ἐποίησεν
Englishman's Concordance
ἐποίησεν (epoiēsen) — 75 Occurrences

Matthew 1:24 V-AIA-3S
GRK: τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν
NAS: from his sleep and did as the angel
KJV: from sleep did as the angel
INT: the sleep did as had commanded

Matthew 12:3 V-AIA-3S
GRK: ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυὶδ ὅτε
NAS: what David did when he became hungry,
KJV: what David did, when he
INT: you have read what did David when

Matthew 13:26 V-AIA-3S
GRK: καὶ καρπὸν ἐποίησεν τότε ἐφάνη
NAS: sprouted and bore grain,
KJV: and brought forth fruit,
INT: and fruit produced then appeared

Matthew 13:28 V-AIA-3S
GRK: ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν οἱ δὲ
NAS: to them, 'An enemy has done this!'
KJV: unto them, An enemy hath done this.
INT: a man this did and

Matthew 13:58 V-AIA-3S
GRK: Καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις
NAS: And He did not do many miracles
KJV: And he did not many
INT: And not he did there works of power

Matthew 19:4 V-AIA-3S
GRK: καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς
NAS: [them] from the beginning MADE THEM MALE
KJV: he which made [them] at
INT: and female made them

Matthew 20:5 V-AIA-3S
GRK: ἐνάτην ὥραν ἐποίησεν ὡσαύτως
NAS: hour, and did the same thing.
KJV: ninth hour, and did likewise.
INT: ninth hour he did likewise

Matthew 21:15 V-AIA-3S
GRK: θαυμάσια ἃ ἐποίησεν καὶ τοὺς
NAS: the wonderful things that He had done, and the children
KJV: that he did, and
INT: wonders which he did and the

Matthew 21:31 V-AIA-3S
GRK: τῶν δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα
NAS: of the two did the will
KJV: them twain did the will
INT: the two did the will

Matthew 22:2 V-AIA-3S
GRK: βασιλεῖ ὅστις ἐποίησεν γάμους τῷ
NAS: who gave a wedding feast
KJV: king, which made a marriage for his
INT: a king who made a wedding feast for the

Matthew 26:12 V-AIA-3S
GRK: ἐνταφιάσαι με ἐποίησεν
NAS: on My body, she did it to prepare Me for burial.
KJV: my body, she did [it] for my
INT: burying of me she did [it]

Matthew 26:13 V-AIA-3S
GRK: καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη εἰς
NAS: this woman has done will also
KJV: this woman hath done, be told
INT: also that which did this [woman] for

Matthew 27:23 V-AIA-3S
GRK: γὰρ κακὸν ἐποίησεν οἱ δὲ
NAS: evil has He done? But they kept shouting
KJV: evil hath he done? But
INT: indeed evil did he commit and

Mark 2:25 V-AIA-3S
GRK: ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυίδ ὅτε
NAS: what David did when he was in need
KJV: what David did, when he had
INT: did you read what did David when

Mark 3:14 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐποίησεν δώδεκα οὓς
NAS: And He appointed twelve, so
KJV: And he ordained twelve, that
INT: And he appointed twelve ones

Mark 3:16 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐποίησεν τοὺς δώδεκα
INT: And he appointed the twelve

Mark 5:20 V-AIA-3S
GRK: Δεκαπόλει ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ
NAS: Jesus had done for him; and everyone
KJV: Jesus had done for him:
INT: [the] Decapolis how much had done for him

Mark 6:21 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίησεν τοῖς μεγιστᾶσιν
NAS: on his birthday gave a banquet
KJV: on his birthday made a supper to his
INT: of him a supper made the to great men

Mark 10:6 V-AIA-3S
GRK: καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς
NAS: of creation, [God] MADE THEM MALE
KJV: of the creation God made them male
INT: and female he made them

Mark 14:8 V-AIA-3S
GRK: ὃ ἔσχεν ἐποίησεν προέλαβεν μυρίσαι
NAS: She has done what she could;
KJV: She hath done what she
INT: What she could she did She came beforehand to anoint

Mark 14:9 V-AIA-3S
GRK: καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται
NAS: this woman has done will also
KJV: she hath done shall be spoken
INT: also what has done this [woman] will be spoken of

Mark 15:14 V-AIA-3S
GRK: Τί γὰρ ἐποίησεν κακόν οἱ
NAS: evil has He done? But they shouted
KJV: evil hath he done? And
INT: What then did he commit evil

Luke 1:49 V-AIA-3S
GRK: ὅτι ἐποίησέν μοι μεγάλα
NAS: For the Mighty One has done great things
KJV: he that is mighty hath done to me
INT: For has done to me great things

Luke 1:51 V-AIA-3S
GRK: Ἐποίησεν κράτος ἐν
NAS: He has done mighty deeds
KJV: He hath shewed strength with
INT: He has shown strength with

