2193. ἕως (heós)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2193. ἕως (heós) — 146 Occurrences

Matthew 1:17 Conj
GRK: ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυὶδ γενεαὶ
KJV: from Abraham to David [are] fourteen
INT: from Abraham to David [were] generations

Matthew 1:17 Conj
GRK: ἀπὸ Δαυὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας
KJV: David until the carrying away
INT: from David until the deportation

Matthew 1:17 Conj
GRK: μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ χριστοῦ
KJV: into Babylon unto Christ
INT: deportation to Babylon to the Christ

Matthew 1:25 Conj
GRK: ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκεν
NAS: her a virgin until she gave birth
KJV: her not till she had brought forth her
INT: knew her until that she brought forth

Matthew 2:9 Conj
GRK: προῆγεν αὐτούς ἕως ἐλθὼν ἐστάθη
NAS: went on before them until it came
KJV: them, till it came
INT: went before them until having come it stood

Matthew 2:13 Conj
GRK: ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω
NAS: there until I tell
KJV: be thou there until I bring
INT: remain there until anyhow I should tell

Matthew 2:15 Conj
GRK: ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς
NAS: there until the death
KJV: was there until the death of Herod:
INT: remained there until the death

Matthew 5:18 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ἕως ἂν παρέλθῃ
NAS: I say to you, until heaven
KJV: I say unto you, Till heaven and
INT: I say to you until anyhow shall pass away

Matthew 5:18 Conj
GRK: τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα
NAS: from the Law until all
KJV: from the law, till all be fulfilled.
INT: the law until anyhow all

Matthew 5:25 Conj
GRK: σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ
NAS: at law while you are with him on the way,
KJV: adversary quickly, whiles thou art in
INT: of you quickly while which you are

Matthew 5:26 Conj
GRK: ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως ἂν ἀποδῷς
NAS: out of there until you have paid
KJV: out thence, till thou hast paid
INT: shall you come out from there until anyhow you pay

Matthew 10:11 Conj
GRK: κἀκεῖ μείνατε ἕως ἂν ἐξέλθητε
NAS: at his house until you leave
INT: and there remain until anyhow you go forth

Matthew 10:23 Conj
GRK: τοῦ Ἰσραὴλ ἕως ἂν ἔλθῃ
NAS: of Israel until the Son
KJV: of Israel, till the Son
INT: of Israel until if be come

Matthew 11:12 Conj
GRK: τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ
NAS: the Baptist until now
KJV: the Baptist until now
INT: the Baptist until now the

Matthew 11:13 Conj
GRK: ὁ νόμος ἕως Ἰωάννου ἐπροφήτευσαν
NAS: and the Law prophesied until John.
KJV: the law prophesied until John.
INT: the law until John prophesied

Matthew 11:23 Conj
GRK: Καφαρναούμ μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ
KJV: art exalted unto heaven,
INT: Capernaum who to heaven have been lifted up

Matthew 11:23 Conj
GRK: οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ ἕως ᾅδου καταβήσῃ
KJV: shalt be brought down to hell:
INT: heaven have been lifted up to Hades will be brought down

Matthew 12:20 Conj
GRK: οὐ σβέσει ἕως ἂν ἐκβάλῃ
NAS: HE WILL NOT PUT OUT, UNTIL HE LEADS
KJV: quench, till he send forth
INT: not he will quench until anyhow he bring forth

Matthew 13:30 Conj
GRK: συναυξάνεσθαι ἀμφότερα ἕως τοῦ θερισμοῦ
NAS: to grow together until the harvest;
INT: to grow together both until the harvest

Matthew 13:33 Conj
GRK: σάτα τρία ἕως οὗ ἐζυμώθη
NAS: of flour until it was all
KJV: measures of meal, till the whole was
INT: measures three until which was leavened

Matthew 14:22 Conj
GRK: τὸ πέραν ἕως οὗ ἀπολύσῃ
NAS: of Him to the other side, while He sent
KJV: the other side, while he sent
INT: the other side until that he would have dismissed

