παρὰ
Englishman's Concordance
παρὰ (para) — 134 Occurrences

Matthew 2:16 Prep
GRK: ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν μάγων
KJV: he had diligently enquired of the wise men.
INT: which he had ascertained from the magi

Matthew 4:18 Prep
GRK: Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν
KJV: Jesus, walking by the sea of Galilee,
INT: walking moreover by the sea

Matthew 6:1 Prep
GRK: οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ
KJV: no reward of your Father
INT: no you have with the Father

Matthew 13:1 Prep
GRK: οἰκίας ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν
KJV: the house, and sat by the sea side.
INT: house sat down by the sea

Matthew 13:4 Prep
GRK: μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν
NAS: [seeds] fell beside the road,
KJV: some [seeds] fell by the way side, and
INT: indeed fell along the road

Matthew 13:19 Prep
GRK: ἐστιν ὁ παρὰ τὴν ὁδὸν
NAS: is the one on whom seed was sown beside the road.
KJV: he which received seed by the way side.
INT: is he who on the path

Matthew 15:29 Prep
GRK: Ἰησοῦς ἦλθεν παρὰ τὴν θάλασσαν
NAS: went along by the Sea
KJV: and came nigh unto the sea
INT: Jesus went along the sea

Matthew 15:30 Prep
GRK: ἔρριψαν αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας
KJV: them down at Jesus' feet;
INT: they placed them at the feet

Matthew 18:19 Prep
GRK: γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός
KJV: it shall be done for them of my Father
INT: it will be done to them by the Father

Matthew 19:26 Prep
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο
KJV: unto them, With men
INT: said to them With men this

Matthew 19:26 Prep
GRK: ἀδύνατόν ἐστιν παρὰ δὲ θεῷ
KJV: impossible; but with God all things
INT: impossible is with however God

Matthew 20:30 Prep
GRK: τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν
KJV: by the way side, when they heard
INT: blind [men] sitting beside the road

Matthew 21:42 Prep
GRK: κεφαλὴν γωνίας παρὰ Κυρίου ἐγένετο
KJV: this is the Lord's
INT: chief corner from [the] Lord was

Matthew 28:15 Prep
GRK: λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι
NAS: was widely spread among the Jews,
KJV: is commonly reported among the Jews
INT: report this among [the] Jews until

Mark 1:16 Prep
GRK: Καὶ παράγων παρὰ τὴν θάλασσαν
KJV: as he walked by the sea
INT: And passing by the sea

Mark 2:13 Prep
GRK: ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν
KJV: again by the sea side;
INT: he went forth again beside the sea

Mark 4:1 Prep
GRK: ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν
KJV: again to teach by the sea side: and
INT: he began to teach beside the sea

Mark 4:4 Prep
GRK: μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν
NAS: [seed] fell beside the road,
KJV: some fell by the way side, and
INT: indeed fell along the road

Mark 4:15 Prep
GRK: εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδὸν
NAS: are the ones who are beside the road
KJV: these are they by the way side, where
INT: are they along the road

Mark 5:21 Prep
GRK: καὶ ἦν παρὰ τὴν θάλασσαν
KJV: and he was nigh unto the sea.
INT: and he was beside the sea

Mark 10:27 Prep
GRK: Ἰησοῦς λέγει Παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον
KJV: saith, With men
INT: Jesus says With men [it is] impossible

Mark 10:27 Prep
GRK: ἀλλ' οὐ παρὰ θεῷ πάντα
KJV: but not with God: for
INT: but not with God all things

Mark 10:27 Prep
GRK: γὰρ δυνατὰ παρὰ τῷ θεῷ
KJV: God: for with God all things
INT: indeed [are] possibe with God

Mark 10:46 Prep
GRK: προσαίτης ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδόν
KJV: sat by the highway side
INT: beggar was sitting beside the road

Mark 12:2 Prep
GRK: δοῦλον ἵνα παρὰ τῶν γεωργῶν
KJV: he might receive from the husbandmen
INT: a servant that from the tenants

Mark 12:11 Prep
GRK: παρὰ Κυρίου ἐγένετο
INT: from [the] Lord was

Mark 14:43 Prep
GRK: καὶ ξύλων παρὰ τῶν ἀρχιερέων
KJV: and staves, from the chief priests and
INT: and clubs from the chief priests

Luke 1:30 Prep
GRK: γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ
KJV: thou hast found favour with God.
INT: indeed favor with God

