1520. εἷς (heis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1520. εἷς (heis) — 345 Occurrences

Matthew 5:18 Adj-NNS
GRK: γῆ ἰῶτα ἓν ἢ μία
NAS: pass away, not the smallest letter or
KJV: earth pass, one jot or
INT: earth jot one or one

Matthew 5:18 Adj-NFS
GRK: ἓν ἢ μία κεραία οὐ
INT: one or one tittle no

Matthew 5:19 Adj-AFS
GRK: οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν
NAS: then annuls one of the least of these
INT: then shall break one of the commandments

Matthew 5:29 Adj-ANS
GRK: ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν
NAS: for you to lose one of the parts
KJV: for thee that one of thy members
INT: that should perish one of the members

Matthew 5:30 Adj-ANS
GRK: ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν
NAS: it from you; for it is better for you to lose one of the parts
KJV: for thee that one of thy members
INT: that should perish one of the members

Matthew 5:36 Adj-AFS
GRK: οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν
NAS: for you cannot make one hair white
INT: not you are able one hair white

Matthew 5:41 Adj-ANS
GRK: ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν ὕπαγε μετ'
NAS: Whoever forces you to go one mile, go
KJV: thee to go a mile, go
INT: will compel to go mile one go with

Matthew 6:24 Adj-AMS
GRK: γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ
NAS: he will hate the one and love
KJV: either he will hate the one, and love
INT: indeed the one he will hate and

Matthew 6:24 Adj-GMS
GRK: ἀγαπήσει ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ
NAS: he will be devoted to one and despise
KJV: he will hold to the one, and
INT: he will love or [the] one he will be devoted to and

Matthew 6:27 Adj-AMS
GRK: αὐτοῦ πῆχυν ἕνα
KJV: can add one cubit unto
INT: of him hour one

Matthew 6:29 Adj-ANS
GRK: περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων
NAS: clothed himself like one of these.
KJV: arrayed like one of these.
INT: was clothed as one of these

Matthew 8:19 Adj-NMS
GRK: Καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς εἶπεν
KJV: And a certain scribe came,
INT: And having come to [him] one scribe said

Matthew 9:18 Adj-NMS
GRK: ἰδοὺ ἄρχων εἷς ἐλθὼν προσεκύνει
KJV: there came a certain ruler,
INT: behold a ruler certain having come knelt down

Matthew 10:29 Adj-NNS
GRK: πωλεῖται καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν
NAS: for a cent? And [yet] not one of them will fall
KJV: for a farthing? and one of them
INT: are sold and one of them

Matthew 10:42 Adj-AMS
GRK: ἂν ποτίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν
NAS: gives to one of these
KJV: shall give to drink unto one of these
INT: anyhow shall give to drink to one of the little ones

Matthew 12:11 Adj-ANS
GRK: ἕξει πρόβατον ἕν καὶ ἐὰν
KJV: that shall have one sheep, and
INT: will have sheep one and if

Matthew 13:46 Adj-AMS
GRK: εὑρὼν δὲ ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην
NAS: and upon finding one pearl
KJV: when he had found one pearl
INT: having found moreover one very precious pearl

Matthew 16:14 Adj-AMS
GRK: Ἰερεμίαν ἢ ἕνα τῶν προφητῶν
NAS: Jeremiah, or one of the prophets.
KJV: Jeremias, or one of the prophets.
INT: Jeremiah or one of the prophets

Matthew 17:4 Adj-AFS
GRK: σκηνάς σοὶ μίαν καὶ Μωυσεῖ
NAS: here, one for You, and one
INT: tabernacles for you one and for Moses

Matthew 17:4 Adj-AFS
GRK: καὶ Μωυσεῖ μίαν καὶ Ἠλίᾳ
NAS: one for You, and one for Moses,
INT: and for Moses one and for Elijah

Matthew 17:4 Adj-AFS
GRK: καὶ Ἠλίᾳ μίαν
NAS: for Moses, and one for Elijah.
INT: and for Elijah one

Matthew 18:5 Adj-ANS
GRK: ἐὰν δέξηται ἓν παιδίον τοιοῦτο
NAS: And whoever receives one such child
KJV: shall receive one such
INT: if will receive one little child such

Matthew 18:6 Adj-AMS
GRK: ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν
NAS: causes one of these
KJV: shall offend one of these
INT: anyhow shall cause to stumble one of the little ones

Matthew 18:10 Adj-GNS
GRK: μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν
NAS: that you do not despise one of these
KJV: not one of these
INT: not you despise one of the little ones

Matthew 18:12 Adj-NNS
GRK: καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν
NAS: sheep, and one of them has gone
KJV: sheep, and one of them
INT: and be gone astray one of them

Matthew 18:14 Prep
GRK: ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μικρῶν
KJV: heaven, that one of these little ones
INT: that should perish one of the little ones

Matthew 18:16 Adj-AMS
GRK: σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο
NAS: [to you], take one or
KJV: with thee one or two
INT: you more one or two

Matthew 18:24 Adj-NMS
GRK: συναίρειν προσηνέχθη εἷς αὐτῷ ὀφειλέτης
NAS: to settle [them], one who owed
KJV: to reckon, one was brought
INT: to settle was brought one to him a debtor

Matthew 18:28 Adj-AMS
GRK: ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων
NAS: out and found one of his fellow slaves
KJV: and found one of his
INT: same found one the fellow servants

Matthew 19:5 Adj-AFS
GRK: εἰς σάρκα μίαν
NAS: AND THE TWO SHALL BECOME ONE FLESH'?
INT: for flesh one

Matthew 19:6 Adj-NFS
GRK: ἀλλὰ σὰρξ μία ὃ οὖν
NAS: two, but one flesh.
INT: but flesh one What therefore

Matthew 19:16 Adj-NMS
GRK: Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν αὐτῷ
NAS: And someone came to Him and said,
KJV: And, behold, one came and said
INT: And behold one having come to him

Matthew 19:17 Adj-NMS
GRK: τοῦ ἀγαθοῦ εἷς ἐστὶν ὁ
NAS: is good? There is [only] One who is good;
KJV: good but one, [that is], God: but
INT: what is good Only One is

Matthew 20:12 Adj-AFS
GRK: οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν
NAS: have worked [only] one hour,
INT: the last one hour have worked

Matthew 20:13 Adj-DMS
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς ἑνὶ αὐτῶν εἶπεν
NAS: and said to one of them, 'Friend,
KJV: But he answered one of them, and said,
INT: moreover having answered to one of them he said

Matthew 20:21 Adj-NMS
GRK: υἱοί μου εἷς ἐκ δεξιῶν
NAS: may sit one on Your right
KJV: sons may sit, the one on thy
INT: sons of me one on [the] right hand

Matthew 20:21 Adj-NMS
GRK: σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων
NAS: on Your right and one on Your left.
KJV: right hand, and the other on the left,
INT: of you and one on [the] left hand

Matthew 21:19 Adj-AFS
GRK: ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς
NAS: Seeing a lone fig tree
INT: having seen fig tree one along the

