1860. ἐπαγγελία (epaggelia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1860. ἐπαγγελία (epaggelia) — 52 Occurrences

Luke 24:49 N-AFS
GRK: ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός
NAS: I am sending forth the promise of My Father
KJV: I send the promise of my Father
INT: send the promise of the Father

Acts 1:4 N-AFS
GRK: περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς
NAS: for what the Father had promised, Which,
KJV: wait for the promise of the Father,
INT: to await the promise of the Father

Acts 2:33 N-AFS
GRK: τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος
NAS: from the Father the promise of the Holy
KJV: the Father the promise of the Holy
INT: and [the] promise of the Spirit

Acts 2:39 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ ἐπαγγελία καὶ τοῖς
NAS: For the promise is for you and your children
KJV: For the promise is unto you,
INT: is the promise and to the

Acts 7:17 N-GFS
GRK: χρόνος τῆς ἐπαγγελίας ἧς ὡμολόγησεν
NAS: But as the time of the promise was approaching
KJV: the time of the promise drew nigh,
INT: time of the promise which swore

Acts 13:23 N-AFS
GRK: σπέρματος κατ' ἐπαγγελίαν ἤγαγεν τῷ
NAS: according to promise, God
KJV: according to [his] promise raised
INT: seed according to promise raised up

Acts 13:32 N-AFS
GRK: τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν γενομένην
NAS: And we preach to you the good news of the promise made
KJV: how that the promise which was made
INT: the fathers promise having been made

Acts 23:21 N-AFS
GRK: ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν
NAS: and waiting for the promise from you.
KJV: looking for a promise from
INT: from you promise

Acts 26:6 N-GFS
GRK: πατέρας ἡμῶν ἐπαγγελίας γενομένης ὑπὸ
NAS: for the hope of the promise made
KJV: for the hope of the promise made of
INT: fathers of us promise having been made by

Romans 4:13 N-NFS
GRK: νόμου ἡ ἐπαγγελία τῷ Ἀβραὰμ
NAS: For the promise to Abraham or
KJV: For the promise, that he should be the
INT: law the promise [was] to Abraham

Romans 4:14 N-NFS
GRK: κατήργηται ἡ ἐπαγγελία
NAS: is made void and the promise is nullified;
KJV: and the promise made of none effect:
INT: made of no effect the promise

Romans 4:16 N-AFS
GRK: βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ
NAS: so that the promise will be guaranteed
KJV: to the end the promise might be
INT: sure the promise to all the

Romans 4:20 N-AFS
GRK: δὲ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ θεοῦ
NAS: with respect to the promise of God,
KJV: at the promise of God
INT: moreover the promise of God

Romans 9:4 N-NFP
GRK: καὶ αἱ ἐπαγγελίαι
NAS: and the [temple] service and the promises,
KJV: [of God], and the promises;
INT: and the promises

Romans 9:8 N-GFS
GRK: τέκνα τῆς ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς
NAS: but the children of the promise are regarded
KJV: the children of the promise are counted
INT: children of the promise are reckoned for

Romans 9:9 N-GFS
GRK: ἐπαγγελίας γὰρ ὁ
NAS: is the word of promise: AT THIS
KJV: this [is] the word of promise, At this
INT: of [the] promise indeed the

Romans 15:8 N-AFP
GRK: βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων
NAS: to confirm the promises [given] to the fathers,
KJV: confirm the promises [made] unto the fathers:
INT: to confirm the promises of the fathers

2 Corinthians 1:20 N-NFP
GRK: ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι θεοῦ ἐν
NAS: For as many as are the promises of God,
KJV: For all the promises of God in
INT: as many as indeed promises of God [there are] in

2 Corinthians 7:1 N-AFP
GRK: ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας ἀγαπητοί καθαρίσωμεν
NAS: these promises, beloved,
KJV: these promises, dearly beloved,
INT: having the promises beloved we should cleanse

Galatians 3:14 N-AFS
GRK: ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος
NAS: that we would receive the promise of the Spirit
KJV: we might receive the promise of the Spirit
INT: that the promise of the Spirit

Galatians 3:16 N-NFP
GRK: ἐρρέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι καὶ τῷ
NAS: Now the promises were spoken
KJV: seed were the promises made. He saith
INT: were spoken the promises and to the

Galatians 3:17 N-AFS
GRK: καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν
NAS: so as to nullify the promise.
KJV: it should make the promise of none effect.
INT: to nullify the promise

Galatians 3:18 N-GFS
GRK: οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας τῷ δὲ
NAS: based on a promise; but God
KJV: [it is] no more of promise: but God
INT: [it is] no longer by promise but

Galatians 3:18 N-GFS
GRK: Ἀβραὰμ δι' ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ
NAS: it to Abraham by means of a promise.
KJV: [it] to Abraham by promise.
INT: to Abraham through a promise granted [it]

Galatians 3:21 N-GFP
GRK: κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ θεοῦ
NAS: contrary to the promises of God?
KJV: against the promises of God?
INT: [it is] against the promises of God

Galatians 3:22 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ ἐπαγγελία ἐκ πίστεως
NAS: so that the promise by faith
KJV: sin, that the promise by faith
INT: that the promise by faith