Luke 1:37 Prep
GRK: οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ θεοῦ
KJV: For with God nothing
INT: not will be impossible with God

Luke 1:45 Prep
GRK: λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ Κυρίου
KJV: her from the Lord.
INT: spoken to her from [the] Lord

Luke 2:1 Prep
GRK: ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου
KJV: a decree from Caesar
INT: went out a decree from Ceasar Augustus

Luke 2:52 Prep
GRK: καὶ χάριτι παρὰ θεῷ καὶ
KJV: and in favour with God and
INT: and in favor with God and

Luke 3:13 Prep
GRK: Μηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον
NAS: more than what you have been ordered
KJV: more than that which is appointed
INT: Nothing more beyond that which is appointed

Luke 5:1 Prep
GRK: ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην
KJV: he stood by the lake of Gennesaret,
INT: was standing by the lake

Luke 5:2 Prep
GRK: δύο ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην
KJV: ships standing by the lake: but
INT: two lying by the lake

Luke 7:38 Prep
GRK: στᾶσα ὀπίσω παρὰ τοὺς πόδας
KJV: And stood at his feet
INT: having stood behind him at the feet

Luke 8:5 Prep
GRK: μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν
NAS: fell beside the road,
KJV: some fell by the way side; and
INT: indeed fell along the road

Luke 8:12 Prep
GRK: οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν
NAS: Those beside the road are those
KJV: Those by the way side are
INT: those moreover along the road

Luke 8:35 Prep
GRK: καὶ σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας
KJV: sitting at the feet
INT: and of sound mind at the feet

Luke 8:41 Prep
GRK: καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας
KJV: and he fell down at Jesus' feet,
INT: and having fallen at the feet

Luke 8:49 Prep
GRK: ἔρχεταί τις παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου
KJV: one from the ruler of the synagogue's
INT: comes one from the ruler of synagogue

Luke 13:2 Prep
GRK: οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς
NAS: were [greater] sinners than all
KJV: were sinners above all the Galilaeans,
INT: these sinners beyond all the

Luke 13:4 Prep
GRK: ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας τοὺς
NAS: them were [worse] culprits than all
KJV: were sinners above all men
INT: debtors were beyond all the

Luke 17:16 Prep
GRK: ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας
KJV: on [his] face at his feet,
INT: on [his] face at the feet

Luke 18:27 Prep
GRK: Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ
KJV: The things which are impossible with men
INT: The things impossible with men possible

Luke 18:27 Prep
GRK: ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ θεῷ
KJV: are possible with God.
INT: men possible with God

Luke 18:35 Prep
GRK: τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν
KJV: blind man sat by the way side begging:
INT: certain sat beside the road

Luke 19:7 Prep
GRK: λέγοντες ὅτι Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ
KJV: to be guest with a man
INT: saying With a sinful man

John 1:6 Prep
GRK: ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ ὄνομα
KJV: a man sent from God, whose
INT: a man sent from God name

John 1:14 Prep
GRK: ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός πλήρης
KJV: of the only begotten of the Father,)
INT: as of an only only-begotten with a father full

John 1:40 Prep
GRK: τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου καὶ
INT: having heard [this] from John and

John 5:34 Prep
GRK: δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν
KJV: not testimony from man: but
INT: moreover not from man the

John 5:41 Prep
GRK: Δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ
KJV: not honour from men.
INT: Glory from men not

John 5:44 Prep
GRK: πιστεῦσαι δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες
KJV: the honour that [cometh] from God
INT: to believe glory from one another who receive

John 5:44 Prep
GRK: δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου
KJV: honour one of another, and
INT: glory which [is] from the only

John 6:45 Prep
GRK: ὁ ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς
KJV: and hath learned of the Father, cometh
INT: that having heard from the Father

John 6:46 Prep
GRK: ὁ ὢν παρὰ τοῦ θεοῦ
KJV: save he which is of God, he
INT: he who is from God

John 8:38 Prep
GRK: ἐγὼ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρὶ
KJV: that which I have seen with my Father:
INT: I have seen with the Father

John 8:38 Prep
GRK: ἃ ἠκούσατε παρὰ τοῦ πατρὸς
KJV: which ye have seen with your father.
INT: what you have seen with the Father

John 8:40 Prep
GRK: ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ θεοῦ
KJV: which I have heard of God: this
INT: which I heard from God

