2212. ζητέω (zéteó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2212. ζητέω (zéteó) — 117 Occurrences

Matthew 2:13 V-PNA
GRK: γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον
NAS: is going to search for the Child
KJV: will seek the young child
INT: for Herod to seek the child

Matthew 2:20 V-PPA-NMP
GRK: γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν
NAS: for those who sought the Child's
KJV: which sought the young child's
INT: indeed who were seeking the life

Matthew 6:33 V-PMA-2P
GRK: ζητεῖτε δὲ πρῶτον
NAS: But seek first His kingdom
KJV: But seek ye first the kingdom
INT: seek you however first

Matthew 7:7 V-PMA-2P
GRK: δοθήσεται ὑμῖν ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε
NAS: and it will be given to you; seek, and you will find;
KJV: you; seek, and
INT: it will be given to you seek and you will find

Matthew 7:8 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ
NAS: receives, and he who seeks finds,
KJV: and he that seeketh findeth;
INT: and he that seeks finds and

Matthew 12:43 V-PPA-NNS
GRK: ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν καὶ
NAS: places seeking rest,
KJV: dry places, seeking rest, and
INT: waterless places seeking rest and

Matthew 12:46 V-PPA-NMP
GRK: εἱστήκεισαν ἔξω ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι
NAS: outside, seeking to speak
KJV: without, desiring to speak
INT: were standing outside seeking to him to speak

Matthew 12:47 V-PPA-NMP
GRK: ἔξω ἑστήκασιν ζητοῦντές σοι λαλῆσαι
INT: outside are standing seeking to you to speak

Matthew 13:45 V-PPA-DMS
GRK: ἀνθρώπῳ ἐμπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς μαργαρίτας
NAS: a merchant seeking fine
KJV: man, seeking goodly
INT: a man a merchant seeking beautiful pearls

Matthew 18:12 V-PIA-3S
GRK: καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον
NAS: and go and search for the one that is straying?
KJV: the mountains, and seeketh that which
INT: and having gone seek that which is gone astray

Matthew 21:46 V-PPA-NMP
GRK: καὶ ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι
NAS: When they sought to seize
KJV: But when they sought to lay hands
INT: And seeking him to lay hold of

Matthew 26:16 V-IIA-3S
GRK: ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα
NAS: From then on he [began] looking for a good opportunity
KJV: that time he sought opportunity
INT: from that time he sought an opportunity that

Matthew 26:59 V-IIA-3P
GRK: συνέδριον ὅλον ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατὰ
NAS: Council kept trying to obtain FALSE testimony
KJV: the council, sought false witness
INT: Council whole sought false evidence against

Matthew 28:5 V-PIA-2P
GRK: τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε
NAS: for I know that you are looking for Jesus
KJV: I know that ye seek Jesus, which
INT: who has been crucified you seek

Mark 1:37 V-PIA-3P
GRK: ὅτι Πάντες ζητοῦσίν σε
NAS: to Him, Everyone is looking for You.
KJV: All [men] seek for thee.
INT: Everyone seeks you

Mark 3:32 V-PIA-3P
GRK: σου ἔξω ζητοῦσίν σε
NAS: are outside looking for You.
KJV: brethren without seek for thee.
INT: of you outside seek you

Mark 8:11 V-PPA-NMP
GRK: συζητεῖν αὐτῷ ζητοῦντες παρ' αὐτοῦ
NAS: to argue with Him, seeking from Him a sign
KJV: to question with him, seeking of him
INT: to dispute with him seeking from him

Mark 8:12 V-PIA-3S
GRK: γενεὰ αὕτη ζητεῖ σημεῖον ἀμὴν
NAS: generation seek for a sign?
INT: generation this seeks a sign Truly

Mark 11:18 V-IIA-3P
GRK: γραμματεῖς καὶ ἐζήτουν πῶς αὐτὸν
NAS: heard [this], and [began] seeking how
KJV: [it], and sought how
INT: scribes and they sought how him

Mark 12:12 V-IIA-3P
GRK: Καὶ ἐζήτουν αὐτὸν κρατῆσαι
NAS: And they were seeking to seize
KJV: And they sought to lay hold on him,
INT: And they sought him to lay hold of

