1161. δέ (de)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1161. δέ (de) — 2810 Occurrences

Matthew 1:2 Conj
GRK: Ἰσαάκ Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: begat Isaac; and Isaac begat
INT: Issac Isaac moreover was father of

Matthew 1:2 Conj
GRK: Ἰακώβ Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: begat Jacob; and Jacob begat
INT: Jacob Jacob moreover was father of

Matthew 1:3 Conj
GRK: Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: And Judas begat
INT: Judah moreover was father of

Matthew 1:3 Conj
GRK: Θάμαρ Φαρὲς δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: of Thamar; and Phares begat
INT: Tamar Perez moreover was father of

Matthew 1:3 Conj
GRK: Ἑσρώμ Ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: begat Esrom; and Esrom begat
INT: Hezron Hezron moreover was father of

Matthew 1:4 Conj
GRK: Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: And Aram begat
INT: Ram moreover was father of

Matthew 1:4 Conj
GRK: Ἀμιναδάβ Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: begat Aminadab; and Aminadab begat
INT: Amminadab Amminadab moreover was father of

Matthew 1:4 Conj
GRK: Ναασσών Ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: begat Naasson; and Naasson begat
INT: Nahshon Nahshon moreover was father of

Matthew 1:5 Conj
GRK: Σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: And Salmon begat
INT: Salmon moreover was father of

Matthew 1:5 Conj
GRK: Ῥαχάβ Βοὲς δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: of Rachab; and Booz begat
INT: Rahab Boaz moreover was father of

Matthew 1:5 Conj
GRK: Ῥούθ Ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: of Ruth; and Obed begat
INT: Ruth Obed moreover was father of

Matthew 1:6 Conj
GRK: Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: And Jesse begat
INT: Jesse moreover was father of

Matthew 1:6 Conj
GRK: βασιλέα Δαυὶδ δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: David the king; and David the king
INT: king David moreover was father of

Matthew 1:7 Conj
GRK: Σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: And Solomon begat
INT: Solomon moreover was father of

Matthew 1:7 Conj
GRK: Ῥοβοάμ Ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: begat Roboam; and Roboam begat
INT: Rehoboam Rehoboam moreover was father of

Matthew 1:7 Conj
GRK: Ἀβιά Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: begat Abia; and Abia begat
INT: Abijah Abijah moreover was father of

Matthew 1:8 Conj
GRK: Ἀσὰφ δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: And Asa begat
INT: Asa moreover was father of

Matthew 1:8 Conj
GRK: Ἰωσαφάτ Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: begat Josaphat; and Josaphat begat
INT: Jehoshaphat Jehoshaphat moreover was father of

Matthew 1:8 Conj
GRK: Ἰωράμ Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: begat Joram; and Joram begat
INT: Joram Joram moreover was father of

Matthew 1:9 Conj
GRK: Ὀζίας δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: And Ozias begat
INT: Uzziah moreover was father of

Matthew 1:9 Conj
GRK: Ἰωαθάμ Ἰωαθὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: begat Joatham; and Joatham begat
INT: Jotham Jotham moreover was father of

Matthew 1:9 Conj
GRK: Ἀχάζ Ἀχὰζ δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: begat Achaz; and Achaz begat
INT: Ahaz Ahaz moreover was father of

Matthew 1:10 Conj
GRK: Ἑζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: And Ezekias begat
INT: Hezekiah moreover was father of

Matthew 1:10 Conj
GRK: Μανασσῆ Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: begat Manasses; and Manasses begat
INT: Manasseh Manasseh moreover was father of

Matthew 1:10 Conj
GRK: Ἀμώς Ἀμὼς δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: begat Amon; and Amon begat
INT: Amos Amos moreover was father of

Matthew 1:11 Conj
GRK: Ἰωσίας δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: And Josias begat
INT: Josiah moreover was father of

Matthew 1:12 Conj
GRK: Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν
KJV: And after they were brought
INT: After moreover the deportation

Matthew 1:12 Conj
GRK: Σαλαθιήλ Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: begat Salathiel; and Salathiel begat
INT: Shealtiel Shealtiel moreover was father of

Matthew 1:13 Conj
GRK: Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: And Zorobabel begat
INT: Zerubbabel moreover was father of

Matthew 1:13 Conj
GRK: Ἀβιούδ Ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: begat Abiud; and Abiud begat
INT: Abiud Abiud moreover was father of

Matthew 1:13 Conj
GRK: Ἐλιακίμ Ἐλιακὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: begat Eliakim; and Eliakim begat
INT: Eliakim Eliakim moreover was father of

Matthew 1:14 Conj
GRK: Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: And Azor begat
INT: Azor moreover was father of

Matthew 1:14 Conj
GRK: Σαδώκ Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: begat Sadoc; and Sadoc begat
INT: Zadok Zadok moreover was father of

Matthew 1:14 Conj
GRK: Ἀχίμ Ἀχὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: begat Achim; and Achim begat
INT: Achim Achim moreover was father of

Matthew 1:15 Conj
GRK: Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: And Eliud begat
INT: Eliud moreover was father of

Matthew 1:15 Conj
GRK: Ἐλεάζαρ Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: begat Eleazar; and Eleazar begat
INT: Eleazar Eleazar moreover was father of

Matthew 1:15 Conj
GRK: Ματθάν Ματθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: begat Matthan; and Matthan begat
INT: Matthan Matthan moreover was father of

