κεφαλῇ
Englishman's Concordance
κεφαλῇ (kephalē) — 15 Occurrences

Matthew 5:36 N-DFS
GRK: ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς
NAS: shall you make an oath by your head, for you cannot
KJV: by thy head, because thou canst
INT: by the head of you shall you swear

Matthew 14:11 N-NFS
GRK: ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ
NAS: And his head was brought on a platter
KJV: And his head was brought in
INT: was brought the head of him on

John 19:2 N-DFS
GRK: αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ καὶ ἱμάτιον
NAS: and put it on His head, and put
KJV: his head, and
INT: of him the head and a robe

John 20:12 N-DFS
GRK: πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα
NAS: one at the head and one
KJV: the one at the head, and the other
INT: at the head and one

1 Corinthians 11:3 N-NFS
GRK: ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ χριστός
NAS: that Christ is the head of every
KJV: know, that the head of every man
INT: man the head Christ

1 Corinthians 11:3 N-NFS
GRK: χριστός ἐστιν κεφαλὴ δὲ γυναικὸς
NAS: and the man is the head of a woman,
KJV: and the head of the woman
INT: Christ is [the] head moreover of [the] woman [is]

1 Corinthians 11:3 N-NFS
GRK: ὁ ἀνήρ κεφαλὴ δὲ τοῦ
NAS: and God is the head of Christ.
KJV: and the head of Christ
INT: the man [the] head moreover

1 Corinthians 11:5 N-DFS
GRK: ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν
NAS: woman who has her head uncovered
KJV: prophesieth with [her] head uncovered
INT: revealed with the head puts to shame the

1 Corinthians 12:21 N-NFS
GRK: πάλιν ἡ κεφαλὴ τοῖς ποσίν
NAS: again the head to the feet,
KJV: nor again the head to the feet, I have
INT: again the head to the feet

Ephesians 4:15 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ κεφαλή Χριστός
NAS: [aspects] into Him who is the head, [even] Christ,
KJV: which is the head, [even] Christ:
INT: is the head Christ

Ephesians 5:23 N-NFS
GRK: ἀνήρ ἐστιν κεφαλὴ τῆς γυναικὸς
NAS: For the husband is the head of the wife,
KJV: is the head of the wife,
INT: [the] husband is head of the wife

Ephesians 5:23 N-NFS
GRK: ὁ χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας
NAS: also is the head of the church,
KJV: Christ is the head of the church:
INT: Christ [is] head of the church

Colossians 1:18 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος
NAS: He is also head of the body,
KJV: is the head of the body,
INT: is the head of the body

Colossians 2:10 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς
NAS: made complete, and He is the head over all
KJV: which is the head of all principality
INT: is the head of all rule

Revelation 1:14 N-NFS
GRK: ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ
NAS: His head and His hair were white
KJV: His head and [his] hairs
INT: and [the] head of him and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page