Luke 1:68 V-AIA-3S
GRK: ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν λύτρωσιν τῷ
NAS: For He has visited us and accomplished redemption
INT: he visited and performed redemption [on] the

Luke 3:19 V-AIA-3S
GRK: πάντων ὧν ἐποίησεν πονηρῶν ὁ
NAS: which Herod had done,
KJV: which Herod had done,
INT: all which had done [the] evils

Luke 5:29 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἐποίησεν δοχὴν μεγάλην
NAS: And Levi gave a big reception
KJV: And Levi made him a great
INT: And made a banuuet great

Luke 6:3 V-AIA-3S
GRK: ἀνέγνωτε ὃ ἐποίησεν Δαυὶδ ὅτε
NAS: what David did when he was hungry,
KJV: what David did, when himself
INT: did you read that which did David when

Luke 6:10 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ ἐποίησεν καὶ ἀπεκατεστάθη
NAS: out your hand! And he did [so]; and his hand
KJV: hand. And he did so: and
INT: moreover he did and was restored

Luke 8:8 V-AIA-3S
GRK: καὶ φυὲν ἐποίησεν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα
NAS: and grew up, and produced a crop
KJV: sprang up, and bare fruit
INT: and having sprung up produced fruit a hundredfold

Luke 8:39 V-AIA-3S
GRK: ὅσα σοι ἐποίησεν ὁ θεός
NAS: God has done for you. So
KJV: God hath done unto thee.
INT: all that for you has done God

Luke 8:39 V-AIA-3S
GRK: κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ
NAS: Jesus had done for him.
KJV: Jesus had done unto him.
INT: proclaiming all that had done for him

Luke 11:40 V-AIA-3S
GRK: τὸ ἔσωθεν ἐποίησεν
NAS: the outside make the inside
KJV: is without make that which
INT: the inside make

Luke 16:8 V-AIA-3S
GRK: ὅτι φρονίμως ἐποίησεν ὅτι οἱ
NAS: because he had acted shrewdly;
KJV: because he had done wisely:
INT: because shrewdly he had done For the

Luke 17:9 V-AIA-3S
GRK: δούλῳ ὅτι ἐποίησεν τὰ διαταχθέντα
NAS: because he did the things which were commanded,
KJV: because he did the things that were commanded
INT: servant because he did the things having been commanded

Luke 19:18 V-AIA-3S
GRK: σου κύριε ἐποίησεν πέντε μνᾶς
NAS: master, has made five
KJV: thy pound hath gained five pounds.
INT: of you Lord has made five more minas

Luke 23:22 V-AIA-3S
GRK: γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος οὐδὲν
NAS: has this man done? I have found
KJV: hath he done? I have found no
INT: indeed evil did commit this [man] No

John 2:11 V-AIA-3S
GRK: Ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν
NAS: Jesus did in Cana
KJV: beginning of miracles did Jesus in
INT: This did beginning of the

John 4:45 V-AIA-3S
GRK: ἑωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν Ἰεροσολύμοις
NAS: all the things that He did in Jerusalem
KJV: that he did at
INT: having seen all things how great he did in Jerusalem

John 4:46 V-AIA-3S
GRK: Γαλιλαίας ὅπου ἐποίησεν τὸ ὕδωρ
NAS: where He had made the water
KJV: where he made the water
INT: of Galilee where he made the water

John 4:54 V-AIA-3S
GRK: δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: that Jesus performed when He had come
KJV: [that] Jesus did, when he was come out
INT: a second sign did Jesus

John 6:14 V-AIA-3S
GRK: ἰδόντες ὃ ἐποίησεν σημεῖον ἔλεγον
NAS: which He had performed, they said,
KJV: that Jesus did, said, This
INT: having seen what he had done sign said

John 7:31 V-AIA-3S
GRK: ὧν οὗτος ἐποίησεν
INT: than this [man] did

John 8:40 V-AIA-3S
GRK: Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν
NAS: this Abraham did not do.
KJV: God: this did not Abraham.
INT: Abraham not did

John 9:6 V-AIA-3S
GRK: χαμαὶ καὶ ἐποίησεν πηλὸν ἐκ
NAS: on the ground, and made clay
KJV: on the ground, and made clay of
INT: on [the] ground and made clay of

John 9:11 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησεν καὶ ἐπέχρισέν
NAS: Jesus made clay,
KJV: that is called Jesus made clay, and
INT: Jesus clay made and applied to

John 9:14 V-AIA-3S
GRK: τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: when Jesus made the clay and opened
KJV: when Jesus made the clay, and
INT: the clay made Jesus

