2776. κεφαλή (kephalé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2776. κεφαλή (kephalé) — 75 Occurrences

Matthew 5:36 N-DFS
GRK: ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς
NAS: shall you make an oath by your head, for you cannot
KJV: by thy head, because thou canst
INT: by the head of you shall you swear

Matthew 6:17 N-AFS
GRK: σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ
NAS: anoint your head and wash
KJV: anoint thine head, and wash
INT: your head and the

Matthew 8:20 N-AFS
GRK: ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ
NAS: nowhere to lay His head.
KJV: where to lay [his] head.
INT: [place] where the head he might lay

Matthew 10:30 N-GFS
GRK: τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι
NAS: hairs of your head are all
KJV: hairs of your head are all
INT: hairs of the head all numbered

Matthew 14:8 N-AFS
GRK: πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ
NAS: on a platter the head of John
KJV: John Baptist's head in a charger.
INT: a dish the head of John the

Matthew 14:11 N-NFS
GRK: ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ
NAS: And his head was brought on a platter
KJV: And his head was brought in
INT: was brought the head of him on

Matthew 21:42 N-AFS
GRK: ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας παρὰ
NAS: BECAME THE CHIEF CORNER
KJV: is become the head of the corner:
INT: is become the chief corner from

Matthew 26:7 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἀνακειμένου
NAS: and she poured it on His head as He reclined
KJV: on his head, as he sat [at meat].
INT: on the head of him as he reclined [at table]

Matthew 27:29 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ
NAS: they put it on His head, and a reed
KJV: [it] upon his head, and a reed
INT: on the head of him and

Matthew 27:30 N-AFS
GRK: εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ
NAS: and [began] to beat Him on the head.
KJV: him on the head.
INT: on the head of him

Matthew 27:37 N-GFS
GRK: ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν
NAS: And above His head they put
KJV: over his head his accusation
INT: over the head of him the

Matthew 27:39 N-AFP
GRK: κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν
NAS: at Him, wagging their heads
KJV: wagging their heads,
INT: shaking the heads of them

Mark 6:24 N-AFS
GRK: εἶπεν Τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ
NAS: for? And she said, The head of John
KJV: she said, The head of John
INT: she said The head of John the

Mark 6:25 N-AFS
GRK: πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ
NAS: me at once the head of John
KJV: a charger the head of John
INT: a dish the head of John the

Mark 6:27 N-AFS
GRK: ἐνέγκαι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ
NAS: [him] to bring [back] his head. And he went
KJV: his head to be brought:
INT: to be brought the head of him And

Mark 6:28 N-AFS
GRK: ἤνεγκεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ
NAS: and brought his head on a platter,
KJV: brought his head in a charger,
INT: brought the head it upon

Mark 12:10 N-AFS
GRK: ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας
NAS: THIS BECAME THE CHIEF CORNER [stone];
KJV: is become the head of the corner:
INT: is become the chief corner

Mark 14:3 N-GFS
GRK: αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς
NAS: the vial and poured it over His head.
KJV: [it] on his head.
INT: his the head

Mark 15:19 N-AFS
GRK: αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάμῳ καὶ
NAS: They kept beating His head with a reed,
KJV: him on the head with a reed,
INT: his head with a reed and

Mark 15:29 N-AFP
GRK: κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ
NAS: at Him, wagging their heads, and saying,
KJV: wagging their heads, and saying,
INT: shaking the heads of them and

Luke 7:38 N-GFS
GRK: θριξὶν τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμασσεν
NAS: them with the hair of her head, and kissing
KJV: of her head, and
INT: hairs of the head of her she was wiping [them]

Luke 7:46 N-AFS
GRK: ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου οὐκ
NAS: You did not anoint My head with oil,
KJV: My head with oil thou didst
INT: With oil the head of me not

Luke 9:58 N-AFS
GRK: ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ
NAS: nowhere to lay His head.
KJV: where to lay [his] head.
INT: where the head he might lay

Luke 12:7 N-GFS
GRK: τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι
NAS: hairs of your head are all
KJV: hairs of your head are all
INT: hairs of the head of you all

Luke 20:17 N-AFS
GRK: ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας
NAS: THIS BECAME THE CHIEF CORNER [stone]'?
KJV: is become the head of
INT: is become into [the] head of [the] corner

Luke 21:18 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ
NAS: not a hair of your head will perish.
KJV: of your head perish.
INT: of the head of you no