Galatians 3:29 N-AFS
GRK: ἐστέ κατ' ἐπαγγελίαν κληρονόμοι
NAS: heirs according to promise.
KJV: heirs according to the promise.
INT: you are according to [the] promise heirs

Galatians 4:23 N-GFS
GRK: ἐλευθέρας δι' ἐπαγγελίας
NAS: through the promise.
KJV: the freewoman [was] by promise.
INT: free [woman] through promise

Galatians 4:28 N-GFS
GRK: κατὰ Ἰσαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα ἐστέ
NAS: Isaac, are children of promise.
KJV: are the children of promise.
INT: like Isaac of promise children are

Ephesians 1:13 N-GFS
GRK: πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ
NAS: Spirit of promise,
KJV: that holy Spirit of promise,
INT: Spirit of promise the Holy

Ephesians 2:12 N-GFS
GRK: διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας ἐλπίδα μὴ
NAS: to the covenants of promise, having
KJV: from the covenants of promise, having
INT: covenants of the promise hope not

Ephesians 3:6 N-GFS
GRK: συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας ἐν Χριστῷ
NAS: and fellow partakers of the promise in Christ
KJV: partakers of his promise in Christ
INT: joint-partakers of the promise in Christ

Ephesians 6:2 N-DFS
GRK: πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ
NAS: commandment with a promise),
KJV: commandment with promise;)
INT: the first with a promise

1 Timothy 4:8 N-AFS
GRK: ὠφέλιμός ἐστιν ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς
NAS: since it holds promise for the present
KJV: having promise of the life
INT: profitable is promise having of life

2 Timothy 1:1 N-AFS
GRK: θεοῦ κατ' ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς
NAS: according to the promise of life
KJV: according to the promise of life
INT: of God according to promise of life which [is]

Hebrews 4:1 N-GFS
GRK: ποτε καταλειπομένης ἐπαγγελίας εἰσελθεῖν εἰς
NAS: if, while a promise remains
KJV: lest, a promise being left
INT: ever being left a promise to enter into

Hebrews 6:12 N-AFP
GRK: κληρονομούντων τὰς ἐπαγγελίας
NAS: and patience inherit the promises.
KJV: patience inherit the promises.
INT: inherit the promises

Hebrews 6:15 N-GFS
GRK: ἐπέτυχεν τῆς ἐπαγγελίας
NAS: he obtained the promise.
KJV: he obtained the promise.
INT: he obtained the promise

Hebrews 6:17 N-GFS
GRK: κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάθετον
NAS: to the heirs of the promise the unchangeableness
KJV: unto the heirs of promise the immutability
INT: heirs of the promise the unchangeableness

Hebrews 7:6 N-AFP
GRK: ἔχοντα τὰς ἐπαγγελίας εὐλόγηκεν
NAS: the one who had the promises.
KJV: blessed him that had the promises.
INT: had the promises has blessed

Hebrews 8:6 N-DFP
GRK: ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαις νενομοθέτηται
NAS: has been enacted on better promises.
KJV: upon better promises.
INT: upon better promises has been enacted

Hebrews 9:15 N-AFS
GRK: παραβάσεων τὴν ἐπαγγελίαν λάβωσιν οἱ
NAS: may receive the promise of the eternal
KJV: might receive the promise of eternal
INT: transgressions the promise might receive they who

Hebrews 10:36 N-AFS
GRK: κομίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν
NAS: you may receive what was promised.
KJV: of God, ye might receive the promise.
INT: you might receive the promise

Hebrews 11:9 N-GFS
GRK: γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν
NAS: in the land of promise, as in a foreign
KJV: the land of promise, as
INT: land of the promise as [in] a foreign [country]

Hebrews 11:9 N-GFS
GRK: συνκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς
NAS: fellow heirs of the same promise;
KJV: of the same promise:
INT: joint-heirs of the promise same

Hebrews 11:13 N-AFP
GRK: λαβόντες τὰς ἐπαγγελίας ἀλλὰ πόρρωθεν
NAS: receiving the promises, but having seen
KJV: having received the promises, but
INT: having received the promises but from afar

Hebrews 11:17 N-AFP
GRK: ὁ τὰς ἐπαγγελίας ἀναδεξάμενος
NAS: and he who had received the promises was offering
KJV: he that had received the promises offered up
INT: the [one] the promises having received

Hebrews 11:33 N-GFP
GRK: δικαιοσύνην ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν ἔφραξαν στόματα
NAS: obtained promises, shut
KJV: obtained promises, stopped
INT: righteousness obtained promises stopped [the] mouths

Hebrews 11:39 N-AFS
GRK: ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν
NAS: did not receive what was promised,
KJV: received not the promise:
INT: did receive the promise

2 Peter 3:4 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία τῆς παρουσίας
NAS: Where is the promise of His coming?
KJV: Where is the promise of his coming?
INT: is the promise of the coming

2 Peter 3:9 N-GFS
GRK: Κύριος τῆς ἐπαγγελίας ὥς τινες
NAS: is not slow about His promise, as some
KJV: slack concerning his promise, as
INT: the Lord the promise as some

1 John 2:25 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς
NAS: This is the promise which He Himself
KJV: this is the promise that he
INT: is the promise which he

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page