Mark 14:1 V-IIA-3P
GRK: ἡμέρας Καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς
NAS: and the scribes were seeking how
KJV: the scribes sought how
INT: days And were seeking the chief priests

Mark 14:11 V-IIA-3S
GRK: δοῦναι καὶ ἐζήτει πῶς αὐτὸν
NAS: him money. And he [began] seeking how
KJV: And he sought how
INT: to give And he sought how him

Mark 14:55 V-IIA-3P
GRK: τὸ συνέδριον ἐζήτουν κατὰ τοῦ
NAS: Council kept trying to obtain testimony
KJV: the council sought for witness
INT: the Council sought against

Mark 16:6 V-PIA-2P
GRK: ἐκθαμβεῖσθε Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν
NAS: to them, Do not be amazed; you are looking for Jesus
KJV: affrighted: Ye seek Jesus
INT: be amazed Jesus you seek the Nazarene

Luke 2:48 V-PIA-1P
GRK: κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε
NAS: and I have been anxiously looking for You.
KJV: and I have sought thee
INT: I also distressed were seeking you

Luke 2:49 V-IIA-2P
GRK: Τί ὅτι ἐζητεῖτέ με οὐκ
NAS: to them, Why is it that you were looking for Me? Did you not know
KJV: How is it that ye sought me? wist ye
INT: Why [is it] that you were seeking me not

Luke 5:18 V-IIA-3P
GRK: παραλελυμένος καὶ ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγκεῖν
NAS: was paralyzed; and they were trying to bring
KJV: and they sought [means] to bring
INT: paralyzed and they sought him to bring in

Luke 6:19 V-IIA-3P
GRK: ὁ ὄχλος ἐζήτουν ἅπτεσθαι αὐτοῦ
NAS: the people were trying to touch
KJV: multitude sought to touch
INT: the crowd sought to touch him

Luke 9:9 V-IIA-3S
GRK: τοιαῦτα καὶ ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν
NAS: such things? And he kept trying to see
KJV: And he desired to see
INT: such things And he sought to see him

Luke 11:9 V-PMA-2P
GRK: δοθήσεται ὑμῖν ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε
NAS: and it will be given to you; seek, and you will find;
KJV: you; seek, and
INT: it will be given to you seek and you will find

Luke 11:10 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ
NAS: receives; and he who seeks, finds;
KJV: and he that seeketh findeth;
INT: and he that seeks finds and

Luke 11:16 V-IIA-3P
GRK: ἐξ οὐρανοῦ ἐζήτουν παρ' αὐτοῦ
NAS: to test [Him], were demanding of Him a sign
KJV: others, tempting [him], sought of him
INT: from heaven were seeking from him

Luke 11:24 V-PPA-NNS
GRK: ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν καὶ
NAS: places seeking rest,
KJV: dry places, seeking rest; and
INT: waterless places seeking rest and

Luke 11:29 V-PIA-3S
GRK: ἐστιν σημεῖον ζητεῖ καὶ σημεῖον
NAS: generation; it seeks for a sign,
INT: is a sign it seeks after and a sign

Luke 12:29 V-PMA-2P
GRK: ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε
NAS: And do not seek what you will eat
KJV: And seek not ye
INT: you not seek you what you might eat

Luke 12:31 V-PMA-2P
GRK: πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν
NAS: But seek His kingdom,
KJV: But rather seek ye the kingdom of God;
INT: But seek you the kingdom

Luke 12:48 V-FIP-3S
GRK: πολύ πολὺ ζητηθήσεται παρ' αὐτοῦ
KJV: shall be much required: and
INT: much much will be required from him

Luke 13:6 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ἦλθεν ζητῶν καρπὸν ἐν
NAS: and he came looking for fruit
KJV: and he came and sought fruit thereon,
INT: and he came seeking fruit on

Luke 13:7 V-PPA-NMS
GRK: οὗ ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν ἐν
NAS: I have come looking for fruit
KJV: years I come seeking fruit on
INT: one I come seeking fruit on

Luke 13:24 V-FIA-3P
GRK: λέγω ὑμῖν ζητήσουσιν εἰσελθεῖν καὶ
NAS: I tell you, will seek to enter
KJV: unto you, will seek to enter in,
INT: I say to you will seek to enter in and

