οὐκέτι
Englishman's Concordance
οὐκέτι (ouketi) — 49 Occurrences

Matthew 19:6 Adv
GRK: ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο
NAS: So they are no longer two, but one
KJV: Wherefore they are no more twain, but
INT: So that no longer are they two

Matthew 22:46 Adv
GRK: ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι
NAS: on to ask Him another question.
KJV: forth ask him any more [questions].
INT: to question him no longer

Mark 5:3 Adv
GRK: οὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύνατο
NAS: to bind him anymore, even
INT: not even with chains no longer anyone was able

Mark 7:12 Adv
GRK: οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν
NAS: you no longer permit him to do
KJV: ye suffer him no more to do ought
INT: no longer you allow him

Mark 9:8 Adv
GRK: ἐξάπινα περιβλεψάμενοι οὐκέτι οὐδένα εἶδον
NAS: no one with them anymore, except
KJV: they saw no man any more, save Jesus
INT: suddenly having looked around no longer no one they saw

Mark 10:8 Adv
GRK: μίαν ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο
NAS: so they are no longer two,
KJV: so then they are no more twain, but
INT: one so that no longer are they two

Mark 12:34 Adv
GRK: Καὶ οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν
NAS: to ask Him any more questions.
KJV: And no man after that durst ask
INT: And no one no longer dared him

Mark 14:25 Adv
GRK: ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ
NAS: to you, I will never again drink
INT: to you that no more never not

Mark 15:5 Adv
GRK: δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη
NAS: made no further answer; so
KJV: But Jesus yet answered nothing;
INT: but Jesus no longer nothing answered

Luke 15:19 Adv
GRK: οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος
NAS: I am no longer worthy to be called
KJV: And am no more worthy to be called
INT: no longer am I worthy

Luke 15:21 Adv
GRK: ἐνώπιόν σου οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος
NAS: I am no longer worthy
KJV: and am no more worthy to be called
INT: before you no longer am I worthy

Luke 20:40 Adv
GRK: οὐκέτι γὰρ ἐτόλμων
NAS: to question Him any longer about anything.
KJV: after that they durst not ask him
INT: no longer moreover did they dare

John 4:42 Adv
GRK: ἔλεγον ὅτι Οὐκέτι διὰ τὴν
NAS: to the woman, It is no longer because
KJV: unto the woman, Now we believe, not
INT: they said No longer because of

John 6:66 Adv
GRK: ὀπίσω καὶ οὐκέτι μετ' αὐτοῦ
NAS: and were not walking with Him anymore.
KJV: and walked no more with him.
INT: back and no more with him

John 11:54 Adv
GRK: οὖν Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει
NAS: Jesus no longer continued to walk
KJV: therefore walked no more openly among
INT: therefore Jesus no longer publicly walked

John 14:19 Adv
GRK: κόσμος με οὐκέτι θεωρεῖ ὑμεῖς
NAS: the world will no longer see
KJV: seeth me no more; but ye
INT: world me no more sees you

John 14:30 Adv
GRK: οὐκέτι πολλὰ λαλήσω
NAS: much more with you, for the ruler
KJV: Hereafter I will not talk much
INT: no longer much I will speak

John 15:15 Adv
GRK: οὐκέτι λέγω ὑμᾶς
NAS: No longer do I call you slaves,
KJV: I call you not servants; for
INT: No longer I call you

John 16:10 Adv
GRK: ὑπάγω καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με
NAS: to the Father and you no longer see
KJV: ye see me no more;
INT: I go away and no more you behold me

John 16:16 Adv
GRK: Μικρὸν καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με
NAS: A little while, and you will no longer see
INT: A little [while] and no longer you do behold me

John 16:21 Adv
GRK: τὸ παιδίον οὐκέτι μνημονεύει τῆς
NAS: to the child, she no longer remembers
KJV: she remembereth no more the anguish,
INT: the child no longer she remembers the

John 16:25 Adv
GRK: ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις
NAS: when I will no longer speak
KJV: when I shall no more speak unto you
INT: an hour when no more in alegories

John 17:11 Adv
GRK: καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν
NAS: I am no longer in the world;
KJV: now I am no more in the world,
INT: And no more I am in

John 21:6 Adv
GRK: οὖν καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι
NAS: they cast, and then they were not able
KJV: now they were not able to draw
INT: therefore and no longer it to haul in

Acts 8:39 Adv
GRK: εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι ὁ εὐνοῦχος
NAS: and the eunuch no longer saw
KJV: saw him no more: and he went
INT: saw him no longer the eunuch

