πνεῦμα
Englishman's Concordance
πνεῦμα (pneuma) — 160 Occurrences

Matthew 3:16 N-ANS
GRK: εἶδεν τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ
NAS: and he saw the Spirit of God
KJV: he saw the Spirit of God
INT: he saw the Spirit of God

Matthew 10:20 N-NNS
GRK: ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς
NAS: For it is not you who speak, but [it is] the Spirit of your Father
KJV: but the Spirit of your
INT: but the Spirit of the Father

Matthew 12:18 N-ANS
GRK: θήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπ'
NAS: I WILL PUT MY SPIRIT UPON HIM, AND HE SHALL PROCLAIM
KJV: I will put my spirit upon him,
INT: I will put the Spirit of me upon

Matthew 12:43 N-NNS
GRK: τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ
NAS: the unclean spirit goes
KJV: When the unclean spirit is gone out of
INT: the unclean spirit is gone out from

Matthew 26:41 N-NNS
GRK: τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον ἡ
NAS: into temptation; the spirit is willing,
KJV: temptation: the spirit indeed
INT: the indeed spirit [is] willing

Matthew 27:50 N-ANS
GRK: ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα
NAS: voice, and yielded up His spirit.
KJV: voice, yielded up the ghost.
INT: yielded up [his] spirit

Mark 1:10 N-ANS
GRK: καὶ τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν
NAS: opening, and the Spirit like
KJV: opened, and the Spirit like a dove
INT: and the Spirit as a dove

Mark 1:12 N-NNS
GRK: εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει
NAS: Immediately the Spirit impelled
KJV: And immediately the Spirit driveth him
INT: immediately the Spirit him drives out

Mark 1:26 N-NNS
GRK: αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον
NAS: the unclean spirit cried
KJV: when the unclean spirit had torn
INT: him the spirit unclean

Mark 3:29 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: against the Holy Spirit never has
KJV: against the Holy Ghost hath never
INT: against the Spirit Holy

Mark 3:30 N-ANS
GRK: ὅτι ἔλεγον Πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει
NAS: He has an unclean spirit.
KJV: He hath an unclean spirit.
INT: because they said spirit unclean he has

Mark 5:8 N-NNS
GRK: Ἔξελθε τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον
NAS: out of the man, you unclean spirit!
KJV: the man, [thou] unclean spirit.
INT: You come forth the spirit unclean

Mark 7:25 N-ANS
GRK: θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον ἐλθοῦσα
NAS: had an unclean spirit immediately came
KJV: had an unclean spirit, heard of
INT: little daughter of her spirit unclean having come

Mark 9:17 N-ANS
GRK: σέ ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον
NAS: possessed with a spirit which makes him mute;
KJV: which hath a dumb spirit;
INT: you having a spirit [that makes him] mute

Mark 9:20 N-NNS
GRK: αὐτὸν τὸ πνεῦμα εὐθὺς συνεσπάραξεν
NAS: Him, immediately the spirit threw him into a convulsion,
KJV: him, straightway the spirit tare him;
INT: him the spirit immediately threw into convulsions

Mark 9:25 N-NNS
GRK: καὶ κωφὸν πνεῦμα ἐγὼ ἐπιτάσσω
NAS: and mute spirit, I command
KJV: and deaf spirit, I charge
INT: and deaf Spirit I command

Mark 13:11 N-NNS
GRK: ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: but [it is] the Holy Spirit.
KJV: but the Holy Ghost.
INT: but the Spirit the Holy

Mark 14:38 N-NNS
GRK: τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον ἡ
NAS: into temptation; the spirit is willing,
KJV: temptation. The spirit truly
INT: The indeed spirit [is] willing

Luke 1:35 N-NNS
GRK: εἶπεν αὐτῇ Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται
NAS: to her, The Holy Spirit will come
KJV: The Holy Ghost shall come
INT: said to her Spirit [the] Holy will come

Luke 1:47 N-NNS
GRK: ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ
NAS: And my spirit has rejoiced in God
KJV: And my spirit hath rejoiced in
INT: rejoices the spirit of me in