Matthew 21:24 Adj-AMS
GRK: κἀγὼ λόγον ἕνα ὃν ἐὰν
NAS: ask you one thing,
KJV: will ask you one thing, which
INT: I also thing one which if

Matthew 22:35 Adj-NMS
GRK: καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν
NAS: One of them, a lawyer, asked
KJV: Then one of them,
INT: and questioned [him] one of them

Matthew 23:8 Adj-NMS
GRK: κληθῆτε ῥαββί εἷς γάρ ἐστιν
NAS: Rabbi; for One is your Teacher,
KJV: Rabbi: for one is your
INT: shall be called Rabbi one indeed is

Matthew 23:9 Adj-NMS
GRK: τῆς γῆς εἷς γάρ ἐστιν
NAS: your father; for One is your Father,
KJV: the earth: for one is your
INT: the earth one indeed is

Matthew 23:10 Adj-NMS
GRK: ὑμῶν ἐστὶν εἷς ὁ χριστός
NAS: leaders; for One is your Leader,
KJV: masters: for one is your
INT: of you is one the Christ

Matthew 23:15 Adj-AMS
GRK: ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον καὶ
NAS: to make one proselyte;
KJV: land to make one proselyte, and
INT: dry [land] to make one convert and

Matthew 24:40 Adj-NMS
GRK: τῷ ἀγρῷ εἷς παραλαμβάνεται καὶ
NAS: in the field; one will be taken
KJV: the field; the one shall be taken,
INT: the field one is taken and

Matthew 24:40 Adj-NMS
GRK: παραλαμβάνεται καὶ εἷς ἀφίεται
NAS: will be taken and one will be left.
KJV: shall be taken, and the other left.
INT: is taken and one is left

Matthew 24:41 Adj-NFS
GRK: τῷ μύλῳ μία παραλαμβάνεται καὶ
NAS: at the mill; one will be taken
INT: the mill one is taken and

Matthew 24:41 Adj-NFS
GRK: παραλαμβάνεται καὶ μία ἀφίεται
NAS: will be taken and one will be left.
INT: is taken and one is left

Matthew 25:15 Adj-ANS
GRK: ᾧ δὲ ἕν ἑκάστῳ κατὰ
NAS: and to another, one, each
KJV: to another one; to every man
INT: to one moreover one to each according to

Matthew 25:18 Adj-ANS
GRK: δὲ τὸ ἓν λαβὼν ἀπελθὼν
NAS: But he who received the one [talent] went away,
KJV: he that had received one went
INT: moreover [he who] one having received having gone away

Matthew 25:24 Adj-ANS
GRK: ὁ τὸ ἓν τάλαντον εἰληφὼς
NAS: who had received the one talent
KJV: he which had received the one talent
INT: he who the one talent had received

Matthew 25:40 Adj-DMS
GRK: ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν
NAS: that you did it to one of these
KJV: ye have done [it] unto one of the least
INT: as much as you did [it] to one of these the

Matthew 25:45 Adj-DMS
GRK: οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν
NAS: not do it to one of the least
KJV: [it] not to one of the least
INT: not you did [it] to one of these the

Matthew 26:14 Adj-NMS
GRK: Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα
NAS: Then one of the twelve, named
KJV: Then one of the twelve, called
INT: Then having gone one of the twelve

Matthew 26:21 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν
NAS: I say to you that one of you will betray
KJV: unto you, that one of you
INT: to you that one of you

Matthew 26:22 Adj-NMS
GRK: λέγειν αὐτῷ εἷς ἕκαστος Μήτι
NAS: grieved, they each one began to say
INT: to say to him one each not

Matthew 26:40 Adj-AFS
GRK: οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι
NAS: not keep watch with Me for one hour?
INT: not were you able one hour to watch

Matthew 26:47 Adj-NMS
GRK: ἰδοὺ Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα
NAS: behold, Judas, one of the twelve, came
KJV: lo, Judas, one of the twelve, came,
INT: behold Judas one of the twelve

Matthew 26:51 Adj-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ
NAS: And behold, one of those who
KJV: behold, one of them which were with
INT: And behold one of those with

Matthew 26:69 Adj-NFS
GRK: προσῆλθεν αὐτῷ μία παιδίσκη λέγουσα
INT: came to him one servant girl saying

Matthew 27:14 Adj-ANS
GRK: πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα ὥστε
KJV: to never a word; insomuch
INT: to not even one word so that

Matthew 27:15 Adj-AMS
GRK: ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ
NAS: for the people [any] one prisoner
KJV: unto the people a prisoner,
INT: governor to release one to the multitude

Matthew 27:38 Adj-NMS
GRK: δύο λῃσταί εἷς ἐκ δεξιῶν
NAS: were crucified with Him, one on the right
KJV: with him, one on the right hand,
INT: two robbers one at [the] right hand

Matthew 27:38 Adj-NMS
GRK: δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων
NAS: on the right and one on the left.
KJV: and another on
INT: right hand and one at [the] left

Matthew 27:48 Adj-NMS
GRK: εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν
NAS: Immediately one of them ran,
KJV: And straightway one of them
INT: immediately having run one of them

Matthew 28:1 Adj-AFS
GRK: ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων ἦλθεν
NAS: toward the first [day] of the week,
INT: being dawn toward [the] first [day] of [the] week came

Mark 2:7 Adj-NMS
GRK: εἰ μὴ εἷς ὁ θεός
NAS: sins but God alone?
KJV: but God only?
INT: if not one [that is] God

Mark 5:22 Adj-NMS
GRK: Καὶ ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων
NAS: One of the synagogue officials named
KJV: there cometh one of the rulers of the synagogue,
INT: And comes one of the rulers of synagogue

Mark 6:15 Adj-NMS
GRK: προφήτης ὡς εἷς τῶν προφητῶν
NAS: like one of the prophets
KJV: or as one of the prophets.
INT: A prophet or like one of the prophets

Mark 8:14 Adj-AMS
GRK: εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ
NAS: more than one loaf
KJV: them more than one loaf.
INT: if not one loaf not

Mark 8:28 Adj-NMS
GRK: δὲ ὅτι εἷς τῶν προφητῶν
NAS: but others, one of the prophets.
KJV: and others, One of the prophets.
INT: moreover one of the prophets

Mark 9:5 Adj-AFS
GRK: σκηνάς σοὶ μίαν καὶ Μωυσεῖ
NAS: tabernacles, one for You, and one
INT: tabernacles for you one and for Moses

Mark 9:5 Adj-AFS
GRK: καὶ Μωυσεῖ μίαν καὶ Ἠλίᾳ
NAS: one for You, and one for Moses,
INT: and for Moses one and for Elijah

Mark 9:5 Adj-AFS
GRK: καὶ Ἠλίᾳ μίαν
NAS: for Moses, and one for Elijah.
INT: and for Elijah one

Mark 9:17 Adj-NMS
GRK: ἀπεκρίθη αὐτῷ εἷς ἐκ τοῦ
NAS: And one of the crowd answered
KJV: And one of the multitude
INT: answering one him one out of the

