907. βαπτίζω (baptizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 907. βαπτίζω (baptizó) — 81 Occurrences

Matthew 3:6 V-IIM/P-3P
GRK: καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ
NAS: and they were being baptized by him in the Jordan
KJV: And were baptized of him
INT: and were baptized in the

Matthew 3:11 V-PIA-1S
GRK: μὲν ὑμᾶς βαπτίζω ἐν ὕδατι
NAS: As for me, I baptize you with water
KJV: I indeed baptize you with
INT: indeed you baptize with water

Matthew 3:11 V-FIA-3S
GRK: αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι
NAS: His sandals; He will baptize you with the Holy
KJV: to bear: he shall baptize you with
INT: he you will baptize with [the] Spirit

Matthew 3:13 V-ANP
GRK: Ἰωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ' αὐτοῦ
NAS: [coming] to John, to be baptized by him.
KJV: unto John, to be baptized of him.
INT: John to be baptized by him

Matthew 3:14 V-ANP
GRK: ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι καὶ σὺ
NAS: need to be baptized by You, and do You come
KJV: have need to be baptized of thee,
INT: by you to be baptized and you

Matthew 3:16 V-APP-NMS
GRK: βαπτισθεὶς δὲ ὁ
NAS: After being baptized, Jesus came
KJV: Jesus, when he was baptized, went up
INT: having been baptized moreover

Matthew 20:22 V-PIP-1S
GRK: ὁ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι λέγουσιν
KJV: and to be baptized with the baptism
INT: which I am baptized to be baptized [with] They say

Matthew 20:22 V-ANP
GRK: ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι λέγουσιν αὐτῷ
KJV: I am baptized with? They say
INT: I am baptized to be baptized [with] They say to him

Matthew 20:23 V-PIP-1S
GRK: ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε τὸ
KJV: and be baptized with the baptism
INT: which I am baptized you shall be baptized [with]

Matthew 20:23 V-FIP-2P
GRK: ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε τὸ δὲ
KJV: I am baptized with: but
INT: I am baptized you shall be baptized [with] but

Matthew 28:19 V-PPA-NMP
GRK: τὰ ἔθνη βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς
NAS: the nations, baptizing them in the name
KJV: all nations, baptizing them in
INT: the nations baptizing them in

Mark 1:4 V-PPA-NMS
GRK: Ἰωάννης ὁ βαπτίζων ἐν τῇ
NAS: John the Baptist appeared
KJV: John did baptize in the wilderness,
INT: John baptizing in the

Mark 1:5 V-IIM/P-3P
GRK: πάντες καὶ ἐβαπτίζοντο ὑπ' αὐτοῦ
NAS: the people of Jerusalem; and they were being baptized by him in the Jordan
KJV: were all baptized of him
INT: all and were baptized by him

Mark 1:8 V-AIA-1S
GRK: ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς ὕδατι
NAS: I baptized you with water;
KJV: I indeed have baptized you with
INT: I baptized you [with] water

Mark 1:8 V-FIA-3S
GRK: αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν
NAS: you with water; but He will baptize you with the Holy
KJV: but he shall baptize you with
INT: he moreover will baptize you with

Mark 1:9 V-AIP-3S
GRK: Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη εἰς τὸν
NAS: in Galilee and was baptized by John
KJV: of Galilee, and was baptized of John
INT: of Galilee and was baptized in the

Mark 6:14 V-PPA-NMS
GRK: Ἰωάννης ὁ βαπτίζων ἐγήγερται ἐκ
NAS: John the Baptist has risen
KJV: That John the Baptist was risen from
INT: John the Baptist is risen from among

Mark 6:24 V-PPA-GMS
GRK: Ἰωάννου τοῦ βαπτίζοντος
NAS: The head of John the Baptist.
INT: of John the Baptist

Mark 7:4 V-ASM-3P
GRK: ἐὰν μὴ βαπτίσωνται οὐκ ἐσθίουσιν
INT: if not they wash not they eat

