πνεύματι
Englishman's Concordance
πνεύματι (pneumati) — 92 Occurrences

Matthew 3:11 N-DNS
GRK: βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ
NAS: you with the Holy Spirit and fire.
KJV: with the Holy Ghost, and [with] fire:
INT: will baptize with [the] Spirit Holy and

Matthew 5:3 N-DNS
GRK: πτωχοὶ τῷ πνεύματι ὅτι αὐτῶν
NAS: are the poor in spirit, for theirs
KJV: [are] the poor in spirit: for
INT: poor in the spirit for theirs

Matthew 12:28 N-DNS
GRK: δὲ ἐν πνεύματι θεοῦ ἐγὼ
NAS: out demons by the Spirit of God,
KJV: devils by the Spirit of God, then
INT: moreover by [the] Spirit of God I

Matthew 22:43 N-DNS
GRK: Δαυὶδ ἐν πνεύματι καλεῖ αὐτὸν
NAS: does David in the Spirit call
KJV: doth David in spirit call him
INT: David in spirit does call him

Mark 1:8 N-DNS
GRK: ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ
NAS: you with the Holy Spirit.
KJV: with the Holy Ghost.
INT: you with Spirit Holy

Mark 1:23 N-DNS
GRK: ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ καὶ
NAS: with an unclean spirit; and he cried
KJV: an unclean spirit; and
INT: a man with spirit unclean and

Mark 2:8 N-DNS
GRK: Ἰησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι
NAS: aware in His spirit that they were reasoning
KJV: perceived in his spirit that they so
INT: Jesus in the spirit of him that

Mark 5:2 N-DNS
GRK: ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ
NAS: with an unclean spirit met
KJV: with an unclean spirit,
INT: a man with a spirit unclean

Mark 8:12 N-DNS
GRK: ἀναστενάξας τῷ πνεύματι αὐτοῦ λέγει
NAS: Sighing deeply in His spirit, He said,
KJV: in his spirit, and saith,
INT: having groaned in the spirit of him he says

Mark 9:25 N-DNS
GRK: ἐπετίμησεν τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ
NAS: the unclean spirit, saying
KJV: the foul spirit, saying
INT: he rebuked the spirit unclean

Mark 12:36 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ
NAS: said in the Holy Spirit, THE LORD SAID
KJV: by the Holy Ghost, The LORD said
INT: by the Spirit holy

Luke 1:17 N-DNS
GRK: αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει
NAS: [as a forerunner] before Him in the spirit and power
KJV: him in the spirit and power
INT: him in [the] spirit and power

Luke 1:80 N-DNS
GRK: καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι καὶ ἦν
NAS: and to become strong in spirit, and he lived
KJV: and waxed strong in spirit, and was
INT: and was strengthened in spirit and he was

Luke 2:27 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πνεύματι εἰς τὸ
NAS: And he came in the Spirit into the temple;
KJV: he came by the Spirit into the temple:
INT: in the Spirit into the

Luke 3:16 N-DNS
GRK: βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ
NAS: you with the Holy Spirit and fire.
KJV: with the Holy Ghost and with fire:
INT: will baptize with [the] Spirit Holy and

Luke 4:1 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πνεύματι ἐν τῇ
NAS: and was led around by the Spirit in the wilderness
KJV: by the Spirit into
INT: by the Spirit into the

Luke 8:29 N-DNS
GRK: γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ
NAS: the unclean spirit to come
KJV: the unclean spirit to come
INT: indeed the spirit unclean

Luke 9:42 N-DNS
GRK: Ἰησοῦς τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ
NAS: the unclean spirit, and healed
KJV: rebuked the unclean spirit, and healed
INT: Jesus the spirit unclean

Luke 10:21 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ
NAS: in the Holy Spirit, and said,
KJV: Jesus rejoiced in spirit, and said,
INT: In the Spirit holy

John 1:33 N-DNS
GRK: βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ
NAS: in the Holy Spirit.'
KJV: with the Holy Ghost.
INT: baptizes with [the] Spirit Holy

John 4:23 N-DNS
GRK: πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ
NAS: the Father in spirit and truth;
KJV: the Father in spirit and in truth:
INT: Father in spirit and truth