John 9:26 V-AIA-3S
GRK: αὐτῷ Τί ἐποίησέν σοι πῶς
NAS: to him, What did He do to you? How
KJV: again, What did he to thee? how
INT: to him What did he to you how

John 10:41 V-AIA-3S
GRK: μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν πάντα
NAS: While John performed no sign,
KJV: John did no miracle:
INT: indeed sign did no everything

John 11:45 V-AIA-3S
GRK: θεασάμενοι ἃ ἐποίησεν ἐπίστευσαν εἰς
NAS: what He had done, believed
KJV: Jesus did, believed
INT: having seen what what he did believed on

John 11:46 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῖς ἃ ἐποίησεν Ἰησοῦς
NAS: them the things which Jesus had done.
KJV: what things Jesus had done.
INT: them what did Jesus

John 15:24 V-AIA-3S
GRK: οὐδεὶς ἄλλος ἐποίησεν ἁμαρτίαν οὐκ
NAS: else did, they would not have
KJV: none other man did, they had not
INT: none other has done sin not

John 19:7 V-AIA-3S
GRK: θεοῦ ἑαυτὸν ἐποίησεν
NAS: because He made Himself
KJV: because he made himself
INT: of God himself he made

John 20:30 V-AIA-3S
GRK: ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: also performed in the presence
KJV: signs truly did Jesus in the presence
INT: other signs did Jesus

John 21:25 V-AIA-3S
GRK: πολλὰ ἃ ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: which Jesus did, which if
KJV: which Jesus did, the which, if
INT: many whatever did Jesus

Acts 2:22 V-AIA-3S
GRK: σημείοις οἷς ἐποίησεν δι' αὐτοῦ
NAS: God performed through
KJV: which God did by him
INT: signs which did by him

Acts 2:36 V-AIA-3S
GRK: καὶ χριστὸν ἐποίησεν ὁ θεός
NAS: that God has made Him both
KJV: that God hath made that same Jesus,
INT: and Christ made God

Acts 7:24 V-AIA-3S
GRK: ἠμύνατο καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν τῷ
NAS: he defended him and took vengeance
INT: he defended [him] and did vengeance for the [one]

Acts 7:50 V-AIA-3S
GRK: χείρ μου ἐποίησεν ταῦτα πάντα
NAS: WAS IT NOT MY HAND WHICH MADE ALL
KJV: my hand made all these things?
INT: hand of me has made these things all

Acts 9:13 V-AIA-3S
GRK: ἁγίοις σου ἐποίησεν ἐν Ἰερουσαλήμ
NAS: harm he did to Your saints
KJV: evil he hath done to thy
INT: saints of you he did in Jerusalem

Acts 10:39 V-AIA-3S
GRK: πάντων ὧν ἐποίησεν ἔν τε
NAS: of all the things He did both
KJV: of all things which he did both in
INT: of all things which he did in both

Acts 12:8 V-AIA-3S
GRK: σανδάλιά σου ἐποίησεν δὲ οὕτως
NAS: on your sandals. And he did so.
KJV: And so he did. And he saith
INT: sandals of you He did and so

Acts 14:11 V-AIA-3S
GRK: ἰδόντες ὃ ἐποίησεν Παῦλος ἐπῆραν
NAS: Paul had done, they raised
KJV: Paul had done, they lifted up
INT: having seen what did Paul lifted up

Acts 14:15 V-AIA-3S
GRK: ζῶντα ὃς ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν
NAS: God, WHO MADE THE HEAVEN AND THE EARTH
KJV: God, which made heaven, and
INT: Living who made the heaven

Acts 14:27 V-AIA-3S
GRK: ἀνήγγελλον ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὸς
NAS: that God had done with them and how
KJV: all that God had done with them,
INT: they declared all that did God

Acts 15:4 V-AIA-3S
GRK: ὁ θεὸς ἐποίησεν μετ' αὐτῶν
NAS: all that God had done with them.
KJV: that God had done with
INT: God did with them

Acts 15:12 V-AIA-3S
GRK: ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὸς
NAS: God had done through
KJV: God had wrought among
INT: relating what did God

Acts 17:26 V-AIA-3S
GRK: ἐποίησέν τε ἐξ
NAS: and He made from one [man] every
KJV: And hath made of one
INT: he made moreover of

Acts 21:19 V-AIA-3S
GRK: ἕκαστον ὧν ἐποίησεν ὁ θεὸς
NAS: God had done among
KJV: God had wrought among
INT: each what things did God

2 Corinthians 5:21 V-AIA-3S
GRK: ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν ἵνα ἡμεῖς
NAS: He made Him who knew no
KJV: For he hath made him [to be] sin for
INT: us sin he made that we

Ephesians 3:11 V-AIA-3S
GRK: αἰώνων ἣν ἐποίησεν ἐν τῷ
NAS: which He carried out in Christ
KJV: purpose which he purposed in Christ
INT: ages which he made in