Luke 2:25 N-NNS
GRK: Ἰσραήλ καὶ πνεῦμα ἦν ἅγιον
NAS: and the Holy Spirit was upon him.
KJV: and the Holy Ghost was upon
INT: of Israel and [the] Spirit was Holy

Luke 3:22 N-NNS
GRK: καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: and the Holy Spirit descended
KJV: the Holy Ghost descended
INT: descended the Spirit Holy

Luke 4:18 N-NNS
GRK: Πνεῦμα Κυρίου ἐπ'
NAS: THE SPIRIT OF THE LORD
KJV: The Spirit of the Lord [is] upon
INT: [The] Spirit of [the] Lord [is] upon

Luke 4:33 N-ANS
GRK: ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου
NAS: possessed by the spirit of an unclean
KJV: which had a spirit of an unclean
INT: a man having a spirit of a demon unclean

Luke 8:55 N-NNS
GRK: ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα αὐτῆς καὶ
NAS: And her spirit returned, and she got
KJV: And her spirit came again, and
INT: returned the spirit of her and

Luke 9:39 N-NNS
GRK: καὶ ἰδοὺ πνεῦμα λαμβάνει αὐτόν
NAS: and a spirit seizes
KJV: And, lo, a spirit taketh him,
INT: and behold a spirit takes him

Luke 11:13 N-ANS
GRK: οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς
NAS: give the Holy Spirit to those who ask
KJV: the Holy Spirit to them that ask
INT: heaven will give Spirit [the] Holy to those that

Luke 11:24 N-NNS
GRK: τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ
NAS: the unclean spirit goes
KJV: When the unclean spirit is gone out of
INT: the unclean spirit is gone out from

Luke 12:10 N-ANS
GRK: τὸ ἅγιον πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ
NAS: the Holy Spirit, it will not be forgiven
KJV: against the Holy Ghost it shall not
INT: the Holy Spirit has blasphemed not

Luke 12:12 N-NNS
GRK: γὰρ ἅγιον πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς
NAS: for the Holy Spirit will teach
KJV: For the Holy Ghost shall teach you
INT: indeed Holy Spirit will teach you

Luke 13:11 N-ANS
GRK: ἰδοὺ γυνὴ πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας
NAS: a sickness caused by a spirit; and she was bent double,
KJV: which had a spirit of infirmity
INT: behold a woman a spirit having of infirmity

Luke 23:46 N-ANS
GRK: παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου τοῦτο
NAS: I COMMIT MY SPIRIT. Having said
KJV: I commend my spirit: and having said
INT: I will commit the Spirit of me this

Luke 24:37 N-ANS
GRK: γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν
NAS: that they were seeing a spirit.
KJV: that they had seen a spirit.
INT: having been they thought a spirit they beheld

Luke 24:39 N-NNS
GRK: ἴδετε ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ
NAS: Me and see, for a spirit does not have
KJV: see; for a spirit hath not
INT: see for a spirit flesh and

John 1:32 N-ANS
GRK: Τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς
NAS: I have seen the Spirit descending
KJV: I saw the Spirit descending from
INT: I have beheld the Spirit descending as

John 1:33 N-ANS
GRK: ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ
NAS: you see the Spirit descending
KJV: thou shalt see the Spirit descending,
INT: you shall see the Spirit descending and

John 3:6 N-NNS
GRK: τοῦ πνεύματος πνεῦμά ἐστιν
NAS: of the Spirit is spirit.
KJV: the Spirit is spirit.
INT: the Spirit spirit is

John 3:8 N-NNS
GRK: τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει
NAS: The wind blows where
KJV: The wind bloweth where
INT: The wind where it wills

John 3:34 N-ANS
GRK: δίδωσιν τὸ πνεῦμα
NAS: for He gives the Spirit without
KJV: giveth not the Spirit by measure
INT: he gives the Spirit

John 4:24 N-NNS
GRK: πνεῦμα ὁ θεός
NAS: God is spirit, and those who worship
KJV: God [is] a Spirit: and
INT: Spirit God [is]

John 6:63 N-NNS
GRK: τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ
NAS: It is the Spirit who gives life;
KJV: It is the spirit that quickeneth;
INT: The Spirit it is who