John 4:24 N-DNS
GRK: αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ
NAS: Him must worship in spirit and truth.
KJV: worship [him] in spirit and in truth.
INT: him in spirit and truth

John 11:33 N-DNS
GRK: ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν
NAS: He was deeply moved in spirit and was troubled,
KJV: he groaned in the spirit, and
INT: he groaned in spirit and troubled

John 13:21 N-DNS
GRK: ἐταράχθη τῷ πνεύματι καὶ ἐμαρτύρησεν
NAS: He became troubled in spirit, and testified
KJV: he was troubled in spirit, and
INT: was troubled in spirit and testified

Acts 1:5 N-DNS
GRK: δὲ ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ
NAS: with the Holy Spirit not many
KJV: with the Holy Ghost not many
INT: however with [the] Spirit will be baptized Holy

Acts 6:10 N-DNS
GRK: καὶ τῷ πνεύματι ᾧ ἐλάλει
NAS: with the wisdom and the Spirit with which
KJV: and the spirit by which
INT: and the spirit by which he spoke

Acts 7:51 N-DNS
GRK: ἀεὶ τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ
NAS: the Holy Spirit; you are doing just
KJV: resist the Holy Ghost: as your
INT: always the Spirit Holy

Acts 10:38 N-DNS
GRK: ὁ θεὸς πνεύματι ἁγίῳ καὶ
NAS: Him with the Holy Spirit and with power,
KJV: with the Holy Ghost and
INT: God [the] Spirit Holy and

Acts 11:16 N-DNS
GRK: βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύματι ἁγίῳ
NAS: with the Holy Spirit.'
KJV: with the Holy Ghost.
INT: will be baptized with [the] Spirit Holy

Acts 15:28 N-DNS
GRK: γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ
NAS: to the Holy Spirit and to us to lay
KJV: to the Holy Ghost, and
INT: indeed to the Spirit holy

Acts 16:18 N-DNS
GRK: ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι εἶπεν Παραγγέλλω
NAS: and said to the spirit, I command
KJV: and said to the spirit, I command thee
INT: having turned to the spirit said I command

Acts 18:25 N-DNS
GRK: ζέων τῷ πνεύματι ἐλάλει καὶ
NAS: and being fervent in spirit, he was speaking
KJV: being fervent in the spirit, he spake
INT: being fervent in spirit he spoke and

Acts 19:21 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πνεύματι διελθὼν τὴν
NAS: purposed in the spirit to go
KJV: in the spirit, when he had passed through
INT: in the spirit having passed through

Acts 20:22 N-DNS
GRK: ἐγὼ τῷ πνεύματι πορεύομαι εἰς
NAS: bound in spirit, I am on my way
KJV: go bound in the spirit unto Jerusalem,
INT: I in the spirit I go to

Romans 1:9 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πνεύματί μου ἐν
NAS: I serve in my spirit in the [preaching of the] gospel
KJV: with my spirit in the gospel
INT: in the spirit of me in

Romans 2:29 N-DNS
GRK: καρδίας ἐν πνεύματι οὐ γράμματι
NAS: is that which is of the heart, by the Spirit, not by the letter;
KJV: in the spirit, [and] not
INT: of heart in spirit not in letter

Romans 8:9 N-DNS
GRK: ἀλλὰ ἐν πνεύματι εἴπερ πνεῦμα
NAS: you are not in the flesh but in the Spirit, if indeed
KJV: in the Spirit, if so be
INT: but in Spirit if indeed [the] Spirit

Romans 8:13 N-DNS
GRK: εἰ δὲ πνεύματι τὰς πράξεις
NAS: but if by the Spirit you are putting to death
KJV: ye through the Spirit do mortify
INT: if however by [the] Spirit the deeds

Romans 8:14 N-DNS
GRK: ὅσοι γὰρ πνεύματι θεοῦ ἄγονται
NAS: are being led by the Spirit of God,
KJV: are led by the Spirit of God,
INT: as many as indeed by [the] Spirit of God are led

Romans 8:16 N-DNS
GRK: συμμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν ὅτι
NAS: testifies with our spirit that we are children
KJV: with our spirit, that
INT: bears witness with the Spirit of us that

