2112. εὐθέως (eutheós)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2112. εὐθέως (eutheós) — 87 Occurrences

Matthew 3:16 Adv
GRK: ὁ Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ
INT: Jesus immediately went up from

Matthew 4:20 Adv
GRK: οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ
NAS: Immediately they left their nets
KJV: And they straightway left
INT: moreover immediately having left the

Matthew 4:22 Adv
GRK: οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ
NAS: Immediately they left the boat
KJV: And they immediately left the ship
INT: moreover immediately having left the

Matthew 8:3 Adv
GRK: καθαρίσθητι καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ
NAS: be cleansed. And immediately his leprosy
KJV: And immediately his
INT: be you cleansed And immediately was cleansed his

Matthew 13:5 Adv
GRK: πολλήν καὶ εὐθέως ἐξανέτειλεν διὰ
NAS: soil; and immediately they sprang
KJV: and forthwith they sprung up,
INT: much and immediately they sprang up because of

Matthew 13:20 Adv
GRK: ἀκούων καὶ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς
INT: hears and immediately with joy

Matthew 13:21 Adv
GRK: τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζεται
INT: the word immediately he falls away

Matthew 14:22 Adv
GRK: Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν τοὺς
NAS: Immediately He made the disciples
KJV: And straightway Jesus constrained
INT: And immediately he compelled the

Matthew 14:27 Adv
GRK: εὐθὺς δὲ ἐλάλησεν
KJV: But straightway Jesus spake
INT: immediately moreover spoke

Matthew 14:31 Adv
GRK: εὐθέως δὲ ὁ
NAS: Immediately Jesus stretched
KJV: And immediately Jesus stretched forth
INT: immediately moreover

Matthew 20:34 Adv
GRK: αὐτῶν καὶ εὐθέως ἀνέβλεψαν καὶ
NAS: their eyes; and immediately they regained their sight
KJV: eyes: and immediately their eyes
INT: of them and immediately they received sight and

Matthew 21:2 Adv
GRK: ὑμῶν καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον
KJV: and straightway ye shall find
INT: of you and immediately you will find a donkey

Matthew 21:3 Adv
GRK: χρείαν ἔχει εὐθὺς δὲ ἀποστελεῖ
KJV: and straightway he will send
INT: need has immediately moreover he will send

Matthew 24:29 Adv
GRK: Εὐθέως δὲ μετὰ
NAS: But immediately after the tribulation
INT: Immediately moreover after

Matthew 25:15 Adv
GRK: καὶ ἀπεδήμησεν εὐθέως
KJV: and straightway took his journey.
INT: and he left the region immediately

Matthew 26:49 Adv
GRK: καὶ εὐθέως προσελθὼν τῷ
NAS: Immediately Judas went to Jesus
KJV: And forthwith he came to Jesus,
INT: And immediately having come up

Matthew 26:74 Adv
GRK: ἄνθρωπον καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν
KJV: And immediately the cock
INT: man And immediately a rooster crowed

Matthew 27:48 Adv
GRK: καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς
NAS: Immediately one of them ran,
KJV: And straightway one of
INT: And immediately having run one

Mark 1:10 Adv
GRK: καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ
KJV: And straightway coming up out of
INT: And immediately going up from

Mark 1:12 Adv
GRK: Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα
INT: And immediately the Spirit

Mark 1:18 Adv
GRK: καὶ εὐθὺς ἀφέντες τὰ
KJV: And straightway they forsook their
INT: And immediately having left the

Mark 1:20 Adv
GRK: καὶ εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς
KJV: And straightway he called them:
INT: And immediately he called them

Mark 1:21 Adv
GRK: Καφαρναούμ Καὶ εὐθὺς τοῖς σάββασιν
KJV: and straightway on the sabbath day
INT: Capernaum and immediately on the Sabbath