Matthew 16:28 Conj
GRK: γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν
NAS: death until they see
INT: shall taste of death until anyhow they have seen

Matthew 17:9 Conj
GRK: τὸ ὅραμα ἕως οὗ ὁ
NAS: to no one until the Son
KJV: to no man, until the Son
INT: the vision until that the

Matthew 17:17 Conj
GRK: καὶ διεστραμμένη ἕως πότε μεθ'
NAS: generation, how long
KJV: generation, how long shall I be
INT: and perverted how long when with

Matthew 17:17 Conj
GRK: ὑμῶν ἔσομαι ἕως πότε ἀνέξομαι
NAS: how long shall I be with you? How long
KJV: with you? how long shall I suffer you?
INT: you will I be how long when will I bear with

Matthew 18:21 Conj
GRK: ἀφήσω αὐτῷ ἕως ἑπτάκις
KJV: I forgive him? till seven times?
INT: I forgive him Up to seven times

Matthew 18:22 Conj
GRK: λέγω σοι ἕως ἑπτάκις ἀλλὰ
KJV: not unto thee, Until seven times: but,
INT: I say to you up to seven times but

Matthew 18:22 Conj
GRK: ἑπτάκις ἀλλὰ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά
KJV: but, Until seventy times
INT: seven times but up to seventy times seven

Matthew 18:30 Conj
GRK: εἰς φυλακὴν ἕως ἀποδῷ τὸ
NAS: him in prison until he should pay back
KJV: prison, till he should pay
INT: into prison until he should pay that which

Matthew 18:34 Conj
GRK: τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ
NAS: to the torturers until he should repay
KJV: to the tormentors, till he should pay
INT: to the jailers until that he should pay

Matthew 20:8 Conj
GRK: τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων
KJV: from the last unto the first.
INT: the last unto the first

Matthew 22:26 Conj
GRK: ὁ τρίτος ἕως τῶν ἑπτά
NAS: and the third, down to the seventh.
KJV: and the third, unto the seventh.
INT: the third unto the seventh

Matthew 22:44 Conj
GRK: δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ
NAS: AT MY RIGHT HAND, UNTIL I PUT
KJV: my right hand, till I make thine
INT: [the] right hand of me until anyhow I place

Matthew 23:35 Conj
GRK: τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος
KJV: Abel unto the blood
INT: the righteous to the blood

Matthew 23:39 Conj
GRK: ἀπ' ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε
NAS: on you will not see Me until you say,
KJV: henceforth, till ye shall say,
INT: from now until anyhow you say

Matthew 24:21 Conj
GRK: ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν
NAS: of the world until now,
KJV: of the world to this time,
INT: beginning of [the] world until now

Matthew 24:27 Conj
GRK: καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν οὕτως
NAS: and flashes even to the west,
KJV: and shineth even unto the west; so
INT: and shines as far as [the] west so

Matthew 24:31 Conj
GRK: ἄκρων οὐρανῶν ἕως τῶν ἄκρων
KJV: one end of heaven to the other.
INT: extremities of the heavens to the [other] extremities

Matthew 24:34 Conj
GRK: γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα
NAS: will not pass away until all
INT: generation this until anyhow all

Matthew 24:39 Conj
GRK: οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ
NAS: and they did not understand until the flood
KJV: knew not until the flood came,
INT: not they knew until came the

Matthew 26:29 Conj
GRK: τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας
NAS: from now on until that day
KJV: fruit of the vine, until that day
INT: of the vine until the day

Matthew 26:36 Conj
GRK: Καθίσατε αὐτοῦ ἕως οὗ ἀπελθὼν
NAS: Sit here while I go over there
KJV: Sit ye here, while I go and pray
INT: Sit here until that having gone away

Matthew 26:38 Conj
GRK: ψυχή μου ἕως θανάτου μείνατε
NAS: is deeply grieved, to the point of death;
KJV: exceeding sorrowful, even unto death:
INT: soul of me even to death remain