Romans 9:1 N-DNS
GRK: μου ἐν πνεύματι ἁγίῳ
NAS: testifies with me in the Holy Spirit,
KJV: in the Holy Ghost,
INT: of me in [the] Spirit holy

Romans 12:11 N-DNS
GRK: ὀκνηροί τῷ πνεύματι ζέοντες τῷ
NAS: fervent in spirit, serving
KJV: fervent in spirit; serving
INT: lazy in spirit be fervent

Romans 14:17 N-DNS
GRK: χαρὰ ἐν πνεύματι ἁγίῳ
NAS: and joy in the Holy Spirit.
KJV: in the Holy Ghost.
INT: joy in [the] Spirit Holy

Romans 15:16 N-DNS
GRK: ἡγιασμένη ἐν πνεύματι ἁγίῳ
NAS: sanctified by the Holy Spirit.
KJV: by the Holy Ghost.
INT: sanctified by [the] Spirit holy

1 Corinthians 4:21 N-DNS
GRK: ἐν ἀγάπῃ πνεύματί τε πραΰτητος
NAS: with love and a spirit of gentleness?
KJV: love, and [in] the spirit of meekness?
INT: in love spirit moreover of gentleness

1 Corinthians 5:3 N-DNS
GRK: δὲ τῷ πνεύματι ἤδη κέκρικα
NAS: but present in spirit, have already
KJV: present in spirit, have judged
INT: moreover in spirit already have judged

1 Corinthians 6:11 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πνεύματι τοῦ θεοῦ
NAS: Christ and in the Spirit of our God.
KJV: and by the Spirit of our God.
INT: by the Spirit of the God

1 Corinthians 6:20 Noun-DNS
GRK: ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν ἅτινά
KJV: in your spirit, which are
INT: in the spirit of you which

1 Corinthians 7:34 N-DNS
GRK: καὶ τῷ πνεύματι ἡ δὲ
NAS: in body and spirit; but one who is married
KJV: and in spirit: but
INT: and things in spirit the [one] however

1 Corinthians 12:3 N-DNS
GRK: οὐδεὶς ἐν πνεύματι θεοῦ λαλῶν
NAS: speaking by the Spirit of God
KJV: speaking by the Spirit of God calleth
INT: no one in [the] Spirit of God speaking

1 Corinthians 12:3 N-DNS
GRK: μὴ ἐν πνεύματι ἁγίῳ
NAS: except by the Holy Spirit.
KJV: by the Holy Ghost.
INT: not in [the] Spirit Holy

1 Corinthians 12:9 N-DNS
GRK: τῷ αὐτῷ πνεύματι ἄλλῳ δὲ
NAS: by the same Spirit, and to another
KJV: by the same Spirit; to another
INT: the same Spirit to another moreover

1 Corinthians 12:9 N-DNS
GRK: τῷ ἑνὶ πνεύματι
NAS: of healing by the one Spirit,
KJV: by the same Spirit;
INT: the same Spirit

1 Corinthians 12:13 N-DNS
GRK: ἐν ἑνὶ πνεύματι ἡμεῖς πάντες
NAS: For by one Spirit we were all baptized
KJV: by one Spirit are we
INT: by one Spirit we all

1 Corinthians 14:2 N-DNS
GRK: γὰρ ἀκούει πνεύματι δὲ λαλεῖ
NAS: understands, but in [his] spirit he speaks
KJV: [him]; howbeit in the spirit he speaketh
INT: indeed hears in spirit however he speaks

1 Corinthians 14:15 N-DNS
GRK: προσεύξομαι τῷ πνεύματι προσεύξομαι δὲ
NAS: I will pray with the spirit and I will pray
KJV: I will pray with the spirit, and
INT: I will pray with the Spirit I will pray however

1 Corinthians 14:15 N-DNS
GRK: ψαλῶ τῷ πνεύματι ψαλῶ δὲ
NAS: I will sing with the spirit and I will sing
KJV: I will sing with the spirit, and
INT: I will sing praise with the Spirit I will sing praise however

