open and to read
INT: worthy was found to open the book

Revelation 5:5 V-ANA
GRK: ῥίζα Δαυίδ ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον
NAS: has overcome so as to open the book
KJV: hath prevailed to open the book,
INT: root of David [so as] to open the book

Revelation 5:9 V-ANA
GRK: βιβλίον καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας
NAS: the book and to break its seals;
KJV: and to open the seals
INT: book and to open the seals

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 455
77 Occurrences


ἀνεῴχθη — 1 Occ.
ἀνεῳχθῆναι — 1 Occ.
ἀνεῴχθησαν — 1 Occ.
ἀνέῳγεν — 2 Occ.
ἀνεῳγμένας — 1 Occ.
ἀνεῳγμένης — 1 Occ.
ἀνεῳγμένων — 1 Occ.
ἀνεῳγμένον — 1 Occ.
ἀνεῳγμένος — 1 Occ.
ἀνεῳγότα — 1 Occ.
ἀνέῳξεν — 1 Occ.
ἀνοιγήσεται — 4 Occ.
ἀνοίγει — 3 Occ.
ἀνοίγειν — 1 Occ.
ἀνοίγων — 1 Occ.
ἀνοιγῶσιν — 1 Occ.
ἀνοῖξαι — 7 Occ.
ἀνοίξαντες — 3 Occ.
ἀνοίξας — 6 Occ.
ἀνοίξῃ — 2 Occ.
Ἀνοίξω — 1 Occ.
ἀνοίξωσιν — 1 Occ.
ἄνοιξον — 2 Occ.
ἠνεῴχθησαν — 4 Occ.
ἠνεῳγμένη — 1 Occ.
ἠνεῳγμένην — 1 Occ.
ἠνεῳγμένον — 3 Occ.
ἠνέῳξέν — 2 Occ.
ἠνοίχθη — 1 Occ.
ἠνοίχθησαν — 1 Occ.
ἠνοίγη — 3 Occ.
ἠνοίγησαν — 1 Occ.
ἤνοιξεν — 16 Occ.
Additional Entries
ἀνεῳγμένων — 1 Occ.
ἀνεῳγμένον — 1 Occ.
ἀνεῳγμένος — 1 Occ.
ἀνεῳγότα — 1 Occ.
ἀνέῳξεν — 1 Occ.
ἀνοιγήσεται — 4 Occ.
ἀνοίγει — 3 Occ.
ἀνοίγειν — 1 Occ.
ἀνοίγων — 1 Occ.
ἀνοιγῶσιν — 1 Occ.
ἀνοίξαντες — 3 Occ.
ἀνοίξας — 6 Occ.
ἀνοίξῃ — 2 Occ.
Ἀνοίξω — 1 Occ.
ἀνοίξωσιν — 1 Occ.
ἄνοιξον — 2 Occ.
ἠνεῴχθησαν — 4 Occ.
ἠνεῳγμένη — 1 Occ.
ἠνεῳγμένην — 1 Occ.
ἠνεῳγμένον — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page