Matthew 1:16 Conj
GRK: Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν
KJV: And Jacob begat
INT: Jacob moreover was father of

Matthew 1:18 Conj
GRK: ΤΟΥ ΔΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
NAS: Now the birth of Jesus
KJV: Now the birth of Jesus
INT: now of Jesus Christ

Matthew 1:19 Conj
GRK: Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ
KJV: Then Joseph her
INT: Joseph moreover the husband

Matthew 1:20 Conj
GRK: Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος
KJV: But while he thought on
INT: These things moreover of him having pondered

Matthew 1:21 Conj
GRK: τέξεται δὲ υἱὸν καὶ
KJV: And she shall bring forth a son,
INT: she will bear moreover a son and

Matthew 1:22 Conj
GRK: Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν
NAS: Now all this
KJV: Now all this
INT: this moreover all came to pass

Matthew 1:24 Conj
GRK: Ἐγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ
KJV: Then Joseph being raised
INT: having been awoken moreover Joseph

Matthew 2:1 Conj
GRK: Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος
NAS: Now after Jesus was born
KJV: Now when Jesus was born
INT: moreover Jesus having been born

Matthew 2:3 Conj
GRK: Ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς
KJV: When Herod the king
INT: Having heard moreover the king

Matthew 2:5 Conj
GRK: οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ
KJV: And they said unto him,
INT: moreover they said to him

Matthew 2:8 Conj
GRK: παιδίου ἐπὰν δὲ εὕρητε ἀπαγγείλατέ
KJV: the young child; and when
INT: child when moreover you shall have found [him] bring word back

Matthew 2:9 Conj
GRK: οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ
NAS: After hearing the king,
KJV: When they had heard the king,
INT: moreover having heard the

Matthew 2:10 Conj
GRK: ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα
KJV: When they saw the star,
INT: having seen moreover the star

Matthew 2:13 Conj
GRK: Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ
NAS: Now when they had gone, behold,
KJV: And when they were departed,
INT: having withdrawn moreover they behold

Matthew 2:14 Conj
GRK: δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν
NAS: So Joseph got up and took
KJV: When he arose, he took
INT: moreover he having risen took with [him]

Matthew 2:19 Conj
GRK: Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου
KJV: But when Herod was dead,
INT: having died moreover Herod

Matthew 2:21 Conj
GRK: δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν
NAS: So Joseph got up, took
KJV: And he arose, and took
INT: moreover he having risen took with [him]

Matthew 2:22 Conj
GRK: ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος
NAS: there. Then after being warned
KJV: But when he heard that
INT: Having heard moreover that Archelaus

Matthew 2:22 Conj
GRK: ἀπελθεῖν χρηματισθεὶς δὲ κατ' ὄναρ
KJV: thither: notwithstanding, being warned of God
INT: to go having been divinely warned moreover in a dream

Matthew 3:1 Conj
GRK: ΕΝ ΔΕ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ
NAS: Now in those days
INT: in moreover the days

Matthew 3:4 Conj
GRK: Αὐτὸς δὲ ὁ Ἰωάννης
NAS: Now John himself
KJV: And the same John
INT: himself moreover John

Matthew 3:4 Conj
GRK: αὐτοῦ ἡ δὲ τροφὴ ἦν
KJV: his loins; and his meat
INT: of him and [the] food was

Matthew 3:7 Conj
GRK: Ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν
KJV: But when he saw many
INT: having seen moreover many of the

Matthew 3:10 Conj
GRK: ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη
KJV: And now also
INT: already moreover the axe

Matthew 3:11 Conj
GRK: μετάνοιαν ὁ δὲ ὀπίσω μου
KJV: repentance: but he that cometh
INT: repentance moreover after me

Matthew 3:12 Conj
GRK: ἀποθήκην τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει
KJV: the garner; but he will burn up
INT: barn and [the] chaff he will burn up

Matthew 3:14 Conj
GRK: δὲ Ἰωάννης διεκώλυεν
KJV: But John forbad
INT: moreover John was hindering

Matthew 3:15 Conj
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς
KJV: And Jesus answering
INT: having answered moreover Jesus

Matthew 3:16 Conj
GRK: βαπτισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς
INT: having been baptized moreover Jesus

Matthew 4:4 Conj
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
KJV: But he answered and said,
INT: moreover having answered he said

Matthew 4:12 Conj
GRK: Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰωάννης
NAS: Now when Jesus heard that John
KJV: Now when Jesus had heard
INT: having heard moreover that John

Matthew 4:18 Conj
GRK: Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν
KJV: And Jesus, walking
INT: walking moreover by the

Matthew 4:20 Conj
GRK: οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες
KJV: And they straightway left
INT: moreover immediately having left

Matthew 4:22 Conj
GRK: οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες
KJV: And they immediately left
INT: moreover immediately having left

Matthew 5:1 Conj
GRK: Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους
KJV: And seeing the multitudes,
INT: having seen moreover the crowds

Matthew 5:13 Conj
GRK: γῆς ἐὰν δὲ τὸ ἅλας
KJV: the salt of the earth: but if the salt
INT: earth if however the salt

Matthew 5:19 Conj
GRK: οὐρανῶν ὃς δ' ἂν ποιήσῃ
KJV: of heaven: but whosoever
INT: heavens whoever moreover anyhow shall practice