1 Corinthians 14:16 N-DNS
GRK: εὐλογῇς ἐν πνεύματι ὁ ἀναπληρῶν
NAS: you bless in the spirit [only], how
KJV: thou shalt bless with the spirit, how
INT: you bless with the spirit he that fills

2 Corinthians 2:13 N-DNS
GRK: ἄνεσιν τῷ πνεύματί μου τῷ
NAS: rest for my spirit, not finding
KJV: rest in my spirit, because I found
INT: ease in the spirit of me

2 Corinthians 3:3 N-DNS
GRK: μέλανι ἀλλὰ πνεύματι θεοῦ ζῶντος
NAS: not with ink but with the Spirit of the living
KJV: but with the Spirit of the living
INT: in ink but with [the] Spirit of God [the] living

2 Corinthians 6:6 N-DNS
GRK: χρηστότητι ἐν πνεύματι ἁγίῳ ἐν
NAS: in the Holy Spirit, in genuine
KJV: by the Holy Ghost, by love
INT: kindness in [the] Spirit holy in

2 Corinthians 12:18 N-DNS
GRK: τῷ αὐτῷ πνεύματι περιεπατήσαμεν οὐ
NAS: in the same spirit [and walk] in the same
KJV: in the same spirit? [walked we] not
INT: in the same spirit walked we Not

Galatians 3:3 N-DNS
GRK: ἐστε ἐναρξάμενοι πνεύματι νῦν σαρκὶ
NAS: Having begun by the Spirit, are you now
KJV: having begun in the Spirit, are ye
INT: are you Having begun in Spirit now in flesh

Galatians 5:5 N-DNS
GRK: ἡμεῖς γὰρ πνεύματι ἐκ πίστεως
NAS: For we through the Spirit, by faith,
KJV: we through the Spirit wait for
INT: we indeed by [the] Spirit by faith

Galatians 5:16 N-DNS
GRK: Λέγω δέ πνεύματι περιπατεῖτε καὶ
NAS: walk by the Spirit, and you will not carry
KJV: then, Walk in the Spirit, and ye shall
INT: I say moreover By [the] Spirit walk you and

Galatians 5:18 N-DNS
GRK: εἰ δὲ πνεύματι ἄγεσθε οὐκ
NAS: you are led by the Spirit, you are not under
KJV: if ye be led of the Spirit, ye are not
INT: if moreover [the] Spirit you are led by not

Galatians 5:25 N-DNS
GRK: Εἰ ζῶμεν πνεύματι πνεύματι καὶ
NAS: we live by the Spirit, let us also
KJV: If we live in the Spirit, let us also
INT: If we live by [the] Spirit by [the] Spirit also

Galatians 5:25 N-DNS
GRK: ζῶμεν πνεύματι πνεύματι καὶ στοιχῶμεν
NAS: let us also walk by the Spirit.
KJV: also walk in the Spirit.
INT: we live by [the] Spirit by [the] Spirit also we should walk

Galatians 6:1 N-DNS
GRK: τοιοῦτον ἐν πνεύματι πραΰτητος σκοπῶν
NAS: such a one in a spirit of gentleness;
KJV: in the spirit of meekness;
INT: such a one in a spirit of gentleness considering

Ephesians 1:13 N-DNS
GRK: ἐσφραγίσθητε τῷ πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας
NAS: in Him with the Holy Spirit of promise,
KJV: that holy Spirit of promise,
INT: you were sealed with the Spirit of promise

Ephesians 2:18 N-DNS
GRK: ἐν ἑνὶ πνεύματι πρὸς τὸν
NAS: in one Spirit to the Father.
KJV: by one Spirit unto the Father.
INT: by one Spirit to the

Ephesians 2:22 N-DNS
GRK: θεοῦ ἐν πνεύματι
NAS: into a dwelling of God in the Spirit.
KJV: of God through the Spirit.
INT: of God in [the] Spirit

Ephesians 3:5 N-DNS
GRK: προφήταις ἐν πνεύματι
NAS: apostles and prophets in the Spirit;
KJV: prophets by the Spirit;
INT: prophets in [the] Spirit

Ephesians 4:23 N-DNS
GRK: δὲ τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς
NAS: and that you be renewed in the spirit of your mind,
KJV: be renewed in the spirit of your
INT: and in the spirit of the mind

