1519. εἰς (eis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1519. εἰς (eis) — 1774 Occurrences

Matthew 2:1 Prep
GRK: ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἰεροσόλυμα
KJV: from the east to Jerusalem,
INT: east arrived at Jerusalem

Matthew 2:8 Prep
GRK: πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπεν
KJV: he sent them to Bethlehem, and said,
INT: having sent them to Bethlehem he said

Matthew 2:11 Prep
GRK: καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν
KJV: when they were come into the house,
INT: And having come into the house

Matthew 2:12 Prep
GRK: ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν
KJV: they departed into their own
INT: route they withdrew into the country

Matthew 2:13 Prep
GRK: καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον καὶ
KJV: and flee into Egypt, and
INT: and flee into Egypt and

Matthew 2:14 Prep
GRK: καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον
KJV: and departed into Egypt:
INT: and withdrew into Egypt

Matthew 2:20 Prep
GRK: καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ
KJV: and go into the land of Israel:
INT: and go into [the] land of Israel

Matthew 2:21 Prep
GRK: καὶ εἰσῆλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ
KJV: and came into the land of Israel.
INT: and came into [the] land of Israel

Matthew 2:22 Prep
GRK: ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη
KJV: he turned aside into the parts
INT: a dream he withdrew into the district

Matthew 2:23 Prep
GRK: ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην
KJV: he came and dwelt in a city called
INT: having come he dwelt in a city called

Matthew 3:10 Prep
GRK: ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται
KJV: and cast into the fire.
INT: is cut down and into [the] fire is thrown

Matthew 3:11 Prep
GRK: ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν ὁ
KJV: with water unto repentance: but
INT: with water to repentance

Matthew 3:12 Prep
GRK: σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην
KJV: his wheat into the garner; but
INT: wheat of him into the barn

Matthew 4:1 Prep
GRK: Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον
KJV: the Spirit into the wilderness
INT: Jesus was led up into the wilderness

Matthew 4:5 Prep
GRK: ὁ διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν
KJV: him up into the holy city,
INT: the devil to the holy

Matthew 4:8 Prep
GRK: ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν
KJV: him up into an exceeding high
INT: the devil to a mountain high

Matthew 4:12 Prep
GRK: παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν
KJV: he departed into Galilee;
INT: had been arrested he withdrew into Galilee

Matthew 4:13 Prep
GRK: ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καφαρναοὺμ τὴν
KJV: he came and dwelt in Capernaum, which
INT: having come he dwelt at Capernaum which

Matthew 4:18 Prep
GRK: βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν
KJV: casting a net into the sea: for
INT: casting a large net into the sea

Matthew 4:24 Prep
GRK: ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν
NAS: about Him spread throughout all
KJV: fame went throughout all Syria:
INT: news of him into all

Matthew 5:1 Prep
GRK: ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος
KJV: he went up into a mountain:
INT: crowds he went up on the mountain

Matthew 5:13 Prep
GRK: τίνι ἁλισθήσεται εἰς οὐδὲν ἰσχύει
KJV: good for nothing,
INT: what will it be salted for nothing it is potent

Matthew 5:20 Prep
GRK: μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν
KJV: enter into the kingdom
INT: not shall you enter into the kingdom

Matthew 5:22 Prep
GRK: ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν
KJV: shall be in danger of hell fire.
INT: liable will be to the hell

Matthew 5:25 Prep
GRK: ὑπηρέτῃ καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ
KJV: and thou be cast into prison.
INT: officer and into prison you be cast

Matthew 5:29 Prep
GRK: σου βληθῇ εἰς γέενναν
KJV: body should be cast into hell.
INT: of you be cast into hell

Matthew 5:30 Prep
GRK: σῶμά σου εἰς γέενναν ἀπέλθῃ
KJV: body should be cast into hell.
INT: body of you into hell be cast

Matthew 5:35 Prep
GRK: αὐτοῦ μήτε εἰς Ἰεροσόλυμα ὅτι
KJV: footstool: neither by Jerusalem; for
INT: of him nor by Jerusalem because [the]

Matthew 5:39 Prep
GRK: σε ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν
INT: you shall strike on the right

Matthew 6:6 Prep
GRK: προσεύχῃ εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖόν
KJV: thou prayest, enter into thy closet,
INT: you pray enter into the room

Matthew 6:13 Prep
GRK: εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν ἀλλὰ
KJV: us not into temptation, but
INT: lead us into temptation but

Matthew 6:13 Prep
GRK: ἡ δόξα εἰς τοῦς αἰῶνας
KJV: and the glory, for ever. Amen.
INT: the glory for the ages

Matthew 6:26 Prep
GRK: ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ
KJV: nor gather into barns; yet
INT: Look at the birds

Matthew 6:26 Prep
GRK: οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας καὶ
INT: nor do they gather into barns and

Matthew 6:30 Prep
GRK: καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον
KJV: is cast into the oven,
INT: and tomorrow into an oven is thrown

Matthew 6:34 Prep
GRK: οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον
NAS: do not worry about tomorrow;
KJV: no thought for the morrow: for
INT: therefore be anxious about things tomorrow

Matthew 7:13 Prep
GRK: ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν
KJV: that leadeth to destruction,
INT: which leads to destruction

Matthew 7:14 Prep
GRK: ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν
KJV: which leadeth unto life, and
INT: that leads to life