Matthew 26:58 Conj
GRK: ἀπὸ μακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς
NAS: Him at a distance as far as the courtyard
KJV: afar off unto the high priest's
INT: from afar even to the court

Matthew 27:8 Conj
GRK: Ἀγρὸς Αἵματος ἕως τῆς σήμερον
KJV: The field of blood, unto this day.
INT: Field of blood to this day

Matthew 27:45 Conj
GRK: τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης
NAS: the land until the ninth
KJV: all the land unto the ninth hour.
INT: the land until [the] hour ninth

Matthew 27:51 Conj
GRK: ἀπ' ἄνωθεν ἕως κάτω εἰς
KJV: from the top to the bottom; and
INT: from top to bottom into

Matthew 27:64 Conj
GRK: τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης
NAS: to be made secure until the third
KJV: be made sure until the third
INT: the tomb until the third

Matthew 28:20 Conj
GRK: τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας
NAS: with you always, even to the end
KJV: alway, [even] unto the end
INT: the days until the completion

Mark 6:10 Conj
GRK: ἐκεῖ μένετε ἕως ἂν ἐξέλθητε
NAS: stay there until you leave town.
KJV: abide till ye depart
INT: there remain until anyhow you go out

Mark 6:23 Conj
GRK: δώσω σοι ἕως ἡμίσους τῆς
KJV: [it] thee, unto the half
INT: I will give you up to half of the

Mark 6:45 Conj
GRK: πρὸς Βηθσαιδάν ἕως αὐτὸς ἀπολύει
NAS: to Bethsaida, while He Himself
KJV: unto Bethsaida, while he sent away
INT: to Bethsaida until he should dismiss

Mark 9:1 Conj
GRK: γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν
NAS: death until they see
KJV: of death, till they have seen
INT: shall taste of death until anyhow they see

Mark 9:19 Conj
GRK: γενεὰ ἄπιστος ἕως πότε πρὸς
NAS: generation, how long
KJV: generation, how long shall I be
INT: generation unbelieving until when with

Mark 9:19 Conj
GRK: ὑμᾶς ἔσομαι ἕως πότε ἀνέξομαι
NAS: how long shall I be with you? How long
KJV: with you? how long shall I suffer you?
INT: you will I be until when will I bear with

Mark 12:36 Conj
GRK: δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ
NAS: AT MY RIGHT HAND, UNTIL I PUT
KJV: my right hand, till I make thine
INT: right hand of me until anyhow I place

Mark 13:19 Conj
GRK: ὁ θεὸς ἕως τοῦ νῦν
NAS: God created until now, and never
KJV: God created unto this time, neither
INT: God until now

Mark 13:27 Conj
GRK: ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ
KJV: of the earth to the uttermost part
INT: extremity of earth to [the] extremity of heaven

Mark 14:25 Conj
GRK: τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας
NAS: of the vine until that day
KJV: the fruit of the vine, until that day
INT: of the vine until the day

Mark 14:32 Conj
GRK: Καθίσατε ὧδε ἕως προσεύξωμαι
NAS: Sit here until I have prayed.
KJV: Sit ye here, while I shall pray.
INT: Sit here while I shall pray

Mark 14:34 Conj
GRK: ψυχή μου ἕως θανάτου μείνατε
NAS: is deeply grieved to the point of death;
KJV: exceeding sorrowful unto death:
INT: soul of me even to death remain

Mark 14:54 Conj
GRK: ἠκολούθησεν αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς
NAS: Him at a distance, right into the courtyard
KJV: afar off, even into the palace
INT: followed him as far as within to

Mark 15:33 Conj
GRK: τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης
NAS: the whole land until the ninth hour.
KJV: the whole land until the ninth hour.
INT: the land until [the] hour ninth

Mark 15:38 Conj
GRK: ἀπ' ἄνωθεν ἕως κάτω
KJV: from the top to the bottom.
INT: from top to bottom

Luke 1:80 Conj
GRK: ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως
NAS: in the deserts until the day
KJV: in the deserts till the day of his
INT: the deserts until [the] day of appearance