Matthew 5:21 Conj
GRK: φονεύσεις ὃς δ' ἂν φονεύσῃ
KJV: not kill; and whosoever shall kill
INT: You will murder whoever moreover anyhow shall murder

Matthew 5:22 Conj
GRK: Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν
KJV: But I say
INT: I moreover say to you

Matthew 5:22 Conj
GRK: κρίσει ὃς δ' ἂν εἴπῃ
KJV: of the judgment: and whosoever
INT: judgment whoever moreover anyhow shall say

Matthew 5:22 Conj
GRK: συνεδρίῳ ὃς δ' ἂν εἴπῃ
KJV: of the council: but whosoever
INT: Sanhedrin whoever moreover anyhow shall say

Matthew 5:28 Conj
GRK: Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν
KJV: But I say
INT: I moreover say to you

Matthew 5:29 Conj
GRK: εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός
KJV: And if thy
INT: if moreover the eye

Matthew 5:31 Conj
GRK: Ἐρρέθη δέ Ὃς ἂν
INT: It was said moreover whoever anyhow

Matthew 5:32 Conj
GRK: Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν
KJV: But I say
INT: I moreover say to you

Matthew 5:33 Conj
GRK: ἐπιορκήσεις ἀποδώσεις δὲ τῷ κυρίῳ
KJV: forswear thyself, but shalt perform
INT: You will swear falsely you will keep moreover to the Lord

Matthew 5:34 Conj
GRK: Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν
KJV: But I say
INT: I moreover say to you

Matthew 5:37 Conj
GRK: ἔστω δὲ ὁ λόγος
KJV: But let your
INT: let it be moreover the statement

Matthew 5:37 Conj
GRK: οὔ τὸ δὲ περισσὸν τούτων
KJV: nay: for whatsoever is more
INT: no [anything] moreover more than these

Matthew 5:39 Conj
GRK: Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν
KJV: But I say
INT: I moreover say to you

Matthew 5:44 Conj
GRK: Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν
KJV: But I say
INT: I moreover say to you

Matthew 6:1 Conj
GRK: Προσέχετε δὲ τὴν δικαιοσύνην
INT: Beware moreover the righteousness

Matthew 6:1 Conj
GRK: αὐτοῖς εἰ δὲ μή¦γε μισθὸν
INT: by them if moreover lest reward

Matthew 6:3 Conj
GRK: σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην
KJV: But when thou doest
INT: you moreover when you do give to the needy

Matthew 6:6 Conj
GRK: σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ
KJV: But thou, when
INT: you moreover when you pray

Matthew 6:7 Conj
GRK: Προσευχόμενοι δὲ μὴ βατταλογήσητε
KJV: But when ye pray, use
INT: praying moreover not do use vain repetitions

Matthew 6:15 Conj
GRK: ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε
KJV: But if ye forgive
INT: if moreover not you forgive

Matthew 6:16 Conj
GRK: Ὅταν δὲ νηστεύητε μὴ
KJV: Moreover when ye fast,
INT: whenever moreover you fast not

Matthew 6:17 Conj
GRK: σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί
KJV: But thou, when thou fastest,
INT: you moreover fasting anoint

Matthew 6:20 Conj
GRK: θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς
KJV: But lay up for yourselves
INT: store up however for youselves treasures

Matthew 6:23 Conj
GRK: ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός
KJV: But if thine
INT: if however the eye

Matthew 6:27 Conj
GRK: τίς δὲ ἐξ ὑμῶν
INT: who moreover out of you

Matthew 6:29 Conj
GRK: λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι
NAS: yet I say to you that not even
KJV: And yet I say unto you,
INT: I say moreover to you that

Matthew 6:30 Conj
GRK: εἰ δὲ τὸν χόρτον
KJV: Wherefore, if God
INT: if moreover the grass

Matthew 6:33 Conj
GRK: ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν
KJV: But seek ye first
INT: seek you however first the

Matthew 7:3 Conj
GRK: τί δὲ βλέπεις τὸ
KJV: And why beholdest
INT: why moreover look you on the

Matthew 7:3 Conj
GRK: σου τὴν δὲ ἐν τῷ
KJV: brother's eye, but considerest not
INT: of you and [the] in

Matthew 7:15 Conj
GRK: προβάτων ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι
KJV: clothing, but inwardly
INT: of sheep inwardly moreover they are wolves

Matthew 7:17 Conj
GRK: ποιεῖ τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον
KJV: good fruit; but a corrupt tree
INT: produces and [the] bad tree

Matthew 8:1 Conj
GRK: Καταβάντος δὲ αὐτοῦ ἀπὸ
KJV: When he was come down
INT: having come down moreover he from

Matthew 8:5 Conj
GRK: Εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ εἰς
KJV: And when Jesus
INT: having entered moreover he into

Matthew 8:10 Conj
GRK: ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς
NAS: Now when Jesus heard
KJV: When Jesus heard
INT: having heard moreover Jesus

Matthew 8:11 Conj
GRK: λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι
KJV: And I say unto you,
INT: I say moreover to you that

Matthew 8:12 Conj
GRK: οἱ δὲ υἱοὶ τῆς
KJV: But the children of the kingdom
INT: moreover sons of the

Matthew 8:16 Conj
GRK: Ὀψίας δὲ γενομένης προσήνεγκαν
KJV: When the even was come,
INT: evening moreover having come they brought