Mark 1:23 Adv
GRK: καὶ εὐθὺς ἦν ἐν
INT: And immediately there was in

Mark 1:28 Adv
GRK: ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς πανταχοῦ εἰς
INT: news of him immediately everywhere in

Mark 1:29 Adv
GRK: Καὶ εὐθὺς ἐκ τῆς
KJV: And forthwith, when they were come
INT: And immediately out of the

Mark 1:30 Adv
GRK: πυρέσσουσα καὶ εὐθὺς λέγουσιν αὐτῷ
KJV: and anon they tell
INT: in a fever And immediately they speak to him

Mark 1:42 Adv
GRK: καὶ εὐθὺς ἀπῆλθεν ἀπ'
KJV: had spoken, immediately the leprosy
INT: And immediately departed from

Mark 1:43 Adv
GRK: ἐμβριμησάμενος αὐτῷ εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτόν
KJV: him, and forthwith sent
INT: having warned him immediately he sent away him

Mark 2:8 Adv
GRK: καὶ εὐθὺς ἐπιγνοὺς ὁ
KJV: And immediately when Jesus perceived
INT: And immediately having known

Mark 2:12 Adv
GRK: ἠγέρθη καὶ εὐθὺς ἄρας τὸν
KJV: And immediately he arose, took up
INT: he arose and immediately having taken up the

Mark 3:6 Adv
GRK: οἱ Φαρισαῖοι εὐθὺς μετὰ τῶν
KJV: went forth, and straightway took
INT: the Pharisees immediately with the

Mark 4:5 Adv
GRK: πολλήν καὶ εὐθὺς ἐξανέτειλεν διὰ
KJV: and immediately it sprang up,
INT: much and immediately it sprang up because of

Mark 4:15 Adv
GRK: ὅταν ἀκούσωσιν εὐθὺς ἔρχεται ὁ
KJV: cometh immediately, and
INT: when they hear immediately comes

Mark 4:16 Adv
GRK: τὸν λόγον εὐθὺς μετὰ χαρᾶς
KJV: the word, immediately receive
INT: the word immediately with joy

Mark 4:17 Adv
GRK: τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζονται
KJV: the word's sake, immediately they are offended.
INT: the word immediately they fall away

Mark 4:29 Adv
GRK: ὁ καρπός εὐθὺς ἀποστέλλει τὸ
KJV: is brought forth, immediately he putteth in
INT: the fruit immediately he sends the

Mark 5:2 Adv
GRK: τοῦ πλοίου εὐθὺς ὑπήντησεν αὐτῷ
KJV: the ship, immediately there met
INT: the boat immediately met him

Mark 5:29 Adv
GRK: καὶ εὐθὺς ἐξηράνθη ἡ
KJV: And straightway the fountain of her
INT: And immediately was dried up the

Mark 5:30 Adv
GRK: καὶ εὐθὺς ὁ Ἰησοῦς
KJV: And Jesus, immediately knowing in
INT: And immediately Jesus

Mark 5:42 Adv
GRK: καὶ εὐθὺς ἀνέστη τὸ
KJV: And straightway the damsel arose,
INT: And immediately arose the

Mark 5:42 Adv
GRK: καὶ ἐξέστησαν εὐθὺς ἐκστάσει μεγάλῃ
INT: And they were overcome immediately with amazement great

Mark 6:25 Adv
GRK: καὶ εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὰ σπουδῆς
KJV: And she came in straightway with haste
INT: And having entered immediately with haste

Mark 6:27 Adv
GRK: καὶ εὐθὺς ἀποστείλας ὁ
KJV: And immediately the king sent
INT: And immediately having sent the

Mark 6:45 Adv
GRK: Καὶ εὐθὺς ἠνάγκασεν τοὺς
KJV: And straightway he constrained his
INT: And immediately he compelled the

Mark 6:50 Adv
GRK: ὁ δὲ εὐθὺς ἐλάλησεν μετ'
KJV: And immediately he talked
INT: and immediately he spoke with