Luke 2:15 Conj
GRK: Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεὲμ καὶ
KJV: now go even unto Bethlehem, and
INT: Let us go through indeed as far as Bethlehem and

Luke 2:37 Conj
GRK: αὐτὴ χήρα ἕως ἐτῶν ὀγδοήκοντα
INT: she [was] a widow about years eighty [and]

Luke 4:29 Conj
GRK: ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ
KJV: led him unto the brow of the hill
INT: led him unto brow of the

Luke 4:42 Conj
GRK: καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ καὶ
KJV: and came unto him, and
INT: and came up to him and

Luke 9:27 Conj
GRK: γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν
NAS: death until they see
KJV: of death, till they see
INT: shall taste of death until anyhow they shall have seen

Luke 9:41 Conj
GRK: καὶ διεστραμμένη ἕως πότε ἔσομαι
NAS: generation, how long shall I be with you and put
KJV: generation, how long
INT: and perverted until when will I be

Luke 10:15 Conj
GRK: Καφαρναούμ μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ
KJV: art exalted to heaven,
INT: Capernaum who to heaven have been lifted up

Luke 10:15 Conj
GRK: οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ ἕως τοῦ ᾅδου
KJV: heaven, shalt be thrust down to hell.
INT: heaven have been lifted up to Hades

Luke 11:51 Conj
GRK: αἵματος Ἅβελ ἕως αἵματος Ζαχαρίου
KJV: of Abel unto the blood
INT: the blood of Abel to the blood of Zechariah

Luke 12:50 Conj
GRK: πῶς συνέχομαι ἕως ὅτου τελεσθῇ
NAS: distressed I am until it is accomplished!
KJV: am I straitened till it be accomplished!
INT: how I am distressed until while it be accomplished

Luke 12:59 Conj
GRK: ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως καὶ τὸ
NAS: out of there until you have paid
KJV: till thou hast paid
INT: shall you come out from there until even the

Luke 13:8 Conj
GRK: τὸ ἔτος ἕως ὅτου σκάψω
NAS: year too, until I dig around
KJV: year also, till I shall dig about
INT: the year until when I shall dig

Luke 13:21 Conj
GRK: σάτα τρία ἕως οὗ ἐζυμώθη
NAS: of flour until it was all
KJV: of meal, till the whole
INT: measures three until which was leavened

Luke 13:35 Conj
GRK: ἴδητέ με ἕως ἥξει ὅτε
NAS: to you, you will not see Me until [the time] comes
KJV: see me, until [the time] come when
INT: shall you see me until comes when

Luke 15:4 Conj
GRK: τὸ ἀπολωλὸς ἕως εὕρῃ αὐτό
NAS: the one which is lost until he finds
KJV: that which is lost, until he find
INT: that which has been lost until he finds it

Luke 15:8 Conj
GRK: ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως οὗ εὕρῃ
NAS: carefully until she finds
KJV: seek diligently till she find [it]?
INT: seeks carefully until one she finds

Luke 17:8 Conj
GRK: διακόνει μοι ἕως φάγω καὶ
NAS: yourself and serve me while I eat
KJV: and serve me, till I have eaten and
INT: serve me while I eat and

Luke 20:43 Conj
GRK: ἕως ἂν θῶ
NAS: UNTIL I MAKE YOUR ENEMIES
KJV: Till I make thine
INT: until anyhow I place

Luke 21:32 Conj
GRK: γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα
NAS: will not pass away until all things
KJV: pass away, till all be fulfilled.
INT: generation this until anyhow all

Luke 22:16 Conj
GRK: φάγω αὐτὸ ἕως ὅτου πληρωθῇ
NAS: eat it until it is fulfilled
KJV: eat thereof, until it be fulfilled in
INT: will I eat thereof until when it be fulfilled

Luke 22:18 Conj
GRK: τῆς ἀμπέλου ἕως οὗ ἡ
NAS: from now on until the kingdom
KJV: of the vine, until the kingdom
INT: of the vine until that the

