προσήρχοντο
Englishman's Concordance
προσήρχοντο (prosērchonto) — 1 Occurrence

Acts 28:9 V-IIM/P-3P
GRK: ἔχοντες ἀσθενείας προσήρχοντο καὶ ἐθεραπεύοντο
NAS: diseases were coming to him and getting cured.
KJV: in the island, came, and were healed:
INT: had infirmities came and were healed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page