Mark 6:54 Adv
GRK: τοῦ πλοίου εὐθὺς ἐπιγνόντες αὐτὸν
KJV: the ship, straightway they knew
INT: the boat immediately having recognized him

Mark 7:25 Adv
GRK: ἀλλ' εὐθὺς ἀκούσασα γυνὴ
INT: but immediately Having heard a woman

Mark 7:35 Adv
GRK: καὶ εὐθέως ἠνοίγησαν αὐτοῦ
INT: And immediately were opened his

Mark 8:10 Adv
GRK: Καὶ εὐθὺς ἐμβὰς εἰς
KJV: And straightway he entered into
INT: And immediately having entered into

Mark 9:15 Adv
GRK: καὶ εὐθὺς πᾶς ὁ
KJV: And straightway all the people,
INT: And immediately all the

Mark 9:20 Adv
GRK: τὸ πνεῦμα εὐθὺς συνεσπάραξεν αὐτόν
KJV: him, straightway the spirit
INT: the spirit immediately threw into convulsions him

Mark 9:24 Adv
GRK: εὐθὺς κράξας ὁ
KJV: And straightway the father
INT: immediately having cried out the

Mark 10:52 Adv
GRK: σε καὶ εὐθὺς ἀνέβλεψεν καὶ
KJV: And immediately he received his sight,
INT: you And immediately he received sight and

Mark 11:2 Adv
GRK: ὑμῶν καὶ εὐθὺς εἰσπορευόμενοι εἰς
KJV: you: and as soon as ye be entered into
INT: you and immediately entering into

Mark 11:3 Adv
GRK: ἔχει καὶ εὐθὺς αὐτὸν ἀποστέλλει
KJV: and straightway he will send
INT: has and immediately it he will send

Mark 14:43 Adv
GRK: Καὶ εὐθὺς ἔτι αὐτοῦ
KJV: And immediately, while he yet
INT: And immediately yet of him

Mark 14:45 Adv
GRK: καὶ ἐλθὼν εὐθὺς προσελθὼν αὐτῷ
KJV: he goeth straightway to him,
INT: And having arrived immediately having come up to him

Mark 14:72 Adv
GRK: καὶ εὐθὺς ἐκ δευτέρου
INT: And immediately for the second time

Mark 15:1 Adv
GRK: Καὶ εὐθὺς πρωὶ συμβούλιον
KJV: And straightway in the morning
INT: And early in morning a counsel

Luke 5:13 Adv
GRK: καθαρίσθητι καὶ εὐθέως ἡ λέπρα
NAS: be cleansed. And immediately the leprosy
KJV: And immediately the leprosy
INT: be you cleansed And immediately the leprosy

Luke 6:49 Adv
GRK: ποταμός καὶ εὐθὺς συνέπεσεν καὶ
KJV: and immediately it fell;
INT: stream and immediately it fell and

Luke 12:36 Adv
GRK: καὶ κρούσαντος εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ
NAS: so that they may immediately open
KJV: they may open unto him immediately.
INT: and having knocked immediately they might open to him

Luke 12:54 Adv
GRK: ἐπὶ δυσμῶν εὐθέως λέγετε ὅτι
NAS: in the west, immediately you say,
KJV: the west, straightway ye say,
INT: from [the] west immediately you say

Luke 14:5 Adv
GRK: καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν
NAS: into a well, and will not immediately pull
KJV: will not straightway pull him
INT: and not immediately he will pull up him

Luke 17:7 Adv
GRK: ἐρεῖ αὐτῷ Εὐθέως παρελθὼν ἀνάπεσε
NAS: Come immediately and sit down
KJV: unto him by and by, when he is come
INT: will say to him immediately Having come recline [at table]

Luke 21:9 Adv
GRK: ἀλλ' οὐκ εὐθέως τὸ τέλος
NAS: but the end [does] not [follow] immediately.
KJV: the end [is] not by and by.
INT: but not immediately [is] the end