John 6:63 N-NNS
GRK: λελάληκα ὑμῖν πνεῦμά ἐστιν καὶ
NAS: that I have spoken to you are spirit and are life.
KJV: [they] are spirit, and
INT: speak to you spirit are and

John 7:39 N-NNS
GRK: γὰρ ἦν πνεῦμα ὅτι Ἰησοῦς
NAS: in Him were to receive; for the Spirit was not yet
KJV: for the Holy Ghost was not yet
INT: indeed was [the] Spirit because Jesus

John 14:17 N-ANS
GRK: τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας
NAS: [that is] the Spirit of truth, whom
KJV: [Even] the Spirit of truth; whom
INT: the Spirit of truth

John 14:26 N-NNS
GRK: παράκλητος τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: the Holy Spirit, whom
KJV: [which is] the Holy Ghost, whom
INT: [the] Helper the Spirit Holy

John 15:26 N-NNS
GRK: πατρός τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας
NAS: to you from the Father, [that is] the Spirit of truth
KJV: the Father, [even] the Spirit of truth,
INT: Father the Spirit of truth

John 16:13 N-NNS
GRK: ἐκεῖνος τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας
NAS: But when He, the Spirit of truth,
KJV: when he, the Spirit of truth, is come,
INT: he the Spirit of truth

John 19:30 N-ANS
GRK: παρέδωκεν τὸ πνεῦμα
NAS: His head and gave up His spirit.
KJV: his head, and gave up the ghost.
INT: he yielded up [his] spirit

John 20:22 N-ANS
GRK: αὐτοῖς Λάβετε πνεῦμα ἅγιον
NAS: to them, Receive the Holy Spirit.
KJV: Receive ye the Holy Ghost:
INT: to them Receive Spirit [the] Holy

Acts 1:16 N-NNS
GRK: προεῖπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: the Holy Spirit foretold
KJV: which the Holy Ghost by the mouth
INT: spoke beforehand the Spirit Holy

Acts 2:4 N-NNS
GRK: καθὼς τὸ πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι
NAS: tongues, as the Spirit was giving
KJV: tongues, as the Spirit gave them
INT: as the Spirit gave to utter forth

Acts 5:3 N-ANS
GRK: σε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: to the Holy Spirit and to keep back
KJV: to the Holy Ghost, and
INT: [for] you the Spirit Holy

Acts 5:9 N-ANS
GRK: πειράσαι τὸ πνεῦμα Κυρίου ἰδοὺ
NAS: to put the Spirit of the Lord
KJV: to tempt the Spirit of the Lord?
INT: to test the Spirit of [the] Lord Behold

Acts 5:32 N-ANS
GRK: καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: and [so is] the Holy Spirit, whom
KJV: [so is] also the Holy Ghost, whom God
INT: and the Spirit Holy

Acts 7:59 N-ANS
GRK: δέξαι τὸ πνεῦμά μου
NAS: Jesus, receive my spirit!
KJV: receive my spirit.
INT: receive the spirit of me

Acts 8:15 N-ANS
GRK: ὅπως λάβωσιν πνεῦμα ἅγιον
NAS: the Holy Spirit.
KJV: they might receive the Holy Ghost:
INT: that they might receive [the] Spirit Holy

Acts 8:17 N-ANS
GRK: καὶ ἐλάμβανον πνεῦμα ἅγιον
NAS: the Holy Spirit.
KJV: they received the Holy Ghost.
INT: and they received [the] Spirit Holy

Acts 8:18 N-ANS
GRK: δίδοται τὸ πνεῦμα προσήνεγκεν αὐτοῖς
NAS: saw that the Spirit was bestowed
KJV: the Holy Ghost was given,
INT: was given the Spirit he offered to them

Acts 8:19 N-ANS
GRK: χεῖρας λαμβάνῃ πνεῦμα ἅγιον
NAS: may receive the Holy Spirit.
KJV: he may receive the Holy Ghost.
INT: hands he might receive [the] Spirit Holy

Acts 8:29 N-NNS
GRK: δὲ τὸ πνεῦμα τῷ Φιλίππῳ
NAS: Then the Spirit said to Philip,
KJV: Then the Spirit said unto Philip,
INT: moreover the Spirit to Philip