Luke 15:8 V-PIA-3S
GRK: οἰκίαν καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως
NAS: the house and search carefully
KJV: the house, and seek diligently till
INT: house and seeks carefully until

Luke 17:33 V-ASA-3S
GRK: ὃς ἐὰν ζητήσῃ τὴν ψυχὴν
NAS: Whoever seeks to keep his life
KJV: Whosoever shall seek to save his
INT: whoever if might seek the life

Luke 19:3 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν
NAS: Zaccheus was trying to see who
KJV: And he sought to see Jesus
INT: And he was seeking to see

Luke 19:10 V-ANA
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι
NAS: has come to seek and to save
KJV: of man is come to seek and to save
INT: of man to seek and to save

Luke 19:47 V-IIA-3P
GRK: οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι
NAS: among the people were trying to destroy
KJV: of the people sought to destroy
INT: the scribes were seeking him to destroy

Luke 20:19 V-AIA-3P
GRK: Καὶ ἐζήτησαν οἱ γραμματεῖς
NAS: and the chief priests tried to lay
KJV: the same hour sought to lay hands
INT: And sought the scribes

Luke 22:2 V-IIA-3P
GRK: Καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς
NAS: and the scribes were seeking how
KJV: and scribes sought how they might kill
INT: and were seeking the chief priests

Luke 22:6 V-IIA-3S
GRK: ἐξωμολόγησεν καὶ ἐζήτει εὐκαιρίαν τοῦ
NAS: he consented, and [began] seeking a good opportunity
KJV: and sought opportunity
INT: he promised and sought opportunity

Luke 24:5 V-PIA-2P
GRK: αὐτάς Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα
NAS: to them, Why do you seek the living
KJV: them, Why seek ye the living among
INT: them Why seek you the living

John 1:38 V-PIA-2P
GRK: αὐτοῖς Τί ζητεῖτε οἱ δὲ
NAS: to them, What do you seek? They said
KJV: unto them, What seek ye? They said
INT: to them What seek you and

John 4:23 V-PIA-3S
GRK: πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας
NAS: the Father seeks to be His worshipers.
KJV: for the Father seeketh such to worship
INT: Father such seeks who worship

John 4:27 V-PIA-2S
GRK: εἶπεν Τί ζητεῖς ἤ Τί
NAS: said, What do You seek? or, Why
KJV: said, What seekest thou? or, Why
INT: said What seek you or Why

John 5:18 V-IIA-3P
GRK: οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ
NAS: the Jews were seeking all the more
KJV: the Jews sought the more
INT: therefore the more sought him the

John 5:30 V-PIA-1S
GRK: ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα
NAS: because I do not seek My own
KJV: just; because I seek not mine own
INT: because not I seek the will

John 5:44 V-PIA-2P
GRK: θεοῦ οὐ ζητεῖτε
NAS: from one another and you do not seek the glory
KJV: and seek not
INT: God not you seek

John 6:24 V-PPA-NMP
GRK: εἰς Καφαρναοὺμ ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν
NAS: and came to Capernaum seeking Jesus.
KJV: to Capernaum, seeking for Jesus.
INT: to Capernaum seeking Jesus

John 6:26 V-PIA-2P
GRK: λέγω ὑμῖν ζητεῖτέ με οὐχ
NAS: I say to you, you seek Me, not because
KJV: I say unto you, Ye seek me, not
INT: I say to you You seek me not

John 7:1 V-IIA-3P
GRK: περιπατεῖν ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ
NAS: the Jews were seeking to kill
KJV: because the Jews sought to kill him.
INT: to walk because were seeking him the

John 7:4 V-PIA-3S
GRK: ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν
NAS: he himself seeks to be [known] publicly.
KJV: he himself seeketh to be
INT: does and seeks himself in

John 7:11 V-IIA-3P
GRK: οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν
NAS: the Jews were seeking Him at the feast
KJV: Then the Jews sought him at
INT: Therefore Jews were seeking him at

John 7:18 V-PIA-3S
GRK: τὴν ἰδίαν ζητεῖ ὁ δὲ
NAS: from himself seeks his own
KJV: of himself seeketh his own glory:
INT: the own seeks He that however