John 9:16 Prep
GRK: ἔστιν οὗτος παρὰ θεοῦ ὁ
KJV: is not of God, because
INT: is This from God the

John 9:33 Prep
GRK: ἦν οὗτος παρὰ θεοῦ οὐκ
KJV: were not of God, he could
INT: were this [man] from God not

John 10:18 Prep
GRK: ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός
KJV: have I received of my
INT: commandment I received from the Father

John 15:15 Prep
GRK: ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός
KJV: that I have heard of my Father
INT: which I heard from the Father

John 15:26 Prep
GRK: πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός
KJV: unto you from the Father,
INT: will send to you from the Father

John 15:26 Prep
GRK: ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς
KJV: which proceedeth from the Father, he
INT: of truth who from the Father

John 16:27 Prep
GRK: ὅτι ἐγὼ παρὰ τοῦ θεοῦ
KJV: I came out from God.
INT: that I from God

John 16:28 Prep
GRK: ἐξῆλθον παρὰ τοῦ πατρὸς
INT: I came out from the Father

John 17:5 Prep
GRK: σύ πάτερ παρὰ σεαυτῷ τῇ
NAS: glorify Me together with Yourself,
KJV: me with thine own self
INT: you Father with yourself with the

John 17:5 Prep
GRK: κόσμον εἶναι παρὰ σοί
KJV: which I had with thee before
INT: world was with you

John 17:7 Prep
GRK: δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ εἰσίν
KJV: me are of thee.
INT: you have given me of you are

John 17:8 Prep
GRK: ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον
KJV: that I came out from thee, and
INT: truly that from you I came out

John 19:25 Prep
GRK: εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ
KJV: Now there stood by the cross of Jesus
INT: stood moreover by the cross

Acts 2:33 Prep
GRK: ἁγίου λαβὼν παρὰ τοῦ πατρὸς
KJV: having received of the Father
INT: Holy having received from the Father

Acts 3:2 Prep
GRK: αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων
KJV: to ask alms of them that entered into
INT: to ask alms from those who were going

Acts 4:35 Prep
GRK: καὶ ἐτίθουν παρὰ τοὺς πόδας
KJV: laid [them] down at the apostles'
INT: and laid [them] at the feet

Acts 5:2 Prep
GRK: μέρος τι παρὰ τοὺς πόδας
KJV: and laid [it] at the apostles'
INT: portion a certain at the feet

Acts 7:16 Prep
GRK: τιμῆς ἀργυρίου παρὰ τῶν υἱῶν
KJV: of money of the sons
INT: for a sum of money from the sons

Acts 7:58 Prep
GRK: ἱμάτια αὐτῶν παρὰ τοὺς πόδας
KJV: their clothes at a young man's feet,
INT: garments of them at the feet

Acts 9:14 Prep
GRK: ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν ἀρχιερέων
KJV: authority from the chief priests
INT: he has authority from the chief priests

Acts 9:43 Prep
GRK: ἐν Ἰόππῃ παρά τινι Σίμωνι
KJV: in Joppa with one Simon
INT: in Joppa with a certain Simon

Acts 10:6 Prep
GRK: οὗτος ξενίζεται παρά τινι Σίμωνι
KJV: He lodgeth with one Simon
INT: He lodges with a certain Simon

Acts 10:6 Prep
GRK: ἐστὶν οἰκία παρὰ θάλασσαν οὗτος
KJV: house is by the sea side: he
INT: is house by [the] sea he

Acts 10:22 Prep
GRK: ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ
KJV: to hear words of thee.
INT: to hear words from you

Acts 10:32 Prep
GRK: Σίμωνος βυρσέως παρὰ θάλασσαν
KJV: a tanner by the sea side:
INT: of Simon a tanner by [the] sea

Acts 16:13 Prep
GRK: τῆς πύλης παρὰ ποταμὸν οὗ
NAS: the gate to a riverside, where
KJV: out of the city by a river side, where
INT: the city gate by a river where

Acts 17:9 Prep
GRK: τὸ ἱκανὸν παρὰ τοῦ Ἰάσονος
KJV: security of Jason,
INT: security [money] from Jason

Acts 18:13 Prep
GRK: λέγοντες ὅτι Παρὰ τὸν νόμον
NAS: to worship God contrary to the law.
KJV: to worship God contrary to the law.
INT: saying That contrary to the law

Acts 20:24 Prep
GRK: ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ κυρίου
KJV: I have received of the Lord
INT: which I received from the Lord