Acts 8:39 N-NNS
GRK: τοῦ ὕδατος πνεῦμα Κυρίου ἥρπασεν
NAS: up out of the water, the Spirit of the Lord
KJV: the water, the Spirit of the Lord
INT: the water [the] Spirit of [the] Lord carried away

Acts 10:19 N-NNS
GRK: αὐτῷ τὸ πνεῦμα Ἰδοὺ ἄνδρες
NAS: on the vision, the Spirit said
KJV: the vision, the Spirit said
INT: to him the Spirit Behold men

Acts 10:44 N-NNS
GRK: ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: words, the Holy Spirit fell upon all
KJV: words, the Holy Ghost fell on
INT: fell the Spirit Holy

Acts 10:47 N-ANS
GRK: οἵτινες τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: the Holy Spirit just
KJV: the Holy Ghost as
INT: who the Spirit Holy

Acts 11:12 N-NNS
GRK: δὲ τὸ πνεῦμά μοι συνελθεῖν
NAS: The Spirit told me to go
KJV: And the Spirit bade me
INT: moreover the Spirit to me to go with

Acts 11:15 N-NNS
GRK: ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: the Holy Spirit fell
KJV: to speak, the Holy Ghost fell on
INT: fell the Spirit Holy

Acts 13:2 N-NNS
GRK: εἶπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: the Holy Spirit said,
KJV: fasted, the Holy Ghost said,
INT: said the Spirit Holy

Acts 15:8 N-ANS
GRK: δοὺς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: them the Holy Spirit, just
KJV: them the Holy Ghost, even as
INT: having given the Spirit Holy

Acts 16:7 N-NNS
GRK: αὐτοὺς τὸ πνεῦμα Ἰησοῦ
NAS: into Bithynia, and the Spirit of Jesus
KJV: Bithynia: but the Spirit suffered them
INT: them the Spirit of Jesus

Acts 16:16 N-ANS
GRK: τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα πύθωνα ὑπαντῆσαι
NAS: having a spirit of divination
KJV: possessed with a spirit of divination
INT: certain having a spirit of Python met

Acts 17:16 N-NNS
GRK: παρωξύνετο τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν
NAS: for them at Athens, his spirit was being provoked
KJV: Athens, his spirit was stirred in
INT: was provoked the spirit of him in

Acts 19:2 N-ANS
GRK: αὐτούς Εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε
NAS: the Holy Spirit when you believed?
KJV: the Holy Ghost since ye believed?
INT: them if [the] Spirit Holy did you receive

Acts 19:2 N-NNS
GRK: οὐδ' εἰ πνεῦμα ἅγιον ἔστιν
NAS: whether there is a Holy Spirit.
KJV: there be any Holy Ghost.
INT: not even whether [a] Spirit Holy there is

Acts 19:6 N-NNS
GRK: ἦλθε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: upon them, the Holy Spirit came
KJV: them, the Holy Ghost came on
INT: came the Spirit Holy

Acts 19:15 N-NNS
GRK: δὲ τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν
NAS: And the evil spirit answered and said
KJV: And the evil spirit answered and said,
INT: moreover the spirit evil

Acts 19:16 N-NNS
GRK: ἦν τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν
NAS: was the evil spirit, leaped
KJV: whom the evil spirit was leaped
INT: was the spirit evil

Acts 20:23 N-NNS
GRK: ὅτι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: that the Holy Spirit solemnly testifies
KJV: the Holy Ghost witnesseth
INT: that the Spirit Holy

Acts 20:28 N-NNS
GRK: ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: the Holy Spirit has made
KJV: the which the Holy Ghost hath made you
INT: you the Spirit Holy

Acts 21:11 N-NNS
GRK: λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: the Holy Spirit says:
KJV: saith the Holy Ghost, So shall
INT: says the Spirit Holy

Acts 23:8 N-ANS
GRK: ἄγγελον μήτε πνεῦμα Φαρισαῖοι δὲ
NAS: nor a spirit, but the Pharisees
KJV: angel, nor spirit: but the Pharisees
INT: angel nor spirit Pharisees however