Matthew 7:19 Prep
GRK: ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται
KJV: and cast into the fire.
INT: is cut down and into fire is thrown

Matthew 7:21 Prep
GRK: κύριε εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν
KJV: shall enter into the kingdom
INT: Lord will enter into the kingdom

Matthew 8:4 Prep
GRK: προσέταξεν Μωυσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς
KJV: commanded, for a testimony
INT: commanded Moses for a testimony to them

Matthew 8:5 Prep
GRK: δὲ αὐτοῦ εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθεν
KJV: was entered into Capernaum,
INT: moreover he into Capernaum came

Matthew 8:12 Prep
GRK: βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος
KJV: shall be cast out into outer
INT: kingdom will be cast out into the darkness

Matthew 8:14 Prep
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν
KJV: was come into Peter's
INT: Jesus to the house

Matthew 8:18 Prep
GRK: ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν
KJV: to depart unto the other side.
INT: he commanded to depart to the other side

Matthew 8:23 Prep
GRK: ἐμβάντι αὐτῷ εἰς τὸ πλοῖον
KJV: when he was entered into a ship, his
INT: having entered he into the boat

Matthew 8:28 Prep
GRK: ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν
KJV: was come to the other side
INT: having come he to the other side

Matthew 8:28 Prep
GRK: τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν
KJV: the other side into the country
INT: the other side to the region

Matthew 8:31 Prep
GRK: ἀπόστειλον ἡμᾶς εἰς τὴν ἀγέλην
KJV: us to go away into the herd of swine.
INT: send away us into the herd

Matthew 8:32 Prep
GRK: ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τοὺς χοίρους
KJV: they went into the herd
INT: having gone out they went away into the pigs

Matthew 8:32 Prep
GRK: τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν
KJV: down a steep place into the sea, and
INT: the steep bank into the sea

Matthew 8:33 Prep
GRK: καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν
KJV: went their ways into the city,
INT: and having gone away into the city

Matthew 8:34 Prep
GRK: πόλις ἐξῆλθεν εἰς ὑπάντησιν τῷ
KJV: city came out to meet Jesus:
INT: city went out to meet

Matthew 9:1 Prep
GRK: Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασεν
KJV: he entered into a ship,
INT: And having entered into boat he passed over

Matthew 9:1 Prep
GRK: καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν
KJV: and came into his own city.
INT: and came to [his] own

Matthew 9:6 Prep
GRK: καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν
KJV: and go unto thine house.
INT: and go to the house

Matthew 9:7 Prep
GRK: ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον
KJV: he arose, and departed to his house.
INT: having arisen he went away to the house

Matthew 9:17 Prep
GRK: οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς
KJV: new wine into old bottles:
INT: wine new into wineskins old

Matthew 9:17 Prep
GRK: οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς
KJV: new wine into new bottles,
INT: wine new into wineskins new

Matthew 9:23 Prep
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν
KJV: came into the ruler's
INT: Jesus into the house

Matthew 9:26 Prep
GRK: φήμη αὕτη εἰς ὅλην τὴν
NAS: news spread throughout all that land.
KJV: hereof went abroad into all that
INT: report this into all the

Matthew 9:28 Prep
GRK: ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν
KJV: when he was come into the house,
INT: having come moreover into the house

Matthew 9:38 Prep
GRK: ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν
KJV: labourers into his
INT: he might send out workmen into the harvest

Matthew 10:5 Prep
GRK: αὐτοῖς λέγων Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν
KJV: Go not into the way of the Gentiles,
INT: them saying Into [the] way of the Gentiles

Matthew 10:5 Prep
GRK: ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σαμαριτῶν
KJV: and into [any] city
INT: go off and into a city of [the] Samaritians

Matthew 10:9 Prep
GRK: μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας
KJV: nor brass in your purses,
INT: nor money in the belts

Matthew 10:10 Prep
GRK: μὴ πήραν εἰς ὁδὸν μηδὲ
KJV: Nor scrip for [your] journey, neither
INT: nor provision-bag for [the] way nor

Matthew 10:11 Prep
GRK: εἰς ἣν δ'
KJV: And into whatsoever city
INT: into whatever moreover

Matthew 10:12 Prep
GRK: εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν
KJV: And when ye come into an house, salute
INT: entering moreover into the house

Matthew 10:17 Prep
GRK: γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ
KJV: you up to the councils, and
INT: indeed you into courts and

Matthew 10:18 Prep
GRK: ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς
KJV: sake, for a testimony
INT: on account of me for a testimony to them

Matthew 10:21 Prep
GRK: ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ
KJV: the brother to death,
INT: brother brother to death and

Matthew 10:22 Prep
GRK: δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος
KJV: endureth to the end
INT: however having endured to [the] end he

Matthew 10:23 Prep
GRK: ταύτῃ φεύγετε εἰς τὴν ἑτέραν
KJV: city, flee ye into another: for
INT: one flee to the next

Matthew 10:27 Prep
GRK: καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς
KJV: ye hear in the ear,
INT: and what in the ear

Matthew 10:41 Prep
GRK: δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου
KJV: a prophet in the name
INT: receives a prophet in [the] name of a prophet

Matthew 10:41 Prep
GRK: δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου
KJV: a righteous man in the name
INT: receives a righteous [man] in [the] name of a righteous [man]