John 7:18 V-PPA-NMS
GRK: ὁ δὲ ζητῶν τὴν δόξαν
NAS: glory; but He who is seeking the glory
KJV: but he that seeketh his glory
INT: He that however seeks the glory

John 7:19 V-PIA-2P
GRK: τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι
NAS: Why do you seek to kill
KJV: the law? Why go ye about to kill me?
INT: Why me do you seek to kill

John 7:20 V-PIA-3S
GRK: τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι
NAS: a demon! Who seeks to kill You?
KJV: a devil: who goeth about to kill thee?
INT: who you seeks to kill

John 7:25 V-PIA-3P
GRK: ἐστιν ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι
NAS: not the man whom they are seeking to kill?
KJV: this he, whom they seek to kill?
INT: Is he whom they seek to kill

John 7:30 V-IIA-3P
GRK: Ἐζήτουν οὖν αὐτὸν
NAS: So they were seeking to seize
KJV: Then they sought to take him:
INT: They were seeking therefore him

John 7:34 V-FIA-2P
GRK: ζητήσετέ με καὶ
NAS: You will seek Me, and will not find
KJV: Ye shall seek me, and
INT: You will seek me and

John 7:36 V-FIA-2P
GRK: ὃν εἶπεν Ζητήσετέ με καὶ
NAS: that He said, You will seek Me, and will not find
KJV: that he said, Ye shall seek me, and
INT: which he said You will seek me and

John 8:21 V-FIA-2P
GRK: ὑπάγω καὶ ζητήσετέ με καὶ
NAS: away, and you will seek Me, and will die
KJV: go my way, and ye shall seek me, and
INT: go away and you will seek me and

John 8:37 V-PIA-2P
GRK: ἐστε ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι
NAS: yet you seek to kill
KJV: seed; but ye seek to kill me,
INT: you are but you seek me to kill

John 8:40 V-PIA-2P
GRK: νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι
NAS: But as it is, you are seeking to kill
KJV: But now ye seek to kill me,
INT: now however you seek me to kill

John 8:50 V-PIA-1S
GRK: δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν
NAS: But I do not seek My glory;
KJV: And I seek not mine own
INT: moreover not seek the glory

John 8:50 V-PPA-NMS
GRK: ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων
NAS: My glory; there is One who seeks and judges.
KJV: there is one that seeketh and
INT: there is he who seeks and judges

John 10:39 V-IIA-3P
GRK: Ἐζήτουν οὖν αὐτὸν
NAS: Therefore they were seeking again
KJV: Therefore they sought again to take
INT: They sought therefore him

John 11:8 V-IIA-3P
GRK: ῥαββί νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι
NAS: were just now seeking to stone
KJV: the Jews of late sought to stone thee;
INT: Rabbi now were seeking you to stone

John 11:56 V-IIA-3P
GRK: ἐζήτουν οὖν τὸν
NAS: So they were seeking for Jesus,
KJV: Then sought they for Jesus, and
INT: They were seeking therefore

John 13:33 V-FIA-2P
GRK: ὑμῶν εἰμί ζητήσετέ με καὶ
NAS: longer. You will seek Me; and as I said
KJV: with you. Ye shall seek me: and
INT: you I am You will seek me and

John 16:19 V-PIA-2P
GRK: Περὶ τούτου ζητεῖτε μετ' ἀλλήλων
NAS: Him, and He said to them, Are you deliberating together
KJV: unto them, Do ye enquire among
INT: Concerning this do you inquire among one another

John 18:4 V-PIA-2P
GRK: αὐτοῖς Τίνα ζητεῖτε
NAS: and said to them, Whom do you seek?
KJV: unto them, Whom seek ye?
INT: to them Whom seek you

John 18:7 V-PIA-2P
GRK: αὐτούς Τίνα ζητεῖτε οἱ δὲ
NAS: them, Whom do you seek? And they said,
KJV: again, Whom seek ye? And they said,
INT: them Whom seek you and

John 18:8 V-PIA-2P
GRK: οὖν ἐμὲ ζητεῖτε ἄφετε τούτους
NAS: [He]; so if you seek Me, let these
KJV: [he]: if therefore ye seek me, let
INT: therefore me you seek Allow these