Acts 23:9 N-NNS
GRK: εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ
NAS: man; suppose a spirit or an angel
KJV: but if a spirit or an angel
INT: What if moreover a spirit spoke to him

Acts 28:25 N-NNS
GRK: Καλῶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: The Holy Spirit rightly
KJV: spake the Holy Ghost by Esaias
INT: Rightly the Spirit Holy

Romans 1:4 N-ANS
GRK: δυνάμει κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ
NAS: according to the Spirit of holiness,
KJV: according to the spirit of holiness,
INT: power according to [the] Spirit of holiness by

Romans 8:1 Noun-ANS
GRK: ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα
KJV: but after the Spirit.
INT: but according to Spirit

Romans 8:4 N-ANS
GRK: ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα
NAS: but according to the Spirit.
KJV: but after the Spirit.
INT: but according to Spirit

Romans 8:5 N-ANS
GRK: δὲ κατὰ πνεῦμα τὰ τοῦ
NAS: who are according to the Spirit, the things of the Spirit.
KJV: they that are after the Spirit the things
INT: however according to Spirit the things of the

Romans 8:9 N-NNS
GRK: πνεύματι εἴπερ πνεῦμα θεοῦ οἰκεῖ
NAS: if indeed the Spirit of God
KJV: if so be that the Spirit of God
INT: Spirit if indeed [the] Spirit of God dwells

Romans 8:9 N-ANS
GRK: δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ
NAS: does not have the Spirit of Christ,
KJV: have not the Spirit of Christ, he
INT: moreover anyone [the] Spirit of Christ not

Romans 8:10 N-NNS
GRK: τὸ δὲ πνεῦμα ζωὴ διὰ
NAS: yet the spirit is alive
KJV: but the Spirit [is] life
INT: and [the] Spirit life on account of

Romans 8:11 N-NNS
GRK: δὲ τὸ πνεῦμα τοῦ ἐγείραντος
NAS: But if the Spirit of Him who raised
KJV: if the Spirit of him that raised up
INT: moreover the Spirit of the [one] having raised up

Romans 8:15 N-ANS
GRK: γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν
NAS: For you have not received a spirit of slavery
KJV: received the spirit of bondage
INT: indeed you received a spirit of bondage again

Romans 8:15 N-ANS
GRK: ἀλλὰ ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας ἐν
NAS: but you have received a spirit of adoption as sons
KJV: ye have received the Spirit of adoption,
INT: but you received a Spirit of adoption whereby

Romans 8:16 N-NNS
GRK: αὐτὸ τὸ πνεῦμα συμμαρτυρεῖ τῷ
NAS: The Spirit Himself testifies
KJV: The Spirit itself beareth witness
INT: Itself the Spirit bears witness with the

Romans 8:26 N-NNS
GRK: καὶ τὸ πνεῦμα συναντιλαμβάνεται τῇ
NAS: In the same way the Spirit also helps
KJV: Likewise the Spirit also helpeth
INT: also the Spirit jointly helps the

Romans 8:26 N-NNS
GRK: αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει στεναγμοῖς
NAS: as we should, but the Spirit Himself
KJV: but the Spirit itself
INT: itself the Spirit makes intercession with groanings

Romans 11:8 N-ANS
GRK: ὁ θεὸς πνεῦμα κατανύξεως ὀφθαλμοὺς
NAS: GAVE THEM A SPIRIT OF STUPOR,
KJV: them the spirit of slumber,
INT: God a spirit of slumber eyes

1 Corinthians 2:10 N-NNS
GRK: τὸ γὰρ πνεῦμα πάντα ἐραυνᾷ
NAS: the Spirit; for the Spirit searches
KJV: for the Spirit searcheth
INT: the indeed Spirit all things searches

1 Corinthians 2:11 N-NNS
GRK: μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου
NAS: except the spirit of the man
KJV: of a man, save the spirit of man which
INT: not the spirit of the man

1 Corinthians 2:11 N-NNS
GRK: μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ
NAS: knows except the Spirit of God.
KJV: no man, but the Spirit of God.
INT: not the Spirit of God

1 Corinthians 2:12 N-ANS
GRK: οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου
NAS: we have received, not the spirit of the world,
KJV: not the spirit of the world,
INT: not the spirit of the world

