ὅσον
Englishman's Concordance
ὅσον (hoson) — 17 Occurrences

Matthew 9:15 RelPro-ANS
GRK: πενθεῖν ἐφ' ὅσον μετ' αὐτῶν
NAS: mourn as long as the bridegroom
INT: mourn as as long as with them

Matthew 25:40 RelPro-ANS
GRK: ὑμῖν ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ
KJV: Inasmuch as ye have done
INT: to you to the extent as much as you did [it] to one

Matthew 25:45 RelPro-ANS
GRK: ὑμῖν ἐφ' ὅσον οὐκ ἐποιήσατε
KJV: unto you, Inasmuch as ye did [it] not
INT: to you to the extent that not you did [it]

Mark 2:19 RelPro-AMS
GRK: ἐστὶν νηστεύειν ὅσον χρόνον ἔχουσιν
NAS: fast, can they? So long
KJV: them? as long as they have
INT: is fast as long as time they have

Mark 7:36 RelPro-ANS
GRK: μηδενὶ λέγωσιν ὅσον δὲ αὐτοῖς
NAS: anyone; but the more He ordered
KJV: no man: but the more he charged
INT: no one they should tell as much as moreover he

John 6:11 RelPro-ANS
GRK: τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον
NAS: of the fish as much as they wanted.
KJV: of the fishes as much as they would.
INT: the fish as much as they wished

Romans 7:1 RelPro-AMS
GRK: ἀνθρώπου ἐφ' ὅσον χρόνον ζῇ
INT: man for as long as time he may live

Romans 11:13 RelPro-ANS
GRK: ἔθνεσιν ἐφ' ὅσον μὲν οὖν
INT: Gentiles inasmuch as much as indeed Therefore

1 Corinthians 7:39 RelPro-AMS
GRK: δέδεται ἐφ' ὅσον χρόνον ζῇ
KJV: by the law as long as her husband
INT: is bound for as long as time may live

Galatians 4:1 RelPro-AMS
GRK: δέ ἐφ' ὅσον χρόνον ὁ
INT: moreover for as long as time the

Hebrews 3:3 RelPro-ANS
GRK: ἠξίωται καθ' ὅσον πλείονα τιμὴν
NAS: by just so much as the builder
INT: has been counted worthy by so much as more honor

Hebrews 7:20 RelPro-ANS
GRK: Καὶ καθ' ὅσον οὐ χωρὶς
INT: And to as much as not apart from

Hebrews 9:27 RelPro-ANS
GRK: καὶ καθ' ὅσον ἀπόκειται τοῖς
INT: And in as much as it is apportioned

Hebrews 10:37 RelPro-ANS
GRK: γὰρ μικρὸν ὅσον ὅσον ὁ
NAS: FOR YET IN A VERY LITTLE WHILE,
KJV: a little while, and he that shall come
INT: indeed little very while he who

Hebrews 10:37 RelPro-ANS
GRK: μικρὸν ὅσον ὅσον ὁ ἐρχόμενος
NAS: LITTLE WHILE, HE WHO IS COMING
INT: little very while he who comes

2 Peter 1:13 RelPro-AMS
GRK: ἡγοῦμαι ἐφ' ὅσον εἰμὶ ἐν
NAS: it right, as long as I am
INT: I esteem it as much [time] as I am in

Revelation 21:16 RelPro-NNS
GRK: μῆκος αὐτῆς ὅσον καὶ τὸ
KJV: is as large as the breadth: and
INT: length of it the same as moreover the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page