πορεύεσθαι
Englishman's Concordance
πορεύεσθαι (poreuesthai) — 17 Occurrences

Luke 4:42 V-PNM/P
GRK: τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἀπ' αὐτῶν
NAS: to Him and tried to keep Him from going away from them.
KJV: that he should not depart from
INT: of the not to go from them

Luke 9:51 V-PNM/P
GRK: ἐστήρισεν τοῦ πορεύεσθαι εἰς Ἰερουσαλήμ
NAS: He was determined to go to Jerusalem;
KJV: his face to go to Jerusalem,
INT: stedfastly set to go to Jerusalem

Luke 10:38 V-PNM/P
GRK: δὲ τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς αὐτὸς
NAS: Now as they were traveling along, He entered
KJV: as they went, that he
INT: moreover proceeded they he

Luke 13:33 V-PNM/P
GRK: τῇ ἐχομένῃ πορεύεσθαι ὅτι οὐκ
NAS: I must journey on today
KJV: I must walk to day, and
INT: the [day] following to proceed for not

Luke 17:11 V-PNM/P
GRK: ἐν τῷ πορεύεσθαι εἰς Ἰερουσαλὴμ
NAS: While He was on the way to Jerusalem,
KJV: as he went to Jerusalem,
INT: in the going up to Jerusalem

Luke 22:33 V-PNM/P
GRK: εἰς θάνατον πορεύεσθαι
NAS: ready to go both
KJV: I am ready to go with thee,
INT: to death to go

Luke 24:28 V-PNM/P
GRK: προσεποιήσατο πορρώτερον πορεύεσθαι
NAS: and He acted as though He were going farther.
KJV: made as though he would have gone further.
INT: appeared farther to be going

John 7:35 V-PNM/P
GRK: οὗτος μέλλει πορεύεσθαι ὅτι ἡμεῖς
NAS: intend to go that we will not find
KJV: will he go, that we
INT: he is about to go that we

John 7:35 V-PNM/P
GRK: Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι καὶ διδάσκειν
NAS: Him? He is not intending to go to the Dispersion
KJV: him? will he go unto the dispersed
INT: Greeks is he about to go and teach

Acts 9:3 V-PNM/P
GRK: δὲ τῷ πορεύεσθαι ἐγένετο αὐτὸν
NAS: As he was traveling, it happened
KJV: And as he journeyed, he came near
INT: moreover proceeding it came to pass he

Acts 14:16 V-PNM/P
GRK: τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς
NAS: all the nations to go their own ways;
KJV: all nations to walk in their own ways.
INT: the nations to go the ways

Acts 17:14 V-PNM/P
GRK: οἱ ἀδελφοὶ πορεύεσθαι ἕως ἐπὶ
NAS: sent Paul out to go as far as the sea;
KJV: sent away Paul to go as it were to
INT: the brothers to go as to

Acts 19:21 V-PNM/P
GRK: καὶ Ἀχαίαν πορεύεσθαι εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: in the spirit to go to Jerusalem
KJV: and Achaia, to go to Jerusalem,
INT: and Achaia to go to Jerusalem

Acts 20:1 V-PNM/P
GRK: ἀσπασάμενος ἐξῆλθεν πορεύεσθαι εἰς Μακεδονίαν
NAS: of them, he left to go to Macedonia.
KJV: [them], and departed for to go into
INT: having said farewell went away to go to Macedonia

Acts 25:20 V-PNM/P
GRK: εἰ βούλοιτο πορεύεσθαι εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: he was willing to go to Jerusalem
KJV: he would go to
INT: if he resolved to go to Jerusalem

1 Corinthians 10:27 V-PNM/P
GRK: καὶ θέλετε πορεύεσθαι πᾶν τὸ
NAS: you and you want to go, eat
KJV: ye be disposed to go; whatsoever
INT: and you wish to go all that

1 Corinthians 16:4 V-PNM/P
GRK: τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι σὺν ἐμοὶ
NAS: it is fitting for me to go also,
KJV: meet that I go also,
INT: me also to go with me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4198
154 Occurrences


ἐπορεύετο — 6 Occ.
ἐπορευόμην — 1 Occ.
ἐπορευόμεθα — 1 Occ.
ἐπορεύοντο — 6 Occ.
ἐπορεύθη — 11 Occ.
ἐπορεύθησαν — 5 Occ.
πεπορευμένους — 1 Occ.
πορεύεσθαι — 17 Occ.
πορεύεσθε — 7 Occ.
πορεύεται — 7 Occ.
πορεύωμαι — 2 Occ.
πορεύομαι — 8 Occ.
πορευομένη — 1 Occ.
πορευομένῳ — 1 Occ.
πορευομένων — 4 Occ.
πορευόμενοι — 7 Occ.
πορευομένοις — 1 Occ.
πορευόμενον — 2 Occ.
πορευόμενος — 3 Occ.
πορευομένου — 2 Occ.
πορευομένους — 2 Occ.
πορεύου — 16 Occ.
πορεύσῃ — 1 Occ.
πορεύσεται — 1 Occ.
πορεύσομαι — 2 Occ.
πορευσόμεθα — 1 Occ.
πορεύσονται — 1 Occ.
πορευθῇ — 1 Occ.
πορευθῆναι — 2 Occ.
πορευθῆτε — 1 Occ.
Πορεύθητι — 4 Occ.
πορευθεὶς — 8 Occ.
πορευθεῖσα — 1 Occ.
πορευθεῖσαι — 1 Occ.
Πορευθέντες — 15 Occ.
πορευθέντι — 1 Occ.
πορευθῶ — 2 Occ.
πορευθῶσιν — 1 Occ.
Additional Entries
Ποπλίου — 1 Occ.
πορείαις — 1 Occ.
πορείαν — 1 Occ.
ἐπορεύετο — 6 Occ.
ἐπορευόμην — 1 Occ.
ἐπορευόμεθα — 1 Occ.
ἐπορεύοντο — 6 Occ.
ἐπορεύθη — 11 Occ.
ἐπορεύθησαν — 5 Occ.
πεπορευμένους — 1 Occ.
πορεύεσθε — 7 Occ.
πορεύεται — 7 Occ.
πορεύωμαι — 2 Occ.
πορεύομαι — 8 Occ.
πορευομένη — 1 Occ.
πορευομένῳ — 1 Occ.
πορευομένων — 4 Occ.
πορευόμενοι — 7 Occ.
πορευομένοις — 1 Occ.
πορευόμενον — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page