1 Corinthians 2:12 N-ANS
GRK: ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἐκ
NAS: of the world, but the Spirit who
KJV: but the spirit which
INT: but the Spirit who [is] from

1 Corinthians 3:16 N-NNS
GRK: καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ
NAS: of God and [that] the Spirit of God
KJV: and [that] the Spirit of God
INT: and the Spirit of God

1 Corinthians 5:5 N-NNS
GRK: ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν
NAS: so that his spirit may be saved
KJV: that the spirit may be saved
INT: that the spirit might be saved in

1 Corinthians 6:17 N-NNS
GRK: κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστιν
NAS: is one spirit [with Him].
KJV: is one spirit.
INT: Lord one spirit is

1 Corinthians 7:40 N-ANS
GRK: δὲ κἀγὼ πνεῦμα θεοῦ ἔχειν
NAS: that I also have the Spirit of God.
KJV: also that I have the Spirit of God.
INT: moreover I also Spirit of God have

1 Corinthians 12:4 N-NNS
GRK: δὲ αὐτὸ πνεῦμα
NAS: of gifts, but the same Spirit.
KJV: but the same Spirit.
INT: but [the] same Spirit

1 Corinthians 12:8 N-ANS
GRK: τὸ αὐτὸ πνεῦμα
NAS: according to the same Spirit;
KJV: by the same Spirit;
INT: the same Spirit

1 Corinthians 12:11 N-NNS
GRK: τὸ αὐτὸ πνεῦμα διαιροῦν ἰδίᾳ
NAS: But one and the same Spirit works all
KJV: the selfsame Spirit, dividing
INT: the same Spirit apportioning separately

1 Corinthians 12:13 N-ANS
GRK: πάντες ἓν πνεῦμα ἐποτίσθημεν
NAS: made to drink of one Spirit.
KJV: into one Spirit.
INT: all one Spirit were made to drink

1 Corinthians 14:14 N-NNS
GRK: γλώσσῃ τὸ πνεῦμά μου προσεύχεται
NAS: in a tongue, my spirit prays,
KJV: my spirit prayeth,
INT: with a tongue the spirit of me prays

1 Corinthians 15:45 N-ANS
GRK: Ἀδὰμ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν
NAS: Adam [became] a life-giving spirit.
KJV: [was made] a quickening spirit.
INT: Adam into a spirit life-giving

1 Corinthians 16:18 N-ANS
GRK: τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ
NAS: For they have refreshed my spirit and yours.
KJV: my spirit and
INT: my spirit and

2 Corinthians 3:6 N-NNS
GRK: τὸ δὲ πνεῦμα ζωοποιεῖ
NAS: kills, but the Spirit gives life.
KJV: killeth, but the spirit giveth life.
INT: but [the] Spirit gives life

2 Corinthians 3:17 N-NNS
GRK: κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν οὗ
NAS: the Lord is the Spirit, and where
KJV: the Lord is that Spirit: and where
INT: Lord the Spirit is where

2 Corinthians 3:17 N-NNS
GRK: δὲ τὸ πνεῦμα Κυρίου ἐλευθερία
NAS: and where the Spirit of the Lord
KJV: where the Spirit of the Lord
INT: moreover the Spirit of [the] Lord [is] [there is] freedom

2 Corinthians 4:13 N-ANS
GRK: τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως
NAS: the same spirit of faith,
KJV: the same spirit of faith,
INT: the same spirit of faith

2 Corinthians 7:13 N-NNS
GRK: ἀναπέπαυται τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἀπὸ
NAS: because his spirit has been refreshed
KJV: because his spirit was refreshed by
INT: has been refreshed the spirit of him by

2 Corinthians 11:4 N-ANS
GRK: ἐκηρύξαμεν ἢ πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε
NAS: a different spirit which
KJV: another spirit, which
INT: we did proclaim or a spirit different you receive

Galatians 3:2 N-ANS
GRK: νόμου τὸ πνεῦμα ἐλάβετε ἢ
NAS: out from you: did you receive the Spirit by the works
KJV: Received ye the Spirit by
INT: of law the Spirit receive you or

