ἐβαπτίζοντο
Englishman's Concordance
ἐβαπτίζοντο (ebaptizonto) — 5 Occurrences

Matthew 3:6 V-IIM/P-3P
GRK: καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ
NAS: and they were being baptized by him in the Jordan
KJV: And were baptized of him
INT: and were baptized in the

Mark 1:5 V-IIM/P-3P
GRK: πάντες καὶ ἐβαπτίζοντο ὑπ' αὐτοῦ
NAS: the people of Jerusalem; and they were being baptized by him in the Jordan
KJV: were all baptized of him
INT: all and were baptized by him

John 3:23 V-IIM/P-3P
GRK: παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο
NAS: and [people] were coming and were being baptized--
KJV: they came, and were baptized.
INT: they were coming and being baptized

Acts 8:12 V-IIM/P-3P
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τε
NAS: Christ, they were being baptized, men
KJV: Christ, they were baptized, both
INT: of Jesus Christ they were baptized men both

Acts 18:8 V-IIM/P-3P
GRK: ἐπίστευον καὶ ἐβαπτίζοντο
NAS: were believing and being baptized.
KJV: believed, and were baptized.
INT: believed and were baptized

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 907
81 Occurrences


βάπτισαι — 1 Occ.
βαπτίσει — 3 Occ.
βαπτίσωνται — 1 Occ.
βαπτισθῆναι — 11 Occ.
βαπτισθήσεσθε — 4 Occ.
βαπτισθήτω — 1 Occ.
βαπτισθεὶς — 3 Occ.
βαπτισθέντες — 2 Occ.
βαπτισθέντος — 1 Occ.
βαπτίζει — 2 Occ.
βαπτίζειν — 2 Occ.
βαπτίζεις — 1 Occ.
βαπτίζω — 3 Occ.
βαπτίζων — 7 Occ.
βαπτίζομαι — 4 Occ.
βαπτιζόμενοι — 1 Occ.
βαπτίζονται — 1 Occ.
βαπτίζοντες — 1 Occ.
βαπτίζοντος — 1 Occ.
βεβαπτισμένοι — 1 Occ.
ἐβάπτισα — 4 Occ.
ἐβάπτισεν — 4 Occ.
ἐβαπτίσθη — 5 Occ.
ἐβαπτίσθημεν — 3 Occ.
ἐβαπτίσθησαν — 3 Occ.
ἐβαπτίσθητε — 4 Occ.
ἐβάπτιζεν — 2 Occ.
ἐβαπτίζοντο — 5 Occ.
Additional Entries
βαπτίζοντες — 1 Occ.
βαπτίζοντος — 1 Occ.
βεβαπτισμένοι — 1 Occ.
ἐβάπτισα — 4 Occ.
ἐβάπτισεν — 4 Occ.
ἐβαπτίσθη — 5 Occ.
ἐβαπτίσθημεν — 3 Occ.
ἐβαπτίσθησαν — 3 Occ.
ἐβαπτίσθητε — 4 Occ.
ἐβάπτιζεν — 2 Occ.
βάπτισμα — 19 Occ.
βαπτίσματος — 2 Occ.
βαπτισμῷ — 1 Occ.
βαπτισμῶν — 1 Occ.
βαπτισμοῖς — 1 Occ.
βαπτισμοὺς — 2 Occ.
βαπτιστήν — 3 Occ.
βαπτιστὴς — 4 Occ.
βαπτιστοῦ — 5 Occ.
βάψας — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page