Luke 21:28 N-AFP
GRK: ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν διότι
NAS: up and lift up your heads, because
KJV: lift up your heads; for your
INT: lift up the heads of you because

John 13:9 N-AFS
GRK: καὶ τὴν κεφαλήν
NAS: but also my hands and my head.
KJV: [my] hands and [my] head.
INT: and the head

John 19:2 N-DFS
GRK: αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ καὶ ἱμάτιον
NAS: and put it on His head, and put
KJV: his head, and
INT: of him the head and a robe

John 19:30 N-AFS
GRK: κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ
NAS: And He bowed His head and gave
KJV: he bowed his head, and gave up
INT: having bowed the head he yielded up

John 20:7 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ οὐ
NAS: had been on His head, not lying
KJV: about his head, not lying
INT: upon the head of him not

John 20:12 N-DFS
GRK: πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα
NAS: one at the head and one
KJV: the one at the head, and the other
INT: at the head and one

Acts 4:11 N-AFS
GRK: γενόμενος εἰς κεφαλὴν γωνίας
NAS: [but] WHICH BECAME THE CHIEF CORNER
KJV: is become the head of
INT: has become into head of [the] corner

Acts 18:6 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν καθαρὸς
NAS: to them, Your blood [be] on your own heads! I am clean.
KJV: your own heads; I
INT: [be] upon the head of you pure [from it]

Acts 18:18 N-AFS
GRK: Κενχρεαῖς τὴν κεφαλήν εἶχεν γὰρ
NAS: In Cenchrea he had his hair cut,
KJV: having shorn [his] head in
INT: Cenchrea the head he had indeed

Acts 21:24 N-AFS
GRK: ξυρήσονται τὴν κεφαλήν καὶ γνώσονται
NAS: that they may shave their heads; and all
KJV: they may shave [their] heads: and
INT: they may shave the head and may know

Acts 27:34 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἀπολεῖται
NAS: for not a hair from the head of any
KJV: fall from the head of any of you.
INT: of the head will fall

Romans 12:20 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ
NAS: BURNING COALS ON HIS HEAD.
KJV: on his head.
INT: upon the head of him

1 Corinthians 11:3 N-NFS
GRK: ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ χριστός
NAS: that Christ is the head of every
KJV: know, that the head of every man
INT: man the head Christ

1 Corinthians 11:3 N-NFS
GRK: χριστός ἐστιν κεφαλὴ δὲ γυναικὸς
NAS: and the man is the head of a woman,
KJV: and the head of the woman
INT: Christ is [the] head moreover of [the] woman [is]

1 Corinthians 11:3 N-NFS
GRK: ὁ ἀνήρ κεφαλὴ δὲ τοῦ
NAS: and God is the head of Christ.
KJV: and the head of Christ
INT: the man [the] head moreover

1 Corinthians 11:4 N-GFS
GRK: προφητεύων κατὰ κεφαλῆς ἔχων καταισχύνει
NAS: who has [something] on his head while praying
KJV: having [his] head covered,
INT: prophesying [anything] on [his] head having puts to shame

1 Corinthians 11:4 N-AFS
GRK: καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ
NAS: prophesying disgraces his head.
KJV: dishonoureth his head.
INT: puts to shame the head of him

1 Corinthians 11:5 N-DFS
GRK: ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν
NAS: woman who has her head uncovered
KJV: prophesieth with [her] head uncovered
INT: revealed with the head puts to shame the

1 Corinthians 11:5 N-AFS
GRK: καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτῆς ἓν
NAS: disgraces her head, for she is one
KJV: dishonoureth her head: for that is
INT: puts to shame the head same one

1 Corinthians 11:7 N-AFS
GRK: κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν εἰκὼν καὶ
NAS: ought not to have his head covered,
KJV: to cover [his] head, forasmuch as he is
INT: to have concealed the head image and

1 Corinthians 11:10 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς κεφαλῆς διὰ τοὺς
NAS: [a symbol of] authority on her head, because
KJV: on [her] head because
INT: on the head on account of the

1 Corinthians 12:21 N-NFS
GRK: πάλιν ἡ κεφαλὴ τοῖς ποσίν
NAS: again the head to the feet,
KJV: nor again the head to the feet, I have
INT: again the head to the feet

Ephesians 1:22 N-AFS
GRK: αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα
NAS: and gave Him as head over
KJV: gave him [to be] the head over all
INT: him gave [to be] head over all things

Ephesians 4:15 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ κεφαλή Χριστός
NAS: [aspects] into Him who is the head, [even] Christ,
KJV: which is the head, [even] Christ:
INT: is the head Christ

