σκανδαλισθήσεσθε
Englishman's Concordance
σκανδαλισθήσεσθε (skandalisthēsesthe) — 2 Occurrences

Matthew 26:31 V-FIP-2P
GRK: Πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ
NAS: to them, You will all fall away because
KJV: All ye shall be offended because of me
INT: All you will fall away because of me

Mark 14:27 V-FIP-2P
GRK: ὅτι Πάντες σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ
NAS: to them, You will all fall away, because
KJV: All ye shall be offended because of
INT: All you will fall away in me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page