ἐπορεύοντο
Englishman's Concordance
ἐπορεύοντο (eporeuonto) — 6 Occurrences

Matthew 28:9 V-II-3P
GRK: ὡς δὲ ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι τοῖς
KJV: as they went to tell
INT: as moreover they were going to tell

Luke 2:3 V-IIM/P-3P
GRK: καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι
NAS: And everyone was on his way to register for the census,
KJV: And all went to be taxed, every one
INT: And went all to be registered

Luke 2:41 V-IIM/P-3P
GRK: Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς
NAS: Now His parents went to Jerusalem
KJV: his parents went to Jerusalem
INT: And went the parents

Luke 24:28 V-IIM/P-3P
GRK: κώμην οὗ ἐπορεύοντο καὶ αὐτὸς
NAS: where they were going, and He acted as though
KJV: the village, whither they went: and he
INT: village where they were going and he

Acts 5:41 V-IIM/P-3P
GRK: μὲν οὖν ἐπορεύοντο χαίροντες ἀπὸ
NAS: So they went on their way from the presence
KJV: And they departed from the presence
INT: indeed therefore departed rejoicing from

Acts 8:36 V-IIM/P-3P
GRK: ὡς δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν
NAS: As they went along the road
KJV: And as they went on [their] way,
INT: as moreover they were going along the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4198
154 Occurrences


ἐπορεύετο — 6 Occ.
ἐπορευόμην — 1 Occ.
ἐπορευόμεθα — 1 Occ.
ἐπορεύοντο — 6 Occ.
ἐπορεύθη — 11 Occ.
ἐπορεύθησαν — 5 Occ.
πεπορευμένους — 1 Occ.
πορεύεσθαι — 17 Occ.
πορεύεσθε — 7 Occ.
πορεύεται — 7 Occ.
πορεύωμαι — 2 Occ.
πορεύομαι — 8 Occ.
πορευομένη — 1 Occ.
πορευομένῳ — 1 Occ.
πορευομένων — 4 Occ.
πορευόμενοι — 7 Occ.
πορευομένοις — 1 Occ.
πορευόμενον — 2 Occ.
πορευόμενος — 3 Occ.
πορευομένου — 2 Occ.
πορευομένους — 2 Occ.
πορεύου — 16 Occ.
πορεύσῃ — 1 Occ.
πορεύσεται — 1 Occ.
πορεύσομαι — 2 Occ.
πορευσόμεθα — 1 Occ.
πορεύσονται — 1 Occ.
πορευθῇ — 1 Occ.
πορευθῆναι — 2 Occ.
πορευθῆτε — 1 Occ.
Πορεύθητι — 4 Occ.
πορευθεὶς — 8 Occ.
πορευθεῖσα — 1 Occ.
πορευθεῖσαι — 1 Occ.
Πορευθέντες — 15 Occ.
πορευθέντι — 1 Occ.
πορευθῶ — 2 Occ.
πορευθῶσιν — 1 Occ.
Additional Entries
Ποντίου — 2 Occ.
Πόντον — 1 Occ.
Πόντου — 1 Occ.
Ποπλίῳ — 1 Occ.
Ποπλίου — 1 Occ.
πορείαις — 1 Occ.
πορείαν — 1 Occ.
ἐπορεύετο — 6 Occ.
ἐπορευόμην — 1 Occ.
ἐπορευόμεθα — 1 Occ.
ἐπορεύθη — 11 Occ.
ἐπορεύθησαν — 5 Occ.
πεπορευμένους — 1 Occ.
πορεύεσθαι — 17 Occ.
πορεύεσθε — 7 Occ.
πορεύεται — 7 Occ.
πορεύωμαι — 2 Occ.
πορεύομαι — 8 Occ.
πορευομένη — 1 Occ.
πορευομένῳ — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page