Matthew 10:42 Prep
GRK: ψυχροῦ μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ
KJV: [water] only in the name
INT: of cold [water] only in [the] name of a disciple

Matthew 11:7 Prep
GRK: Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον
KJV: went ye out into the wilderness
INT: What went you out into the wilderness

Matthew 12:4 Prep
GRK: πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον
INT: How he entered into the house

Matthew 12:9 Prep
GRK: ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς τὴν συναγωγὴν
KJV: thence, he went into their synagogue:
INT: from there he went into the synagogue

Matthew 12:11 Prep
GRK: τοῖς σάββασιν εἰς βόθυνον οὐχὶ
KJV: it fall into a pit on the sabbath day,
INT: on the Sabbath into a pit will not

Matthew 12:18 Prep
GRK: ἀγαπητός μου εἰς ὃν εὐδόκησεν
INT: beloved of me in whom has found delight

Matthew 12:20 Prep
GRK: ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν
KJV: he send forth judgment unto victory.
INT: anyhow he bring forth unto victory

Matthew 12:29 Prep
GRK: τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν
KJV: one enter into a strong man's house,
INT: anyone to enter into the house

Matthew 12:41 Prep
GRK: ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα
KJV: they repented at the preaching
INT: for they repented at the preaching

Matthew 12:44 Prep
GRK: τότε λέγει Εἰς τὸν οἶκόν
KJV: he saith, I will return into my house
INT: Then it says to the house

Matthew 13:2 Prep
GRK: ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα
KJV: he went into a ship, and sat;
INT: so that he into a boat having entered

Matthew 13:22 Prep
GRK: ὁ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας
NAS: And the one on whom seed was sown among the thorns,
KJV: that received seed among the thorns
INT: that which moreover among the thorns

Matthew 13:30 Prep
GRK: δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας πρὸς
KJV: bind them in bundles to
INT: bind them into bundles in order

Matthew 13:30 Prep
GRK: σῖτον συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην
KJV: gather the wheat into my barn.
INT: [the] wheat bring together into the barn

Matthew 13:33 Prep
GRK: γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα
KJV: took, and hid in three measures
INT: a woman hid in of flour measures

Matthew 13:36 Prep
GRK: ὄχλους ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν
KJV: away, and went into the house: and
INT: crowds he went into the house

Matthew 13:42 Prep
GRK: βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον
KJV: them into a furnace
INT: they will cast them into the furnace

Matthew 13:47 Prep
GRK: σαγήνῃ βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν
KJV: that was cast into the sea,
INT: to a drag net having cast into the sea

Matthew 13:48 Prep
GRK: τὰ καλὰ εἰς ἄγγη τὰ
KJV: the good into vessels,
INT: the good into vessels

Matthew 13:50 Prep
GRK: βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον
KJV: them into the furnace
INT: will cast them into the furnace

Matthew 13:54 Prep
GRK: καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα
KJV: when he was come into his own
INT: and having come into the region

Matthew 14:13 Prep
GRK: ἐν πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον
KJV: by ship into a desert place
INT: by boat to a secluded place

Matthew 14:15 Prep
GRK: ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας
KJV: they may go into the villages,
INT: that having gone into the villages

Matthew 14:19 Prep
GRK: ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν
NAS: and looking up toward heaven,
KJV: and looking up to heaven,
INT: fish having looked up to heaven

Matthew 14:22 Prep
GRK: μαθητὰς ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον
KJV: disciples to get into a ship, and
INT: disciples to enter into the boat

Matthew 14:22 Prep
GRK: προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν
KJV: him unto the other side,
INT: to go before him to the other side

Matthew 14:23 Prep
GRK: ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος
KJV: away, he went up into a mountain apart
INT: crowds he went up on the mountain

Matthew 14:31 Prep
GRK: αὐτῷ Ὀλιγόπιστε εἰς τί ἐδίστασας
NAS: to him, You of little faith, why did you doubt?
KJV: O thou of little faith, wherefore didst thou doubt?
INT: to him [you] of little faith of why did you doubt

Matthew 14:32 Prep
GRK: ἀναβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον
KJV: were come into the ship,
INT: having entered they into the boat

Matthew 14:34 Prep
GRK: τὴν γῆν εἰς Γεννησαρέτ
KJV: they came into the land
INT: the land of Gennesaret

Matthew 14:35 Prep
GRK: ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν
KJV: of him, they sent out into all that
INT: of that sent to all the

Matthew 15:11 Prep
GRK: τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα
KJV: that which goeth into the mouth
INT: that which enters into the mouth

Matthew 15:14 Prep
GRK: ὁδηγῇ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται
KJV: both shall fall into the ditch.
INT: lead both into a pit will fall

Matthew 15:17 Prep
GRK: τὸ εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόμα
NAS: into the stomach, and is eliminated?
KJV: entereth in at the mouth
INT: which enters into the mouth

Matthew 15:17 Prep
GRK: τὸ στόμα εἰς τὴν κοιλίαν
KJV: the mouth goeth into the belly, and
INT: the mouth into the belly

Matthew 15:17 Prep
GRK: χωρεῖ καὶ εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται
KJV: and is cast out into the draught?
INT: goes and to [the] draught is cast out

Matthew 15:21 Prep
GRK: Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη
KJV: and departed into the coasts
INT: Jesus withdrew to the district

Matthew 15:24 Prep
GRK: εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα
KJV: sent but unto the lost sheep
INT: if not to the sheep