John 19:12 V-IIA-3S
GRK: ὁ Πιλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι αὐτόν
NAS: Pilate made efforts to release
KJV: Pilate sought to release
INT: Pilate sought to release him

John 20:15 V-PIA-2S
GRK: κλαίεις τίνα ζητεῖς ἐκείνη δοκοῦσα
NAS: Whom are you seeking? Supposing
KJV: whom seekest thou? She,
INT: weep you Whom seek you She thinking

Acts 9:11 V-AMA-2S
GRK: Εὐθεῖαν καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ
NAS: Straight, and inquire at the house
KJV: Straight, and enquire in the house
INT: Straight and seek in [the] house

Acts 10:19 V-PPA-NMP
GRK: ἄνδρες τρεῖς ζητοῦντές σε
NAS: three men are looking for you.
KJV: three men seek thee.
INT: men three seek you

Acts 10:21 V-PIA-2P
GRK: εἰμι ὃν ζητεῖτε τίς ἡ
NAS: I am the one you are looking for; what
KJV: he whom ye seek: what
INT: am whom you seek what [is] the

Acts 13:8 V-PPA-NMS
GRK: ὄνομα αὐτοῦ ζητῶν διαστρέψαι τὸν
NAS: was opposing them, seeking to turn
KJV: them, seeking to turn away
INT: name of him seeking to turn away the

Acts 13:11 V-IIA-3S
GRK: καὶ περιάγων ἐζήτει χειραγωγούς
NAS: upon him, and he went about seeking those who would lead him by the hand.
KJV: he went about seeking some to lead him by the hand.
INT: and going about he sought some to lead [him] by the hand

Acts 16:10 V-AIA-1P
GRK: εἶδεν εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς
NAS: immediately we sought to go
KJV: immediately we endeavoured to go
INT: he saw immediately we sought to go forth to

Acts 17:5 V-IIA-3P
GRK: οἰκίᾳ Ἰάσονος ἐζήτουν αὐτοὺς προαγαγεῖν
NAS: of Jason, they were seeking to bring
KJV: of Jason, and sought to bring
INT: house of Jason they sought them to bring out

Acts 17:27 V-PNA
GRK: ζητεῖν τὸν θεὸν
NAS: that they would seek God, if
KJV: That they should seek the Lord, if
INT: to seek God

Acts 21:31 V-PPA-GMP
GRK: Ζητούντων τε αὐτὸν
NAS: While they were seeking to kill
KJV: And as they went about to kill him,
INT: [while] they were seeking moreover him

Acts 27:30 V-PPA-GMP
GRK: δὲ ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ
NAS: But as the sailors were trying to escape
KJV: as the shipmen were about to flee
INT: and [the] sailors seeking to flee out of

Romans 2:7 V-PPA-DMP
GRK: καὶ ἀφθαρσίαν ζητοῦσιν ζωὴν αἰώνιον
NAS: in doing good seek for glory and honor
KJV: in well doing seek for glory and
INT: and immortality are seeking life eternal

Romans 10:3 V-PPA-NMP
GRK: ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι τῇ
NAS: righteousness and seeking to establish
KJV: and going about to establish
INT: own righteousness seeking to establish to the

Romans 10:20 V-PPA-DMP
GRK: ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν ἐμφανὴς ἐγενόμην
NAS: BY THOSE WHO DID NOT SEEK ME, I BECAME
KJV: I was found of them that sought me
INT: me not seeking revealed I became

Romans 11:3 V-PIA-3P
GRK: μόνος καὶ ζητοῦσιν τὴν ψυχήν
NAS: AM LEFT, AND THEY ARE SEEKING MY LIFE.
KJV: alone, and they seek my life.
INT: alone and they seek the life

1 Corinthians 1:22 V-PIA-3P
GRK: Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν
NAS: and Greeks search for wisdom;
KJV: and the Greeks seek after wisdom:
INT: Greeks wisdom seek

1 Corinthians 4:2 V-PIM/P-3S
GRK: ὧδε λοιπὸν ζητεῖται ἐν τοῖς
KJV: Moreover it is required in stewards,
INT: Moreover as to the rest it is required in the