Matthew 8:18 Conj
GRK: Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς
NAS: Now when Jesus saw
KJV: Now when Jesus saw
INT: having seen moreover Jesus

Matthew 8:20 Conj
GRK: κατασκηνώσεις ὁ δὲ υἱὸς τοῦ
KJV: [have] nests; but the Son
INT: nests and [the] Son

Matthew 8:21 Conj
GRK: Ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν
KJV: And another of his
INT: Another moreover of the disciples

Matthew 8:22 Conj
GRK: δὲ Ἰησοῦς λέγει
KJV: But Jesus said
INT: moreover Jesus said

Matthew 8:24 Conj
GRK: κυμάτων αὐτὸς δὲ ἐκάθευδεν
KJV: with the waves: but he was asleep.
INT: waves he himself however was sleeping

Matthew 8:27 Conj
GRK: Οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν
KJV: But the men marvelled,
INT: and [the] men marveled

Matthew 8:30 Conj
GRK: Ἦν δὲ μακρὰν ἀπ'
NAS: Now there was a herd of many
KJV: And there was a good way off
INT: there was moreover far off from

Matthew 8:31 Conj
GRK: οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν
KJV: So the devils besought
INT: and [the] demons begged

Matthew 8:32 Conj
GRK: Ὑπάγετε οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον
KJV: Go. And when they were come out,
INT: Go moreover having gone out they went away

Matthew 8:33 Conj
GRK: Οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον
KJV: And they that kept them fled,
INT: Those moreover [who] fed [them] fled

Matthew 9:6 Conj
GRK: ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι
KJV: But that ye may know
INT: that however you might know that

Matthew 9:8 Conj
GRK: Ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι
KJV: But when the multitudes saw
INT: having seen moreover the crowds

Matthew 9:12 Conj
GRK: δὲ ἀκούσας εἶπεν
KJV: But when Jesus heard
INT: those moreover having heard he said

Matthew 9:13 Conj
GRK: πορευθέντες δὲ μάθετε τί
KJV: But go ye and learn
INT: having gone moreover learn what

Matthew 9:14 Conj
GRK: πολλά οἱ δὲ μαθηταὶ σοῦ
KJV: fast oft, but thy disciples
INT: often the however disciples of you

Matthew 9:15 Conj
GRK: νυμφίος ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν
KJV: with them? but the days will come,
INT: bridegroom will come however days when

Matthew 9:16 Conj
GRK: οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα
INT: no one moreover puts a piece

Matthew 9:17 Conj
GRK: παλαιούς εἰ δὲ μή¦γε ῥήγνυνται
INT: old if moreover lest are burst

Matthew 9:22 Conj
GRK: δὲ Ἰησοῦς στραφεὶς
KJV: But Jesus turned him about,
INT: moreover Jesus having turned

Matthew 9:25 Conj
GRK: ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ
KJV: But when the people
INT: when moreover had been put out the

Matthew 9:28 Conj
GRK: ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν
NAS: When He entered the house,
KJV: And when he was come into
INT: having come moreover into the

Matthew 9:31 Conj
GRK: οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν
KJV: But they, when they were departed,
INT: however having gone out they make known

Matthew 9:32 Conj
GRK: Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων ἰδοὺ
KJV: As they went out,
INT: [as] they moreover were going out behold

Matthew 9:34 Conj
GRK: οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον
KJV: But the Pharisees said,
INT: moreover Pharisees said

Matthew 9:36 Conj
GRK: Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους
KJV: But when he saw the multitudes,
INT: having seen moreover the crowds

Matthew 9:37 Conj
GRK: πολύς οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι
KJV: [is] plenteous, but the labourers
INT: [is] great the however workmen [are] few

Matthew 10:2 Conj
GRK: Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων
NAS: Now the names of the twelve
KJV: Now the names of the twelve
INT: and [the] twelve apostles

Matthew 10:6 Conj
GRK: πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς
KJV: But go rather
INT: go however rather to

Matthew 10:7 Conj
GRK: πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες
KJV: And as ye go, preach,
INT: Going and proclaim saying

Matthew 10:11 Conj
GRK: εἰς ἣν δ' ἂν πόλιν
KJV: And into whatsoever
INT: into whatever moreover anyhow city

Matthew 10:12 Conj
GRK: εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν
KJV: And when ye come into
INT: entering moreover into the

Matthew 10:13 Conj
GRK: αὐτήν ἐὰν δὲ μὴ ᾖ
KJV: upon it: but if it be
INT: it if however not it be

Matthew 10:17 Conj
GRK: προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν
KJV: But beware of
INT: beware however of

Matthew 10:18 Conj
GRK: ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς
INT: before governors also and kings

Matthew 10:19 Conj
GRK: ὅταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς
KJV: But when they deliver
INT: when moreover they betray you

Matthew 10:21 Conj
GRK: παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν
KJV: And the brother shall deliver up
INT: will deliver up moreover brother brother

Matthew 10:22 Conj
GRK: μου ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς
KJV: my name's sake: but he that endureth
INT: of me the [one who] however having endured to [the]

Matthew 10:23 Conj
GRK: ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς
KJV: But when they persecute
INT: whenever moreover they persecute you

Matthew 10:28 Conj
GRK: σῶμα τὴν δὲ ψυχὴν μὴ
KJV: kill the body, but are not
INT: body those however soul not