Mark 10:38 V-PIM/P-1S
GRK: ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι
NAS: or to be baptized with the baptism
KJV: and be baptized with the baptism
INT: which I am baptized [with] to be baptized [with]

Mark 10:38 V-ANP
GRK: ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι
NAS: with which I am baptized?
KJV: that I am baptized with?
INT: I am baptized [with] to be baptized [with]

Mark 10:39 V-PIM/P-1S
GRK: ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε
NAS: you shall drink; and you shall be baptized with the baptism
KJV: I am baptized withal shall ye be baptized:
INT: which I am baptized [with] you will be baptized [with]

Mark 10:39 V-FIP-2P
GRK: ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε
NAS: with which I am baptized.
KJV: am baptized withal shall ye be baptized:
INT: I am baptized [with] you will be baptized [with]

Mark 16:16 V-APP-NMS
GRK: πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται ὁ
NAS: He who has believed and has been baptized shall be saved;
KJV: and is baptized shall be saved;
INT: having believed and having been baptized will be saved the [one]

Luke 3:7 V-ANP
GRK: ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι ὑπ' αὐτοῦ
NAS: who were going out to be baptized by him, You brood
KJV: that came forth to be baptized of
INT: coming out crowds to be baptized by him

Luke 3:12 V-ANP
GRK: καὶ τελῶναι βαπτισθῆναι καὶ εἶπαν
NAS: came to be baptized, and they said
KJV: publicans to be baptized, and
INT: also tax collectors to be baptized and they said

Luke 3:16 V-PIA-1S
GRK: μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς ἔρχεται
NAS: to them all, As for me, I baptize you with water;
KJV: I indeed baptize you with water;
INT: indeed with water baptize you he comes

Luke 3:16 V-FIA-3S
GRK: αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι
NAS: of His sandals; He will baptize you with the Holy
KJV: to unloose: he shall baptize you with
INT: he you will baptize with [the] Spirit

Luke 3:21 V-ANP
GRK: ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν
NAS: the people were baptized, Jesus
KJV: also being baptized, and
INT: in having been baptized all the

Luke 3:21 V-APP-GMS
GRK: καὶ Ἰησοῦ βαπτισθέντος καὶ προσευχομένου
NAS: was also baptized, and while He was praying,
INT: and Jesus having been baptized and praying

Luke 7:29 V-APP-NMP
GRK: τὸν θεόν βαπτισθέντες τὸ βάπτισμα
NAS: justice, having been baptized with the baptism
KJV: God, being baptized with the baptism
INT: God having been baptized [with] the baptism

Luke 7:30 V-APP-NMP
GRK: ἑαυτούς μὴ βαπτισθέντες ὑπ' αὐτοῦ
NAS: for themselves, not having been baptized by John.
KJV: being not baptized of him.
INT: themselves not having been baptized by him

Luke 11:38 V-AIP-3S
GRK: οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ
NAS: that He had not first ceremonially washed before
KJV: not first washed before dinner.
INT: not first he washed before the

Luke 12:50 V-ANP
GRK: δὲ ἔχω βαπτισθῆναι καὶ πῶς
NAS: a baptism to undergo, and how
KJV: a baptism to be baptized with; and
INT: moreover I have to be baptized [with] and how

John 1:25 V-PIA-2S
GRK: Τί οὖν βαπτίζεις εἰ σὺ
NAS: then are you baptizing, if
KJV: unto him, Why baptizest thou then, if
INT: Why then baptize you if you

John 1:26 V-PIA-1S
GRK: λέγων Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι
NAS: them saying, I baptize in water,
KJV: saying, I baptize with water:
INT: saying I baptize with water

John 1:28 V-PPA-NMS
GRK: ὁ Ἰωάννης βαπτίζων
NAS: where John was baptizing.
KJV: John was baptizing.
INT: John baptizing