Ephesians 5:23 N-NFS
GRK: ἀνήρ ἐστιν κεφαλὴ τῆς γυναικὸς
NAS: For the husband is the head of the wife,
KJV: is the head of the wife,
INT: [the] husband is head of the wife

Ephesians 5:23 N-NFS
GRK: ὁ χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας
NAS: also is the head of the church,
KJV: Christ is the head of the church:
INT: Christ [is] head of the church

Colossians 1:18 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος
NAS: He is also head of the body,
KJV: is the head of the body,
INT: is the head of the body

Colossians 2:10 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς
NAS: made complete, and He is the head over all
KJV: which is the head of all principality
INT: is the head of all rule

Colossians 2:19 N-AFS
GRK: κρατῶν τὴν κεφαλήν ἐξ οὗ
NAS: and not holding fast to the head, from whom
KJV: not holding the Head, from which
INT: holding fast the head from whom

1 Peter 2:7 N-AFS
GRK: ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας
NAS: THIS BECAME THE VERY CORNER [stone],
KJV: is made the head of the corner,
INT: became into [the] head of [the] corner

Revelation 1:14 N-NFS
GRK: ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ
NAS: His head and His hair were white
KJV: His head and [his] hairs
INT: and [the] head of him and

Revelation 4:4 N-AFP
GRK: ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους
NAS: and golden crowns on their heads.
KJV: on their heads crowns of gold.
INT: on the heads of them crowns

Revelation 9:7 N-AFP
GRK: ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ὡς
NAS: for battle; and on their heads appeared
KJV: their heads [were] as it were
INT: upon the heads of them as

Revelation 9:17 N-NFP
GRK: καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων
NAS: and of brimstone; and the heads of the horses
KJV: and the heads of the horses
INT: and the heads of the horses [were]

Revelation 9:17 N-NFP
GRK: ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων καὶ
NAS: are like the heads of lions;
KJV: [were] as the heads of lions;
INT: horses [were] as heads of lions and

Revelation 9:19 N-AFP
GRK: ὄφεσιν ἔχουσαι κεφαλάς καὶ ἐν
NAS: and have heads, and with them they do harm.
KJV: unto serpents, and had heads, and with
INT: serpents having heads and with

Revelation 10:1 N-AFS
GRK: ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ
NAS: and the rainbow was upon his head, and his face
KJV: [was] upon his head, and his
INT: on the head of him and

Revelation 12:1 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος
NAS: her feet, and on her head a crown
KJV: upon her head a crown of twelve
INT: on the head of her a crown

Revelation 12:3 N-AFP
GRK: πυρρός ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ
NAS: having seven heads and ten horns,
KJV: having seven heads and ten
INT: red having heads seven and

Revelation 12:3 N-AFP
GRK: ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ
NAS: horns, and on his heads [were] seven
KJV: upon his heads.
INT: upon the heads of him seven

Revelation 13:1 N-AFP
GRK: δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά καὶ
NAS: and seven heads, and on his horns
KJV: having seven heads and ten
INT: ten and heads seven and

Revelation 13:1 N-AFP
GRK: ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα
NAS: diadems, and on his heads [were] blasphemous
KJV: upon his heads the name of blasphemy.
INT: upon the heads of it [the] name

Revelation 13:3 N-GFP
GRK: ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς
NAS: [I saw] one of his heads as if
KJV: one of his heads as it were wounded
INT: of the heads of it as

Revelation 14:14 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον
NAS: crown on His head and a sharp
KJV: on his head a golden crown,
INT: on the head of him a crown

Revelation 17:3 N-AFP
GRK: βλασφημίας ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ
NAS: having seven heads and ten horns.
KJV: having seven heads and ten
INT: of blasphemy having heads seven and

Revelation 17:7 N-AFP
GRK: τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ
NAS: the seven heads and the ten
KJV: hath the seven heads and ten
INT: the seven heads and the

Revelation 17:9 N-NFP
GRK: αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ἑπτὰ ὄρη
NAS: The seven heads are seven
KJV: wisdom. The seven heads are seven
INT: The seven heads seven mountains

Revelation 18:19 N-AFP
GRK: ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ
NAS: dust on their heads and were crying
KJV: on their heads, and cried,
INT: upon the heads of them and

Revelation 19:12 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα
NAS: of fire, and on His head [are] many
KJV: on his head [were] many crowns;
INT: upon the head of him diadems

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page