προσήνεγκεν
Englishman's Concordance
προσήνεγκεν (prosēnenken) — 4 Occurrences

Matthew 25:20 V-AIA-3S
GRK: τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε
NAS: talents came up and brought five more
KJV: talents came and brought other five
INT: talents having received brought to [him] other five

Acts 8:18 V-AIA-3S
GRK: τὸ πνεῦμα προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήματα
NAS: hands, he offered them money,
KJV: was given, he offered them
INT: the Spirit he offered to them riches

Hebrews 9:14 V-AIA-3S
GRK: αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ
NAS: Spirit offered Himself
KJV: Spirit offered himself
INT: eternal himself offered spotless

Hebrews 11:4 V-AIA-3S
GRK: παρὰ Καὶν προσήνεγκεν τῷ θεῷ
NAS: By faith Abel offered to God a better
KJV: Abel offered unto God
INT: than Cain offered to God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4374
47 Occurrences


προσηνέχθη — 3 Occ.
προσηνέχθησαν — 1 Occ.
προσήνεγκα — 1 Occ.
προσήνεγκαν — 7 Occ.
Προσηνέγκατέ — 2 Occ.
προσήνεγκεν — 4 Occ.
προσενήνοχεν — 1 Occ.
προσενεχθεὶς — 1 Occ.
προσενέγκαι — 1 Occ.
προσενέγκας — 2 Occ.
προσένεγκε — 2 Occ.
προσενέγκῃ — 1 Occ.
προσένεγκον — 1 Occ.
προσέφερεν — 1 Occ.
προσέφερον — 3 Occ.
πρόσφερε — 1 Occ.
προσφέρῃ — 2 Occ.
προσφέρῃς — 1 Occ.
προσφέρει — 1 Occ.
προσφέρειν — 3 Occ.
προσφέρεται — 1 Occ.
προσφέρων — 1 Occ.
προσφερόμεναι — 1 Occ.
προσφέρονται — 2 Occ.
προσφέροντες — 1 Occ.
προσφερόντων — 1 Occ.
προσφέρουσιν — 1 Occ.
Additional Entries
προσδραμὼν — 2 Occ.
προστρέχοντες — 1 Occ.
προσφάγιον — 1 Occ.
πρόσφατον — 1 Occ.
προσφάτως — 1 Occ.
προσηνέχθη — 3 Occ.
προσηνέχθησαν — 1 Occ.
προσήνεγκα — 1 Occ.
προσήνεγκαν — 7 Occ.
Προσηνέγκατέ — 2 Occ.
προσενήνοχεν — 1 Occ.
προσενεχθεὶς — 1 Occ.
προσενέγκαι — 1 Occ.
προσενέγκας — 2 Occ.
προσένεγκε — 2 Occ.
προσενέγκῃ — 1 Occ.
προσένεγκον — 1 Occ.
προσέφερεν — 1 Occ.
προσέφερον — 3 Occ.
πρόσφερε — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page