Acts 20:25 Adv
GRK: οἶδα ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε τὸ
NAS: the kingdom, will no longer see
KJV: my face no more.
INT: know that no more you will see the

Acts 20:38 Adv
GRK: εἰρήκει ὅτι οὐκέτι μέλλουσιν τὸ
NAS: his face again. And they were accompanying
KJV: his face no more. And they accompanied
INT: he had spoken that no more they are about the

Romans 6:9 Adv
GRK: ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνήσκει θάνατος
NAS: from the dead, is never to die
KJV: the dead dieth no more; death hath
INT: from among [the] dead no more dies death

Romans 6:9 Adv
GRK: θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει
NAS: is never to die again; death no longer
KJV: death hath no more dominion over him.
INT: death him no more rules over

Romans 7:17 Adv
GRK: Νυνὶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι
NAS: now, no longer am I the one doing
KJV: Now then it is no more I that do
INT: now moreover no longer I am working out

Romans 7:20 Adv
GRK: τοῦτο ποιῶ οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι
NAS: I do not want, I am no longer the one doing
INT: this practice [it is] no longer I who work out

Romans 11:6 Adv
GRK: δὲ χάριτι οὐκέτι ἐξ ἔργων
NAS: it is by grace, it is no longer
INT: moreover by grace no longer of works

Romans 11:6 Adv
GRK: ἡ χάρις οὐκέτι γίνεται χάρις
NAS: it is no longer on the basis
INT: grace no longer becomes grace

Romans 11:6 Adv
GRK: ἐξ ἔργων οὐκέτι ἐστὶν χάρις
INT: of works no longer is it grace

Romans 11:6 Adv
GRK: τὸ ἔργον οὐκέτι ἐστίν ἔργον
INT: work no longer is work

Romans 14:15 Adv
GRK: σου λυπεῖται οὐκέτι κατὰ ἀγάπην
NAS: is hurt, you are no longer walking
KJV: walkest thou not charitably.
INT: of you is grieved no longer according to love

2 Corinthians 1:23 Adv
GRK: φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς
NAS: you I did not come again to Corinth.
KJV: you I came not as yet unto Corinth.
INT: sparing you not yet did I come to

2 Corinthians 5:16 Adv
GRK: ἀλλὰ νῦν οὐκέτι γινώσκομεν
NAS: we know [Him] [in this way] no longer.
KJV: henceforth know we [him] no more.
INT: yet now no longer we regard [him]

Galatians 2:20 Adv
GRK: ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ ζῇ
NAS: with Christ; and it is no longer I who live,
KJV: nevertheless I live; yet not I, but
INT: I live moreover no longer I lives

Galatians 3:18 Adv
GRK: ἡ κληρονομία οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας
NAS: on law, it is no longer based
KJV: the law, [it is] no more of
INT: the inheritance [it is] no longer by promise

Galatians 3:25 Adv
GRK: τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν
NAS: has come, we are no longer under
INT: faith no longer under a tutor

Galatians 4:7 Adv
GRK: ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος
NAS: Therefore you are no longer a slave,
KJV: thou art no more a servant,
INT: So no longer you are slave

Ephesians 2:19 Adv
GRK: Ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι
NAS: So then you are no longer strangers
KJV: therefore ye are no more strangers and
INT: So then no longer are you strangers

Philemon 1:16 Adv
GRK: οὐκέτι ὡς δοῦλον
NAS: no longer as a slave, but more than
KJV: Not now as a servant,
INT: no longer as a slave

Hebrews 10:18 Adv
GRK: ἄφεσις τούτων οὐκέτι προσφορὰ περὶ
NAS: of these things, there is no longer [any] offering
KJV: of these [is, there is] no more offering
INT: forgiveness of these [is] no longer [is there] an offering for

Hebrews 10:26 Adv
GRK: τῆς ἀληθείας οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν
NAS: of the truth, there no longer remains
KJV: there remaineth no more sacrifice
INT: of the truth no longer for sins

Revelation 10:6 Adv
GRK: ὅτι χρόνος οὐκέτι ἔσται
NAS: AND THE THINGS IN IT, that there will be delay no longer,
INT: Delay no longer will be

Revelation 18:11 Adv
GRK: οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι
NAS: buys their cargoes any more--
KJV: their merchandise any more:
INT: no one buys no longer

Revelation 18:14 Adv
GRK: σοῦ καὶ οὐκέτι οὐ μὴ
NAS: have passed away from you and [men] will no longer find
KJV: thou shalt find them no more at all.
INT: you and no longer no not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page