Galatians 3:5 N-ANS
GRK: ὑμῖν τὸ πνεῦμα καὶ ἐνεργῶν
NAS: does He who provides you with the Spirit and works
KJV: to you the Spirit, and
INT: to you the Spirit and works

Galatians 4:6 N-ANS
GRK: θεὸς τὸ πνεῦμα τοῦ υἱοῦ
NAS: has sent forth the Spirit of His Son
KJV: hath sent forth the Spirit of his
INT: God the Spirit of the son

Galatians 4:29 N-ANS
GRK: τὸν κατὰ πνεῦμα οὕτως καὶ
NAS: him [who was born] according to the Spirit, so
KJV: him [that was born] after the Spirit, even
INT: him [born] according to Spirit so also

Galatians 5:17 N-NNS
GRK: τὸ δὲ πνεῦμα κατὰ τῆς
NAS: the Spirit, and the Spirit against
KJV: and the Spirit against
INT: and [the] Spirit against the

Galatians 6:8 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ
NAS: but the one who sows to the Spirit will from the Spirit
KJV: he that soweth to the Spirit shall of
INT: to the Spirit from the

Ephesians 1:17 N-ANS
GRK: δῴη ὑμῖν πνεῦμα σοφίας καὶ
NAS: may give to you a spirit of wisdom
KJV: unto you the spirit of wisdom
INT: might give to you [the] spirit of wisdom and

Ephesians 4:4 N-NNS
GRK: καὶ ἓν πνεῦμα καθὼς καὶ
NAS: body and one Spirit, just as also
KJV: and one Spirit, even as ye are called
INT: and one Spirit even as also

Ephesians 4:30 N-ANS
GRK: λυπεῖτε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: the Holy Spirit of God,
KJV: not the holy Spirit of God, whereby
INT: grieve the Spirit Holy

1 Thessalonians 4:8 N-ANS
GRK: διδόντα τὸ πνεῦμα αὐτοῦ τὸ
NAS: who gives His Holy Spirit to you.
KJV: his holy Spirit.
INT: gave the Spirit of him

1 Thessalonians 5:19 N-ANS
GRK: τὸ πνεῦμα μὴ σβέννυτε
NAS: Do not quench the Spirit;
KJV: Quench not the Spirit.
INT: the Spirit not do quench

1 Thessalonians 5:23 N-NNS
GRK: ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ
NAS: you entirely; and may your spirit and soul
KJV: whole spirit and
INT: your spirit and

1 Timothy 4:1 N-NNS
GRK: Τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει
NAS: But the Spirit explicitly says
KJV: Now the Spirit speaketh expressly,
INT: but [the] Spirit expressly speaks

2 Timothy 1:7 N-ANS
GRK: ὁ θεὸς πνεῦμα δειλίας ἀλλὰ
NAS: has not given us a spirit of timidity,
KJV: given us the spirit of fear; but
INT: God a spirit of cowardice but

Hebrews 3:7 N-NNS
GRK: λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: just as the Holy Spirit says, TODAY
KJV: (as the Holy Ghost saith, To day
INT: says the Spirit Holy

Hebrews 10:15 N-NNS
GRK: καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: And the Holy Spirit also testifies
KJV: the Holy Ghost also
INT: also the Spirit Holy

Hebrews 10:29 N-ANS
GRK: καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος
NAS: and has insulted the Spirit of grace?
KJV: hath done despite unto the Spirit of grace?
INT: and the Spirit of grace

James 4:5 N-NNS
GRK: ἐπιποθεῖ τὸ πνεῦμα ὃ κατῴκισεν
NAS: desires the Spirit which
KJV: in vain, The spirit that
INT: does long the Spirit which took up [his] abode

1 Peter 1:11 N-NNS
GRK: ἐν αὐτοῖς πνεῦμα Χριστοῦ προμαρτυρόμενον
NAS: or time the Spirit of Christ within
KJV: of time the Spirit of Christ
INT: in them Spirit of Christ testifying beforehand of

1 Peter 4:14 N-NNS
GRK: τοῦ θεοῦ πνεῦμα ἐφ' ὑμᾶς
NAS: because the Spirit of glory
KJV: [are ye]; for the spirit of glory
INT: of God Spirit upon you

