διατεταχέναι
Englishman's Concordance
διατεταχέναι (diatetachenai) — 1 Occurrence

Acts 18:2 V-RNA
GRK: διὰ τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι
NAS: Claudius had commanded all
KJV: Claudius had commanded all
INT: because had commanded Claudius to depart

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page