Matthew 15:29 Prep
GRK: καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος
KJV: went up into a mountain,
INT: and having gone up on the mountain

Matthew 15:39 Prep
GRK: ὄχλους ἐνέβη εἰς τὸ πλοῖον
KJV: and came into the coasts of Magdala.
INT: crowds he entered into the boat

Matthew 15:39 Prep
GRK: καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια
KJV: the multitude, and took ship, and came
INT: and came to the region

Matthew 16:5 Prep
GRK: οἱ μαθηταὶ εἰς τὸ πέραν
KJV: were come to the other side,
INT: the disciples to the other side

Matthew 16:13 Prep
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη
KJV: Jesus came into the coasts of Caesarea
INT: Jesus into the parts

Matthew 16:21 Prep
GRK: δεῖ αὐτὸν εἰς Ἰεροσόλυμα ἀπελθεῖν
KJV: must go unto Jerusalem, and
INT: it is necessary for him to Jerusalem to go away

Matthew 17:1 Prep
GRK: ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν
KJV: them up into an high mountain
INT: brings up them into a mountain high

Matthew 17:15 Prep
GRK: γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ
KJV: ofttimes he falleth into the fire, and
INT: indeed he falls into the fire

Matthew 17:15 Prep
GRK: καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ
KJV: and oft into the water.
INT: and often into the water

Matthew 17:22 Prep
GRK: ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων
KJV: betrayed into the hands
INT: of man to be betrayed into [the] hands of men

Matthew 17:24 Prep
GRK: δὲ αὐτῶν εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθον
KJV: were come to Capernaum,
INT: moreover they to Capernaum came

Matthew 17:25 Prep
GRK: καὶ ἐλθόντα εἰς τὴν οἰκίαν
KJV: when he was come into the house, Jesus
INT: And when he having entered into the house

Matthew 17:27 Prep
GRK: αὐτούς πορευθεὶς εἰς θάλασσαν βάλε
KJV: them, go thou to the sea, and cast
INT: them having gone to sea cast

Matthew 18:3 Prep
GRK: μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν
KJV: not enter into the kingdom of heaven.
INT: not shall you enter into the kingdom

Matthew 18:6 Prep
GRK: τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ συμφέρει
KJV: which believe in me, it were better
INT: who believe in me it is better

Matthew 18:8 Prep
GRK: ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν
KJV: feet to be cast into everlasting fire.
INT: it is to enter into life

Matthew 18:8 Prep
GRK: ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ
INT: having to be cast into the fire

Matthew 18:9 Prep
GRK: ἐστιν μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν
KJV: to enter into life
INT: it is one-eyed into the life

Matthew 18:9 Prep
GRK: ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν
KJV: eyes to be cast into hell fire.
INT: having to be cast into the hell

Matthew 18:15 Prep
GRK: δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ
INT: moreover sins against you the

Matthew 18:20 Prep
GRK: τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν
KJV: are gathered together in my name,
INT: three gathered together unto my

Matthew 18:21 Prep
GRK: ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ
NAS: sin against me and I forgive
KJV: brother sin against me, and
INT: how often will sin against me the

Matthew 18:30 Prep
GRK: ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως
KJV: and cast him into prison, till
INT: he cast him into prison until

Matthew 19:1 Prep
GRK: καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια
KJV: and came into the coasts of Judaea
INT: and came to the region

Matthew 19:5 Prep
GRK: οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν
INT: the two for flesh one

Matthew 19:17 Prep
GRK: δὲ θέλεις εἰς τὴν ζωὴν
KJV: thou wilt enter into life, keep
INT: moreover you desire into life

Matthew 19:23 Prep
GRK: δυσκόλως εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν
KJV: enter into the kingdom
INT: with difficulty will enter into the kingdom

Matthew 19:24 Prep
GRK: πλούσιον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν
KJV: to enter into the kingdom
INT: a rich man to enter into the kingdom

Matthew 20:1 Prep
GRK: μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα
KJV: to hire labourers into his vineyard.
INT: to hire workmen for the vineyard

Matthew 20:2 Prep
GRK: ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα
KJV: he sent them into his vineyard.
INT: he sent them into the vineyard

Matthew 20:4 Prep
GRK: καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα
KJV: ye also into the vineyard, and
INT: also you into the vineyard

Matthew 20:7 Prep
GRK: καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα
KJV: ye also into the vineyard; and
INT: also you into the vineyard

Matthew 20:17 Prep
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἰεροσόλυμα παρέλαβεν
KJV: Jesus going up to Jerusalem took
INT: Jesus to Jerusalem he took

Matthew 20:18 Prep
GRK: Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἰεροσόλυμα καὶ
KJV: Behold, we go up to Jerusalem; and
INT: Behold we go up to Jerusalem and

Matthew 20:19 Prep
GRK: τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι
KJV: him to the Gentiles to mock, and
INT: to the Gentiles to mock

Matthew 21:1 Prep
GRK: ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἰεροσόλυμα καὶ
KJV: they drew nigh unto Jerusalem,
INT: when they drew near to Jerusalem and

Matthew 21:1 Prep
GRK: καὶ ἦλθον εἰς Βηθφαγὴ εἰς
KJV: and were come to Bethphage, unto
INT: and came to Bethphage on

