προσελθοῦσαι
Englishman's Concordance
προσελθοῦσαι (proselthousai) — 1 Occurrence

Matthew 28:9 V-APA-NFP
GRK: αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ
NAS: them and greeted them. And they came up and took hold
KJV: All hail. And they came and held him
INT: moreover having come to [him] they took hold of his

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page