Acts 22:3 Prep
GRK: πόλει ταύτῃ παρὰ τοὺς πόδας
NAS: educated under Gamaliel,
KJV: this city at the feet of Gamaliel,
INT: city this at the feet

Acts 26:10 Prep
GRK: κατέκλεισα τὴν παρὰ τῶν ἀρχιερέων
KJV: authority from the chief priests;
INT: shut up the from the chief priests

Acts 28:22 Prep
GRK: ἀξιοῦμεν δὲ παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι
KJV: we desire to hear of thee what
INT: we deem worthy moreover from you to hear

Romans 1:25 Prep
GRK: τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα
NAS: the creature rather than the Creator,
KJV: the creature more than the Creator,
INT: the created thing beyond the [one] having created [it]

Romans 1:26 Prep
GRK: εἰς τὴν παρὰ φύσιν
NAS: function for that which is unnatural,
KJV: use into that which is against nature:
INT: into that contrary to nature

Romans 2:11 Prep
GRK: ἐστιν προσωπολημψία παρὰ τῷ θεῷ
KJV: no respect of persons with God.
INT: there is partiality with God

Romans 2:13 Prep
GRK: νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ θεῷ
NAS: [who] are just before God,
KJV: of the law [are] just before God, but
INT: law [are] righteous with God

Romans 9:14 Prep
GRK: μὴ ἀδικία παρὰ τῷ θεῷ
KJV: [Is there] unrighteousness with God?
INT: not injustice with God [is there]

Romans 11:24 Prep
GRK: ἀγριελαίου καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης
NAS: and were grafted contrary to nature
KJV: wert graffed contrary to nature
INT: wild olive tree and contrary to nature were grafted in

Romans 16:17 Prep
GRK: τὰ σκάνδαλα παρὰ τὴν διδαχὴν
NAS: and hindrances contrary to the teaching
KJV: offences contrary to the doctrine
INT: obstacles contrary to the teaching

1 Corinthians 3:11 Prep
GRK: δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον
NAS: other than the one which is laid,
KJV: no man lay than that is laid, which
INT: is able to lay besides that which is laid

1 Corinthians 3:19 Prep
GRK: τούτου μωρία παρὰ τῷ θεῷ
NAS: is foolishness before God.
KJV: is foolishness with God. For
INT: of this foolishness with God

1 Corinthians 7:24 Prep
GRK: τούτῳ μενέτω παρὰ θεῷ
KJV: therein abide with God.
INT: that let him abide with God

1 Corinthians 12:15 Prep
GRK: σώματος οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ
NAS: it is not for this reason any
INT: body not on account of this not

1 Corinthians 12:16 Prep
GRK: σώματος οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ
NAS: it is not for this reason any
INT: body not on account of this not

2 Corinthians 8:3 Prep
GRK: μαρτυρῶ καὶ παρὰ δύναμιν αὐθαίρετοι
NAS: to their ability, and beyond their ability,
INT: I bear witness and beyond [their] ability [they were] willing of themselves

2 Corinthians 11:24 Prep
GRK: πεντάκις τεσσεράκοντα παρὰ μίαν ἔλαβον
KJV: received I forty [stripes] save one.
INT: five times forty [lashes] except one I received

Galatians 1:12 Prep
GRK: γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον
KJV: received it of man, neither
INT: indeed I from man received

Galatians 3:11 Prep
GRK: οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῷ θεῷ
NAS: by the Law before God
KJV: the law in the sight of God,
INT: no one is being justified with God

Ephesians 6:8 Prep
GRK: τοῦτο κομίσεται παρὰ κυρίου εἴτε
KJV: shall he receive of the Lord,
INT: this he will receive from Lord whether

Philippians 4:18 Prep
GRK: πεπλήρωμαι δεξάμενος παρὰ Ἐπαφροδίτου τὰ
NAS: from Epaphroditus what you have sent, a fragrant
KJV: having received of Epaphroditus
INT: I am full having received from Epaphroditus the things

2 Thessalonians 1:6 Prep
GRK: εἴπερ δίκαιον παρὰ θεῷ ἀνταποδοῦναι
KJV: [it is] a righteous thing with God
INT: if at least righteous [it is] with God to repay

2 Thessalonians 3:8 Prep
GRK: ἄρτον ἐφάγομεν παρά τινος ἀλλ'
NAS: did we eat anyone's bread
KJV: did we eat any man's bread
INT: bread did we eat from anyone but