Matthew 21:1 Prep
GRK: εἰς Βηθφαγὴ εἰς τὸ Ὄρος
INT: to Bethphage on the mount

Matthew 21:2 Prep
GRK: αὐτοῖς Πορεύεσθε εἰς τὴν κώμην
KJV: Go into the village
INT: to them Go into the village

Matthew 21:10 Prep
GRK: εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς Ἰεροσόλυμα ἐσείσθη
KJV: when he was come into Jerusalem, all
INT: he having entered of him into Jerusalem was moved

Matthew 21:12 Prep
GRK: εἰσῆλθεν Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερόν
KJV: Jesus went into the temple of God,
INT: entered Jesus into the temple

Matthew 21:17 Prep
GRK: τῆς πόλεως εἰς Βηθανίαν καὶ
KJV: out of the city into Bethany; and
INT: the city to Bethany and

Matthew 21:18 Prep
GRK: δὲ ἐπανάγων εἰς τὴν πόλιν
KJV: as he returned into the city,
INT: moreover having come back into the city

Matthew 21:19 Prep
GRK: καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα
NAS: longer shall there ever be [any] fruit
KJV: thee henceforward for ever. And
INT: fruit let there be for the age

Matthew 21:21 Prep
GRK: καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν
KJV: be thou cast into the sea;
INT: and be you cast into the sea

Matthew 21:23 Prep
GRK: ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερὸν
KJV: was come into the temple,
INT: having come with him into the temple

Matthew 21:31 Prep
GRK: προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν
KJV: the harlots go into the kingdom of God
INT: go before you into the kingdom

Matthew 21:42 Prep
GRK: οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας
INT: this is become the chief corner

Matthew 21:46 Prep
GRK: ὄχλους ἐπεὶ εἰς προφήτην αὐτὸν
INT: crowds because as a prophet him

Matthew 22:3 Prep
GRK: τοὺς κεκλημένους εἰς τοὺς γάμους
KJV: them that were bidden to the wedding:
INT: those having been invited to the wedding feast

Matthew 22:4 Prep
GRK: ἕτοιμα δεῦτε εἰς τοὺς γάμους
KJV: [are] ready: come unto the marriage.
INT: ready come to the wedding feast

Matthew 22:5 Prep
GRK: ὃς μὲν εἰς τὸν ἴδιον
KJV: one to his
INT: one indeed to his own

Matthew 22:9 Prep
GRK: εὕρητε καλέσατε εἰς τοὺς γάμους
KJV: ye shall find, bid to the marriage.
INT: you shall find invite to the wedding feast

Matthew 22:10 Prep
GRK: δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς
KJV: went out into the highways,
INT: servants those into the highways

Matthew 22:13 Prep
GRK: ἐκβάλετε αὐτὸν εἰς τὸ σκότος
KJV: and cast [him] into outer darkness;
INT: cast out him into the darkness

Matthew 22:16 Prep
GRK: γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων
KJV: thou regardest not the person
INT: indeed you look on [the] appearance of men

Matthew 23:34 Prep
GRK: ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν
KJV: [them] from city to city:
INT: from town to town

Matthew 24:9 Prep
GRK: παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλίψιν καὶ
KJV: you up to be afflicted, and
INT: will they deliver you to tribulation and

Matthew 24:13 Prep
GRK: δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος
KJV: he that shall endure unto the end,
INT: however having endured to [the] end he

Matthew 24:14 Prep
GRK: τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσιν
KJV: all the world for a witness unto all
INT: the earth for a testimony to all

Matthew 24:16 Prep
GRK: Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη
INT: Judea let them flee to the mountains

Matthew 24:38 Prep
GRK: εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν
KJV: Noe entered into the ark,
INT: entered Noah into the ark

Matthew 25:1 Prep
GRK: ἑαυτῶν ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν τοῦ
INT: of them went forth to meet the

Matthew 25:6 Prep
GRK: νυμφίος ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ
KJV: cometh; go ye out to meet him.
INT: bridegroom go forth to meet him

Matthew 25:10 Prep
GRK: μετ' αὐτοῦ εἰς τοὺς γάμους
KJV: with him to the marriage: and
INT: with him to the wedding feast

Matthew 25:21 Prep
GRK: καταστήσω εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν
KJV: enter thou into the joy
INT: will I set enter into the joy

Matthew 25:23 Prep
GRK: καταστήσω εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν
KJV: enter thou into the joy
INT: will I set enter into the joy

Matthew 25:30 Prep
GRK: δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος
KJV: servant into outer
INT: servant cast you out into the darkness

Matthew 25:41 Prep
GRK: οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ
KJV: me, ye cursed, into everlasting fire,
INT: those cursed into the fire

Matthew 25:46 Prep
GRK: ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον
KJV: shall go away into everlasting
INT: will go away these into punishment eternal

Matthew 25:46 Prep
GRK: δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον
KJV: but the righteous into life eternal.
INT: moreover [the] righteous into life eternal

Matthew 26:2 Prep
GRK: ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωθῆναι
KJV: of man is betrayed to be crucified.
INT: of man is betrayed over to be crucified

Matthew 26:3 Prep
GRK: τοῦ λαοῦ εἰς τὴν αὐλὴν
KJV: of the people, unto the palace
INT: of the people in the court

Matthew 26:8 Prep
GRK: ἠγανάκτησαν λέγοντες Εἰς τί ἡ
NAS: [this], and said, Why this
KJV: saying, To what purpose
INT: became indignant saying For what purpose the

