σκανδαλισθήσονται
Englishman's Concordance
σκανδαλισθήσονται (skandalisthēsontai) — 3 Occurrences

Matthew 24:10 V-FIP-3P
GRK: καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ
NAS: many will fall away and will betray
KJV: shall many be offended, and
INT: And then will fall away many and

Matthew 26:33 V-FIP-3P
GRK: Εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί
NAS: all may fall away
KJV: all [men] shall be offended because
INT: If all will fall away because of you

Mark 14:29 V-FIP-3P
GRK: καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται ἀλλ' οὐκ
NAS: all may fall away, yet
KJV: all shall be offended, yet
INT: Even all will fall away yet not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page