Hebrews 1:2 V-AIA-3S
GRK: οὗ καὶ ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας
NAS: whom also He made the world.
KJV: whom also he made the worlds;
INT: whom also he made the worlds

Hebrews 7:27 V-AIA-3S
GRK: τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ ἑαυτὸν
NAS: this He did once for all
KJV: this he did once,
INT: this indeed he did once for all himself

1 Peter 2:22 V-AIA-3S
GRK: ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέθη
NAS: WHO COMMITTED NO SIN,
KJV: Who did no sin,
INT: sin not committed neither was found

Revelation 1:6 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν
NAS: and He has made us [to be] a kingdom,
KJV: And hath made us kings
INT: and made us a kingdom

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4160
572 Occurrences


ἐποίησα — 10 Occ.
ἐποιησάμην — 1 Occ.
ἐποιήσαμεν — 2 Occ.
ἐποίησαν — 15 Occ.
ἐποίησας — 6 Occ.
ἐποιήσατε — 8 Occ.
ἐποίησεν — 75 Occ.
ἐποίει — 13 Occ.
ἐποιεῖτε — 1 Occ.
ἐποίουν — 3 Occ.
ἐποιοῦντο — 1 Occ.
πεποίηκα — 2 Occ.
πεποιήκαμεν — 1 Occ.
πεποιήκατε — 1 Occ.
πεποιήκεισαν — 1 Occ.
πεποίηκεν — 5 Occ.
πεποιηκέναι — 1 Occ.
πεποιηκώς — 2 Occ.
πεποιηκόσιν — 1 Occ.
πεποιηκότες — 1 Occ.
πεποιηκότος — 1 Occ.
πεποιημένων — 1 Occ.
ποιῇ — 3 Occ.
ποιῇς — 5 Occ.
ποιῆσαι — 47 Occ.
ποιήσαιεν — 1 Occ.
ποιησάμενοι — 1 Occ.
ποιησάμενος — 2 Occ.
ποιήσαντες — 7 Occ.
ποιήσαντι — 3 Occ.
ποιήσας — 20 Occ.
ποιήσασαν — 1 Occ.
ποιήσασθαι — 1 Occ.
ποιήσατε — 11 Occ.
ποιησάτω — 2 Occ.
ποιήσῃ — 9 Occ.
ποιήσῃς — 1 Occ.
ποιήσητε — 1 Occ.
ποιήσει — 17 Occ.
ποιήσεις — 3 Occ.
ποιήσετε — 2 Occ.
ποιήσω — 25 Occ.
ποιήσωμεν — 8 Occ.
ποιήσων — 1 Occ.
ποιήσωσιν — 4 Occ.
ποιήσομεν — 4 Occ.
ποιησόμεθα — 1 Occ.
Ποίησον — 10 Occ.
ποιήσουσιν — 5 Occ.
ποιῆτε — 7 Occ.
ποιεῖ — 31 Occ.
ποιεῖν — 26 Occ.
ποιεῖς — 13 Occ.
ποιεῖσθαι — 3 Occ.
ποιεῖσθε — 1 Occ.
ποιεῖται — 1 Occ.
ποιεῖτε — 36 Occ.
ποιείτω — 2 Occ.
ποιῶ — 23 Occ.
ποιῶμεν — 2 Occ.
ποιῶν — 27 Occ.
ποιῶσιν — 4 Occ.
ποιοῦμαι — 2 Occ.
ποιοῦμεν — 4 Occ.
ποιούμενοι — 1 Occ.
ποιούμενος — 5 Occ.
ποιοῦν — 6 Occ.
ποιοῦντα — 5 Occ.
ποιοῦνται — 1 Occ.
ποιοῦντας — 3 Occ.
ποιοῦντες — 7 Occ.
ποιοῦντι — 2 Occ.
ποιοῦντος — 1 Occ.
ποιοῦσιν — 12 Occ.
Additional Entries
πνοὴν — 1 Occ.
πνοῆς — 1 Occ.
ποδήρη — 1 Occ.
πόθεν — 29 Occ.
ἐποίησα — 10 Occ.
ἐποιησάμην — 1 Occ.
ἐποιήσαμεν — 2 Occ.
ἐποίησαν — 15 Occ.
ἐποίησας — 6 Occ.
ἐποιήσατε — 8 Occ.
ἐποίει — 13 Occ.
ἐποιεῖτε — 1 Occ.
ἐποίουν — 3 Occ.
ἐποιοῦντο — 1 Occ.
πεποίηκα — 2 Occ.
πεποιήκαμεν — 1 Occ.
πεποιήκατε — 1 Occ.
πεποιήκεισαν — 1 Occ.
πεποίηκεν — 5 Occ.
πεποιηκέναι — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page