Mark 9:37 Adj-ANS
GRK: Ὃς ἂν ἓν τῶν τοιούτων
NAS: Whoever receives one child like this
KJV: shall receive one of such
INT: whoever anyhow one of such

Mark 9:42 Adj-AMS
GRK: ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν
NAS: causes one of these
KJV: shall offend one of [these] little ones
INT: anyhow might cause to stumble one of the little ones

Mark 10:8 Adj-AFS
GRK: εἰς σάρκα μίαν ὥστε οὐκέτι
NAS: AND THE TWO SHALL BECOME ONE FLESH; so
INT: for flesh one so that no longer

Mark 10:8 Adj-NFS
GRK: δύο ἀλλὰ μία σάρξ
NAS: they are no longer two, but one flesh.
INT: two but one flesh

Mark 10:17 Adj-NMS
GRK: ὁδὸν προσδραμὼν εἷς καὶ γονυπετήσας
NAS: out on a journey, a man ran
KJV: the way, there came one running, and
INT: [the] journey having run up one and having knelt down to

Mark 10:18 Adj-NMS
GRK: εἰ μὴ εἷς ὁ θεός
NAS: except God alone.
KJV: good but one, [that is], God.
INT: if not one God

Mark 10:21 Adj-NNS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Ἕν σε ὑστερεῖ
NAS: for him and said to him, One thing you lack:
KJV: said unto him, One thing thou lackest:
INT: said to him One thing to you is lacking

Mark 10:37 Adj-NMS
GRK: ἡμῖν ἵνα εἷς σου ἐκ
NAS: that we may sit, one on Your right
KJV: that we may sit, one on thy
INT: to us that one of [us] at

Mark 10:37 Adj-NMS
GRK: δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ ἀριστερῶν
NAS: on Your right and one on [Your] left,
KJV: right hand, and the other on thy
INT: your right hand and one at your left hand

Mark 11:29 Adj-AMS
GRK: Ἐπερωτήσω ὑμᾶς ἕνα λόγον καὶ
NAS: to them, I will ask you one question,
KJV: ask of you one question, and
INT: I will ask you one thing and

Mark 12:6 Adj-AMS
GRK: ἔτι ἕνα εἶχεν υἱὸν
NAS: He had one more [to send], a beloved
KJV: yet therefore one son, his
INT: Yet one having son

Mark 12:28 Adj-NMS
GRK: Καὶ προσελθὼν εἷς τῶν γραμματέων
NAS: One of the scribes came
KJV: And one of the scribes came,
INT: And having come up one of the scribes

Mark 12:29 Adj-NMS
GRK: ἡμῶν κύριος εἷς ἐστίν
NAS: THE LORD OUR GOD IS ONE LORD;
KJV: God is one Lord:
INT: of us Lord one is

Mark 12:32 Adj-NMS
GRK: εἶπες ὅτι εἷς ἐστὶν καὶ
NAS: stated that HE IS ONE, AND THERE IS NO
KJV: for there is one God; and
INT: you have said that one he is and

Mark 12:42 Adj-NFS
GRK: καὶ ἐλθοῦσα μία χήρα πτωχὴ
INT: And having come one widow poor

Mark 13:1 Adj-NMS
GRK: λέγει αὐτῷ εἷς τῶν μαθητῶν
NAS: out of the temple, one of His disciples
KJV: the temple, one of his
INT: says to him one of the disciples

Mark 14:10 Adj-NMS
GRK: Ἰσκαριὼθ ὁ εἷς τῶν δώδεκα
NAS: who was one of the twelve,
KJV: Iscariot, one of the twelve,
INT: Iscariot one of the twelve

Mark 14:18 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν
NAS: I say to you that one of you will betray
KJV: unto you, One of you
INT: to you that one of you

Mark 14:19 Adj-NMS
GRK: λέγειν αὐτῷ εἷς κατὰ εἷς
NAS: and to say to Him one by one,
INT: to say to him one by one

Mark 14:19 Adj-NMS
GRK: εἷς κατὰ εἷς Μήτι ἐγώ
NAS: to Him one by one, Surely
INT: one by one not [Is it] I

Mark 14:20 Adj-NMS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Εἷς τῶν δώδεκα
KJV: unto them, [It is] one of
INT: he said to them [It is] one of the twelve

Mark 14:20 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ ἓν τρύβλιον
INT: in the one bowl

Mark 14:37 Adj-AFS
GRK: οὐκ ἴσχυσας μίαν ὥραν γρηγορῆσαι
NAS: Could you not keep watch for one hour?
INT: not were you able one hour to watch

Mark 14:43 Adj-NMS
GRK: ὁ Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα
NAS: Judas, one of the twelve,
KJV: cometh Judas, one of the twelve, and
INT: Judas one of the twelve

Mark 14:47 Adj-NMS
GRK: εἷς δέ τις
NAS: But one of those who stood
KJV: And one of them that stood by drew
INT: one moreover a certain

Mark 14:66 Adj-NFS
GRK: αὐλῇ ἔρχεται μία τῶν παιδισκῶν
NAS: in the courtyard, one of the servant-girls
INT: courtyard comes one of the maids

Mark 15:6 Adj-AMS
GRK: ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον ὃν
NAS: he used to release for them [any] one prisoner
KJV: unto them one prisoner,
INT: he released to them one prisoner whom

Mark 15:27 Adj-AMS
GRK: δύο λῃστάς ἕνα ἐκ δεξιῶν
NAS: robbers with Him, one on His right
KJV: thieves; the one on
INT: two robbers one at [the] right hand

Mark 15:27 Adj-AMS
GRK: δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων
NAS: on His right and one on His left.
KJV: his right hand, and the other on his
INT: right hand and one at [the] left

Mark 16:2 Adj-DFS
GRK: πρωὶ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων
NAS: early on the first day of the week,
INT: early on the first [day] the of the week

Luke 4:40 Adj-DMS
GRK: ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν
NAS: on each one of them, He was healing
KJV: on every one of them, and healed
INT: and on one each of them

Luke 5:3 Adj-ANS
GRK: δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων
NAS: And He got into one of the boats,
KJV: into one of the ships,
INT: moreover into one of the boats

Luke 5:12 Adj-DFS
GRK: αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων
NAS: While He was in one of the cities,
INT: he in one of the cities

Luke 5:17 Adj-DFS
GRK: ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν
NAS: One day He was teaching;
INT: it came to pass on one of the days

Luke 7:41 Adj-NMS
GRK: τινί ὁ εἷς ὤφειλεν δηνάρια
NAS: two debtors: one owed five hundred
KJV: debtors: the one owed
INT: certain the one owed denarii

Luke 8:22 Adj-DFS
GRK: δὲ ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν
NAS: Now on one of [those] days
INT: moreover on one of the days

Luke 9:33 Adj-AFS
GRK: σκηνὰς τρεῖς μίαν σοὶ καὶ
NAS: tabernacles: one for You, and one
INT: tabernacles three one for you and