John 1:31 V-PPA-NMS
GRK: ἐν ὕδατι βαπτίζων
NAS: to Israel, I came baptizing in water.
KJV: I come baptizing with water.
INT: with water baptizing

John 1:33 V-PNA
GRK: πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι
NAS: Him, but He who sent me to baptize in water
KJV: he that sent me to baptize with water,
INT: having sent me to baptize with water

John 1:33 V-PPA-NMS
GRK: ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι
NAS: upon Him, this is the One who baptizes in the Holy
KJV: is he which baptizeth with
INT: it is who baptizes with [the] Spirit

John 3:22 V-IIA-3S
GRK: αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζεν
NAS: He was spending time with them and baptizing.
KJV: them, and baptized.
INT: them and was baptizing

John 3:23 V-PPA-NMS
GRK: ὁ Ἰωάννης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν
NAS: John also was baptizing in Aenon near
KJV: also was baptizing in Aenon
INT: John baptizing in Aenon

John 3:23 V-IIM/P-3P
GRK: παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο
NAS: and [people] were coming and were being baptized--
KJV: they came, and were baptized.
INT: they were coming and being baptized

John 3:26 V-PIA-3S
GRK: ἴδε οὗτος βαπτίζει καὶ πάντες
NAS: behold, He is baptizing and all
KJV: behold, the same baptizeth, and all
INT: behold he baptizes and all

John 4:1 V-PIA-3S
GRK: ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ Ἰωάννης
NAS: was making and baptizing more
KJV: made and baptized more disciples
INT: makes and baptizes than John

John 4:2 V-IIA-3S
GRK: αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλ' οἱ
NAS: Himself was not baptizing, but His disciples
KJV: Jesus himself baptized not, but
INT: himself not was baptizing but the

John 10:40 V-PPA-NMS
GRK: τὸ πρῶτον βαπτίζων καὶ ἔμεινεν
NAS: was first baptizing, and He was staying
KJV: John at first baptized; and there
INT: first baptizing and he abode

Acts 1:5 V-AIA-3S
GRK: Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι ὑμεῖς
NAS: for John baptized with water,
KJV: John truly baptized with water; but
INT: John indeed baptized with water you

Acts 1:5 V-FIP-2P
GRK: ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ οὐ
NAS: with water, but you will be baptized with the Holy
KJV: but ye shall be baptized with the Holy
INT: with [the] Spirit will be baptized Holy not

Acts 2:38 V-AMP-3S
GRK: φησίν καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν
NAS: and each of you be baptized in the name
KJV: and be baptized every one
INT: said and be baptized each of you

Acts 2:41 V-AIP-3P
GRK: λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν καὶ προσετέθησαν
NAS: his word were baptized; and that day
KJV: his word were baptized: and the same
INT: word of him were baptized and were added

Acts 8:12 V-IIM/P-3P
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τε
NAS: Christ, they were being baptized, men
KJV: Christ, they were baptized, both
INT: of Jesus Christ they were baptized men both

Acts 8:13 V-APP-NMS
GRK: ἐπίστευσεν καὶ βαπτισθεὶς ἦν προσκαρτερῶν
NAS: believed; and after being baptized, he continued
KJV: and when he was baptized, he continued
INT: believed and having been baptized was steadfastly continuing

Acts 8:16 V-RPM/P-NMP
GRK: μόνον δὲ βεβαπτισμένοι ὑπῆρχον εἰς
NAS: been baptized in the name
KJV: only they were baptized in the name
INT: only however baptized they were to

Acts 8:36 V-ANP
GRK: κωλύει με βαπτισθῆναι
NAS: What prevents me from being baptized?
KJV: doth hinder me to be baptized?
INT: prevents me to be baptized

Acts 8:38 V-AIA-3S
GRK: εὐνοῦχος καὶ ἐβάπτισεν αὐτόν
NAS: as the eunuch, and he baptized him.
KJV: the eunuch; and he baptized him.
INT: eunuch and he baptized him