Luke 22:34 Conj
GRK: σήμερον ἀλέκτωρ ἕως τρίς με
NAS: today until you have denied
INT: today [the] rooster until three times me

Luke 22:51 Conj
GRK: εἶπεν Ἐᾶτε ἕως τούτου καὶ
NAS: Stop! No more of this.
KJV: Suffer ye thus far. And he touched
INT: said allow you as far as thus And

Luke 23:5 Conj
GRK: τῆς Γαλιλαίας ἕως ὧδε
NAS: from Galilee even as far as this place.
KJV: from Galilee to this place.
INT: Galilee even to here

Luke 23:44 Conj
GRK: τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης
NAS: the whole land until the ninth hour,
KJV: all the earth until the ninth hour.
INT: the land until [the] hour ninth

Luke 24:49 Conj
GRK: τῇ πόλει ἕως οὗ ἐνδύσησθε
NAS: in the city until you are clothed
KJV: of Jerusalem, until ye
INT: the city until that you be clothed with

Luke 24:50 Conj
GRK: αὐτοὺς ἔξω ἕως πρὸς Βηθανίαν
NAS: And He led them out as far as Bethany,
KJV: them out as far as to Bethany,
INT: them out as far as to Bethany

John 2:7 Conj
GRK: ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω
KJV: them up to the brim.
INT: they filled them unto [the] brim

John 2:10 Conj
GRK: καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι
NAS: the good wine until now.
KJV: the good wine until now.
INT: good wine until now

John 5:17 Conj
GRK: πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται
NAS: is working until now,
KJV: Father worketh hitherto, and I work.
INT: Father of me until now works

John 9:4 Conj
GRK: πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν
NAS: of Him who sent Me as long as it is day;
KJV: of him that sent me, while it is day:
INT: having sent me while day it is

John 9:18 Conj
GRK: καὶ ἀνέβλεψεν ἕως ὅτου ἐφώνησαν
NAS: sight, until they called
KJV: received his sight, until they called
INT: and received sight until when they called

John 10:24 Conj
GRK: ἔλεγον αὐτῷ Ἕως πότε τὴν
NAS: Him, and were saying to Him, How long will You keep
KJV: unto him, How long dost thou make
INT: said to him Until when the

John 13:38 Conj
GRK: ἀλέκτωρ φωνήσῃ ἕως οὗ ἀρνήσῃ
NAS: will not crow until you deny
KJV: not crow, till thou hast denied me
INT: [the] rooster will crow until that you will deny

John 16:24 Conj
GRK: ἕως ἄρτι οὐκ
NAS: Until now you have asked
KJV: Hitherto have ye asked nothing
INT: until presently not

John 21:22 Conj
GRK: θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι τί
NAS: him to remain until I come,
KJV: that he tarry till I come, what
INT: I desire to remain until I come what [is it]

John 21:23 Conj
GRK: θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι τί
NAS: him to remain until I come,
KJV: that he tarry till I come, what
INT: I desire to remain until I come what [is it]

Acts 1:8 Conj
GRK: Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς
NAS: and Samaria, and even to the remotest part
KJV: and unto the uttermost part
INT: Samaria and to [the] uttermost part of the

Acts 1:22 Conj
GRK: βαπτίσματος Ἰωάννου ἕως τῆς ἡμέρας
NAS: of John until the day
KJV: of John, unto that same day
INT: baptism of John until the day

Acts 2:35 Conj
GRK: ἕως ἂν θῶ
NAS: UNTIL I MAKE YOUR ENEMIES
KJV: Until I make thy
INT: until anyhow I place

Acts 7:45 Conj
GRK: πατέρων ἡμῶν ἕως τῶν ἡμερῶν
NAS: our fathers, until the time
KJV: fathers, unto the days
INT: fathers of us until the days

Acts 8:10 Conj
GRK: ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου λέγοντες
KJV: the least to the greatest,
INT: from small to great saying