Matthew 10:28 Conj
GRK: ἀποκτεῖναι φοβεῖσθε δὲ μᾶλλον τὸν
KJV: to kill the soul: but rather fear
INT: to kill you should fear moreover rather him who

Matthew 10:30 Conj
GRK: ὑμῶν δὲ καὶ αἱ
KJV: But the very hairs
INT: of you moreover even the

Matthew 10:33 Conj
GRK: ὅστις δ' ἂν ἀρνήσηταί
KJV: But whosoever shall
INT: whoever moreover anyhow shall deny

Matthew 11:2 Conj
GRK: δὲ Ἰωάννης ἀκούσας
NAS: Now when John, while
KJV: Now when John had heard
INT: moreover John having heard

Matthew 11:7 Conj
GRK: Τούτων δὲ πορευομένων ἤρξατο
KJV: And as they departed,
INT: as these moreover were going began

Matthew 11:11 Conj
GRK: βαπτιστοῦ ὁ δὲ μικρότερος ἐν
NAS: the Baptist! Yet the one
KJV: the Baptist: notwithstanding he that is least
INT: Baptist and [the] least in

Matthew 11:12 Conj
GRK: ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν
KJV: And from the days
INT: from moreover the days

Matthew 11:16 Conj
GRK: Τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν
KJV: But whereunto shall I liken
INT: to what moreover will I liken the

Matthew 12:1 Conj
GRK: σπορίμων οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ
KJV: through the corn; and his disciples
INT: grainfields and [the] disciples of him

Matthew 12:2 Conj
GRK: οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες
KJV: But when the Pharisees saw
INT: and [the] Pharisees having seen

Matthew 12:3 Conj
GRK: δὲ εἶπεν αὐτοῖς
KJV: But he said unto them,
INT: moreover he said to them

Matthew 12:6 Conj
GRK: λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι
KJV: But I say unto you,
INT: I say moreover to you that

Matthew 12:7 Conj
GRK: εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί
KJV: But if ye had known
INT: if moreover you had known what

Matthew 12:11 Conj
GRK: δὲ εἶπεν αὐτοῖς
KJV: And he said unto them,
INT: moreover he said to them

Matthew 12:14 Conj
GRK: Ἐξελθόντες δὲ οἱ Φαρισαῖοι
KJV: Then the Pharisees went out,
INT: having gone out moreover the Pharisees

Matthew 12:15 Conj
GRK: δὲ Ἰησοῦς γνοὺς
KJV: But when Jesus knew
INT: moreover Jesus having known

Matthew 12:24 Conj
GRK: οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες
KJV: But when the Pharisees heard
INT: and [the] Pharisees having heard

Matthew 12:25 Conj
GRK: Εἰδὼς δὲ τὰς ἐνθυμήσεις
KJV: And Jesus knew
INT: having known moreover the thoughts

Matthew 12:28 Conj
GRK: εἰ δὲ ἐν πνεύματι
KJV: But if I
INT: if moreover by [the] Spirit

Matthew 12:31 Conj
GRK: ἀνθρώποις ἡ δὲ τοῦ πνεύματος
KJV: unto men: but the blasphemy
INT: men and [the] against the Spirit

Matthew 12:32 Conj
GRK: αὐτῷ ὃς δ' ἂν εἴπῃ
KJV: him: but whosoever speaketh against
INT: him whoever moreover anyhow speaks

Matthew 12:36 Conj
GRK: Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι
KJV: But I say unto you,
INT: I say moreover to you that

Matthew 12:39 Conj
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
KJV: But he answered and said
INT: moreover having answered he said

Matthew 12:43 Conj
GRK: Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον
NAS: Now when the unclean
INT: when moreover the unclean

Matthew 12:47 Conj
GRK: εἶπεν δέ τις αὐτῷ
INT: said Then someone to him

Matthew 12:48 Conj
GRK: λαλῆσαι ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
KJV: But he answered and said
INT: to speak moreover having answered he said

Matthew 13:5 Conj
GRK: ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ
KJV: Some fell upon
INT: other moreover fell upon

Matthew 13:6 Conj
GRK: ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη
KJV: And when the sun was up,
INT: [the] sun moreover having risen they were scorched

Matthew 13:7 Conj
GRK: ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ
KJV: And some fell
INT: other moreover fell upon

Matthew 13:8 Conj
GRK: ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ
KJV: But other fell
INT: other moreover fell upon

Matthew 13:8 Conj
GRK: ἑκατὸν ὃ δὲ ἑξήκοντα ὃ
KJV: some an hundredfold, some sixtyfold,
INT: a hundredfold some moreover sixty some

Matthew 13:8 Conj
GRK: ἑξήκοντα ὃ δὲ τριάκοντα
KJV: some sixtyfold, some thirtyfold.
INT: sixty some moreover thirty

Matthew 13:11 Conj
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
KJV: He answered and said unto them,
INT: moreover having answered said

Matthew 13:11 Conj
GRK: οὐρανῶν ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται
KJV: of heaven, but to them
INT: heavens to those moreover not it has been given

Matthew 13:12 Conj
GRK: περισσευθήσεται ὅστις δὲ οὐκ ἔχει
KJV: he shall have more abundance: but whosoever
INT: he will be in abundance whoever moreover not has

