ἔξω
Englishman's Concordance
ἔξω (exō) — 63 Occurrences

Matthew 5:13 Adv
GRK: μὴ βληθὲν ἔξω καταπατεῖσθαι ὑπὸ
KJV: to be cast out, and
INT: not having been cast out to be trampled upon by

Matthew 10:14 Adv
GRK: ὑμῶν ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς οἰκίας
INT: of you going forth away of [that] house

Matthew 12:46 Adv
GRK: αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω ζητοῦντες αὐτῷ
NAS: were standing outside, seeking
KJV: stood without, desiring
INT: of him were standing outside seeking to him

Matthew 12:47 Adv
GRK: ἀδελφοί σου ἔξω ἑστήκασιν ζητοῦντές
INT: brothers of you outside are standing seeking

Matthew 13:48 Adv
GRK: δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον
NAS: but the bad they threw away.
KJV: cast the bad away.
INT: and [the] bad out they cast

Matthew 21:17 Adv
GRK: αὐτοὺς ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως
KJV: them, and went out of the city into
INT: them he went out of the city

Matthew 21:39 Adv
GRK: αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος
KJV: and cast [him] out of the vineyard,
INT: him they cast [him] out of the vineyard

Matthew 26:69 Adv
GRK: Πέτρος ἐκάθητο ἔξω ἐν τῇ
NAS: was sitting outside in the courtyard,
KJV: Peter sat without in the palace:
INT: Peter was sitting outside in the

Matthew 26:75 Adv
GRK: καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς
KJV: thrice. And he went out, and wept
INT: And having gone out he wept bitterly

Mark 1:45 Adv
GRK: εἰσελθεῖν ἀλλ' ἔξω ἐπ' ἐρήμοις
KJV: but was without in desert
INT: to enter but out in solitary

Mark 3:31 Adv
GRK: αὐτοῦ καὶ ἔξω στήκοντες ἀπέστειλαν
NAS: and standing outside they sent
KJV: and, standing without, sent unto
INT: him and outside standing sent

Mark 3:32 Adv
GRK: ἀδελφαί σου ἔξω ζητοῦσίν σε
NAS: and Your brothers are outside looking
KJV: thy brethren without seek for thee.
INT: sister of you outside seek you

Mark 4:11 Adv
GRK: δὲ τοῖς ἔξω ἐν παραβολαῖς
NAS: but those who are outside get
KJV: unto them that are without, all [these] things
INT: however who are outside in parables

Mark 5:10 Adv
GRK: αὐτὰ ἀποστείλῃ ἔξω τῆς χώρας
KJV: them away out of the country.
INT: them he would send out of the country

Mark 8:23 Adv
GRK: ἐξήνεγκεν αὐτὸν ἔξω τῆς κώμης
KJV: and led him out of the town; and
INT: he led forth him out of the village

Mark 11:4 Adv
GRK: πρὸς θύραν ἔξω ἐπὶ τοῦ
NAS: at the door, outside in the street;
KJV: the door without in
INT: at the door outside by the

Mark 11:19 Adv
GRK: ἐγένετο ἐξεπορεύοντο ἔξω τῆς πόλεως
KJV: was come, he went out of the city.
INT: came he went forth out of the city

Mark 12:8 Adv
GRK: ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος
KJV: cast [him] out of the vineyard.
INT: cast forth him outside the vineyard

Mark 14:68 Adv
GRK: καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ
KJV: And he went out into the porch;
INT: And he went forth out into the

Luke 1:10 Adv
GRK: λαοῦ προσευχόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ
NAS: were in prayer outside at the hour
KJV: praying without at the time
INT: people praying outside at the hour

Luke 4:29 Adv
GRK: ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως
KJV: and thrust him out of the city, and
INT: they cast him out of [the] city

Luke 8:20 Adv
GRK: σου ἑστήκασιν ἔξω ἰδεῖν θέλοντές
NAS: are standing outside, wishing
KJV: stand without, desiring
INT: of you are standing outside to see wishing

Luke 13:25 Adv
GRK: καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ
NAS: to stand outside and knock
KJV: to stand without, and
INT: and you begin outside to stand and

Luke 13:28 Adv
GRK: δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω
KJV: you [yourselves] thrust out.
INT: however being cast out

Luke 13:33 Adv
GRK: προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω Ἰερουσαλήμ
NAS: would perish outside of Jerusalem.
KJV: perish out of Jerusalem.
INT: a prophet to perish outside of Jerusalem

Luke 14:35 Adv
GRK: εὔθετόν ἐστιν ἔξω βάλλουσιν αὐτό
KJV: it out. He that hath
INT: fit is it out they cast it

Luke 20:15 Adv
GRK: ἐκβαλόντες αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος
KJV: him out of the vineyard,
INT: having cast forth him outside the vineyard

Luke 22:62 Adv
GRK: καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς
KJV: Peter went out, and wept bitterly.
INT: And having gone forth outside he wept bitterly

Luke 24:50 Adv
GRK: δὲ αὐτοὺς ἔξω ἕως πρὸς
INT: moreover them out as far as to

John 6:37 Adv
GRK: μὴ ἐκβάλω ἔξω
KJV: in no wise cast out.
INT: not will I cast out

John 9:34 Adv
GRK: ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω
KJV: they cast him out.
INT: they cast him out

John 9:35 Adv
GRK: ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω καὶ εὑρὼν
KJV: him out; and
INT: they cast him out and having found