2 Timothy 1:18 Prep
GRK: εὑρεῖν ἔλεος παρὰ κυρίου ἐν
KJV: that he may find mercy of the Lord in
INT: to find mercy from [the] Lord in

2 Timothy 3:14 Prep
GRK: ἐπιστώθης εἰδὼς παρὰ τίνων ἔμαθες
KJV: knowing of whom
INT: were assured of having known from whom you did learn [them]

2 Timothy 4:13 Prep
GRK: ἐν Τρῳάδι παρὰ Κάρπῳ ἐρχόμενος
KJV: Troas with Carpus,
INT: in Troas with Carpus [when] coming

Hebrews 1:9 Prep
GRK: ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους
NAS: OF GLADNESS ABOVE YOUR COMPANIONS.
KJV: of gladness above thy
INT: with [the] oil of exultation above the companions

Hebrews 3:3 Prep
GRK: οὗτος δόξης παρὰ Μωυσῆν ἠξίωται
NAS: of more glory than Moses, by just
KJV: of more glory than Moses, inasmuch as
INT: he glory than Moses has been counted worthy

Hebrews 9:23 Prep
GRK: κρείττοσιν θυσίαις παρὰ ταύτας
NAS: with better sacrifices than these.
KJV: with better sacrifices than these.
INT: with better sacrifices than these

Hebrews 11:4 Prep
GRK: θυσίαν Ἅβελ παρὰ Καὶν προσήνεγκεν
NAS: a better sacrifice than Cain, through
KJV: sacrifice than Cain,
INT: sacrifice Abel than Cain offered

Hebrews 11:11 Prep
GRK: ἔλαβεν καὶ παρὰ καιρὸν ἡλικίας
NAS: even beyond the proper time
KJV: was delivered of a child when she was past age,
INT: received and beyond time seasonable

Hebrews 11:12 Prep
GRK: ἄμμος ἡ παρὰ τὸ χεῖλος
KJV: the sand which is by the sea shore
INT: sand which [is] by the shore

Hebrews 12:24 Prep
GRK: κρεῖττον λαλοῦντι παρὰ τὸν Ἅβελ
NAS: better than [the blood] of Abel.
KJV: better things than [that of] Abel.
INT: better things speaking than that of Abel

James 1:5 Prep
GRK: σοφίας αἰτείτω παρὰ τοῦ διδόντος
KJV: let him ask of God,
INT: wisdom let him ask from who gives

James 1:7 Prep
GRK: λήμψεταί τι παρὰ τοῦ κυρίου
KJV: any thing of the Lord.
INT: he will receive anything from the Lord

James 1:27 Prep
GRK: καὶ ἀμίαντος παρὰ τῷ θεῷ
NAS: religion in the sight of [our] God
KJV: and undefiled before God and
INT: and undefiled before God

1 Peter 2:4 Prep
GRK: μὲν ἀποδεδοκιμασμένον παρὰ δὲ θεῷ
NAS: and precious in the sight of God,
KJV: but chosen of God, [and] precious,
INT: indeed rejected with moreover God

1 Peter 2:20 Prep
GRK: τοῦτο χάρις παρὰ θεῷ
KJV: this [is] acceptable with God.
INT: this [is] acceptable with God

2 Peter 1:17 Prep
GRK: λαβὼν γὰρ παρὰ θεοῦ πατρὸς
KJV: For he received from God the Father
INT: Having received for from God [the] Father

2 Peter 2:11 Prep
GRK: κατ' αὐτῶν παρὰ κυρίου βλάσφημον
NAS: judgment against them before the Lord.
KJV: against them before the Lord.
INT: against them before [the] Lord a railing

2 Peter 3:8 Prep
GRK: μία ἡμέρα παρὰ Κυρίῳ ὡς
KJV: one day [is] with the Lord as
INT: one day with [the] Lord [is] as

2 John 1:3 Prep
GRK: ἔλεος εἰρήνη παρὰ θεοῦ πατρός
KJV: [and] peace, from God
INT: mercy peace from God [the] Father

2 John 1:3 Prep
GRK: πατρός καὶ παρὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
KJV: the Father, and from the Lord Jesus
INT: [the] Father and from Jesus Christ

2 John 1:4 Prep
GRK: ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ πατρός
KJV: a commandment from the Father.
INT: commandment we received from the Father

Revelation 2:27 Prep
GRK: κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός
INT: I also have received from the father

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page