Matthew 13:16 Conj
GRK: ὑμῶν δὲ μακάριοι οἱ
KJV: But blessed [are] your
INT: of you moreover blessed [are] the

Matthew 13:20 Conj
GRK: δὲ ἐπὶ τὰ
KJV: But he that received the seed into
INT: that which moreover upon the

Matthew 13:21 Conj
GRK: οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν
NAS: yet he has no
KJV: Yet hath he not
INT: no he has moreover root in

Matthew 13:21 Conj
GRK: ἐστιν γενομένης δὲ θλίψεως ἢ
KJV: for a while: for when tribulation
INT: is having come however tribulation or

Matthew 13:22 Conj
GRK: δὲ εἰς τὰς
KJV: He also that received seed among
INT: that which moreover among the

Matthew 13:23 Conj
GRK: δὲ ἐπὶ τὴν
KJV: But he that received seed into
INT: that which moreover on the

Matthew 13:23 Conj
GRK: ἑκατὸν ὃ δὲ ἑξήκοντα ὃ
KJV: some an hundredfold, some sixty,
INT: a hundredfold some moreover sixty some

Matthew 13:23 Conj
GRK: ἑξήκοντα ὃ δὲ τριάκοντα
KJV: some sixty, some thirty.
INT: sixty some moreover thirty

Matthew 13:25 Conj
GRK: ἐν δὲ τῷ καθεύδειν
KJV: But while men
INT: in moreover the [time] while slept

Matthew 13:26 Conj
GRK: ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ
KJV: But when the blade
INT: when moreover sprouted the

Matthew 13:27 Conj
GRK: προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι
KJV: So the servants of the householder
INT: Having come to [him] moreover the servants

Matthew 13:28 Conj
GRK: δὲ ἔφη αὐτοῖς
KJV: hath done this. The servants said
INT: moreover he said to them

Matthew 13:28 Conj
GRK: ἐποίησεν οἱ δὲ δοῦλοι αὐτῷ
INT: did and [the] servants to him

Matthew 13:29 Conj
GRK: δέ φησιν Οὔ
KJV: But he said, Nay;
INT: moreover he said No

Matthew 13:30 Conj
GRK: αὐτά τὸν δὲ σῖτον συναγάγετε
KJV: burn them: but gather the wheat
INT: them and [the] wheat bring together

Matthew 13:32 Conj
GRK: σπερμάτων ὅταν δὲ αὐξηθῇ μεῖζον
KJV: of all seeds: but when it is grown,
INT: seeds when however it be grown greater

Matthew 13:37 Conj
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
KJV: He answered and said unto them,
INT: moreover having answered he said

Matthew 13:38 Conj
GRK: δὲ ἀγρός ἐστιν
KJV: is the world; the good seed
INT: and [the] field is

Matthew 13:38 Conj
GRK: κόσμος τὸ δὲ καλὸν σπέρμα
KJV: of the kingdom; but the tares
INT: world and [the] good seed

Matthew 13:38 Conj
GRK: βασιλείας τὰ δὲ ζιζάνιά εἰσιν
INT: kingdom and [the] weeds are

Matthew 13:39 Conj
GRK: δὲ ἐχθρὸς ὁ
KJV: is the devil; the harvest is
INT: and [the] enemy the [one]

Matthew 13:39 Conj
GRK: διάβολος ὁ δὲ θερισμὸς συντέλεια
KJV: of the world; and the reapers
INT: devil and [the] harvest [the] completion

Matthew 13:39 Conj
GRK: ἐστιν οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί
INT: is and [the] harvesters angels

Matthew 13:46 Conj
GRK: εὑρὼν δὲ ἕνα πολύτιμον
INT: having found moreover one very precious

Matthew 13:48 Conj
GRK: ἄγγη τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω
KJV: into vessels, but cast the bad
INT: vessels and [the] bad out

Matthew 13:52 Conj
GRK: δὲ εἶπεν αὐτοῖς
KJV: Then said he unto them,
INT: moreover he said to them

Matthew 13:57 Conj
GRK: αὐτῷ ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν
KJV: in him. But Jesus said
INT: him But Jesus said

Matthew 14:6 Conj
GRK: γενεσίοις δὲ γενομένοις τοῦ
KJV: But when Herod's birthday
INT: [the] birthday moreover having been celebrated

Matthew 14:8 Conj
GRK: δὲ προβιβασθεῖσα ὑπὸ
KJV: And she, being before instructed of
INT: and having been urged on by

Matthew 14:13 Conj
GRK: Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς
NAS: Now when Jesus heard
INT: having heard moreover Jesus

Matthew 14:15 Conj
GRK: Ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον
KJV: And when it was evening,
INT: evening moreover having come came

Matthew 14:16 Conj
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἶπεν
KJV: But Jesus said
INT: moreover Jesus said

Matthew 14:17 Conj
GRK: οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ
KJV: And they say unto him,
INT: moreover they say to him

Matthew 14:18 Conj
GRK: δὲ εἶπεν Φέρετέ
INT: moreover he said Bring

Matthew 14:19 Conj
GRK: ἄρτους οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς
KJV: to [his] disciples, and the disciples
INT: loaves and [the] disciples to the

Matthew 14:21 Conj
GRK: οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν
KJV: And they that had eaten were
INT: those [who] moreover ate were

Matthew 14:23 Conj
GRK: προσεύξασθαι ὀψίας δὲ γενομένης μόνος
KJV: to pray: and when the evening
INT: to pray Evening moreover having arrived alone