Luke 9:33 Adj-AFS
GRK: σοὶ καὶ μίαν Μωυσεῖ καὶ
NAS: one for You, and one for Moses,
INT: for you and one for Moses and

Luke 9:33 Adj-AFS
GRK: Μωυσεῖ καὶ μίαν Ἠλίᾳ μὴ
NAS: for Moses, and one for Elijah--
INT: for Moses and one for Elijah not

Luke 10:42 Adj-GNP
GRK: ἑνὸς δέ ἐστιν
NAS: but [only] one thing is necessary,
KJV: But one thing is needful:
INT: one thing however is

Luke 10:42 Adj-GNS
GRK: χρεία ἢ ἑνός Μαριὰμ γὰρ
INT: necessary and one thing Mary indeed

Luke 11:46 Adj-DMS
GRK: καὶ αὐτοὶ ἑνὶ τῶν δακτύλων
NAS: the burdens with one of your fingers.
KJV: the burdens with one of your
INT: and yourselves with one of the fingers

Luke 12:6 Adj-NNS
GRK: δύο καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν
NAS: cents? [Yet] not one of them is forgotten
KJV: and not one of them
INT: two and one of them

Luke 12:27 Adj-ANS
GRK: περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων
NAS: clothed himself like one of these.
KJV: arrayed like one of these.
INT: was clothed as one of these

Luke 12:52 Adj-DMS
GRK: πέντε ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαμεμερισμένοι
NAS: on five [members] in one household
KJV: five in one house divided,
INT: five in one house divided

Luke 13:10 Adj-DFS
GRK: διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν
NAS: And He was teaching in one of the synagogues
INT: teaching in one of the synagogues

Luke 14:18 Adj-GFS
GRK: ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι
INT: began with one [consent] all to excuse themselves

Luke 15:4 Adj-ANS
GRK: ἐξ αὐτῶν ἓν οὐ καταλείπει
NAS: and has lost one of them, does not leave
KJV: if he lose one of them,
INT: of them one not leaves

Luke 15:7 Adj-DMS
GRK: ἔσται ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι
NAS: in heaven over one sinner who repents
KJV: heaven over one sinner that repenteth,
INT: will be over one sinner repenting

Luke 15:8 Adj-AFS
GRK: ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν οὐχὶ ἅπτει
NAS: and loses one coin,
INT: she should lose drachma one not lights

Luke 15:10 Adj-DMS
GRK: θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι
NAS: of God over one sinner who repents.
KJV: of God over one sinner that repenteth.
INT: of God over one sinner repenting

Luke 15:15 Adj-DMS
GRK: πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν
NAS: and hired himself out to one of the citizens
KJV: and joined himself to a citizen
INT: having gone he joined himself to one of the citizens

Luke 15:19 Adj-AMS
GRK: με ὡς ἕνα τῶν μισθίων
NAS: make me as one of your hired men.'
KJV: me as one of thy hired servants.
INT: me as one of the servants

Luke 15:21 Adj-AMS
GRK: με ὡς ἕνα τῶν μισθίων
INT: me as one of the hired servants

Luke 15:26 Adj-AMS
GRK: καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων
NAS: And he summoned one of the servants
KJV: he called one of the servants,
INT: And having called near one of the servants

Luke 16:5 Adj-AMS
GRK: καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τῶν
NAS: each one of his master's
KJV: he called every one of his lord's
INT: And having called to [him] one each of the

Luke 16:13 Adj-AMS
GRK: γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ
NAS: he will hate the one and love
KJV: either he will hate the one, and love
INT: indeed the one he will hate and

Luke 16:13 Adj-GMS
GRK: ἀγαπήσει ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ
NAS: he will be devoted to one and despise
KJV: he will hold to the one, and
INT: he will love or one he will be devoted to and

Luke 16:17 Adj-AFS
GRK: τοῦ νόμου μίαν κεραίαν πεσεῖν
NAS: than for one stroke of a letter
INT: of the law one tittle to fail

Luke 17:2 Adj-AMS
GRK: μικρῶν τούτων ἕνα
NAS: that he would cause one of these
KJV: he should offend one of these
INT: little of these one

Luke 17:15 Adj-NMS
GRK: εἷς δὲ ἐξ
NAS: Now one of them, when he saw
KJV: And one of them,
INT: one moreover of

Luke 17:22 Adj-AFS
GRK: ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν τῶν ἡμερῶν
NAS: to see one of the days
INT: when you will desire one of the days

Luke 17:34 Adj-GFS
GRK: ἐπὶ κλίνης μιᾶς ὁ εἷς
NAS: there will be two in one bed;
KJV: one bed; the one shall be taken, and
INT: upon bed one the one

Luke 17:34 Adj-NMS
GRK: μιᾶς ὁ εἷς παραλημφθήσεται καὶ
NAS: bed; one will be taken
INT: one the one will be taken and

Luke 17:35 Adj-NFS
GRK: αὐτό ἡ μία παραλημφθήσεται ἡ
NAS: at the same place; one will be taken
INT: same the one will be taken

Luke 17:36 Adj
GRK: ἀγρῷ ὁ εἴς παραληφθήσεται καὶ
KJV: the field; the one shall be taken,
INT: field the one shall be taken and

Luke 18:10 Adj-NMS
GRK: προσεύξασθαι ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ
NAS: to pray, one a Pharisee
KJV: to pray; the one a Pharisee,
INT: to pray the one a Pharisee and

Luke 18:19 Adj-NMS
GRK: εἰ μὴ εἷς ὁ θεός
NAS: except God alone.
KJV: [is] good, save one, [that is], God.
INT: if not one God

Luke 18:22 Adj-ANS
GRK: αὐτῷ Ἔτι ἕν σοι λείπει
NAS: [this], He said to him, One thing you still
KJV: lackest thou one thing: sell all
INT: to him Yet one thing to you is lacking

Luke 20:1 Adj-DFS
GRK: ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν
NAS: On one of the days
INT: it came to pass on one of the days

Luke 22:47 Adj-NMS
GRK: λεγόμενος Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα
NAS: Judas, one of the twelve,
KJV: Judas, one of the twelve,
INT: was called Judas one of the twelve

Luke 22:50 Adj-NMS
GRK: καὶ ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ
NAS: And one of them struck the slave
KJV: And one of them
INT: And struck one a certain of

Luke 22:59 Adj-GFS
GRK: ὡσεὶ ὥρας μιᾶς ἄλλος τις
INT: about hour one other a certain

Luke 23:17 Adj-AMS
GRK: κατὰ ἑορτὴν ἕνα
KJV: he must release one unto them at
INT: at [the] feast one

Luke 23:39 Adj-NMS
GRK: Εἷς δὲ τῶν
NAS: One of the criminals who were hanged
KJV: And one of the malefactors
INT: one moreover of the

Luke 24:1 Adj-DFS
GRK: τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων
NAS: But on the first day of the week,
INT: but [the] first [day] of the week

Luke 24:18 Adj-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ εἷς ὀνόματι Κλεόπας
NAS: One [of them], named Cleopas,
KJV: And the one of them, whose name
INT: having answered moreover one named Cleopas