Acts 9:18 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἀναστὰς ἐβαπτίσθη
NAS: and he got up and was baptized;
KJV: arose, and was baptized.
INT: and having risen up was baptized

Acts 10:47 V-ANP
GRK: τοῦ μὴ βαπτισθῆναι τούτους οἵτινες
NAS: for these to be baptized who
KJV: not be baptized, which
INT: that not should be baptized these who

Acts 10:48 V-ANP
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ βαπτισθῆναι τότε ἠρώτησαν
NAS: And he ordered them to be baptized in the name
KJV: them to be baptized in
INT: Jesus Christ to be baptized Then they begged

Acts 11:16 V-AIA-3S
GRK: Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι ὑμεῖς
NAS: John baptized with water,
KJV: John indeed baptized with water; but
INT: John indeed baptized with water you

Acts 11:16 V-FIP-2P
GRK: ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύματι
NAS: with water, but you will be baptized with the Holy
KJV: but ye shall be baptized with the Holy
INT: you however will be baptized with [the] Spirit

Acts 16:15 V-AIP-3S
GRK: ὡς δὲ ἐβαπτίσθη καὶ ὁ
NAS: she and her household had been baptized, she urged
KJV: And when she was baptized, and her
INT: when moreover she was baptized and the

Acts 16:33 V-AIP-3S
GRK: πληγῶν καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ
NAS: and immediately he was baptized, he and all
KJV: and was baptized, he
INT: wounds and was baptized he and

Acts 18:8 V-IIM/P-3P
GRK: ἐπίστευον καὶ ἐβαπτίζοντο
NAS: were believing and being baptized.
KJV: believed, and were baptized.
INT: believed and were baptized

Acts 19:3 V-AIP-2P
GRK: τί οὖν ἐβαπτίσθητε οἱ δὲ
NAS: then were you baptized? And they said,
KJV: then were ye baptized? And
INT: what then were you baptized and

Acts 19:4 V-AIA-3S
GRK: Παῦλος Ἰωάννης ἐβάπτισεν βάπτισμα μετανοίας
NAS: John baptized with the baptism
KJV: verily baptized with the baptism
INT: Paul John baptized [with] a baptism of repentance

Acts 19:5 V-AIP-3P
GRK: ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν εἰς τὸ
NAS: When they heard this, they were baptized in the name
KJV: they heard [this], they were baptized in
INT: having heard moreover they were baptized in the

Acts 22:16 V-AMM-2S
GRK: μέλλεις ἀναστὰς βάπτισαι καὶ ἀπόλουσαι
NAS: Get up and be baptized, and wash away
KJV: arise, and be baptized, and
INT: delay you Having arisen be baptized and wash away

Romans 6:3 V-AIP-1P
GRK: ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν
NAS: that all of us who have been baptized into Christ
KJV: many of us as were baptized into
INT: that as many as we were baptized unto Christ

Romans 6:3 V-AIP-1P
GRK: θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν
NAS: Jesus have been baptized into His death?
KJV: Jesus Christ were baptized into his
INT: death of him we were baptized

1 Corinthians 1:13 V-AIP-2P
GRK: ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε
NAS: for you, was he? Or were you baptized in the name
KJV: you? or were ye baptized in the name
INT: name of Paul were you baptized

1 Corinthians 1:14 V-AIA-1S
GRK: οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ
NAS: God that I baptized none
KJV: God that I baptized none of you,
INT: no one of you I baptized if not

1 Corinthians 1:15 V-AIP-2P
GRK: ἐμὸν ὄνομα ἐβαπτίσθητε
NAS: would say you were baptized in my name.
KJV: that I had baptized in
INT: my name you were baptized

1 Corinthians 1:16 V-AIA-1S
GRK: ἐβάπτισα δὲ καὶ
NAS: Now I did baptize also the household
KJV: And I baptized also the household
INT: I baptized moreover also