Matthew 14:24 Conj
GRK: Τὸ δὲ πλοῖον ἤδη
KJV: But the ship was
INT: and [the] boat now

Matthew 14:25 Conj
GRK: Τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς
KJV: And in the fourth watch
INT: in fourth moreover watch of the

Matthew 14:26 Conj
GRK: οἱ δὲ μαθηταὶ ἰδόντες
INT: and [the] disciples having seen

Matthew 14:27 Conj
GRK: εὐθὺς δὲ ἐλάλησεν ὁ
KJV: But straightway Jesus
INT: immediately moreover spoke

Matthew 14:28 Conj
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος
KJV: And Peter answered
INT: having answered moreover Peter

Matthew 14:29 Conj
GRK: δὲ εἶπεν Ἐλθέ
KJV: And he said, Come.
INT: and he said Come

Matthew 14:30 Conj
GRK: βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον
KJV: But when he saw the wind
INT: seeing moreover the wind

Matthew 14:31 Conj
GRK: εὐθέως δὲ ὁ Ἰησοῦς
KJV: And immediately Jesus
INT: immediately moreover Jesus

Matthew 14:33 Conj
GRK: οἱ δὲ ἐν τῷ
KJV: Then they that were in the ship
INT: those moreover in the

Matthew 15:3 Conj
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
KJV: But he answered and said
INT: moreover having answered he said

Matthew 15:5 Conj
GRK: ὑμεῖς δὲ λέγετε Ὃς
KJV: But ye say,
INT: you moreover say whoever

Matthew 15:8 Conj
GRK: τιμᾷ ἡ δὲ καρδία αὐτῶν
KJV: me with [their] lips; but their heart
INT: it honors with the moreover heart of them

Matthew 15:9 Conj
GRK: μάτην δὲ σέβονταί με
KJV: But in vain they do worship
INT: in vain moreover they worship me

Matthew 15:13 Conj
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
KJV: But he answered and said,
INT: moreover having answered he said

Matthew 15:14 Conj
GRK: τυφλῶν τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν
KJV: leaders of the blind. And if the blind
INT: blind Blind moreover blind if

Matthew 15:15 Conj
GRK: Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος
KJV: Then answered Peter
INT: having answered moreover Peter

Matthew 15:16 Conj
GRK: δὲ εἶπεν Ἀκμὴν
KJV: And Jesus said,
INT: moreover he said Still

Matthew 15:18 Conj
GRK: τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ
KJV: But those things which proceed
INT: the things [that] moreover go forth out of

Matthew 15:20 Conj
GRK: ἄνθρωπον τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶν
KJV: defile a man: but to eat with unwashen
INT: man moreover with unwashed hands

Matthew 15:23 Conj
GRK: δὲ οὐκ ἀπεκρίθη
KJV: But he answered her
INT: moreover not he answered

Matthew 15:24 Conj
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
KJV: But he answered and said,
INT: moreover having answered he said

Matthew 15:25 Conj
GRK: δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει
KJV: Then came she and worshipped
INT: moreover having come she worshipped

Matthew 15:26 Conj
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
KJV: But he answered and said,
INT: moreover having answered he said

Matthew 15:27 Conj
GRK: δὲ εἶπεν Ναί
KJV: And she said, Truth,
INT: moreover she said Yes

Matthew 15:32 Conj
GRK: δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος
KJV: Then Jesus called
INT: moreover Jesus having called to [him]

Matthew 15:34 Conj
GRK: ἔχετε οἱ δὲ εἶπαν Ἑπτά
KJV: loaves have ye? And they said, Seven,
INT: have you moreover they said Seven

Matthew 15:36 Conj
GRK: μαθηταῖς οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς
KJV: disciples, and the disciples
INT: disciples and [the] disciples to the

Matthew 15:38 Conj
GRK: οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν
KJV: And they that did eat were
INT: those who moreover ate were

Matthew 16:2 Conj
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
INT: moreover having answered he said

Matthew 16:3 Conj
GRK: διακρίνειν τὰ δὲ σημεῖα τῶν
KJV: the face of the sky; but can ye not
INT: to discern moreover [the] signs of the

Matthew 16:6 Conj
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἶπεν
KJV: Then Jesus said
INT: moreover Jesus said

Matthew 16:7 Conj
GRK: οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν
KJV: And they reasoned among
INT: moreover they reasoned among

Matthew 16:8 Conj
GRK: γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς
KJV: [Which] when Jesus perceived,
INT: having known [this] moreover Jesus

Matthew 16:11 Conj
GRK: ὑμῖν προσέχετε δὲ ἀπὸ τῆς
INT: to you to beware also of the

Matthew 16:13 Conj
GRK: Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς
NAS: Now when Jesus came
KJV: When Jesus came
INT: having come moreover Jesus

Matthew 16:14 Conj
GRK: οἱ δὲ εἶπαν Οἱ
KJV: And they said,
INT: some moreover said some

Matthew 16:14 Conj
GRK: βαπτιστήν ἄλλοι δὲ Ἠλίαν ἕτεροι
KJV: John the Baptist: some, Elias;
INT: Baptist others moreover Elijah others

Matthew 16:14 Conj
GRK: Ἠλίαν ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν ἢ
KJV: some, Elias; and others, Jeremias,
INT: Elijah others moreover Jeremiah or