John 1:3 Adj-NNS
GRK: ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν
KJV: was not any thing made that
INT: came into being not even one [thing] which has come into being

John 1:40 Adj-NMS
GRK: Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν
NAS: One of the two who heard
KJV: One of the two
INT: of Simon Peter one of the

John 3:27 Adj-ANS
GRK: λαμβάνειν οὐδὲ ἓν ἐὰν μὴ
INT: to receive nothing except if not

John 6:8 Adj-NMS
GRK: λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν
NAS: One of His disciples, Andrew,
KJV: One of his
INT: Says to him one of the

John 6:22 Adj-NNS
GRK: εἰ μὴ ἕν καὶ ὅτι
NAS: except one, and that Jesus
KJV: save that one whereinto his
INT: if not one and that

John 6:70 Adj-NMS
GRK: ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν
NAS: you, the twelve, and [yet] one of you is a devil?
KJV: twelve, and one of you
INT: of you one a devil is

John 6:71 Adj-NMS
GRK: παραδιδόναι αὐτόν εἷς ἐκ τῶν
NAS: Iscariot, for he, one of the twelve,
KJV: him, being one of the twelve.
INT: to betray him one of the

John 7:21 Adj-ANS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ἓν ἔργον ἐποίησα
NAS: them, I did one deed,
KJV: unto them, I have done one work, and
INT: said to them One work I did

John 7:50 Adj-NMS
GRK: τὸ πρότερον εἷς ὢν ἐξ
NAS: being one of them) said
KJV: night, being one of them,)
INT: the former one being [one] of

John 8:9 Adj-NMS
GRK: ἀκούσαντες ἐξήρχοντο εἷς καθ' εἷς
NAS: it, they [began] to go out one by one,
INT: having heard they went out one by one

John 8:9 Adj-NMS
GRK: εἷς καθ' εἷς ἀρξάμενοι ἀπὸ
NAS: out one by one, beginning
INT: one by one having begun from

John 8:41 Adj-AMS
GRK: οὐ γεγεννήμεθα ἕνα πατέρα ἔχομεν
NAS: we have one Father:
KJV: we have one Father,
INT: not have been born one Father we have

John 9:25 Adj-ANS
GRK: οὐκ οἶδα ἓν οἶδα ὅτι
NAS: I do not know; one thing I do know,
KJV: not: one thing I know,
INT: not I know One [thing] I know that

John 10:16 Adj-NFS
GRK: καὶ γενήσονται μία ποίμνη εἷς
NAS: and they will become one flock
KJV: one fold, [and] one shepherd.
INT: and there will be one flock one

John 10:16 Adj-NMS
GRK: μία ποίμνη εἷς ποιμήν
NAS: one flock [with] one shepherd.
INT: one flock one shepherd

John 10:30 Adj-NNS
GRK: ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν
NAS: I and the Father are one.
KJV: [my] Father are one.
INT: the Father one are

John 11:49 Adj-NMS
GRK: εἷς δέ τις
NAS: But one of them, Caiaphas,
KJV: And one of them,
INT: one however certain

John 11:50 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ
NAS: that it is expedient for you that one man
KJV: for us, that one man should die
INT: for us that one man should die

John 11:52 Adj-ANS
GRK: συναγάγῃ εἰς ἕν
NAS: gather together into one the children
KJV: in one the children
INT: he might gather together into one

John 12:2 Adj-NMS
GRK: δὲ Λάζαρος εἷς ἦν ἐκ
NAS: but Lazarus was one of those
KJV: was one of them that sat at the table
INT: and Lazarus one was of

John 12:4 Adj-NMS
GRK: ὁ Ἰσκαριώτης εἷς ἐκ τῶν
NAS: Iscariot, one of His disciples,
KJV: Then saith one of his
INT: Iscariot one of the

John 13:21 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν
NAS: I say to you, that one of you will betray
KJV: unto you, that one of you
INT: to you that one of you

John 13:23 Adj-NMS
GRK: ἦν ἀνακείμενος εἷς ἐκ τῶν
NAS: bosom one of His disciples,
KJV: Jesus' bosom one of his disciples,
INT: there was reclining one out of the

John 17:11 Adj-NNS
GRK: ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς
NAS: You have given Me, that they may be one even
KJV: that they may be one, as we
INT: that they might be one as we

John 17:21 Adj-NNS
GRK: ἵνα πάντες ἓν ὦσιν καθὼς
NAS: that they may all be one; even
KJV: they all may be one; as thou,
INT: that all one might be as

John 17:22 Adj-NNS
GRK: ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς
NAS: Me I have given to them, that they may be one, just
KJV: that they may be one, even as we
INT: that they might be one as we

John 17:22 Adj-NNS
GRK: καθὼς ἡμεῖς ἕν
NAS: just as We are one;
KJV: we are one:
INT: as we one

John 17:23 Adj-ANS
GRK: τετελειωμένοι εἰς ἕν ἵνα γινώσκῃ
NAS: I in them and You in Me, that they may be perfected in unity, so
KJV: made perfect in one; and that
INT: perfected in unity that might know

John 18:14 Adj-AMS
GRK: ὅτι συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀποθανεῖν
NAS: that it was expedient for one man
KJV: it was expedient that one man
INT: that it is profitable for one man to perish

John 18:22 Adj-NMS
GRK: αὐτοῦ εἰπόντος εἷς παρεστηκὼς τῶν
NAS: this, one of the officers
KJV: spoken, one of the officers
INT: of him having said one standing by of the

John 18:26 Adj-NMS
GRK: λέγει εἷς ἐκ τῶν
NAS: One of the slaves of the high priest,
KJV: One of the servants
INT: Says one of the

John 18:39 Adj-AMS
GRK: ὑμῖν ἵνα ἕνα ἀπολύσω ὑμῖν
NAS: that I release someone for you at the Passover;
KJV: unto you one at
INT: with you that one I should release to you

John 19:34 Adj-NMS
GRK: ἀλλ' εἷς τῶν στρατιωτῶν
NAS: But one of the soldiers pierced
KJV: But one of the soldiers with a spear
INT: but one of the soldiers

John 20:1 Adj-DFS
GRK: Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων
NAS: Now on the first [day] of the week
INT: and [the] first [day] of the week

John 20:7 Adj-AMS
GRK: ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον
KJV: in a place by itself.
INT: folded up in a place

John 20:12 Adj-AMS
GRK: λευκοῖς καθεζομένους ἕνα πρὸς τῇ
NAS: sitting, one at the head
KJV: white sitting, the one at the head,
INT: white sitting one at the

John 20:12 Adj-AMS
GRK: κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς
NAS: at the head and one at the feet,
KJV: the head, and the other at the feet,
INT: head and one at the

John 20:19 Adj-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ μιᾷ σαββάτων καὶ
NAS: on that day, the first [day] of the week,
INT: same the first of [the] week and

John 20:24 Adj-NMS
GRK: Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν
NAS: But Thomas, one of the twelve, called
KJV: But Thomas, one of the twelve,
INT: Thomas however one of the