Ephesians 5:18 N-DNS
GRK: πληροῦσθε ἐν πνεύματι
NAS: but be filled with the Spirit,
KJV: be filled with the Spirit;
INT: be filled with [the] Spirit

Ephesians 6:18 N-DNS
GRK: καιρῷ ἐν πνεύματι καὶ εἰς
NAS: times in the Spirit, and with this
KJV: in the Spirit, and
INT: season in [the] Spirit and unto

Philippians 1:27 N-DNS
GRK: ἐν ἑνὶ πνεύματι μιᾷ ψυχῇ
NAS: in one spirit, with one
KJV: in one spirit, with one mind
INT: in one spirit with one mind

Philippians 3:3 N-DNS
GRK: περιτομή οἱ πνεύματι θεοῦ λατρεύοντες
NAS: who worship in the Spirit of God
KJV: worship God in the spirit, and rejoice
INT: circumcision who in [the Spirit of God worship

Colossians 1:8 N-DNS
GRK: ἀγάπην ἐν πνεύματι
NAS: us of your love in the Spirit.
KJV: love in the Spirit.
INT: love in [the] Spirit

Colossians 2:5 N-DNS
GRK: ἀλλὰ τῷ πνεύματι σὺν ὑμῖν
NAS: I am with you in spirit, rejoicing
KJV: with you in the spirit, joying and
INT: yet in spirit with you

1 Thessalonians 1:5 N-DNS
GRK: καὶ ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ
NAS: and in the Holy Spirit and with full
KJV: in the Holy Ghost, and in
INT: and in [the] Spirit Holy and

2 Thessalonians 2:8 N-DNS
GRK: ἀνελεῖ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος
NAS: will slay with the breath of His mouth
KJV: shall consume with the spirit of his
INT: will consume with the breath of the mouth

1 Timothy 3:16 N-DNS
GRK: ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι ὤφθη ἀγγέλοις
NAS: Was vindicated in the Spirit, Seen
KJV: in the Spirit, seen
INT: was justified in [the] Spirit was seen by angels

1 Peter 1:12 N-DNS
GRK: ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ ἀποσταλέντι
NAS: to you by the Holy Spirit sent
KJV: with the Holy Ghost sent down from
INT: you by [the] Spirit Holy having been sent

1 Peter 3:18 N-DNS
GRK: ζωοποιηθεὶς δὲ πνεύματι
NAS: but made alive in the spirit;
KJV: but quickened by the Spirit:
INT: having been made alive however in [the] Spirit

1 Peter 4:6 N-DNS
GRK: κατὰ θεὸν πνεύματι
NAS: they may live in the spirit according
KJV: according to God in the spirit.
INT: as regards God in [the] Spirit

1 John 4:1 N-DNS
GRK: μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε ἀλλὰ
NAS: every spirit, but test
KJV: not every spirit, but try
INT: not every spirit believe but

Jude 1:20 N-DNS
GRK: πίστει ἐν πνεύματι ἁγίῳ προσευχόμενοι
NAS: praying in the Holy Spirit,
KJV: in the Holy Ghost,
INT: faith in [the] Spirit Holy praying

Revelation 1:10 N-DNS
GRK: ἐγενόμην ἐν πνεύματι ἐν τῇ
NAS: I was in the Spirit on the Lord's day,
KJV: I was in the Spirit on the Lord's
INT: I was in [the] Spirit on the

Revelation 4:2 N-DNS
GRK: ἐγενόμην ἐν πνεύματι καὶ ἰδοὺ
NAS: Immediately I was in the Spirit; and behold,
KJV: I was in the spirit: and, behold,
INT: I was in [the] Spirit and behold

Revelation 17:3 N-DNS
GRK: ἔρημον ἐν πνεύματι καὶ εἶδον
NAS: And he carried me away in the Spirit into a wilderness;
KJV: in the spirit into
INT: a wilderness in [the] Spirit and I saw

Revelation 21:10 N-DNS
GRK: με ἐν πνεύματι ἐπὶ ὄρος
NAS: And he carried me away in the Spirit to a great
KJV: away in the spirit to a great
INT: me in [the] Spirit to a mountain

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page