Acts 8:40 Conj
GRK: πόλεις πάσας ἕως τοῦ ἐλθεῖν
NAS: the cities until he came
KJV: in all the cities, till he came
INT: towns all until the he came

Acts 9:38 Conj
GRK: ὀκνήσῃς διελθεῖν ἕως ἡμῶν
KJV: delay to come to them.
INT: to delay to come to us

Acts 11:19 Conj
GRK: Στεφάνῳ διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ
KJV: travelled as far as Phenice,
INT: Stephen passed through to Phoenicia and

Acts 11:22 Conj
GRK: Βαρνάβαν διελθεῖν ἕως Ἀντιοχείας
KJV: that he should go as far as Antioch.
INT: Barnabas to go as far as Antioch

Acts 13:20 Conj
GRK: ἔδωκεν κριτὰς ἕως Σαμουὴλ τοῦ
NAS: [them] judges until Samuel
KJV: fifty years, until Samuel the prophet.
INT: he gave judges until Samuel the

Acts 13:47 Conj
GRK: εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς
KJV: salvation unto the ends
INT: for salvation to [the] uttermost part of the

Acts 17:14 Conj
GRK: ἀδελφοὶ πορεύεσθαι ἕως ἐπὶ τὴν
NAS: out to go as far as the sea;
INT: brothers to go as to the

Acts 17:15 Conj
GRK: Παῦλον ἤγαγον ἕως Ἀθηνῶν καὶ
NAS: brought him as far as Athens;
KJV: brought him unto Athens: and
INT: Paul brought [him] unto Athens and

Acts 21:5 Conj
GRK: καὶ τέκνοις ἕως ἔξω τῆς
NAS: escorted us until [we were] out of the city.
KJV: children, till [we were] out of
INT: and children as far as outside the

Acts 21:26 Conj
GRK: τοῦ ἁγνισμοῦ ἕως οὗ προσηνέχθη
NAS: of purification, until the sacrifice
KJV: of purification, until that
INT: of the purification until that was offered

Acts 23:12 Conj
GRK: μήτε πίειν ἕως οὗ ἀποκτείνωσιν
NAS: nor drink until they had killed Paul.
KJV: nor drink till they had killed Paul.
INT: nor to drink until that they should kill

Acts 23:14 Conj
GRK: μηδενὸς γεύσασθαι ἕως οὗ ἀποκτείνωμεν
NAS: nothing until we have killed
KJV: nothing until we have slain
INT: nothing to taste until that we should kill

Acts 23:21 Conj
GRK: μήτε πιεῖν ἕως οὗ ἀνέλωσιν
NAS: or drink until they slay him; and now
KJV: nor drink till they have killed him:
INT: not to drink until that they put to death

Acts 23:23 Conj
GRK: ὅπως πορευθῶσιν ἕως Καισαρείας καὶ
KJV: to go to Caesarea, and
INT: that they might go as far as Ceasarea and

Acts 25:21 Conj
GRK: τηρεῖσθαι αὐτὸν ἕως οὗ ἀναπέμψω
NAS: him to be kept in custody until I send
KJV: him to be kept till I might send him
INT: to be kept him until that I might send

Acts 26:11 Conj
GRK: αὐτοῖς ἐδίωκον ἕως καὶ εἰς
NAS: at them, I kept pursuing them even to foreign
INT: against them I persecuted [them] as far as even to

Acts 28:23 Conj
GRK: ἀπὸ πρωὶ ἕως ἑσπέρας
NAS: from morning until evening.
KJV: from morning till evening.
INT: from morning to evening

Romans 3:12 Conj
GRK: οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός
NAS: WHO DOES GOOD, THERE IS NOT EVEN ONE.
INT: none there is so much as one

Romans 11:8 Conj
GRK: μὴ ἀκούειν ἕως τῆς σήμερον
NAS: TO HEAR NOT, DOWN TO THIS VERY
KJV: not hear;) unto this day.
INT: not to hear unto the today