John 21:25 Adj-ANS
GRK: γράφηται καθ' ἕν οὐδ' αὐτὸν
NAS: they were written in detail, I suppose
KJV: every one, I suppose
INT: they should be written by one not even itself

Acts 1:22 Adj-AMS
GRK: ἡμῖν γενέσθαι ἕνα τούτων
NAS: that He was taken up from us -- one of these
KJV: must one be ordained
INT: us to become one of these

Acts 1:24 Adj-AMS
GRK: τῶν δύο ἕνα
NAS: show which one of these two
INT: two one

Acts 2:3 Adj-AMS
GRK: ἐκάθισεν ἐφ' ἕνα ἕκαστον αὐτῶν
NAS: on each one of them.
INT: sat upon one each of them

Acts 2:6 Adj-NMS
GRK: ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ
NAS: each one of them was hearing
KJV: because that every man heard them
INT: because heard one each the

Acts 4:32 Adj-NFS
GRK: καὶ ψυχὴ μία καὶ οὐδὲ
NAS: who believed were of one heart
KJV: said any [of them] that ought
INT: and soul one and not

Acts 4:32 Adj-NMS
GRK: καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν
NAS: and soul; and not one [of them] claimed
INT: and not one anything of that which

Acts 11:28 Adj-NMS
GRK: ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν
NAS: One of them named Agabus
KJV: And there stood up one of them
INT: having risen up moreover one from among them

Acts 12:10 Adj-AFS
GRK: προῆλθον ῥύμην μίαν καὶ εὐθέως
NAS: out and went along one street,
INT: they went on through street one and immediately

Acts 17:26 Adj-GNS
GRK: τε ἐξ ἑνὸς πᾶν ἔθνος
NAS: and He made from one [man] every
KJV: hath made of one blood all
INT: moreover of one every nation

Acts 17:27 Adj-GMS
GRK: μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν
NAS: He is not far from each one of us;
KJV: from every one of us:
INT: far from one each of us

Acts 19:34 Adj-NFS
GRK: φωνὴ ἐγένετο μία ἐκ πάντων
INT: cry there was one from all

Acts 20:7 Adj-DFS
GRK: δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων
NAS: On the first day of the week,
INT: moreover the first [day] of the week

Acts 20:31 Adj-AMS
GRK: δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον
NAS: to admonish each one with tears.
KJV: to warn every one night and
INT: tears admonishing one each

Acts 21:7 Adj-AFS
GRK: ἐμείναμεν ἡμέραν μίαν παρ' αὐτοῖς
INT: we abode day one with them

Acts 21:19 Adj-ANS
GRK: ἐξηγεῖτο καθ' ἓν ἕκαστον ὧν
NAS: them, he [began] to relate one by one the things which
INT: he related by one each what things

Acts 21:26 Adj-GMS
GRK: προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν
NAS: was offered for each one of them.
KJV: for every one of them.
INT: was offered for one each of them

Acts 23:6 Adj-NNS
GRK: ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶν
NAS: But perceiving that one group
KJV: perceived that the one part were
INT: that the one part consists

Acts 23:17 Adj-AMS
GRK: ὁ Παῦλος ἕνα τῶν ἑκατονταρχῶν
NAS: called one of the centurions
KJV: called one of the centurions
INT: Paul one of the centurions

Acts 24:21 Adj-GFS
GRK: ἢ περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς
NAS: for this one statement
INT: [other] than concerning one this voice

Acts 28:13 Adj-AFS
GRK: καὶ μετὰ μίαν ἡμέραν ἐπιγενομένου
INT: and after one day having come on

Acts 28:25 Adj-ANS
GRK: Παύλου ῥῆμα ἓν ὅτι Καλῶς
NAS: had spoken one [parting] word,
KJV: after that Paul had spoken one word,
INT: Paul word one Rightly

Romans 3:10 Adj-NMS
GRK: δίκαιος οὐδὲ εἷς
NAS: RIGHTEOUS, NOT EVEN ONE;
KJV: righteous, no, not one:
INT: a righteous one not even one

Romans 3:12 Adj-GMS
GRK: ἔστιν ἕως ἑνός
NAS: GOOD, THERE IS NOT EVEN ONE.
INT: there is so much as one

Romans 3:30 Adj-NMS
GRK: εἴπερ εἷς ὁ θεός
NAS: through faith is one.
KJV: Seeing [it is] one God, which
INT: since indeed one God [it is]

Romans 5:12 Adj-GMS
GRK: ὥσπερ δι' ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ
NAS: just as through one man sin
KJV: as by one man sin
INT: as by one man

Romans 5:15 Adj-GMS
GRK: τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι οἱ
NAS: by the transgression of the one the many
KJV: through the offence of one many
INT: by the of the one trespass the

Romans 5:15 Adj-GMS
GRK: τῇ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου Ἰησοῦ
NAS: by the grace of the one Man,
KJV: grace, [which is] by one man, Jesus
INT: which [is] of the one man Jesus

Romans 5:16 Adj-GMS
GRK: ὡς δι' ἑνὸς ἁμαρτήσαντος τὸ
NAS: [that which came] through the one who sinned;
KJV: [it was] by one that sinned,
INT: as by one having sinned [be] the

Romans 5:16 Adj-GMS
GRK: κρίμα ἐξ ἑνὸς εἰς κατάκριμα
NAS: the judgment [arose] from one [transgression] resulting
KJV: [was] by one to
INT: judgment [was] of one to condemnation

Romans 5:17 Adj-GMS
GRK: τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι ὁ
NAS: by the transgression of the one, death
KJV: For if by one man's offence death
INT: by the of the one trespass

Romans 5:17 Adj-GMS
GRK: διὰ τοῦ ἑνός πολλῷ μᾶλλον
NAS: reigned through the one, much more
KJV: reigned by one; much more
INT: by the one much more

Romans 5:17 Adj-GMS
GRK: διὰ τοῦ ἑνὸς Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: in life through the One, Jesus Christ.
KJV: life by one, Jesus Christ.)
INT: by the one Jesus Christ

Romans 5:18 Adj-GMS
GRK: ὡς δι' ἑνὸς παραπτώματος εἰς
NAS: as through one transgression
KJV: the offence of one [judgment came] upon
INT: as by one trespass [it was] toward

Romans 5:18 Adj-GMS
GRK: καὶ δι' ἑνὸς δικαιώματος εἰς
NAS: through one act of righteousness
KJV: the righteousness of one [the free gift came] upon
INT: also by one act of righteousness toward

Romans 5:19 Adj-GMS
GRK: παρακοῆς τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου ἁμαρτωλοὶ
NAS: For as through the one man's
KJV: as by one man's disobedience
INT: disobedience of the one man sinners

Romans 5:19 Adj-GMS
GRK: ὑπακοῆς τοῦ ἑνὸς δίκαιοι κατασταθήσονται
NAS: the obedience of the One the many
KJV: by the obedience of one shall many
INT: obedience of the one righteous will be appointed