Matthew 26:10 Prep
GRK: καλὸν ἠργάσατο εἰς ἐμέ
KJV: a good work upon me.
INT: good she did to me

Matthew 26:13 Prep
GRK: ἐποίησεν αὕτη εἰς μνημόσυνον αὐτῆς
KJV: be told for a memorial
INT: did this [woman] for a memorial of her

Matthew 26:18 Prep
GRK: εἶπεν Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν
KJV: he said, Go into the city to
INT: he said Go into the city

Matthew 26:28 Prep
GRK: πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
KJV: for many for the remission of sins.
INT: many is poured out for forgiveness of sins

Matthew 26:30 Prep
GRK: ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ Ὄρος
KJV: they went out into the mount
INT: having sung a hymn they went out to the mount

Matthew 26:32 Prep
GRK: προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν
KJV: I will go before you into Galilee.
INT: will go before you into Galilee

Matthew 26:36 Prep
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον
KJV: with them unto a place called
INT: Jesus to a place called

Matthew 26:41 Prep
GRK: μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν τὸ
KJV: not into temptation:
INT: not you enter into temptation the

Matthew 26:45 Prep
GRK: ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν
KJV: is betrayed into the hands
INT: of man is betrayed into [the] hands of sinners

Matthew 26:52 Prep
GRK: μάχαιράν σου εἰς τὸν τόπον
KJV: thy sword into his place:
INT: sword of you into the place

Matthew 26:67 Prep
GRK: Τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον
KJV: Then did they spit in his face,
INT: Then they spat in the face

Matthew 26:71 Prep
GRK: ἐξελθόντα δὲ εἰς τὸν πυλῶνα
KJV: was gone out into the porch,
INT: having gone out moreover to the porch

Matthew 27:5 Prep
GRK: τὰ ἀργύρια εἰς τὸν ναὸν
INT: the pieces of silver into the temple

Matthew 27:6 Prep
GRK: βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν
KJV: them into the treasury,
INT: to put them into the treasury

Matthew 27:7 Prep
GRK: τοῦ Κεραμέως εἰς ταφὴν τοῖς
KJV: the potter's field, to bury strangers
INT: of the potter for a burial place for the

Matthew 27:10 Prep
GRK: ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν
KJV: gave them for the potter's field,
INT: they gave them for the field

Matthew 27:27 Prep
GRK: τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον
KJV: Jesus into the common hall,
INT: Jesus to the praetorium

Matthew 27:30 Prep
GRK: καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν ἔλαβον
KJV: And they spit upon him, and took
INT: And having spit upon him they took

Matthew 27:30 Prep
GRK: καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν
KJV: smote him on the head.
INT: and struck [him] on the head

Matthew 27:31 Prep
GRK: ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶσαι
KJV: him away to crucify [him].
INT: led away him to crucify him

Matthew 27:33 Prep
GRK: Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον
KJV: when they were come unto a place
INT: And having come to a place called

Matthew 27:51 Prep
GRK: ἕως κάτω εἰς δύο καὶ
KJV: of the temple was rent in twain from
INT: to bottom into two and

Matthew 27:53 Prep
GRK: αὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν
KJV: and went into the holy
INT: of him they entered into the holy

Matthew 28:1 Prep
GRK: τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων
NAS: as it began to dawn toward the first
KJV: as it began to dawn toward the first
INT: it being dawn toward [the] first [day] of [the] week

Matthew 28:7 Prep
GRK: προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν
KJV: you into Galilee;
INT: he goes before you into Galilee

Matthew 28:10 Prep
GRK: ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν
KJV: that they go into Galilee, and there
INT: that they go into Galilee

Matthew 28:11 Prep
GRK: κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν
KJV: came into the city,
INT: guard having gone into the city

Matthew 28:16 Prep
GRK: μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν
KJV: disciples went away into Galilee, into
INT: disciples went into Galilee

Matthew 28:16 Prep
GRK: τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὸ ὄρος
KJV: into Galilee, into a mountain where
INT: Galilee to the mountain

Matthew 28:19 Prep
GRK: βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα
KJV: them in the name
INT: baptizing them in the name

Mark 1:4 Prep
GRK: βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
KJV: of repentance for the remission
INT: [a] baptism of repentance for forgiveness of sins

Mark 1:9 Prep
GRK: καὶ ἐβαπτίσθη εἰς τὸν Ἰορδάνην
KJV: of John in Jordan.
INT: and was baptized in the Jordan

Mark 1:10 Prep
GRK: περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν
INT: a dove descending upon him

Mark 1:12 Prep
GRK: αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον
KJV: driveth him into the wilderness.
INT: him drives out into the wilderness

Mark 1:14 Prep
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν
KJV: Jesus came into Galilee, preaching
INT: Jesus into Galilee

Mark 1:21 Prep
GRK: Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καφαρναούμ Καὶ
KJV: And they went into Capernaum; and
INT: And they go into Capernaum and

Mark 1:21 Prep
GRK: σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν
KJV: he entered into the synagogue,
INT: Sabbath having entered into the synagogue

Mark 1:28 Prep
GRK: εὐθὺς πανταχοῦ εἰς ὅλην τὴν
KJV: spread abroad throughout all
INT: immediately everywhere in all the

Mark 1:29 Prep
GRK: ἐξελθόντες ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν
KJV: they entered into the house
INT: having gone forth they came into the house