1 Corinthians 1:8 Conj
GRK: βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλους ἀνεγκλήτους
KJV: you unto the end,
INT: will confirm you to [the] end blameless

1 Corinthians 4:5 Conj
GRK: τι κρίνετε ἕως ἂν ἔλθῃ
NAS: the time, [but wait] until the Lord
KJV: before the time, until the Lord come,
INT: anything judge until anyhow might have come

1 Corinthians 4:13 Conj
GRK: πάντων περίψημα ἕως ἄρτι
NAS: of all things, [even] until now.
KJV: of all things unto this day.
INT: of all [the] off-scouring until presently

1 Corinthians 8:7 Conj
GRK: τῇ συνηθείᾳ ἕως ἄρτι τοῦ
NAS: to the idol until now,
KJV: of the idol unto this hour
INT: with conscience until presently of the

1 Corinthians 15:6 Conj
GRK: πλείονες μένουσιν ἕως ἄρτι τινὲς
NAS: of whom remain until now, but some
KJV: remain unto this present,
INT: greater part remain until presently some

1 Corinthians 16:8 Conj
GRK: ἐν Ἐφέσῳ ἕως τῆς πεντηκοστῆς
NAS: in Ephesus until Pentecost;
KJV: at Ephesus until Pentecost.
INT: in Ephesus until Pentecost

2 Corinthians 1:13 Conj
GRK: δὲ ὅτι ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε
NAS: you will understand until the end;
KJV: ye shall acknowledge even to the end;
INT: moreover that to [the] end you will acknowledge

2 Corinthians 3:15 Conj
GRK: ἀλλ' ἕως σήμερον ἡνίκα
KJV: But even unto this day, when
INT: But unto this day when

2 Corinthians 12:2 Conj
GRK: τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ
KJV: caught up to the third
INT: such a one to [the] third heaven

2 Thessalonians 2:7 Conj
GRK: κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου
NAS: restrains [will do so] until he is taken
KJV: letteth [will let], until he be taken
INT: restrains at present until out of [the] midst

1 Timothy 4:13 Conj
GRK: ἕως ἔρχομαι πρόσεχε
NAS: Until I come, give attention
KJV: Till I come, give attendance
INT: Until I come give heed

Hebrews 1:13 Conj
GRK: δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ
NAS: AT MY RIGHT HAND, UNTIL I MAKE
INT: [the] right hand of me until anyhow I might place

Hebrews 8:11 Conj
GRK: ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου αὐτῶν
KJV: from the least to the greatest.
INT: from [the] least to [the] greatest of them

Hebrews 10:13 Conj
GRK: λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ
NAS: from that time onward UNTIL HIS ENEMIES
KJV: expecting till his
INT: henceforth awaiting until be placed the

James 5:7 Conj
GRK: οὖν ἀδελφοί ἕως τῆς παρουσίας
NAS: brethren, until the coming
KJV: brethren, unto the coming
INT: therefore brothers until the coming

James 5:7 Conj
GRK: ἐπ' αὐτῷ ἕως λάβῃ πρόϊμον
NAS: about it, until it gets
KJV: for it, until he receive the early
INT: for it until it receive early

2 Peter 1:19 Conj
GRK: αὐχμηρῷ τόπῳ ἕως οὗ ἡμέρα
NAS: in a dark place, until the day dawns
KJV: a dark place, until the day dawn,
INT: [a] dark place until this day

1 John 2:9 Conj
GRK: σκοτίᾳ ἐστὶν ἕως ἄρτι
NAS: is in the darkness until now.
KJV: in darkness even until now.
INT: darkness is until presently

Revelation 6:10 Conj
GRK: μεγάλῃ λέγοντες Ἕως πότε ὁ
NAS: voice, saying, How long, O Lord, holy
KJV: voice, saying, How long, O Lord,
INT: loud saying Until when O

Revelation 6:11 Conj
GRK: χρόνον μικρόν ἕως πληρωθῶσιν καὶ
NAS: longer, until [the number of] their fellow servants
KJV: season, until their
INT: a time little until would be fulfilled both

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page