Romans 9:10 Adj-GMS
GRK: Ῥεβέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχουσα
NAS: when she had conceived [twins] by one man, our father
KJV: by one, [even] by our
INT: Rebecca by one conception having

Romans 12:4 Adj-DNS
GRK: γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι πολλὰ
NAS: many members in one body and all
KJV: members in one body, and
INT: indeed in one body many

Romans 12:5 Adj-NNS
GRK: οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν
NAS: we, who are many, are one body
KJV: [being] many, are one body in
INT: the many one body we are

Romans 12:5 Adj-NMS
GRK: δὲ καθ' εἷς ἀλλήλων μέλη
KJV: and every one members one of another.
INT: and individually one of each other members

Romans 15:6 Adj-DNS
GRK: ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε
NAS: that with one accord you may with one voice
KJV: with one mind [and] one mouth glorify
INT: with one accord with one mouth you might glorify

1 Corinthians 3:8 Adj-NNS
GRK: ὁ ποτίζων ἕν εἰσιν ἕκαστος
NAS: and he who waters are one; but each
KJV: are one: and
INT: he that waters one are each

1 Corinthians 4:6 Adj-NMS
GRK: ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ
NAS: that no one of you will become arrogant
KJV: that no one of you be puffed up
INT: that not one for

1 Corinthians 4:6 Adj-GMS
GRK: ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ
NAS: in behalf of one against
KJV: for one against
INT: for one you be puffed up against

1 Corinthians 6:16 Adj-NNS
GRK: τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν
NAS: himself to a prostitute is one body
KJV: to an harlot is one body? for
INT: to the prostitute one body is

1 Corinthians 6:16 Adj-AFS
GRK: εἰς σάρκα μίαν
NAS: THE TWO SHALL BECOME ONE FLESH.
INT: for flesh one

1 Corinthians 6:17 Adj-NNS
GRK: τῷ κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστιν
NAS: himself to the Lord is one spirit
KJV: unto the Lord is one spirit.
INT: to the Lord one spirit is

1 Corinthians 8:4 Adj-NMS
GRK: εἰ μὴ εἷς
NAS: and that there is no God but one.
KJV: God but one.
INT: if not one

1 Corinthians 8:6 Adj-NMS
GRK: ἀλλ' ἡμῖν εἷς θεὸς ὁ
NAS: yet for us there is [but] one God,
KJV: to us [there is but] one God,
INT: but to us [there is] one God the

1 Corinthians 8:6 Adj-NMS
GRK: αὐτόν καὶ εἷς κύριος Ἰησοῦς
NAS: things and we [exist] for Him; and one Lord,
KJV: him; and one Lord Jesus
INT: him and one Lord Jesus

1 Corinthians 9:24 Adj-NMS
GRK: μὲν τρέχουσιν εἷς δὲ λαμβάνει
NAS: run, but [only] one receives
KJV: all, but one receiveth the prize?
INT: indeed run one however receives

1 Corinthians 10:8 Adj-DFS
GRK: καὶ ἔπεσαν μιᾷ ἡμέρᾳ εἴκοσι
NAS: thousand fell in one day.
INT: and fell in one day twenty

1 Corinthians 10:17 Adj-NMS
GRK: ὅτι εἷς ἄρτος ἓν
NAS: Since there is one bread,
KJV: [being] many are one bread, [and] one
INT: Because [there is] one loaf one

1 Corinthians 10:17 Adj-NNS
GRK: εἷς ἄρτος ἓν σῶμα οἱ
NAS: we who are many are one body;
KJV: one bread, [and] one body: for
INT: one loaf one body the

1 Corinthians 10:17 Adj-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν
NAS: for we all partake of the one bread.
KJV: partakers of that one bread.
INT: of the one loaf we partake

1 Corinthians 11:5 Adj-NNS
GRK: κεφαλὴν αὐτῆς ἓν γάρ ἐστιν
NAS: her head, for she is one and the same
KJV: even all one as if
INT: head same one indeed it is

1 Corinthians 12:9 Adj-DNS
GRK: ἐν τῷ ἑνὶ πνεύματι
NAS: gifts of healing by the one Spirit,
INT: in the same Spirit

1 Corinthians 12:11 Adj-NNS
GRK: ἐνεργεῖ τὸ ἓν καὶ τὸ
NAS: But one and the same Spirit
KJV: worketh that one and
INT: works the one and the

1 Corinthians 12:12 Adj-NNS
GRK: τὸ σῶμα ἕν ἐστιν καὶ
NAS: as the body is one and [yet] has
KJV: the body is one, and hath
INT: the body one is and

1 Corinthians 12:12 Adj-NNS
GRK: πολλὰ ὄντα ἕν ἐστιν σῶμα
NAS: though they are many, are one body,
KJV: the members of that one body,
INT: many being one are body

1 Corinthians 12:13 Adj-DNS
GRK: γὰρ ἐν ἑνὶ πνεύματι ἡμεῖς
NAS: For by one Spirit we were all
KJV: For by one Spirit are
INT: indeed by one Spirit we

1 Corinthians 12:13 Adj-ANS
GRK: πάντες εἰς ἓν σῶμα ἐβαπτίσθημεν
NAS: baptized into one body,
KJV: baptized into one body, whether
INT: all into one body were baptized

1 Corinthians 12:13 Adj-ANS
GRK: καὶ πάντες ἓν πνεῦμα ἐποτίσθημεν
NAS: made to drink of one Spirit.
KJV: made to drink into one Spirit.
INT: and all one Spirit were made to drink

1 Corinthians 12:14 Adj-NNS
GRK: οὐκ ἔστιν ἓν μέλος ἀλλὰ
NAS: For the body is not one member,
KJV: is not one member, but
INT: not is one member but

1 Corinthians 12:18 Adj-NNS
GRK: τὰ μέλη ἓν ἕκαστον αὐτῶν
NAS: each one of them, in the body,
KJV: the members every one of them in
INT: the members one each of them

1 Corinthians 12:19 Adj-NNS
GRK: τὰ πάντα ἓν μέλος ποῦ
NAS: If they were all one member, where
KJV: they were all one member, where
INT: all one member where

1 Corinthians 12:20 Adj-NNS
GRK: μὲν μέλη ἓν δὲ σῶμα
NAS: there are many members, but one body.
KJV: members, yet but one body.
INT: even [are the] members one however body

1 Corinthians 12:26 Adj-NNS
GRK: εἴτε πάσχει ἓν μέλος συμπάσχει
NAS: And if one member suffers,
KJV: And whether one member suffer,
INT: if suffers one member suffers with [it]

1 Corinthians 12:26 Adj-NNS
GRK: εἴτε δοξάζεται ἓν μέλος συνχαίρει
INT: if be glorified one member rejoice with [it]

1 Corinthians 14:27 Adj-NMS
GRK: μέρος καὶ εἷς διερμηνευέτω
NAS: and [each] in turn, and one must interpret;
KJV: and let one interpret.
INT: turn and one let interpret