John 11:43 Adv
GRK: Λάζαρε δεῦρο ἔξω
NAS: Lazarus, come forth.
KJV: Lazarus, come forth.
INT: Lazarus come forth

John 12:31 Adv
GRK: τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω
KJV: world be cast out.
INT: this will be cast out

John 15:6 Adv
GRK: ἐμοί ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ
NAS: in Me, he is thrown away as a branch
KJV: me, he is cast forth as a branch,
INT: me he is thrown out as the

John 18:16 Adv
GRK: τῇ θύρᾳ ἔξω ἐξῆλθεν οὖν
NAS: at the door outside. So
KJV: at the door without. Then went out
INT: the door outside Went out therefore

John 18:29 Adv
GRK: ὁ Πιλᾶτος ἔξω πρὸς αὐτοὺς
INT: Pilate out to them

John 19:4 Adv
GRK: ἐξῆλθεν πάλιν ἔξω ὁ Πιλᾶτος
KJV: therefore went forth again, and
INT: Went again out Pilate

John 19:4 Adv
GRK: ὑμῖν αὐτὸν ἔξω ἵνα γνῶτε
KJV: I bring him forth to you, that
INT: to you him out that you might know

John 19:5 Adv
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἔξω φορῶν τὸν
KJV: came Jesus forth, wearing the crown
INT: Jesus out wearing the

John 19:13 Adv
GRK: τούτων ἤγαγεν ἔξω τὸν Ἰησοῦν
KJV: he brought Jesus forth, and sat down
INT: this he brought out Jesus

John 20:11 Adv
GRK: τῷ μνημείῳ ἔξω κλαίουσα ὡς
NAS: was standing outside the tomb
KJV: Mary stood without at the sepulchre
INT: the tomb outside weeping As

Acts 4:15 Adv
GRK: δὲ αὐτοὺς ἔξω τοῦ συνεδρίου
KJV: to go aside out of the council,
INT: however them outside the Council

Acts 5:34 Adv
GRK: λαῷ ἐκέλευσεν ἔξω βραχὺ τοὺς
NAS: the men outside for a short time.
KJV: the apostles forth a
INT: people commanded out for a short while the

Acts 7:58 Adv
GRK: καὶ ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως
KJV: cast [him] out of the city,
INT: and having cast [him] out of the city

Acts 9:40 Adv
GRK: ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ
KJV: them all forth, and kneeled down,
INT: having put moreover out all

Acts 14:19 Adv
GRK: Παῦλον ἔσυρον ἔξω τῆς πόλεως
KJV: drew [him] out of the city,
INT: Paul dragged [him] outside the city

Acts 16:13 Adv
GRK: σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς πύλης
NAS: we went outside the gate
KJV: we went out of the city
INT: Sabbath we went forth outside the city gate

Acts 16:30 Adv
GRK: προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω ἔφη Κύριοι
KJV: brought them out, and said, Sirs,
INT: having brought them out he said Sirs

Acts 21:5 Adv
GRK: τέκνοις ἕως ἔξω τῆς πόλεως
KJV: till [we were] out of the city:
INT: children as far as outside the city

Acts 21:30 Adv
GRK: εἷλκον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἱεροῦ
KJV: and drew him out of the temple: and
INT: they drew him outside the temple

Acts 26:11 Adv
GRK: εἰς τὰς ἔξω πόλεις
NAS: them even to foreign cities.
KJV: [them] even unto strange cities.
INT: to foreign cities

1 Corinthians 5:12 Adv
GRK: μοι τοὺς ἔξω κρίνειν οὐχὶ
KJV: them also that are without? do
INT: [it is] to me those outside to judge not

1 Corinthians 5:13 Adv
GRK: τοὺς δὲ ἔξω ὁ θεὸς
NAS: But those who are outside, God judges.
KJV: But them that are without God judgeth.
INT: those however outside God

2 Corinthians 4:16 Adv
GRK: καὶ ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος
NAS: but though our outer man
KJV: though our outward man perish,
INT: indeed the outward of us man

Colossians 4:5 Adv
GRK: πρὸς τοὺς ἔξω τὸν καιρὸν
KJV: toward them that are without, redeeming
INT: toward those outside the time

1 Thessalonians 4:12 Adv
GRK: πρὸς τοὺς ἔξω καὶ μηδενὸς
KJV: toward them that are without, and
INT: toward those outside and of no one

Hebrews 13:11 Adv
GRK: σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς
NAS: are burned outside the camp.
KJV: sin, are burned without the camp.
INT: bodies are burned outside the camp

Hebrews 13:12 Adv
GRK: τὸν λαόν ἔξω τῆς πύλης
NAS: blood, suffered outside the gate.
KJV: blood, suffered without the gate.
INT: the people outside the gate

Hebrews 13:13 Adv
GRK: πρὸς αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμβολῆς
NAS: let us go out to Him outside the camp,
KJV: unto him without the camp, bearing
INT: to him outside the camp

1 John 4:18 Adv
GRK: τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν
KJV: love casteth out fear: because
INT: perfect love out casts

Revelation 3:12 Adv
GRK: μου καὶ ἔξω οὐ μὴ
KJV: no more out: and I will write
INT: of me and out no not

Revelation 22:15 Adv
GRK: ἔξω οἱ κύνες
NAS: Outside are the dogs and the sorcerers
KJV: For without [are] dogs, and
INT: But without [are] the dogs

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page