Mark 1:35 Prep
GRK: καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον
KJV: and departed into a solitary place,
INT: and departed into solitary a place

Mark 1:38 Prep
GRK: Ἄγωμεν ἀλλαχοῦ εἰς τὰς ἐχομένας
KJV: Let us go into the next
INT: Let us go another way into the neighboring

Mark 1:38 Prep
GRK: ἐκεῖ κηρύξω εἰς τοῦτο γὰρ
KJV: for therefore came I forth.
INT: there I might preach for this therefore

Mark 1:39 Prep
GRK: ἦλθεν κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς
NAS: into their synagogues throughout all
KJV: synagogues throughout all
INT: he was going preaching in the synagogues

Mark 1:39 Prep
GRK: συναγωγὰς αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν
INT: synagogues of them in all

Mark 1:44 Prep
GRK: προσέταξεν Μωυσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς
KJV: commanded, for a testimony
INT: commanded Moses for a testimony to them

Mark 1:45 Prep
GRK: δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν
KJV: openly enter into the city, but
INT: was able openly into [the] city to enter

Mark 2:1 Prep
GRK: εἰσελθὼν πάλιν εἰς Καφαρναοὺμ δι'
KJV: again he entered into Capernaum after
INT: he having entered again into Capernaum after [some]

Mark 2:11 Prep
GRK: καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν
KJV: and go thy way into thine house.
INT: and go to the home

Mark 2:22 Prep
GRK: οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς
KJV: new wine into old bottles:
INT: wine new into wineskins old

Mark 2:22 Prep
GRK: οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς
KJV: wine must be put into new bottles.
INT: wine new into wineskins new

Mark 2:26 Prep
GRK: πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον
KJV: How he went into the house of God
INT: how he entered into the house

Mark 3:1 Prep
GRK: εἰσῆλθεν πάλιν εἰς τὴν συναγωγήν
KJV: again into the synagogue;
INT: he entered again into the synagogue

Mark 3:3 Prep
GRK: ξηράν Ἔγειρε εἰς τὸ μέσον
NAS: hand, Get up and come forward!
KJV: hand, Stand forth.
INT: withered Arise [and come] into the midst

Mark 3:13 Prep
GRK: Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος
KJV: And he goeth up into a mountain, and
INT: And he goes up on the mountain

Mark 3:20 Prep
GRK: Καὶ ἔρχεται εἰς οἶκον καὶ
INT: And they come to a house and

Mark 3:27 Prep
GRK: δύναται οὐδεὶς εἰς τὴν οἰκίαν
KJV: can enter into a strong man's house,
INT: is able no one into the house

Mark 3:29 Prep
GRK: ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ πνεῦμα
NAS: blasphemes against the Holy
KJV: shall blaspheme against the Holy
INT: anyhow shall blaspheme against the Spirit

Mark 3:29 Prep
GRK: ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα
INT: has forgiveness to the eternity

Mark 4:1 Prep
GRK: ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα
KJV: he entered into a ship, and sat
INT: so that him into the boat having entered

Mark 4:7 Prep
GRK: ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας
NAS: [seed] fell among the thorns,
KJV: some fell among thorns, and
INT: another fell among the thorns

Mark 4:8 Prep
GRK: ἄλλα ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν
KJV: other fell on good ground,
INT: another fell into the soil

Mark 4:15 Prep
GRK: τὸν ἐσπαρμένον εἰς αὐτούς
INT: that has been sown in them

Mark 4:18 Prep
GRK: εἰσὶν οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας
NAS: are the ones on whom seed was sown among the thorns;
KJV: sown among thorns;
INT: are they who among the thorns

Mark 4:22 Prep
GRK: ἵνα ἔλθῃ εἰς φανερόν
KJV: that it should come abroad.
INT: that it should come to light

Mark 4:35 Prep
GRK: γενομένης Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν
KJV: Let us pass over unto the other side.
INT: having been become Let us pass over to the other side

Mark 4:37 Prep
GRK: κύματα ἐπέβαλλεν εἰς τὸ πλοῖον
KJV: the waves beat into the ship, so that
INT: waves beat into the boat

Mark 5:1 Prep
GRK: Καὶ ἦλθον εἰς τὸ πέραν
KJV: they came over unto the other side
INT: And they came to the other side

Mark 5:1 Prep
GRK: τῆς θαλάσσης εἰς τὴν χώραν
KJV: of the sea, into the country
INT: of the sea to the region

Mark 5:12 Prep
GRK: Πέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους
KJV: Send us into the swine, that
INT: Send us into the pigs

Mark 5:12 Prep
GRK: χοίρους ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν
KJV: that we may enter into them.
INT: pigs that into them we might enter

Mark 5:13 Prep
GRK: ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους
KJV: and entered into the swine:
INT: unclean entered into the pigs

Mark 5:13 Prep
GRK: τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν
KJV: a steep place into the sea,
INT: the steep into the sea

Mark 5:14 Prep
GRK: καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν
KJV: and told [it] in the city, and
INT: and proclaimed [it] to the city

Mark 5:14 Prep
GRK: πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς
KJV: the city, and in the country. And
INT: city and to the country

Mark 5:18 Prep
GRK: ἐμβαίνοντος αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον
KJV: was come into the ship,
INT: having entered he into the boat