1 John 4:2 N-ANS
GRK: γινώσκετε τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ
NAS: you know the Spirit of God:
KJV: know ye the Spirit of God:
INT: you know the Spirit of God

1 John 4:2 N-NNS
GRK: θεοῦ πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ
NAS: every spirit that confesses
KJV: Every spirit that confesseth
INT: of God every spirit that confesses

1 John 4:3 N-NNS
GRK: καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ
NAS: and every spirit that does not confess
KJV: And every spirit that confesseth
INT: and any spirit which not

1 John 4:6 N-ANS
GRK: γινώσκομεν τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας
NAS: we know the spirit of truth
KJV: know we the spirit of truth,
INT: we know the spirit of truth

1 John 4:6 N-ANS
GRK: καὶ τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης
NAS: of truth and the spirit of error.
KJV: of truth, and the spirit of error.
INT: and the spirit of error

1 John 5:6 N-NNS
GRK: καὶ τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ
NAS: and with the blood. It is the Spirit who testifies,
KJV: it is the Spirit that beareth witness,
INT: And the Spirit is the [one who]

1 John 5:6 N-NNS
GRK: ὅτι τὸ πνεῦμά ἐστιν ἡ
NAS: because the Spirit is the truth.
KJV: because the Spirit is
INT: because the Spirit is the

1 John 5:7 Noun-NNS
GRK: τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ οὗτοι
KJV: and the Holy Ghost: and these
INT: the Holy Spirit and these

1 John 5:8 N-NNS
GRK: τὸ πνεῦμα καὶ τὸ
NAS: the Spirit and the water
KJV: in earth, the Spirit, and the water,
INT: the Spirit and the

Jude 1:19 N-ANS
GRK: ἀποδιορίζοντες ψυχικοί πνεῦμα μὴ ἔχοντες
NAS: worldly-minded, devoid of the Spirit.
KJV: having not the Spirit.
INT: set apart [themselves] natural [men] [the] Spirit not having

Revelation 2:7 N-NNS
GRK: τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς
NAS: what the Spirit says
KJV: what the Spirit saith
INT: what the Spirit says to the

Revelation 2:11 N-NNS
GRK: τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς
NAS: what the Spirit says
KJV: what the Spirit saith
INT: what the Spirit says to the

Revelation 2:17 N-NNS
GRK: τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς
NAS: what the Spirit says
KJV: what the Spirit saith
INT: what the Spirit says to the

Revelation 2:29 N-NNS
GRK: τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς
NAS: what the Spirit says
KJV: what the Spirit saith
INT: what the Spirit says to the

Revelation 3:6 N-NNS
GRK: τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς
NAS: what the Spirit says
KJV: what the Spirit saith
INT: what the Spirit says to the

Revelation 3:13 N-NNS
GRK: τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς
NAS: what the Spirit says
KJV: what the Spirit saith
INT: what the Spirit says to the

Revelation 3:22 N-NNS
GRK: τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς
NAS: what the Spirit says
KJV: what the Spirit saith
INT: what the Spirit says to the

Revelation 11:11 N-NNS
GRK: καὶ ἥμισυ πνεῦμα ζωῆς ἐκ
NAS: days, the breath of life
KJV: and an half the Spirit of life from
INT: and a half [the] spirit of life from

Revelation 13:15 N-NNS
GRK: αὐτῷ δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰκόνι
NAS: to him to give breath to the image
KJV: to give life unto the image
INT: to it to give breath to the image

Revelation 14:13 N-NNS
GRK: λέγει τὸ πνεῦμα ἵνα ἀναπαήσονται
NAS: says the Spirit, so
KJV: saith the Spirit, that
INT: says the Spirit that they may rest

Revelation 19:10 N-NNS
GRK: ἐστὶν τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας
NAS: of Jesus is the spirit of prophecy.
KJV: of Jesus is the spirit of prophecy.
INT: is the spirit of prophecy

Revelation 22:17 N-NNS
GRK: Καὶ τὸ πνεῦμα καὶ ἡ
NAS: The Spirit and the bride say,
KJV: And the Spirit and the bride
INT: And the Spirit and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page