ἐπαγγελίας
Englishman's Concordance
ἐπαγγελίας (epangelias) — 23 Occurrences

Acts 7:17 N-GFS
GRK: χρόνος τῆς ἐπαγγελίας ἧς ὡμολόγησεν
NAS: But as the time of the promise was approaching
KJV: the time of the promise drew nigh,
INT: time of the promise which swore

Acts 26:6 N-GFS
GRK: πατέρας ἡμῶν ἐπαγγελίας γενομένης ὑπὸ
NAS: for the hope of the promise made
KJV: for the hope of the promise made of
INT: fathers of us promise having been made by

Romans 9:8 N-GFS
GRK: τέκνα τῆς ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς
NAS: but the children of the promise are regarded
KJV: the children of the promise are counted
INT: children of the promise are reckoned for

Romans 9:9 N-GFS
GRK: ἐπαγγελίας γὰρ ὁ
NAS: is the word of promise: AT THIS
KJV: this [is] the word of promise, At this
INT: of [the] promise indeed the

Romans 15:8 N-AFP
GRK: βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων
NAS: to confirm the promises [given] to the fathers,
KJV: confirm the promises [made] unto the fathers:
INT: to confirm the promises of the fathers

2 Corinthians 7:1 N-AFP
GRK: ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας ἀγαπητοί καθαρίσωμεν
NAS: these promises, beloved,
KJV: these promises, dearly beloved,
INT: having the promises beloved we should cleanse

Galatians 3:18 N-GFS
GRK: οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας τῷ δὲ
NAS: based on a promise; but God
KJV: [it is] no more of promise: but God
INT: [it is] no longer by promise but

Galatians 3:18 N-GFS
GRK: Ἀβραὰμ δι' ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ
NAS: it to Abraham by means of a promise.
KJV: [it] to Abraham by promise.
INT: to Abraham through a promise granted [it]

Galatians 4:23 N-GFS
GRK: ἐλευθέρας δι' ἐπαγγελίας
NAS: through the promise.
KJV: the freewoman [was] by promise.
INT: free [woman] through promise

Galatians 4:28 N-GFS
GRK: κατὰ Ἰσαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα ἐστέ
NAS: Isaac, are children of promise.
KJV: are the children of promise.
INT: like Isaac of promise children are

Ephesians 1:13 N-GFS
GRK: πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ
NAS: Spirit of promise,
KJV: that holy Spirit of promise,
INT: Spirit of promise the Holy

Ephesians 2:12 N-GFS
GRK: διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας ἐλπίδα μὴ
NAS: to the covenants of promise, having
KJV: from the covenants of promise, having
INT: covenants of the promise hope not

Ephesians 3:6 N-GFS
GRK: συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας ἐν Χριστῷ
NAS: and fellow partakers of the promise in Christ
KJV: partakers of his promise in Christ
INT: joint-partakers of the promise in Christ

Hebrews 4:1 N-GFS
GRK: ποτε καταλειπομένης ἐπαγγελίας εἰσελθεῖν εἰς
NAS: if, while a promise remains
KJV: lest, a promise being left
INT: ever being left a promise to enter into

Hebrews 6:12 N-AFP
GRK: κληρονομούντων τὰς ἐπαγγελίας
NAS: and patience inherit the promises.
KJV: patience inherit the promises.
INT: inherit the promises

Hebrews 6:15 N-GFS
GRK: ἐπέτυχεν τῆς ἐπαγγελίας
NAS: he obtained the promise.
KJV: he obtained the promise.
INT: he obtained the promise

Hebrews 6:17 N-GFS
GRK: κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάθετον
NAS: to the heirs of the promise the unchangeableness
KJV: unto the heirs of promise the immutability
INT: heirs of the promise the unchangeableness

Hebrews 7:6 N-AFP
GRK: ἔχοντα τὰς ἐπαγγελίας εὐλόγηκεν
NAS: the one who had the promises.
KJV: blessed him that had the promises.
INT: had the promises has blessed

Hebrews 11:9 N-GFS
GRK: γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν
NAS: in the land of promise, as in a foreign
KJV: the land of promise, as
INT: land of the promise as [in] a foreign [country]

Hebrews 11:9 N-GFS
GRK: συνκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς
NAS: fellow heirs of the same promise;
KJV: of the same promise:
INT: joint-heirs of the promise same

Hebrews 11:13 N-AFP
GRK: λαβόντες τὰς ἐπαγγελίας ἀλλὰ πόρρωθεν
NAS: receiving the promises, but having seen
KJV: having received the promises, but
INT: having received the promises but from afar

Hebrews 11:17 N-AFP
GRK: ὁ τὰς ἐπαγγελίας ἀναδεξάμενος
NAS: and he who had received the promises was offering
KJV: he that had received the promises offered up
INT: the [one] the promises having received

2 Peter 3:9 N-GFS
GRK: Κύριος τῆς ἐπαγγελίας ὥς τινες
NAS: is not slow about His promise, as some
KJV: slack concerning his promise, as
INT: the Lord the promise as some

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page