1 Corinthians 1:16 V-AIA-1S
GRK: τινα ἄλλον ἐβάπτισα
NAS: whether I baptized any
KJV: not whether I baptized any
INT: any other I baptized

1 Corinthians 1:17 V-PNA
GRK: με Χριστὸς βαπτίζειν ἀλλὰ εὐαγγελίζεσθαι
NAS: did not send me to baptize, but to preach the gospel,
KJV: not to baptize, but
INT: me Christ to baptize but to preach the gospel

1 Corinthians 10:2 V-AIM-3P
GRK: τὸν Μωυσῆν ἐβαπτίσθησαν ἐν τῇ
NAS: and all were baptized into Moses
KJV: were all baptized unto Moses
INT: Moses were baptized in the

1 Corinthians 12:13 V-AIP-1P
GRK: ἓν σῶμα ἐβαπτίσθημεν εἴτε Ἰουδαῖοι
NAS: we were all baptized into one
KJV: we all baptized into one
INT: one body were baptized whether Jews

1 Corinthians 15:29 V-PPM/P-NMP
GRK: ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν
NAS: do who are baptized for the dead?
KJV: shall they do which are baptized for
INT: will they do who are baptized for the

1 Corinthians 15:29 V-PIM/P-3P
GRK: τί καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ αὐτῶν
NAS: why then are they baptized for them?
KJV: why are they then baptized for
INT: why also are they baptized for them

Galatians 3:27 V-AIP-2P
GRK: εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε Χριστὸν ἐνεδύσασθε
NAS: For all of you who were baptized into Christ
KJV: as many of you as have been baptized into
INT: to Christ were baptized Christ you did put on

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 907

βάπτισαι — 1 Occ.
βαπτίσει — 3 Occ.
βαπτίσωνται — 1 Occ.
βαπτισθῆναι — 11 Occ.
βαπτισθήσεσθε — 4 Occ.
βαπτισθήτω — 1 Occ.
βαπτισθεὶς — 3 Occ.
βαπτισθέντες — 2 Occ.
βαπτισθέντος — 1 Occ.
βαπτίζει — 2 Occ.
βαπτίζειν — 2 Occ.
βαπτίζεις — 1 Occ.
βαπτίζω — 3 Occ.
βαπτίζων — 7 Occ.
βαπτίζομαι — 4 Occ.
βαπτιζόμενοι — 1 Occ.
βαπτίζονται — 1 Occ.
βαπτίζοντες — 1 Occ.
βαπτίζοντος — 1 Occ.
βεβαπτισμένοι — 1 Occ.
ἐβάπτισα — 4 Occ.
ἐβάπτισεν — 4 Occ.
ἐβαπτίσθη — 5 Occ.
ἐβαπτίσθημεν — 3 Occ.
ἐβαπτίσθησαν — 3 Occ.
ἐβαπτίσθητε — 4 Occ.
ἐβάπτιζεν — 2 Occ.
ἐβαπτίζοντο — 5 Occ.
Additional Entries
βαπτισθέντες — 2 Occ.
βαπτισθέντος — 1 Occ.
βαπτίζει — 2 Occ.
βαπτίζειν — 2 Occ.
βαπτίζεις — 1 Occ.
βαπτίζω — 3 Occ.
βαπτίζων — 7 Occ.
βαπτίζομαι — 4 Occ.
βαπτιζόμενοι — 1 Occ.
βαπτίζονται — 1 Occ.
βαπτίζοντος — 1 Occ.
βεβαπτισμένοι — 1 Occ.
ἐβάπτισα — 4 Occ.
ἐβάπτισεν — 4 Occ.
ἐβαπτίσθη — 5 Occ.
ἐβαπτίσθημεν — 3 Occ.
ἐβαπτίσθησαν — 3 Occ.
ἐβαπτίσθητε — 4 Occ.
ἐβάπτιζεν — 2 Occ.
ἐβαπτίζοντο — 5 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page