Matthew 16:15 Conj
GRK: αὐτοῖς Ὑμεῖς δὲ τίνα με
KJV: He saith unto them, But whom say
INT: to them you moreover whom me

Matthew 16:16 Conj
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος
KJV: And Simon Peter
INT: having answered moreover Simon Peter

Matthew 16:17 Conj
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς
INT: having answered moreover Jesus

Matthew 16:18 Conj
GRK: κἀγὼ δέ σοι λέγω
KJV: And I say also
INT: I also moreover to you say

Matthew 16:23 Conj
GRK: δὲ στραφεὶς εἶπεν
KJV: But he turned, and said
INT: moreover having turned he said

Matthew 16:25 Conj
GRK: αὐτήν ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ
KJV: shall lose it: and whosoever will lose
INT: it whoever however anyhow might lose

Matthew 16:26 Conj
GRK: κερδήσῃ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ
KJV: the whole world, and lose his own
INT: he gain and [the] soul of him

Matthew 17:2 Conj
GRK: ἥλιος τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ
KJV: as the sun, and his raiment
INT: sun and [the] clothes of him

Matthew 17:4 Conj
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος
KJV: Then answered Peter,
INT: having answered moreover Peter

Matthew 17:8 Conj
GRK: ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς
KJV: And when they had lifted up their
INT: Having lifted up and the eyes

Matthew 17:11 Conj
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
KJV: And Jesus answered
INT: And having answered he said

Matthew 17:12 Conj
GRK: λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι
KJV: But I say unto you,
INT: I say however to you that

Matthew 17:17 Conj
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς
KJV: Then Jesus answered
INT: having answered moreover Jesus

Matthew 17:20 Conj
GRK: δὲ λέγει αὐτοῖς
KJV: And Jesus said
INT: moreover he said to them

Matthew 17:21 Conj
GRK: τοῦτο δὲ τὸ γένος
KJV: Howbeit this kind
INT: this however kind

Matthew 17:22 Conj
GRK: Συστρεφομένων δὲ αὐτῶν ἐν
KJV: And while they abode
INT: while were abiding moreover they in

Matthew 17:24 Conj
GRK: Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς
KJV: And when they were come
INT: having come moreover they to

Matthew 17:26 Conj
GRK: εἰπόντος δέ Ἀπὸ τῶν
INT: having said moreover From the

Matthew 17:27 Conj
GRK: ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν
NAS: However, so that we do not offend
KJV: Notwithstanding, lest we should offend
INT: that moreover not we might offend

Matthew 18:6 Conj
GRK: ὃς δ' ἂν σκανδαλίσῃ
KJV: But whoso shall offend
INT: whoever moreover anyhow shall cause to stumble

Matthew 18:8 Conj
GRK: Εἰ δὲ ἡ χείρ
KJV: Wherefore if thy
INT: if moreover the hand

Matthew 18:15 Conj
GRK: Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς
KJV: Moreover if thy
INT: if moreover sins against

Matthew 18:16 Conj
GRK: ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ
KJV: But if he will
INT: if however not he will hear

Matthew 18:17 Conj
GRK: ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν
KJV: And if he shall neglect to hear
INT: if moreover he fail to listen to them

Matthew 18:17 Conj
GRK: ἐκκλησίᾳ ἐὰν δὲ καὶ τῆς
KJV: [it] unto the church: but if
INT: church if moreover also the

Matthew 18:24 Conj
GRK: ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν
KJV: And when he had begun
INT: having begun moreover he to settle

Matthew 18:25 Conj
GRK: μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι
KJV: But forasmuch as he had
INT: not having moreover he [means] to pay

Matthew 18:27 Conj
GRK: σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος
KJV: Then the lord of that
INT: having been moved with compassion moreover the master

Matthew 18:28 Conj
GRK: ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος
KJV: But the same servant
INT: having gone out moreover the servant

Matthew 18:30 Conj
GRK: δὲ οὐκ ἤθελεν
KJV: And he would not:
INT: moreover not he would

Matthew 19:4 Conj
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
KJV: And he answered and said
INT: which moreover having answered he said

Matthew 19:8 Conj
GRK: ἀπ' ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν
KJV: your wives: but from the beginning
INT: from [the] beginning however not was [it]

Matthew 19:9 Conj
GRK: λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι
KJV: And I say unto you,
INT: I say moreover to you that

Matthew 19:11 Conj
GRK: δὲ εἶπεν αὐτοῖς
KJV: But he said unto them,
INT: moreover he said to them

Matthew 19:13 Conj
GRK: προσεύξηται οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν
KJV: and pray: and the disciples rebuked
INT: might pray moreover [the] disciples rebuked

Matthew 19:14 Conj
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἶπεν
KJV: But Jesus said,
INT: moreover Jesus said

Matthew 19:17 Conj
GRK: δὲ εἶπεν αὐτῷ
KJV: And he said unto him,
INT: moreover [he] said to him

Matthew 19:17 Conj
GRK: ἀγαθός εἰ δὲ θέλεις εἰς
KJV: one, [that is], God: but if thou wilt
INT: good if moreover you desire into

Matthew 19:18 Conj
GRK: Ποίας ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν
KJV: unto him, Which? Jesus said,
INT: Which moreover Jesus said

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page