καθάπερ
Englishman's Concordance
καθάπερ (kathaper) — 13 Occurrences

Romans 4:6 Adv
GRK: καθάπερ καὶ Δαυὶδ
NAS: just as David also
KJV: Even as David also
INT: Even as also David

Romans 12:4 Adv
GRK: καθάπερ γὰρ ἐν
NAS: For just as we have many
KJV: For as we have many
INT: even as indeed in

1 Corinthians 10:10 Adv
GRK: μηδὲ γογγύζετε καθάπερ τινὲς αὐτῶν
INT: Neither grumble you as some of them

1 Corinthians 12:12 Adv
GRK: Καθάπερ γὰρ τὸ
NAS: For even as the body is one
KJV: For as the body is
INT: Even as for the

2 Corinthians 1:14 Adv
GRK: ὑμῶν ἐσμὲν καθάπερ καὶ ὑμεῖς
KJV: your rejoicing, even as ye also
INT: of you we are even as also you [are]

2 Corinthians 3:13 Adv
GRK: καὶ οὐ καθάπερ Μωυσῆς ἐτίθει
NAS: and [are] not like Moses,
KJV: And not as Moses, [which] put
INT: and not as Moses he would put

2 Corinthians 3:18 Adv
GRK: εἰς δόξαν καθάπερ ἀπὸ κυρίου
NAS: to glory, just as from the Lord,
KJV: to glory, [even] as by the Spirit
INT: to glory even as from [the] Lord

2 Corinthians 8:11 Adv
GRK: ἐπιτελέσατε ὅπως καθάπερ ἡ προθυμία
NAS: so that just as [there was] the readiness
KJV: [of it]; that as [there was] a readiness
INT: complete so that even as [there was] the readiness

1 Thessalonians 2:11 Adv
GRK: καθάπερ οἴδατε ὡς
NAS: just as you know how
KJV: As ye know how
INT: even as you know how

1 Thessalonians 3:6 Adv
GRK: ἡμᾶς ἰδεῖν καθάπερ καὶ ἡμεῖς
NAS: to see us just as we also
KJV: to see us, as we alsoINT: us to see even as also we

1 Thessalonians 3:12 Adv
GRK: εἰς πάντας καθάπερ καὶ ἡμεῖς
NAS: and for all people, just as we also
KJV: all [men], even as we [do] toward
INT: toward all even as also we

1 Thessalonians 4:5 Adv
GRK: πάθει ἐπιθυμίας καθάπερ καὶ τὰ
NAS: passion, like the Gentiles
KJV: even as the Gentiles
INT: passion of lust even as also the

Hebrews 4:2 Adv
GRK: ἐσμεν εὐηγγελισμένοι καθάπερ κἀκεῖνοι ἀλλ'
NAS: we have had good news preached to us, just as they also;
KJV: the gospel preached, as well as unto them:
INT: we are having had gospel preached [to us] even as also they but

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page