Mark 5:19 Prep
GRK: αὐτῷ Ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν
KJV: unto him, Go home to thy friends,
INT: to him Go to the home

Mark 5:21 Prep
GRK: πλοίῳ πάλιν εἰς τὸ πέραν
KJV: by ship unto the other side, much
INT: boat again to the other side

Mark 5:26 Prep
GRK: ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον
KJV: rather grew worse,
INT: but rather to the worse

Mark 5:34 Prep
GRK: σε ὕπαγε εἰς εἰρήνην καὶ
KJV: whole; go in peace, and
INT: you go in peace and

Mark 5:38 Prep
GRK: καὶ ἔρχονται εἰς τὸν οἶκον
KJV: he cometh to the house
INT: And he comes to the house

Mark 6:1 Prep
GRK: καὶ ἔρχεται εἰς τὴν πατρίδα
KJV: and came into his own country;
INT: and came into the hometown

Mark 6:8 Prep
GRK: μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδὸν εἰ
KJV: nothing for [their] journey,
INT: nothing they should take for [the] journey if

Mark 6:8 Prep
GRK: πήραν μὴ εἰς τὴν ζώνην
KJV: no money in [their] purse:
INT: bag nor in the belt

Mark 6:10 Prep
GRK: ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν ἐκεῖ
KJV: ye enter into an house,
INT: if you enter into a house there

Mark 6:11 Prep
GRK: ποδῶν ὑμῶν εἰς μαρτύριον αὐτοῖς
KJV: feet for a testimony
INT: feet of you for a testimony against them

Mark 6:31 Prep
GRK: κατ' ἰδίαν εἰς ἔρημον τόπον
KJV: yourselves apart into a desert place,
INT: apart own to [a] solitary place

Mark 6:32 Prep
GRK: τῷ πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον
KJV: And they departed into a desert place
INT: the boat into solitary a place

Mark 6:36 Prep
GRK: ἵνα ἀπελθόντες εἰς τοὺς κύκλῳ
KJV: they may go into the country
INT: that having gone to the surrounding

Mark 6:41 Prep
GRK: ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν
NAS: and looking up toward heaven,
KJV: he looked up to heaven,
INT: fish having looked up to the heaven

Mark 6:45 Prep
GRK: αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον
KJV: disciples to get into the ship, and
INT: of him to enter into the boat

Mark 6:45 Prep
GRK: καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν
KJV: and to go to the other side before
INT: and to go before to the other side

Mark 6:46 Prep
GRK: αὐτοῖς ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὄρος
KJV: he departed into a mountain
INT: them he departed into the moutain

Mark 6:51 Prep
GRK: πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ πλοῖον
KJV: unto them into the ship; and
INT: to them into the boat

Mark 6:53 Prep
GRK: γῆν ἦλθον εἰς Γεννησαρὲτ καὶ
INT: land they came to Gennesaret and

Mark 6:56 Prep
GRK: ἂν εἰσεπορεύετο εἰς κώμας ἢ
KJV: he entered, into villages,
INT: anyhow he entered into villages or

Mark 6:56 Prep
GRK: κώμας ἢ εἰς πόλεις ἢ
INT: villages or into cities or

Mark 6:56 Prep
GRK: πόλεις ἢ εἰς ἀγροὺς ἐν
INT: cities or into fields in

Mark 7:15 Prep
GRK: ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς αὐτὸν ὃ
KJV: that entering into him can
INT: man entering into him which

Mark 7:17 Prep
GRK: ὅτε εἰσῆλθεν εἰς οἶκον ἀπὸ
KJV: he was entered into the house
INT: when he went into a house from

Mark 7:18 Prep
GRK: ἔξωθεν εἰσπορευόμενον εἰς τὸν ἄνθρωπον
KJV: entereth into the man,
INT: from outside enters into the man

Mark 7:19 Prep
GRK: εἰσπορεύεται αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν
NAS: but into his stomach, and is eliminated? ([Thus He] declared
KJV: it entereth not into his heart,
INT: it enters of him into the heart

Mark 7:19 Prep
GRK: καρδίαν ἀλλ' εἰς τὴν κοιλίαν
KJV: heart, but into the belly, and
INT: heart but into the belly

Mark 7:19 Prep
GRK: κοιλίαν καὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα
KJV: goeth out into the draught,
INT: belly and into the draught

Mark 7:24 Prep
GRK: ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ ὅρια
KJV: and went into the borders
INT: having risen up he went away into the region

Mark 7:24 Prep
GRK: Καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα
KJV: entered into an house,
INT: and having entered into house no one

Mark 7:30 Prep
GRK: καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν οἶκον
KJV: And when she was come to her house,
INT: And having gone away to the home

Mark 7:31 Prep
GRK: διὰ Σιδῶνος εἰς τὴν θάλασσαν
INT: through Sidon to the sea

Mark 7:33 Prep
GRK: δακτύλους αὐτοῦ εἰς τὰ ὦτα
KJV: his fingers into his ears,
INT: fingers of him to the ears

Mark 7:34 Prep
GRK: καὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν
KJV: And looking up to heaven, he sighed,
INT: and having looked up to heaven

Mark 8:3 Prep
GRK: αὐτοὺς νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν
KJV: away fasting to their own houses,
INT: them hungry to homes of them

Mark 8:10 Prep
GRK: εὐθὺς ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον
KJV: he entered into a ship
INT: immediately having entered into the boat

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page