John 5:9 Adv
GRK: καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς
NAS: Immediately the man became
KJV: And immediately the man was made
INT: And immediately became well

John 6:21 Adv
GRK: πλοῖον καὶ εὐθέως ἐγένετο τὸ
NAS: Him into the boat, and immediately the boat
KJV: the ship: and immediately the ship was
INT: boat and immediately was the

John 13:30 Adv
GRK: ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς ἦν δὲ
KJV: the sop went immediately out: and
INT: he went out immediately it was moreover

John 13:32 Adv
GRK: αὑτῷ καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν
INT: himself and immediately will glorify him

John 18:27 Adv
GRK: Πέτρος καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν
NAS: [it] again, and immediately a rooster
KJV: again: and immediately the cock crew.
INT: Peter and immediately a rooster crowed

John 19:34 Adv
GRK: καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ
INT: and came out immediately blood and

Acts 9:18 Adv
GRK: καὶ εὐθέως ἀπέπεσαν αὐτοῦ
NAS: And immediately there fell
KJV: And immediately there fell from
INT: And immediately fell of him

Acts 9:20 Adv
GRK: καὶ εὐθέως ἐν ταῖς
NAS: and immediately he [began] to proclaim
KJV: And straightway he preached Christ
INT: And immediately in the

Acts 9:34 Adv
GRK: σεαυτῷ καὶ εὐθέως ἀνέστη
NAS: up and make your bed. Immediately he got
KJV: And he arose immediately.
INT: for yourself And immediately he rose up

Acts 10:16 Adv
GRK: τρίς καὶ εὐθὺς ἀνελήμφθη τὸ
INT: three times and immediately was taken up the

Acts 12:10 Adv
GRK: μίαν καὶ εὐθέως ἀπέστη ὁ
NAS: street, and immediately the angel
KJV: and forthwith the angel
INT: one and immediately departed the

Acts 16:10 Adv
GRK: ὅραμα εἶδεν εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν
NAS: the vision, immediately we sought
KJV: the vision, immediately we endeavoured
INT: vision he saw immediately we sought to go forth

Acts 17:10 Adv
GRK: δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως διὰ νυκτὸς
NAS: The brethren immediately sent Paul
KJV: the brethren immediately sent away
INT: moreover [the] brothers immediately by night

Acts 17:14 Adv
GRK: εὐθέως δὲ τότε
NAS: Then immediately the brethren sent
KJV: then immediately the brethren
INT: immediately moreover then

Acts 21:30 Adv
GRK: ἱεροῦ καὶ εὐθέως ἐκλείσθησαν αἱ
NAS: him out of the temple, and immediately the doors
KJV: and forthwith the doors
INT: temple and immediately were shut the

Acts 22:29 Adv
GRK: εὐθέως οὖν ἀπέστησαν
NAS: to examine him immediately let go
KJV: Then straightway they departed from
INT: Immediately therefore departed

Galatians 1:16 Adv
GRK: τοῖς ἔθνεσιν εὐθέως οὐ προσανεθέμην
NAS: the Gentiles, I did not immediately consult
KJV: the heathen; immediately I conferred
INT: the Gentiles immediately not I consulted

James 1:24 Adv
GRK: ἀπελήλυθεν καὶ εὐθέως ἐπελάθετο ὁποῖος
NAS: and gone away, he has immediately forgotten
KJV: and straightway forgetteth
INT: has gone away and immediately forgot what like

3 John 1:14 Adv
GRK: ἐλπίζω δὲ εὐθέως σε ἰδεῖν
NAS: to see you shortly, and we will speak
KJV: I trust I shall shortly see thee,
INT: I hope moreover immediately you to see

Revelation 4:2 Adv
GRK: εὐθέως ἐγενόμην ἐν
NAS: Immediately I was in the Spirit;
KJV: And immediately I was in
INT: immediately I was in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page