1 Corinthians 7:27 V-PMA-2S
GRK: γυναικί μὴ ζήτει λύσιν λέλυσαι
NAS: to a wife? Do not seek to be released.
KJV: unto a wife? seek not
INT: to a wife not seek to be loosed have you been loosed

1 Corinthians 7:27 V-PMA-2S
GRK: γυναικός μὴ ζήτει γυναῖκα
NAS: from a wife? Do not seek a wife.
KJV: from a wife? seek not a wife.
INT: a wife not seek a wife

1 Corinthians 10:24 V-PMA-3S
GRK: τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω ἀλλὰ τὸ
NAS: Let no one seek his own
KJV: Let no man seek his own, but
INT: the [good] of himself let seek but that

1 Corinthians 10:33 V-PPA-NMS
GRK: ἀρέσκω μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ
NAS: men in all things, not seeking my own
KJV: [things], not seeking mine own
INT: please not seeking the of myself

1 Corinthians 13:5 V-PIA-3S
GRK: ἀσχημονεῖ οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς
NAS: does not act unbecomingly; it does not seek its own,
KJV: behave itself unseemly, seeketh not
INT: acts unseemly not seeks the things of its own

1 Corinthians 14:12 V-PMA-2P
GRK: τῆς ἐκκλησίας ζητεῖτε ἵνα περισσεύητε
NAS: of spiritual [gifts], seek to abound
KJV: of spiritual [gifts], seek that
INT: of the church seek that you might abound

2 Corinthians 12:14 V-PIA-1S
GRK: οὐ γὰρ ζητῶ τὰ ὑμῶν
NAS: to you, and I will not be a burden to you; for I do not seek what is yours,
KJV: to you: for I seek not yours,
INT: not indeed I do seek what [is] yours

2 Corinthians 13:3 V-PIA-2P
GRK: ἐπεὶ δοκιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν
NAS: since you are seeking for proof
KJV: Since ye seek a proof of Christ
INT: Since a proof you seek in

Galatians 1:10 V-PIA-1S
GRK: θεόν ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν
NAS: Or am I striving to please
KJV: God? or do I seek to please men?
INT: God or do I seek men to please

Galatians 2:17 V-PPA-NMP
GRK: εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν
NAS: But if, while seeking to be justified
KJV: if, while we seek to be justified
INT: if however seeking to be justified in

Philippians 2:21 V-PIA-3P
GRK: τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσιν οὐ τὰ
NAS: For they all seek after their own
KJV: For all seek their own, not
INT: the things of themselves are seeking not the things

Colossians 3:1 V-PMA-2P
GRK: τὰ ἄνω ζητεῖτε οὗ ὁ
NAS: up with Christ, keep seeking the things above,
KJV: with Christ, seek those things which are above,
INT: the things above seek where

1 Thessalonians 2:6 V-PPA-NMP
GRK: οὔτε ζητοῦντες ἐξ ἀνθρώπων
NAS: nor did we seek glory from men,
KJV: of men sought we glory, neither
INT: nor seeking from men

2 Timothy 1:17 V-AIA-3S
GRK: Ῥώμῃ σπουδαίως ἐζήτησέν με καὶ
NAS: he eagerly searched for me and found
KJV: he sought me out very diligently, and
INT: Rome more earnestly he sought out me and

Hebrews 8:7 V-IIM/P-3S
GRK: ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος
NAS: occasion sought for a second.
KJV: place have been sought for the second.
INT: anyhow for a second would be sought place

1 Peter 3:11 V-AMA-3S
GRK: ποιησάτω ἀγαθόν ζητησάτω εἰρήνην καὶ
NAS: GOOD; HE MUST SEEK PEACE
KJV: do good; let him seek peace, and
INT: let him do good Let him seek peace and

1 Peter 5:8 V-PPA-NMS
GRK: ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τινα καταπιεῖν
NAS: lion, seeking someone
KJV: walketh about, seeking whom
INT: roaring goes about seeking whom he may swallow up

Revelation 9:6 V-FIA-3P
GRK: ἡμέραις ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ ἄνθρωποι
NAS: men will seek death
KJV: days shall men seek death, and
INT: days those will seek men

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page