διατεταγμένος
Englishman's Concordance
διατεταγμένος (diatetagmenos) — 1 Occurrence

Acts 20:13 V-RPM/P-NMS
GRK: οὕτως γὰρ διατεταγμένος ἦν μέλλων
NAS: for so he had arranged it, intending
KJV: so had he appointed, minding himself
INT: thus indeed he had arranged he is being about

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page