1 Corinthians 14:31 Adj-AMS
GRK: γὰρ καθ' ἕνα πάντες προφητεύειν
INT: for [one] by one all prophesy

1 Corinthians 16:2 Adj-AFS
GRK: κατὰ μίαν σαββάτου ἕκαστος
NAS: On the first day of every week
INT: every first of the week each

2 Corinthians 5:14 Adj-NMS
GRK: τοῦτο ὅτι εἷς ὑπὲρ πάντων
NAS: this, that one died
KJV: that if one died for
INT: this that one for all

2 Corinthians 11:2 Adj-DMS
GRK: γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ παρθένον
NAS: for I betrothed you to one husband,
KJV: you to one husband,
INT: indeed you to one husband a virgin

2 Corinthians 11:24 Adj-AFS
GRK: τεσσεράκοντα παρὰ μίαν ἔλαβον
INT: forty [lashes] except one I received

Galatians 3:16 Adj-GNS
GRK: ὡς ἐφ' ἑνός Καὶ τῷ
NAS: as [referring] to many, but [rather] to one, And to your seed,
KJV: as of one, And to thy
INT: as of one And to the

Galatians 3:20 Adj-GMS
GRK: δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν
NAS: a mediator is not for one [party only]; whereas
KJV: is not [a mediator] of one, but God
INT: moreover a mediator of one not is

Galatians 3:20 Adj-NMS
GRK: δὲ θεὸς εἷς ἐστίν
NAS: God is [only] one.
KJV: God is one.
INT: but God one is

Galatians 3:28 Adj-NMS
GRK: γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστὲ ἐν
NAS: for you are all one in Christ
KJV: are all one in Christ
INT: indeed you one are in

Galatians 4:22 Adj-AMS
GRK: υἱοὺς ἔσχεν ἕνα ἐκ τῆς
NAS: two sons, one by the bondwoman and one
KJV: two sons, the one by a bondmaid,
INT: sons had one of the

Galatians 4:22 Adj-AMS
GRK: παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς
NAS: by the bondwoman and one by the free woman.
KJV: a bondmaid, the other by a freewoman.
INT: slave woman and one of the

Galatians 4:24 Adj-NFS
GRK: δύο διαθῆκαι μία μὲν ἀπὸ
NAS: covenants: one [proceeding] from Mount
INT: two covenants one indeed from

Galatians 5:14 Adj-DMS
GRK: νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ πεπλήρωται
NAS: is fulfilled in one word,
KJV: is fulfilled in one word, [even] in
INT: law in one word is fulfilled

Ephesians 2:14 Adj-ANS
GRK: τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ
NAS: both [groups into] one and broke down
KJV: both one, and
INT: both one and the

Ephesians 2:15 Adj-AMS
GRK: αὑτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον
NAS: the two into one new
INT: himself into one new man

Ephesians 2:16 Adj-DNS
GRK: ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ
NAS: them both in one body
KJV: unto God in one body by
INT: both in one body

Ephesians 2:18 Adj-DNS
GRK: ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ πνεύματι πρὸς
NAS: our access in one Spirit
KJV: access by one Spirit unto
INT: both by one Spirit to

Ephesians 4:4 Adj-NNS
GRK: ἓν σῶμα καὶ
NAS: [There is] one body and one
KJV: [There is] one body, and
INT: [There is] one body and

Ephesians 4:4 Adj-NNS
GRK: σῶμα καὶ ἓν πνεῦμα καθὼς
NAS: body and one Spirit,
KJV: body, and one Spirit, even as
INT: body and one Spirit even as

Ephesians 4:4 Adj-DFS
GRK: ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς
NAS: you were called in one hope
INT: you were called in one hope of the

Ephesians 4:5 Adj-NMS
GRK: εἷς κύριος μία
NAS: one Lord, one
KJV: One Lord, one
INT: one Lord one

Ephesians 4:5 Adj-NFS
GRK: εἷς κύριος μία πίστις ἓν
NAS: one Lord, one faith, one
KJV: One Lord, one faith, one
INT: one Lord one faith one

Ephesians 4:5 Adj-NNS
GRK: μία πίστις ἓν βάπτισμα
NAS: one faith, one baptism,
INT: one faith one baptism

Ephesians 4:6 Adj-NMS
GRK: εἷς θεὸς καὶ
NAS: one God and Father
KJV: One God and
INT: one God and

Ephesians 4:7 Adj-DMS
GRK: Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ
NAS: But to each one of us grace was given
KJV: But unto every one of us is given
INT: one moreover to each

Ephesians 4:16 Adj-GMS
GRK: ἐν μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου μέρους
NAS: of each individual part,
KJV: of every part, maketh
INT: in [its] measure individual of each part

Ephesians 5:31 Adj-AFS
GRK: εἰς σάρκα μίαν
NAS: AND THE TWO SHALL BECOME ONE FLESH.
INT: for flesh one

Ephesians 5:33 Adj-AMS
GRK: οἱ καθ' ἕνα ἕκαστος τὴν
NAS: each individual among you also
KJV: let every one of you
INT: every individual each the

Philippians 1:27 Adj-DNS
GRK: στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι μιᾷ
NAS: of you that you are standing firm in one spirit,
KJV: ye stand fast in one spirit, with one
INT: you stand firm in one spirit with one

Philippians 1:27 Adj-DFS
GRK: ἑνὶ πνεύματι μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες
NAS: spirit, with one mind
INT: one spirit with one mind striving together

Philippians 2:2 Adj-ANS
GRK: σύμψυχοι τὸ ἓν φρονοῦντες
NAS: intent on one purpose.
KJV: [being] of one accord, of one mind.
INT: joined in soul the one thing minding

Philippians 3:13 Adj-NNS
GRK: λογίζομαι κατειληφέναι ἓν δέ τὰ
NAS: of [it] yet; but one thing [I do]: forgetting
KJV: but [this] one thing [I do], forgetting
INT: do reckon to have laid hold one thing moreover the things

Colossians 3:15 Adj-DNS
GRK: ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι καὶ
NAS: you were called in one body;
KJV: ye are called in one body; and
INT: you were called in one body and

Colossians 4:6 Adj-DMS
GRK: δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι
NAS: respond to each person.
KJV: to answer every man.
INT: it behoves you one each to answer

1 Thessalonians 2:11 Adj-AMS
GRK: οἴδατε ὡς ἕνα ἕκαστον ὑμῶν
NAS: each one of you as a father
KJV: and charged every one of you, as
INT: you know how one each of you

1 Thessalonians 5:11 Adj-NMS
GRK: καὶ οἰκοδομεῖτε εἷς τὸν ἕνα
NAS: and build up one another,
KJV: and edify one another, even
INT: and build up one another

1 Thessalonians 5:11 Adj-AMS
GRK: εἷς τὸν ἕνα καθὼς καὶ
NAS: up one another, just
KJV: edify one another, even as also
INT: one another even as also

2 Thessalonians 1:3 Adj-GMS
GRK: ἡ ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου πάντων
NAS: of each one of you toward
KJV: the charity of every one of you all
INT: the love of one each of all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page